31998D0214Uradni list L 080 , 18/03/1998 str. 0046 - 0050


Odločba Komisije

z dne 9. marca 1998

o postopku potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s konstrukcijskimi kovinskimi elementi in pomožnimi proizvodi

(Besedilo velja za EGP)

(98/214/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta št. 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta št. 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) Direktive,

ker mora Komisija po členu 13(3) Direktive Sveta št. 89/106/EGS med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti proizvoda izbrati "najmanj zahtevni postopek, ki izpolnjuje zahteve po varnosti"; to pomeni, da je nujno odločiti, ali je za dani proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema za nadzor proizvodnje v tovarni po proizvajalčevi obveznosti potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je treba vključiti odobreni certifikacijski organ iz razlogov, povezanih z izpolnjevanjem meril iz člena 13(4);

ker člen 13(4) zahteva, da je tako opredeljen postopek naveden v mandatih in tehničnih specifikacijah, je torej zaželeno, da se opredeli koncept proizvodov ali družine proizvodov, uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka, ki sta predpisana v členu 13(3), podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi št. 89/106/EGS, je torej nujno jasno opredeliti metode za izvajanje obeh za vsak proizvod ali družino proizvodov skladno s Prilogo III, ki daje prednost nekaterim sistemom;

ker postopek iz točke (a) člena 13(3) ustreza sistemom brez stalnega nadzora, ki so predloženi v prvi možnosti ter v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker postopek iz točke (b) člena 13(3) ustreza sistemom stalnega nadzora, ki so predloženi v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg proizvajalca, ki upravlja sistem nadzora tovarniške proizvodnje, v oceno in nadzor kontrole proizvodnje ali samega proizvoda vključen tudi odobreni certifikacijski organ.

Člen 2

Postopek za potrjevanje skladnosti, kakršnega predpisuje Priloga II, bo naveden v mandatih za usklajene standarde.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. marca 1998

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Konstrukcijski kovinski deli/profili

Vroče valjani, hladno obdelani ali drugače izdelani elementi/profili različnih oblik (T, L, H, U, Z, I, kanali, kotni in votli profili, cevi), ploščati proizvodi (tabla, pločevina, trak), palice, odlitki, kovani elementi iz različnega kovinskega materiala, ki so ali niso zaščiteni pred korozijo s premazi.

Konstrukcijski kovinski gradbeni elementi

Gotovi kovinski izdelki, kakršen je kovinski okvir za viseče strope (za velike obremenitve), nosilni trami, oporni trami, stebri, stopnice, temeljni piloti, nosilni piloti, zagatne stene, rezani deli raznih velikosti, ki so oblikovani za določeno uporabo, tirnice in pragi.

Lahko so ali niso zaščiteni proti koroziji s premazi, lahko so varjeni ali ne.

Varjeni elementi

Konstrukcijska vezna sredstva

Kovinske zakovice, svorniki (matice in podložke) in visokovredni samozaporni vijaki, čepi, vijaki, železniške tirne vezi.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

DRUŽINA PROIZVODOV

KONSTRUKCIJSKI KOVINSKI ELEMENTI IN POMOŽNI PROIZVODI (1/4)

1. Sistemi potrjevanja skladnosti

Za proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e), ki je (so) navedena(-e) spodaj, mora CEN/CENELEC poimenovati naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-ni) ali razred(-i) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Konstrukcijski kovinski elementi/profili

Vroče valjani, hladno obdelani ali drugače izdelani deli/profili različnih oblik (T, L, H, U, Z, I, kanali, kotni in votli profili, cevi), ploščati proizvodi (tabla, pločevina, trak), palice, odlitki, kovani elementi iz raznega kovinskega materiala, ki so ali niso zaščiteni pred korozijo s premazi. | Za uporabo v kovinskih konstrukcijah ali v sestavljenih kovinskih in betonskih konstrukcijah. | | 2+ |

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-ni) ali razred(-i) glede na obnašanje pri požaru | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Konstrukcijski kovinski gradbeni elementi

Gotovi kovinski izdelki, kakršen je kovinski okvir za viseče strope (za velike obremenitve), nosilni trami, oporni trami, stebri, stopnice, temeljni piloti, nosilni piloti, zagatne stene, rezani deli različnih velikosti, ki so oblikovani za določeno uporabo, tirnice in pragi. | Za uporabo pri ogrodju na stavbiščih in temeljih. | ― | 2 + |

Lahko so ali niso zaščiteni proti koroziji s premazi, lahko so varjeni ali ne. | | | |

Kovinski gradbeni členi konstrukcije

Zaključni kovinski okvir za viseče strope (za velike obremenitve). | Za uporabo pri ogrodju na stavbiščih. | (A, B, C) | 1 |

Lahko so ali niso zaščiteni proti koroziji s premazi, lahko so varjeni ali ne. | | (A, B, C) D, E, F, A | 2 + |

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-ni) ali razred(-i) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Varjeni elementi | Za uporabo pri kovinskem ogrodju konstrukcije. | | 2+ |

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-ni) ali razred(-i) glede na obnašanje pri požaru | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Konstrukcijska vezna sredstva

Kovinske zakovice, svorniki (matice in podložke) in visokovredni samozaporni vijaki, žeblji s široko ploščato glavico, vijaki, železniške tirne vezi. | Za uporabo pri kovinskem ogrodju konstrukcije | | 2+ |

--------------------------------------------------