31997R0515Úradný vestník L 082 , 22/03/1997 S. 0001 - 0016


Nariadenie Rady (ES) č. 515/97

z 13. marca 1997

o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 235,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 729/70 zo zasadnutia Rady zo dňa 21. apríla 1970 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [1], najmä na jeho článok 8 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže boj s podvodmi v kontexte colnej únie a Spoločnej poľnohospodárskej politiky si pri uplatňovaní ustanovení prijatých v tejto oblasti vyžaduje úzku spoluprácu medzi zodpovednými správnymi orgánmi v každom členskom štáte; keďže si tiež vyžaduje náležitú spoluprácu medzi týmito vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie uplatňovania zmluvy a na jej základe prijatých ustanovení; keďže účinná spolupráca v tejto oblasti posilňuje ochranu finančných záujmov spoločenstva;

keďže by teda mali byť navrhnuté pravidlá, prostredníctvom ktorých si môžu správne orgány členských štátov navzájom pomáhať a spolupracovať s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania colných a poľnohospodárskych nariadení a právnej ochrany finančných záujmov spoločenstva, najmä predchádzaním a vyšetrovaním činov, pri ktorých došlo k porušeniu týchto nariadení, a vyšetrovaním operácií, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s týmito nariadeniami;

keďže nariadenie Rady (EHS) č. 1468/81 z 19. mája 1981 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito orgánmi a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach [5] nastolilo úzku spoluprácu medzi uvedenými orgánmi a Komisiou; keďže sa takýto systém ukázal ako účinný;

keďže je napriek tomu nevyhnutné s ohľadom na získané skúsenosti nahradiť nariadenie (EHS) č. 1468/81 v jeho celistvosti s cieľom posilniť spoluprácu nielen medzi správnymi orgánmi členských štátov zodpovednými za uplatňovanie ustanovení prijatých v oblasti colnej únie a Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale aj medzi týmito orgánmi a Komisiou; keďže by za týmto účelom mali byť na úrovni Komisie stanovené nové pravidlá;

keďže zavedenie ustanovení spoločenstva o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania colných a poľnohospodárskych nariadení je bez dopadu na uplatňovanie Dohovoru o vzájomnej pomoci medzi colnými orgánmi z roku 1967 v oblastiach, ktoré zostávajú výhradne v pôsobnosti členských štátov; keďže tieto ustanovenia spoločenstva nemajú v členských štátoch vplyv na uplatňovanie pravidiel právnej spolupráce pri trestných prípadoch;

keďže navyše všeobecné pravidlá spoločenstva vytvárajúce systém vzájomnej pomoci a spolupráce medzi správnymi orgánmi členských štátov a medzi nimi a Komisiou sa neuplatňujú tam, kde sa prekrývajú s pravidlami stanovenými osobitnými nariadeniami okrem toho, keď všeobecné pravidlá skvalitňujú alebo posilňujú administratívnu spoluprácu; keďže najmä zavedenie colného informačného systému v nijakom prípade neovplyvňuje povinnosti členských štátov poskytovať Komisii informácie stanovené inter alia v nariadeniach (EHS, Euratom) č. 1552/89 [6] a (EHS) č. 595/91 [7], alebo zavedené používanie informačných hárkov o podvodoch pri výmene informácií v záujme spoločenstva;

keďže väčšia spolupráca medzi členským štátmi vyžaduje koordináciu šetrenia a ďalších činností uskutočňovaných zainteresovanými orgánmi; keďže je preto dôležité, aby Komisia získavala od členských štátov podrobnejšie informácie týkajúce sa takýchto činností;

keďže Komisia musí zabezpečiť, aby sa s hospodárskymi subjektmi zaobchádzalo rovnako a aby uplatňovanie systému vzájomnej administratívnej pomoci zo strany členských štátov neviedlo k diskriminácii medzi hospodárskymi subjektmi v jednotlivých členských štátoch;

keďže je vhodné určiť povinnosti členských štátov v rámci systému vzájomnej administratívnej pomoci s ohľadom na prípady, keď zástupcovia vnútroštátnych správnych orgánov členských štátov povedú šetrenie týkajúce sa uplatňovania colných alebo poľnohospodárskych predpisov s mandátom od alebo na základe splnomocnenia právnych orgánov;

keďže by mali byť určené právomoci zástupcov členských štátov vedúcich šetrenie v iných členských štátoch; keďže by malo byť urobené opatrenie pre zástupcov Komisie, na základe ktorého by v prípade oprávnenosti mali byť prítomní na šetreniach vykonávaných zástupcami členských štátov týkajúcich sa vzájomnej administratívnej pomoci, a mali by sa definovať ich právomoci;

keďže je pre úspešné fungovanie administratívnej spolupráce nevyhnutné, aby bola Komisia informovaná o výmene informácií medzi členskými štátmi a tretími krajinami v prípadoch osobitného záujmu pre spoločenstvo;

keďže je pre zabezpečenie rýchlej a systematickej výmeny informácií predložených Komisii nevyhnutné vytvoriť automatizovaný colný informačný systém na úrovni spoločenstva; keďže v tomto kontexte by mali byť citlivé údaje týkajúce sa podvodov a nezrovnalostí v colnej a poľnohospodárskej sfére uchovávané v centrálnej databáze prístupnej členským štátom, pričom by však bolo zabezpečené zachovanie dôverného charakteru týchto informácií, najmä údajov osobného charakteru; keďže s ohľadom na oprávnenú citlivosť tejto otázky by mali existovať jasné a transparentné pravidlá na ochranu slobody jednotlivca;

keďže colné orgány musia denne uplatňovať ustanovenia spoločenstva a iné ustanovenia; keďže je preto vhodné, aby bola pre uplatňovanie týchto ustanovení dostupná jednotná infraštruktúra;

keďže poskytované informácie sa môžu týkať fyzických osôb a toto nariadenie musí preto vo svojom rozsahu uplatňovať zásady ochrany osôb s ohľadom na automatické alebo iné spracovanie osobných údajov; keďže tieto zásady, ako ich stanovuje smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [8], by mali byť v súlade s podmienkami tejto smernice špecifikované a doplnené v tomto nariadení; keďže sa doposiaľ nerozhodlo o zavedení vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu, niektoré členské štáty, ktoré nemajú zásady ochrany osobných údajov pri ich výmene neautomatizovaným spôsobom, by mali byť vyňaté z uplatňovania ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa neautomatizovanej výmeny údajov;

keďže s cieľom zapojiť sa do colného informačného systému musia členské štáty a Komisia prijať právne predpisy o právach a slobodách jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov; keďže sa doposiaľ nerozhodlo o zavedení vnútroštátnych opatrení transponujúcich smernicu 95/46/ES, je dôležité, aby členské štáty a Komisia zabezpečili istý stupeň ochrany založený na zásadách obsiahnutých v tejto smernici;

keďže na zabezpečenie dostatočnej ochrany práv príslušných osôb je nevyhnutné zaistiť nezávislý dohľad pri spracovaní osobných údajov v rámci colného informačného systému nielen na úrovni členského štátu, ale aj Komisie;

keďže by Komisia mala v úzkej spolupráci s členskými štátmi umožniť inštaláciu a riadenie automatizovaných systémov v členských štátoch;

keďže by Komisia mala byť upovedomená o právnych a administratívnych konaniach vyvolaných porušením právnych predpisov o colných alebo poľnohospodárskych záležitostiach;

keďže na vykonávanie niektorých ustanovení tohto nariadenia, umožnenie zavedenia a fungovania colného informačného systému a skúmanie možných problémov v súvislosti s rozvojom administratívnej spolupráce, ako stanovuje toto nariadenie, je potrebné zriadiť výbor;

keďže ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na uplatňovanie pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj na uplatňovanie colných predpisov; keďže systém vytvorený na základe tohto nariadenia tvorí neoddeliteľnú súčasť spoločenstva; keďže ustanovenia zmluvy, ktoré konkrétne upravujú colné záležitosti, neoprávňujú spoločenstvo na vytvorenie takéhoto systému, a preto je potrebné uplatniť článok 235,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie upravuje spôsoby, ktorými správne orgány zodpovedné za vykonávanie predpisov týkajúcich sa colných a poľnohospodárskych záležitostí v členských štátoch spolupracujú navzájom a s Komisiou s cieľom zabezpečiť zhodu s týmito právnymi predpismi v rámci systému spoločenstva.

2. Ustanovenia tohto nariadenia sa neuplatňujú pokiaľ sa prekrývajú s osobitnými ustanoveniami iných predpisov týkajúcich sa vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráce medzi nimi a Komisiou pri uplatňovaní colných alebo poľnohospodárskych predpisov.

Článok 2

1. Na účely tohto nariadenia:

- "colné predpisy" znamenajú súbor ustanovení spoločenstva a súvisiace vykonávacie ustanovenia, ktoré upravujú dovoz, vývoz, tranzit a predloženie tovaru, ktorý je predmetom obchodu medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a medzi členskými štátmi v prípade tovaru, ktorý nemá colný štatút spoločenstva podľa článku 9 ods. 2 zmluvy, alebo tovaru podrobenému dodatočnej kontrole či vyšetrovaniu s cieľom stanovenia jeho štatútu v spoločenstve,

- "poľnohospodárske predpisy" znamenajú súbor ustanovení prijatých na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijaté vzhľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov,

- "dožadujúci orgán" znamená príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc,

- "dožiadaný orgán" znamená príslušný orgán členského štátu, ktorý bol o pomoc požiadaný,

- "administratívne zisťovanie" znamená všetky kontroly, šetrenia a iné činnosti, ktoré uskutočňujú správne orgány uvedené v článku 1 ods. 1 pri vykonávaní svojich povinností s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie colných a poľnohospodárskych predpisov a, ak je to nevyhnutné, prešetrenie nezrovnalostí pri operáciách, ktoré porušujú tieto predpisy, okrem konania vyplývajúceho zo žiadosti alebo na základe priameho mandátu súdneho orgánu; pojem "administratívne zisťovanie" tiež zahŕňa misie spoločenstva uvedené v článku 20,

- "osobné údaje" znamenajú všetky informácie vzťahujúce sa na identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca; identifikovateľná osoba je taká, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pri uvedení identifikačného čísla alebo jedného či viacerých faktorov charakteristických pre jeho fyzickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

2. Každý členský štát poskytne inému členskému štátu a Komisii zoznam príslušných orgánov, ktoré menoval s cieľom uplatňovania tohto nariadenia.

Na účely tohto nariadenia "príslušné orgány" znamenajú také orgány, ktoré boli menované v súlade s predchádzajúcim odsekom.

Článok 3

Ak vnútroštátne orgány rozhodli, na základe žiadosti o administratívnu pomoc alebo poskytnutie informácií podľa tohto nariadenia, uskutočniť opatrenia, ktoré možno vykonať len so splnomocnením alebo na žiadosť súdnych orgánov:

- každá takto získaná informácia týkajúca sa uplatňovania colných a poľnohospodárskych predpisov, alebo aspoň

- tá časť súboru, ktorá je potrebná na zastavenie podvodnej činnosti,

bude poskytnutá ako súčasť administratívnej spolupráce ustanovenej v tomto nariadení.

Avšak každé takéto poskytnutie informácie musí vopred povoliť súdny orgán, ak nevyhnutnosť takého povolenia vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov.

HLAVA I

POMOC NA POŽIADANIE

Článok 4

1. Na požiadanie dožadujúceho orgánu mu poskytne dožiadaný orgán všetky informácie, ktoré mu umožnia zosúladenie s ustanoveniami colných alebo poľnohospodárskych predpisov a najmä tých, ktoré sa týkajú:

- uplatňovania cla a platieb s rovnocenným účinkom ako clo spolu s platbami stanovenými na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo osobitných podmienok uplatniteľných na určitý tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov,

- operácií tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

2. Na získanie požadovaných informácií dožiadaný orgán alebo správny orgán, na ktorý sa dožadujúci orgán obrátil o pomoc, bude postupovať, ako keby konal vo vlastnom mene alebo na žiadosť iného orgánu vo vlastnej krajine.

Článok 5

Dožiadaný orgán poskytne dožadujúcemu orgánu všetky osvedčenia, doklady alebo overené kópie dokladov, ktoré vlastní alebo získal spôsobom uvedeným v článku 4 ods. 2, ktoré sa týkajú operácií upravených colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi.

Článok 6

1. Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán upovedomí alebo nechá upovedomiť, pri zachovaní pravidiel platných v členskom štáte, v ktorom má sídlo, adresáta o všetkých nástrojoch či rozhodnutiach, ktoré vychádzajú od správnych orgánov a týkajú sa uplatňovania colných alebo poľnohospodárskych predpisov.

2. Žiadosti o upovedomenie s uvedením nástroja alebo rozhodnutia, ktoré sa má oznámiť, musia byť doplnené prekladom v úradnom jazyku alebo úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má dožiadaný orgán sídlo, bez ohľadu na právo dožiadaného orgánu netrvať na takomto preklade.

Článok 7

Pokiaľ je to možné, na požiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán osobitne dohliadne alebo zabezpečí osobitný dohľad v rámci svojich kompetencií na:

a) osoby, konkrétne na ich pohyb, ak existuje dôvodné podozrenie, že porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy;

b) miesta, kde sa skladuje tovar spôsobom, ktorý vyvoláva dôvodné podozrenie, že je určený na operácie, ktoré sú v rozpore s colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi;

c) pohyb tovaru označeného ako objekt možného porušenia colných alebo poľnohospodárskych predpisov;

d) dopravné prostriedky, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa používajú na uskutočňovanie operácií, ktorými sa porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy.

Článok 8

Na požiadanie dožadujúceho orgánu sprístupní dožiadaný orgán všetky informácie, ktoré vlastní alebo získal spôsobom uvedeným v článku 4 ods. 2, najmä správy a ďalšie doklady alebo overené kópie či výpisy z dokladov, týkajúce sa zistených alebo zamýšľaných operácií, ktoré predstavujú porušovanie colných alebo poľnohospodárskych predpisov, alebo sa dožadujúcemu orgánu takto javia, alebo v inom prípade týkajúce sa zistení osobitného dohľadu, uskutočneného v súlade s článkom 7.

Originály dokladov a položky sa však poskytnú len vtedy, ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi platnými v členskom štáte, v ktorom má dožiadaný orgán sídlo.

Článok 9

1. Na požiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán uskutoční alebo zabezpečí uskutočnenie náležitého administratívneho zisťovania týkajúceho sa operácií, ktoré predstavujú porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov alebo sa dožadujúcemu orgánu takto javia.

Dožiadaný orgán alebo správny orgán, na ktorý sa dožadujúci orgán obrátil, povedie administratívne zisťovanie tak, ako keby konal vo vlastnom mene alebo na žiadosť iného orgánu vo vlastnej krajine.

Dožiadaný orgán oznámi výsledky takéhoto administratívneho zisťovania dožadujúcemu orgánu.

2. Zástupcovia, ktorých menuje dožadujúci orgán, sa môžu podľa dohody medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom zúčastniť administratívneho zisťovania uvedeného v odseku 1.

Administratívne zisťovanie vždy uskutočňujú pracovníci dožiadaného orgánu. Zástupcovia dožadujúceho orgánu z vlastnej iniciatívy nesmú prevziať právomoci skúmania, ktoré boli udelené zástupcom dožiadaného orgánu. Majú však prístup do rovnakých priestorov a k rovnakým dokladom ako zástupcovia dožiadaného orgánu prostredníctvom svojho sprostredkovateľa a len s cieľom prebiehajúceho administratívneho zisťovania.

Ak vnútroštátne predpisy o trestnom konaní vyhradzujú niektoré úkony pracovníkom osobitne určeným vnútroštátnymi právnymi normami, zástupcovia dožadujúceho orgánu sa na takýchto úkonoch nezúčastnia. V žiadnom prípade sa nezúčastňujú najmä prehľadávania priestorov ani oficiálneho výsluchu osôb podľa trestného práva. Majú však prístup k informáciám takto získaným podľa podmienok stanovených v článku 3.

Článok 10

Podľa dohody medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s opatreniami stanovenými dožiadaným orgánom zástupcovia riadne splnomocnení dožadujúcim orgánom môžu z úradných miest, kde správne orgány členského štátu, v ktorom má dožiadaný orgán sídlo, vykonávajú svoje funkcie, získať informácie týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach potrebných pre dožadujúci orgán a vyplývajúce z dokumentácie, ku ktorej majú pracovníci týchto miest prístup. Títo pracovníci budú oprávnení urobiť si kópie uvedenej dokumentácie.

Článok 11

Zástupcovia dožadujúceho orgánu prítomní v inom členskom štáte v súlade s článkom 9 a 10 musia kedykoľvek predložiť písomné oprávnenie, ktoré potvrdzuje ich totožnosť a úradnú funkciu.

Článok 12

Zistenia, osvedčenia, informácie, doklady, overené kópie a všetky dôverné informácie, ktoré pracovníci dožiadaného orgánu získajú a oznámia dožadujúcemu orgánu v priebehu konania stanoveného v článkoch 4 až 11, môžu príslušné orgány členských štátov dožadujúceho orgánu použiť ako dôkazový materiál.

HLAVA II

SPONTÁNNA POMOC

Článok 13

Príslušné orgány každého členského štátu poskytnú na základe článku 14 a 15 pomoc príslušným orgánom iného členského štátu bez toho, aby o to boli vopred požiadané.

Článok 14

Ak je to potrebné pre zabezpečenie súladu s colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi, príslušné orgány každého členského štátu:

a) pokiaľ je to možné, dohliadnu alebo zabezpečia osobitný dohľad uvedený v článku 7;

b) oznámia príslušným orgánom iného zainteresovaného členského štátu všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, najmä správy a ostatné doklady alebo ich overené kópie či výpisy z nich týkajúce sa operácií, ktoré predstavujú, alebo sa im javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov

Článok 15

Príslušné orgány každého členského štátu okamžite odošlú príslušným orgánom iného zainteresovaného členského štátu všetky relevantné informácie týkajúce sa operácií, ktoré predstavujú, alebo sa im javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov, najmä týkajúcich sa tovaru a nových spôsobov a prostriedkov uskutočňovania takýchto operácií.

Článok 16

Informácie, ktoré získajú zástupcovia jedného členského štátu a oznámia ich v rámci pomoci stanovenej v článkoch 13 až 15 inému členskému štátu, môžu príslušné orgány členského štátu, ktorý informácie dostáva, použiť ako dôkazový materiál.

HLAVA III

VZŤAHY S KOMISIOU

Článok 17

1. Príslušné orgány každého členského štátu oznámia Komisii okamžite po získaní:

a) všetky dôležité informácie týkajúce sa:

- tovaru, ktorý sa stal alebo je podozrenie, že sa stal predmetom porušenia colných alebo poľnohospodárskych predpisov,

- metód alebo praktík, ktoré boli použité alebo je podozrenie, že boli použité na porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov,

- žiadostí o pomoc, podniknutých krokov a vymenených informácií pri uplatňovaní článkov 4 až 16, ktoré sú schopné odhaliť podvodné zámery v colnej a poľnohospodárskej oblasti;

b) všetky informácie o nedostatkoch alebo medzerách v colných a poľnohospodárskych predpisov, ktoré sú zrejmé alebo môžu vyplývať z uplatňovania daných predpisov.

2. Komisia oznámi príslušným orgánom každého členského štátu okamžite po získaní všetky informácie, ktoré by im mohli pomôcť presadzovať colné alebo poľnohospodárske predpisy.

Článok 18

1. Ak sú si príslušné orgány členského štátu vedomé operácií, ktoré predstavujú, alebo sa javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov mimoriadneho významu na úrovni spoločenstva, a predovšetkým:

- ak majú, alebo môžu mať dôsledky v iných členských štátoch, alebo

- ak je podľa uvedených orgánov pravdepodobné, že došlo k podobným operáciám aj v iných členských štátoch,

oznámia Komisii v čo najkratšom čase buď z vlastnej iniciatívy, alebo na odôvodnenú žiadosť Komisie všetky relevantné informácie, či už formou dokumentov alebo ich kópií či výpisov, potrebné na zistenie skutočností, na základe ktorých môže Komisia koordinovať kroky, ktoré podniknú členské štáty.

Komisia poskytne tieto informácie príslušným orgánom ďalších členských štátov.

2. Ak príslušné orgány členského štátu uplatnia odsek 1, nemusia príslušným orgánom iných členských štátov oznamovať informácie, ako stanovujú články 14 písm. b) a 15.

3. Na odôvodnenú žiadosť Komisie konajú príslušné orgány členského štátu spôsobom stanoveným v článkoch 4 až 8.

4. Ak je Komisia presvedčená, že sa v jednom alebo viacerých členských štátoch vyskytli nezrovnalosti, informuje o tom príslušný členský štát alebo štáty, a príslušný štát alebo štáty čo najskôr uskutočnia zisťovanie, na ktorom sa môžu zúčastniť zástupcovia Komisie podľa podmienok stanovených v článkoch 9 ods. 2 a 11 tohto nariadenia.

Príslušný členský štát alebo štáty čo najskôr oznámia Komisii výsledky zisťovania.

5. Zástupcovia Komisie môžu zhromažďovať informácie uvedené v článku 10 podľa podmienok stanovených v danom článku na základe spoločného súhlasu.

6. Tento článok nemení právo Komisie na informácie a kontrolu na základe ostatných platných právnych predpisov.

HLAVA IV

VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 19

Za predpokladu, že zainteresované tretie krajiny sa legálne zaviazali poskytnúť pomoc potrebnú pri získavaní dôkazov o protiprávnom charaktere operácií, ktoré sa javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov, alebo pri určovaní rozsahu operácií, o ktorých sa zistilo, že predstavujú porušenie daných predpisov, informácie získané na základe tohto nariadenia možno oznámiť danej tretej krajine ako súčasť dohodnutého konania, podliehajúceho dohode medzi príslušnými orgánmi, ktoré tieto informácie dodávajú v súlade s ich vnútornými ustanoveniami, ktoré sa týkajú oznamovania osobných údajov tretím krajinám.

Tieto informácie oznámi Komisia alebo členský štát ako súčasť dohodnutého konania uvedeného v prvom odseku; v oboch prípadoch sa v zainteresovanej tretej krajine podniknú náležité opatrenia na zabezpečenie určitého stupňa ochrany ekvivalentného tomu, ktorý stanovuje článok 45 ods. 1 a 2.

Článok 20

1. Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia môže Komisia na základe podmienok stanovených v článku 19 viesť administratívne a vyšetrovacie kooperačné misie v tretích krajinách v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov.

2. Misie spoločenstva do tretích krajín uvedené v odseku 1 sa riadia týmito podmienkami:

a) možno ich uskutočniť z iniciatívy Komisie, ak je to vhodné na základe informácií dodaných Európskym parlamentom alebo na požiadanie jedného alebo viacerých členských štátov;

b) uskutočňujú ich pracovníci Komisie menovaní na tento účel a pracovníci menovaní na tento účel zainteresovaným členským štátom (štátmi);

c) môžu ich tiež na základe dohody s Komisiou a zainteresovanými členskými štátmi uskutočniť v mene spoločenstva pracovníci členského štátu, najmä na základe dohody o bilaterálnej pomoci s treťou krajinou; v takom prípade je Komisia o výsledkoch misie informovaná;

d) výdavky na misiu hradí Komisia.

3. Komisia informuje členské štáty a Európsky parlament o výsledkoch misií uskutočnených podľa tohto článku.

Článok 21

1. So zisteniami a informáciami získanými v priebehu misií spoločenstva uvedených v článku 20 tohto nariadenia, a najmä s dokladmi, ktoré poskytli príslušné orgány zainteresovaných tretích krajín, sa bude nakladať v súlade s článkom 45 tohto nariadenia.

2. Článok 12 uplatní mutatis mutandis na zistenia a informácie uvedené v odseku 1.

3. Získané originály dokladov alebo ich overené kópie postúpi Komisia na účely ich použitia podľa článku 12 príslušným orgánom členských štátov, ak o to požiadajú.

Článok 22

Členské štáty upovedomia Komisiu o vymenených informáciách v rámci vzájomnej administratívnej pomoci s tretími krajinami, kedykoľvek je to podľa článku 18 ods. 1 obzvlášť dôležité pre účinnosť colných alebo poľnohospodárskych predpisov na základe tohto nariadenia a tieto informácie spadajú do rámca tohto nariadenia.

HLAVA V

COLNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Kapitola 1

Vytvorenie colného informačného systému

Článok 23

1. Automatizovaný informačný systém, "colný informačný systém", ďalej len "CIS", sa týmto vytvára s cieľom plnenia požiadaviek príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa colných alebo poľnohospodárskych záležitostí, ako aj požiadaviek Komisie.

2. Cieľom CIS je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia napomáhať predchádzaniu, vyšetrovaniu a stíhaniu operácií, ktoré porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy, zvyšovaním efektivity spolupráce a kontrolou postupov príslušných orgánov uvedených v tomto nariadení prostredníctvom rýchlejšej distribúcie informácií.

3. Colné orgány členských štátov môžu využívať technickú infraštruktúru CIS pri vykonávaní svojich úloh v rámci colnej spolupráce uvedenej v článku K.1 ods. 8 Zmluvy o založení Európskej únie.

V takom prípade Komisia zabezpečí technické riadenie tejto infraštruktúry.

4. Operácie, ktoré v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych nariadení vyžadujú vloženie informácií do CIS, určí Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 43 ods. 2

5. Výmenu informácií podľa článku 17 a 18 nezahŕňajú ustanovenia tejto hlavy.

6. Členské štáty a Komisia, ďalej len "partneri CIS", sa podieľajú na CIS na základe podmienok stanovených v tejto hlave.

Kapitola 2

Prevádzka a používanie CIS

Článok 24

CIS pozostáva z centrálneho databázového systému a bude prístupný prostredníctvom terminálov v každom členskom štáte a v Komisii. Obsahuje výhradne údaje potrebné na splnenie svojho cieľa, ako ho stanovuje článok 23 ods. 2, vrátane osobných údajov, v týchto kategóriách:

a) tovar;

b) dopravné prostriedky;

c) spoločnosti;

d) osoby;

e) podvodné trendy;

f) dostupnosť expertízy.

Článok 25

Položky, ktoré majú byť zahrnuté do CIS vzťahujúce sa na jednotlivé kategórie a) až f) článku 24, sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 v takom rozsahu, aký je potrebný na dosiahnutie cieľa, pre ktorý bol systém vytvorený. V žiadnom prípade sa do kategórií e) a f) článku 24 nezačlenia položky s osobnými údajmi. V kategóriách a) až d) článku 24 položky, ktoré sú zaradené v súvislosti s osobnými údajmi, obsahujú iba:

a) meno, rodné meno, krstné mená a prezývky;

b) dátum a miesto narodenia;

c) štátnu príslušnosť;

d) pohlavie;

e) všetky zvláštne objektívne a trvalé telesné znaky;

f) dôvod zaradenia údajov;

g) navrhovaný postup;

h) upozornenie o ozbrojovaní, násilnom konaní alebo úteku v minulosti;

i) poznávaciu značku dopravného prostriedku.

V nijakom prípade sa neuvádzajú osobné údaje poukazujúce na rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú alebo filozofickú orientáciu, členstvo v odboroch ani údaje týkajúce sa zdravotného stavu a sexuálneho života jednotlivca.

Článok 26

Pri uplatňovaní CIS v súvislosti s osobnými údajmi musia byť dodržiavané tieto zásady:

a) zhromažďovanie a všetky ostatné operácie pri spracovávaní osobných údajov sa musia uskutočňovať čestným a zákonným spôsobom;

b) údaje musia byť zhromažďované na účely stanovené v článku 23 ods. 2 a nesmú byť následne spracované spôsobom, ktorý sa nezhoduje s týmito účelmi;

c) údaje musia byť primerané, relevantné a nie prehnané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú;

d) údaje musia byť presné a ak je to nevyhnutné, aktualizované;

e) údaje sa musia uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dátových subjektov nie dlhšie, ako je nevyhnutné na zamýšľané účely.

Článok 27

1. Údaje v kategóriách a) až d) článku 24 sa zaraďujú do CIS len na účely pozorovania a podávania hlásení, diskrétneho dohľadu alebo osobitnej kontroly.

2. Na účely postupov uvedených v odseku 1 môžu byť osobné údaje z kategórií a) až d) článku 24 začlenené do CIS len vtedy, ak existuje, najmä na základe predchádzajúceho nezákonného konania, dôvodné podozrenie, že príslušná osoba sa dopustila, dopúšťa alebo dopustí konania, ktorým porušuje colné alebo poľnohospodárske predpisy a ktoré je na úrovni spoločenstva mimoriadne závažné.

Článok 28

1. Ak sa uskutočňujú postupy uvedené v článku 27 ods. 1, môžu sa celkom alebo čiastočne zhromažďovať a odovzdávať partnerovi CIS, ktorý navrhol tieto postupy, nasledovné informácie:

a) skutočnosť, že hlásený tovar, dopravné prostriedky, spoločnosť alebo osoba sa našli;

b) miesto, čas a dôvod kontroly;

c) trasa a miesto určenia cesty;

d) osoby sprevádzajúce príslušnú osobu alebo nachádzajúce sa v dopravnom prostriedku;

e) použité dopravné prostriedky;

f) prevážané predmety;

g) okolnosti, za akých sa našla komodita, dopravné prostriedky, spoločnosť alebo osoba.

Ak sa takéto informácie zhromažďujú v priebehu diskrétneho dohľadu, musia sa vykonať opatrenia, ktoré zabezpečia, že utajený charakter dohľadu nie je ohrozený.

2. V kontexte špecifických kontrol uvedených v článku 27 ods. 1, môžu byť osoby, dopravné prostriedky a predmety prehľadané v povolenej miere a v súlade so zákonmi, nariadeniami a postupmi členského štátu, v ktorom sa kontrola uskutočňuje. Ak zákony členského štátu osobitné kontroly nedovoľujú, automaticky ich daný členský štát zmení na pozorovanie a podávanie hlásenia alebo diskrétny dohľad.

Článok 29

1. Priamy prístup k údajom začleneným do CIS je vyhradený výlučne vnútroštátnym orgánom, ktoré určí každý členský štát, a útvarom, ktoré určí Komisia. Týmito vnútroštátnymi orgánmi môžu byť colné správy, ale aj iné príslušné orgány v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi dotyčného členského štátu, ktoré majú konať s cieľom dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 23 ods. 2

2. Každý členský štát pošle Komisii zoznam ním menovaných príslušných orgánov, ktoré majú priamy prístup k CIS, s uvedením údajov a účelu prístupu k týmto údajom pre jednotlivé orgány.

Podľa toho Komisia informuje ostatné členské štáty. Takisto informuje všetky členské štáty o zodpovedajúcich podrobnostiach týkajúcich sa útvarov Komisie oprávnených mať prístup k CIS.

Zoznam vnútroštátnych orgánov a útvarov Komisie takto menovaných uverejní Komisia pre informáciu v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

3. Napriek ustanoveniam odseku 1 a 2 Rada, konajúca na návrh Komisie, môže rozhodnúť o udelení súhlasu s prístupom k CIS medzinárodným alebo regionálnym organizáciám za predpokladu, že ak je to vhodné, sa zároveň s týmito organizáciami uzavrie protokol v súlade s článkom 7 ods. 3 Dohovoru medzi členskými štátmi spoločenstva o použití informačných technológií na colné účely. Pri získavaní rozhodnutia sa zohľadnia najmä všetky existujúce dvojstranné opatrenia alebo opatrenia v rámci spoločenstva a primeranosť úrovne ochrany údajov.

Článok 30

1. Partneri CIS môžu používať údaje získané z CIS len na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 23 ods. 2; môžu ich však použiť s predchádzajúcim povolením partnera CIS, ktorý vložil údaje do systému podľa ním alebo Komisiou určených podmienok, na administratívne alebo iné účely. Takéto iné použitie musí byť v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi členského štátu, ktorý ich chce použiť, alebo so zodpovedajúcimi ustanoveniami, ktoré v tejto súvislosti platia pre Komisiu, a malo by zohľadňovať zásady stanovené v prílohe.

2. Bez dopadu na odsek 1 a 4 tohto článku a článku 29 ods. 3 použijú údaje získané z CIS len vnútroštátne orgány menované každým členským štátom a Komisiou stanovené útvary oprávnené v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi, ktoré sa na ne vzťahujú, aby mohli konať s cieľom dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 23 ods. 2.

3. Každý členský štát pošle Komisii zoznam orgánov alebo útvarov uvedených v odseku 2.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty. Takisto informuje všetky členské štáty o zodpovedajúcich podrobnostiach týkajúcich sa útvarov, ktoré Komisia oprávnila na prístup do CIS.

Zoznam orgánov alebo útvarov týmto poverených uverejní Komisia s cieľom informovania v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

4. Údaje získané z CIS môžu byť s predchádzajúcim povolením a na základe podmienok stanovených členským štátom, ktorý ich do systému vložil, poskytnuté iným vnútroštátnym orgánom, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, tretím krajinám a medzinárodným a regionálnym organizáciám, ktoré ich chcú použiť. Na zaistenie bezpečnosti takýchto údajov pri ich prenose alebo dodaní útvarom nachádzajúcim sa mimo jeho územia prijme každý členský štát osobitné opatrenia.

Ak do systému vložila údaje Komisia, ustanovenia uvedené v prvom pododseku platia pre Komisiu mutatis mutandis.

Článok 31

1. Vkladanie údajov do CIS upravujú zákony, iné právne predpisy a postupy dodávajúceho členského štátu a, kde je to vhodné, zodpovedajúce ustanovenia, ktoré platia v tejto súvislosti pre Komisiu, ak toto nariadenie neuvádza prísnejšie ustanovenia.

2. Spracovanie údajov získaných z CIS, vrátane ich použitia alebo uskutočnenia akejkoľvek akcie na základe článku 27 ods. 1, navrhnutej dodávajúcim partnerom CIS, upravujú zákony, iné právne predpisy a postupy členského štátu, ktorý takéto údaje spracúva alebo používa, a zodpovedajúce ustanovenia, ktoré platia v tejto súvislosti pre Komisiu, ak toto nariadenie neuvádza prísnejšie ustanovenia.

Kapitola 3

Zmeny a doplnenie údajov

Článok 32

1. Len dodávajúci partner CIS má právo meniť, dopĺňať, opravovať alebo vypúšťať údaje, ktoré do CIS vložil.

2. Ak dodávajúci partner CIS zistí, že ním vložené údaje sú vecne nepresné, boli vložené alebo sú uložené v rozpore s týmto nariadením, podľa potreby tieto údaje zmení, doplní, opraví alebo vypustí a upovedomí o tom ostatných partnerov CIS.

3. Ak má partner CIS dôvodné podozrenie, že je položka údaju vecne nesprávna alebo bola vložená či je uložená v rozpore s týmto nariadením, čo najskôr o tom upovedomí dodávajúceho partnera CIS. Tento príslušné údaje bezodkladne skontroluje a v prípade potreby ich opraví alebo vypustí. Dodávajúci partner CIS upovedomí ostatných partnerov o všetkých opravách alebo výmazoch, ktoré vykonal.

4. Ak pri vkladaní údajov do CIS partner CIS zistí, že jeho správa sa nezhoduje s predošlou správou v súvislosti s obsahom alebo navrhovaným postupom, okamžite o tom upovedomí partnera, ktorý vypracoval predošlú správu. Obaja partneri sa potom pokúsia záležitosť vyriešiť. V prípade nezhody platí prvá správa, ale tie časti novej správy, ktoré nie sú v rozpore, sa vložia do systému.

5. Podľa ostatných ustanovení tohto nariadenia ak v ktoromkoľvek členskom štáte súd alebo iný orgán menovaný na tento účel v rámci daného členského štátu rozhodne s konečnou platnosťou o zmene, doplnení, oprave alebo vypustení údajov v CIS, partneri CIS sa k tomuto rozhodnutiu pripoja.

V prípade rozporu medzi takýmto rozhodnutím súdu alebo iného orgánu menovaného na tento účel, vrátane toho, ktorý uvádza článok 36, týkajúceho sa opravy alebo vypustenia, členský štát, ktorý sporné údaje vložil, ich zo systému vypustí.

Ustanovenia v prvom pododseku platia mutatis mutandis vtedy, ak Súdny dvor vyhlási rozhodnutie Komisie o údajoch v CIS za neplatné.

Kapitola 4

Zadržanie údajov

Článok 33

1. Údaje vložené do CIS sa uchovávajú iba po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vložené. Potrebu ich zadržania aspoň raz ročne prehodnotí dodávajúci partner CIS.

2. Dodávajúci partner CIS môže počas lehoty prehodnocovania rozhodnúť o zadržaní údajov až do nasledujúceho prehodnotenia, ak je ich zadržanie potrebné na účely, na ktoré boli do systému vložené. Bez dopadu na článok 36 ak nebolo rozhodnuté o zadržaní údajov, budú tieto automaticky prenesené do tej časti CIS, do ktorej je obmedzený prístup v súlade s odsekom 4.

3. CIS automaticky informuje dodávajúceho partnera o plánovanom presune údajov z CIS podľa odseku 2 jeden mesiac dopredu.

4. Údaje presunuté podľa odseku 2 budú v CIS naďalej zadržané po dobu jedného roka, ale bez dopadu na článok 36 budú prístupné len zástupcovi výboru uvedeného v článku 43 v spojení s uplatňovaním jeho siedmej, ôsmej a deviatej zarážky odseku 4 a odseku 5, alebo orgánom dohľadu uvedeným v článku 37. Počas tohto obdobia môžu byť tieto údaje konzultované len na účely kontroly ich presnosti a zákonnosti. Potom musia byť vypustené.

Kapitola 5

Ochrana osobných údajov

Článok 34

1. Každý partner CIS, ktorý chce z CIS získať osobné údaje alebo ich tam vložiť, prijme najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vnútroštátny právny predpis alebo vnútorné pravidlá, ktoré platia pre Komisiu, zabezpečujúce ochranu práv a slobôd jednotlivca s ohľadom na spracovanie osobných údajov.

2. Partner CIS môže získať osobné údaje z CIS, alebo ich doň vložiť, iba vtedy, ak vstúpili do platnosti opatrenia na ochranu takýchto údajov stanovené v odseku 1. Každý členský štát takisto dopredu určí vnútroštátny dozorný orgán, ako stanovuje článok 37.

3. Na zabezpečenie náležitého uplatňovania ustanovení tohto nariadenia o ochrane osobných údajov považuje každý členský štát a Komisia CIS za systém na spracovanie osobných údajov podľa ustanovení uvedených v odseku 1 a prísnejších ustanovení obsiahnutých v tomto nariadení.

Vnútorné pravidlá, ktoré platia pre Komisiu podľa odseku 1, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 35

1. Podľa článku 30 ods. 1 nesmú partneri CIS používať osobné údaje z CIS na iné účely ako na účely podľa článku 23 ods. 2.

2. Údaje možno rozmnožovať len na technické účely, ak takéto rozmnožovanie je potrebné pre šetrenie orgánov uvedených v článku 29. Podľa článku 30 ods. 1 nemôžu byť osobné údaje vložené inými členskými štátmi alebo Komisiou rozmnožované z CIS do iných dátových súborov, za ktoré sú tieto členské štáty alebo Komisia zodpovedné.

Článok 36

1. Práva osôb s ohľadom na osobné údaje v CIS, najmä ich právo na prístup k informáciám, sa uplatňujú:

- v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi členského štátu, v ktorom sa takéto práva uplatňujú,

- v súlade s vnútornými pravidlami, ktoré platia pre Komisiu a sú uvedené v článku 34 ods. 1.

Ak to ustanovujú zákony, iné právne predpisy a postupy príslušného členského štátu, vnútroštátny orgán dohľadu stanovený v článku 37 rozhodne, či budú informácie oznámené a akým postupom.

2. Partner CIS, ktorý je požiadaný o prístup k osobným údajom, môže prístup odmietnuť, ak by oznámenie týchto údajov mohlo mať vplyv na predchádzanie, vyšetrovanie a stíhanie operácií, ktoré porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy. Členský štát môže takisto odmietnuť prístup k informáciám, ako stanovujú zákony, nariadenia a postupy v súvislosti s prípadmi, keď takéto odmietnutie predstavuje opatrenie nevyhnutné na zaistenie vnútroštátnej bezpečnosti, obrany, verejnej bezpečnosti a zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd iných. Komisia môže odmietnuť prístup k informáciám v prípade, že odmietnutie predstavuje opatrenie, nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd iných.

Prístup k informáciám musí byť v každom prípade odmietnutý v priebehu konania akcie s cieľom pozorovania a podávania hlásení alebo diskrétneho dohľadu.

3. Ak osobné údaje, o sprístupnenie ktorých bolo požiadané, dodal iný partner CIS, ich sprístupnenie sa povolí len vtedy, keď dodávajúci partner mal možnosť vyjadriť svoje stanovisko.

4. Každá osoba môže v súlade so zákonmi, iný právnymi predpismi a postupmi každého členského štátu alebo v súlade s vnútornými pravidlami, ktoré platia pre Komisiu, nechať osobné údaje týkajúce sa jej osoby opraviť alebo vypustiť každým partnerom CIS, ak sú tieto údaje vecne nepresné, boli vložené alebo sú uložené v CIS v rozpore s cieľom stanoveným v článku 23 ods. 2, alebo ak sa nedodržiavajú zásady článku 26.

5. Na území každého členského štátu môže každá osoba v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi dotyčného členského štátu podať na súd alebo orgán určený na tento účel v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi žalobu alebo, ak je to vhodné, sťažnosť v súvislosti s osobnými údajmi v CIS týkajúcimi sa jej osoby na:

a) opravu alebo vypustenie vecne nepresných osobných údajov;

b) opravu alebo vypustenie osobných údajov vložených alebo uložených v CIS v rozpore s týmto nariadením;

c) získanie prístupu k osobným údajom;

d) získanie kompenzácie podľa článku 40 ods. 2.

Pokiaľ ide o údaje vložené Komisiou, možno podať žalobu na Súdny dvor v súlade s článkom 173 zmluvy.

Členské štáty a Komisia sa spoločne zaväzujú, že presadia konečné rozhodnutie súdu, Súdneho dvora alebo iného orgánu určeného na tento účel, týkajúce sa položiek a), b) a c) prvého pododseku.

6. Odkazy na "konečné rozhodnutie" v tomto článku a v článku 32 ods. 5 neznamená na strane ktoréhokoľvek členského štátu ani Komisie povinnosť odvolať sa proti súdnemu rozhodnutiu alebo rozhodnutiu iného orgánu menovaného na tento účel.

Kapitola 6

Dohľad nad ochranou osobných údajov

Článok 37

1. Každý členský štát určí vnútroštátny orgán dohľadu alebo orgány zodpovedné za ochranu osobných údajov, ktoré budú uskutočňovať nezávislý dohľad nad takýmito údajmi vloženými do CIS.

Orgány dohľadu uskutočňujú v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nezávislý dohľad a kontrolu, aby zabezpečili, že spracovanie a používanie údajov v CIS nepoškodzuje práva dátových subjektov. Na tento účel majú orgány dohľadu prístup k CIS.

2. Ktorákoľvek osoba môže požiadať vnútroštátny orgán dohľadu o kontrolu osobných údajov v CIS, týkajúcich sa jej osoby a ich použitia. Toto právo sa riadi zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi členského štátu, v ktorom bola takáto žiadosť podaná. Ak tieto údaje vložil iný členský štát alebo Komisia, kontrola sa uskutoční v úzkej koordinácii s vnútroštátnym orgánom dohľadu daného členského štátu alebo s orgánom podľa odseku 4.

3. Komisia urobí v rámci svojich útvarov všetky kroky na zabezpečenie dohľadu nad ochranou osobných údajov, ktorý predstavuje ochranu na úrovni uvedenej v odseku 1.

4. Až do menovania orgánu alebo orgánov určených do inštitúcií a orgánov spoločenstva bude na činnosť Komisie v súvislosti s pravidlami ochrany údajov, ktoré stanovuje článok 34 ods. 1, 36 ods. 1 a 37 ods. 3, dohliadať ombudsman, ako stanovuje článok 138e Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v kontexte úlohy, ktorá mu na základe tejto zmluvy prislúcha.

Kapitola 7

Bezpečnosť CIS

Článok 38

1. Všetky náležité technické a organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie bezpečnosti, uskutočňujú:

a) členské štáty a Komisia, každý podľa zainteresovanosti, pokiaľ ide o terminály CIS umiestnené na ich územiach a v priestoroch Komisie;

b) výbor uvedený v článku 43, pokiaľ ide o CIS a terminály umiestnené v rovnakých priestoroch ako CIS a používané na technické účely a kontrolu, ktorú vyžaduje odsek 3.

2. Členské štáty, Komisia a výbor uvedený v článku 43 vykonajú opatrenia, aby:

a) zabránili prístupu všetkých neoprávnených osôb k zariadeniam na spracovanie údajov;

b) zabezpečili, aby neoprávnené osoby nemohli čítať, rozmnožovať, meniť alebo vypúšťať údaje a dátové médiá;

c) zabránili neoprávnenému vstupu údajov a akýmkoľvek neoprávneným konzultáciám, zmenám alebo vypusteniu údajov;

d) zabránili prístupu neoprávnených osôb k údajom v CIS prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

e) zabezpečili s ohľadom na používanie CIS prístup oprávnených osôb len k údajom, na ktoré majú oprávnenie;

f) zabezpečili, že je možné kontrolovať a stanoviť, ktorým orgánom možno údaje poskytovať prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

g) zabezpečili, že je možné kontrolovať a stanoviť ex post facto, ktoré údaje boli vložené do CIS, kedy a kým, a monitorovať zásahy;

h) zabránili neoprávnenému čítaniu, rozmnožovaniu, zmene alebo vypusteniu údajov počas prenosu údajov a prepravy dátových médií.

3. V súlade s článkom 43 výbor overí, že uskutočnené vyhľadávania boli oprávnené a vykonané oprávnenými užívateľmi. Overovanie sa uskutoční aspoň v 1 % zo všetkých vyhľadávaní. Záznam takýchto vyhľadávaní a overovaní sa vloží do systému a použije len pre uvedené overovanie. Po šiestich mesiacoch sa vypustí.

Článok 39

1. Každý členský štát určí útvar, ktorý bude zodpovedať za bezpečnostné opatrenia stanovené v článku 38 v súvislosti s terminálmi umiestnenými na jeho území, za prehodnocovacie úlohy stanovené v článku 33 ods. 1 a 2 a vo všeobecnosti za riadne vykonávanie tohto nariadenia, pokiaľ je to potrebné podľa zákonov, iných právnych predpisov a postupov.

2. Komisia si určí útvary, ktoré budú zodpovedné za opatrenia uvedené v odseku 1.

Kapitola 8

Zodpovednosť a publikovanie

Článok 40

1. Každý partner CIS, ktorý vložil do systému údaje, zodpovedá za ich presnosť, aktuálnosť a zákonnosť. Každý členský štát alebo Komisia bude tiež zodpovedať za súlad s ustanoveniami článku 26 tohto nariadenia.

2. Každý partner CIS bude tiež zodpovedný v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi alebo ekvivalentnými ustanoveniami spoločenstva za ujmu spôsobenú osobe pri používaní CIS v príslušnom členskom štáte alebo Komisiou.

To isté platí, ak ujmu spôsobí dodávajúci partner CIS pri vložení nepresných údajov alebo pri vložení údajov v rozpore s týmto nariadením.

3. Ak partner CIS, proti ktorému bola podaná žaloba v súvislosti s nepresnými údajmi, tieto údaje nedodal, dotknutí partneri sa pokúsia dohodnúť, či a akú čiastku zo sumy vyplatenej ako odškodnenie, refunduje dodávajúci partner druhému partnerovi. Každá takáto dohodnutá suma sa refunduje na požiadanie.

Článok 41

Komisia uverejní oznámenie týkajúce sa realizácie CIS v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

HLAVA VI

OCHRANA ÚDAJOV PRI NEAUTOMATIZOVANEJ VÝMENE ÚDAJOV

Článok 42

Ustanovenia vzťahujúce sa na automatizovanú výmenu a spracovanie údajov platia mutatis mutandis na neautomatizovanú výmenu a spracovanie údajov.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 43

1. Komisii pomáha výbor zostavený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa doručí väčšinou stanovenou v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má prijať Rada na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa upravujú spôsobom stanoveným v danom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme navrhnuté opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak navrhnuté opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nebolo stanovisko predložené, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa ustanovení, ktoré je potrebné prijať. Rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak Rada po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa oznámenia nekonala, navrhované opatrenia prijme Komisia, okrem prípadov, keď Rada na základe jednoduchej väčšiny tieto opatrenia zamietla.

3. Postup stanovený v odseku 2 sa uplatňuje konkrétne na:

a) rozhodnutia o položkách, ktoré majú byť vložené do CIS, ako stanovuje článok 25;

b) určovanie operácií týkajúcich sa uplatňovania poľnohospodárskych predpisov, v súvislosti s ktorými majú byť informácie vložené do CIS, ako stanovuje článok 23 4.

4. Výbor preverí všetky záležitosti súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia, ktoré môže vzniesť jeho predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu, týkajúce sa najmä:

- všeobecného fungovania opatrení vzájomnej pomoci stanovených v tomto nariadení,

- prijatia praktických opatrení na poskytovane informácií uvedených v článkoch 16 a 17,

- informácií poskytnutých Komisii na základe článkov 17 a 18 na preskúmanie, či je možné z nich získať nejaké informácie, rozhodnutí o opatreniach potrebných na zastavenie konania, o ktorom sa zistilo, že porušuje colné alebo poľnohospodárske predpisy ak je to vhodné navrhnutých zmien a doplnkov k už existujúcim ustanoveniam spoločenstva alebo koncipovania dodatočných,

- prípravy šetrení, ktoré uskutočňujú členské štáty a koordinujú Komisia a misie spoločenstva, ako stanovuje článok 20,

- opatrení prijatých na zaistenie dôverného charakteru informácií, najmä osobných údajov, ktoré boli vymenené na základe tohto nariadenia, okrem tých, ktoré stanovuje hlava V,

- realizácie a riadnej prevádzky CIS a všetkých technických a prevádzkových opatrení, potrebných na zaistenie bezpečnosti systému,

- potreby uchovávania informácií v CIS,

- opatrení prijatých na zabezpečenie dôverného charakteru informácií vložených do CIS na základe tohto nariadenia, najmä osobných údajov, a na zabezpečenie súladu s povinnosťami tých, ktorí zodpovedajú za spracovanie údajov,

- opatrení prijatých podľa článku 38 ods. 2.

5. Výbor preskúma všetky problémy súvisiace s prevádzkou CIS, s ktorými sa stretnú orgány dohľadu uvedené v článku 37. V takýchto prípadoch sa výbor stretne ad hoc v zložení zástupcov, ktorých menuje každý členský štát z radov vnútroštátneho orgánu alebo orgánov dohľadu. Ombudsman uvedený v článku 37 ods. 4 alebo jeho zástupca sa z vlastnej iniciatívy takéhoto stretnutia výboru ad hoc môže tiež zúčastniť, pokiaľ sa domnieva, že to patrí medzi jeho povinnosti. Výbor sa stretne v zložení ad hoc minimálne raz za rok.

6. Na účely tohto článku má výbor priamy prístup k údajom z CIS a môže ich priamo používať.

Článok 44

Bez dopadu na ustanovenia hlavy V o CIS doklady stanovené v tomto nariadení možno nahradiť automatizovanými informáciami vyhotovenými v akejkoľvek forme na rovnaký účel.

Článok 45

1. Bez ohľadu na formu majú všetky informácie prenášané na základe tohto nariadenia dôverný charakter, vrátane údajov uchovávaných v CIS. Vzťahuje sa na ne povinnosť profesionálneho utajenia a sú pod ochranou, ktorá sa vzťahuje aj na podobné informácie na základe vnútroštátnych zákonov členských štátov, ktoré ju prijímajú, ako aj zodpovedajúcich ustanovení uplatniteľných na orgány spoločenstva.

Najmä informácie uvedené v prvom pododseku sa nesmú posielať iným osobám ako pracovníkom inštitúcií v členských štátoch alebo v rámci spoločenstva, ktorých funkcie si vyžadujú ich znalosť alebo použitie. Rovnako nesmú byť použité na iné účely ako tie, ktoré stanovuje toto nariadenie, s výnimkou prípadov, že s tým členský štát alebo Komisia, ktoré ich dodali alebo vložili do CIS, vyslovili súhlas podľa podmienok stanovených daným členským štátom alebo Komisiou a pokiaľ takéto oznámenie alebo použitie nezakazujú platné ustanovenia v členskom štáte, v ktorom má prijímací orgán sídlo.

2. Bez dopadu na ustanovenia v hlave V o CIS sa informácie týkajúce sa fyzických alebo právnických osôb prenášajú podľa tohto nariadenia len vtedy, ak si to striktne vyžadujú okolnosti pri zabránení, vyšetrovaní alebo konaní s ohľadom na operácie, ktoré porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy.

3. Odseky 1 a 2 nevylučujú použitie informácií získaných na základe tohto nariadenia pri akýchkoľvek zákonných opatreniach a konaniach následne vyvolaných v súvislosti s nesúladom s colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi.

Príslušné orgány, ktoré dané informácie dodali, budú o takomto použití vopred upovedomené.

4. Ak členský štát oznámil Komisii, že ďalšie šetrenie zbavilo fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej meno bolo na základe tohto nariadenia oznámené, obvinenia z účasti na nezákonnom konaní, Komisia vopred oznámi všetkým stranám, ktoré na základe tohto nariadenia tieto osobné údaje dostali. Príslušná osoba sa týmto viac nepovažuje za osobu zainteresovanú v nezákonnom konaní, z ktorého vyplynulo pôvodné oznámenie.

Ak sú osobné údaje vzťahujúce sa na príslušnú osobu v CIS, tieto sa z neho odstránia.

Článok 46

Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty vykonajú všetky nevyhnutné kroky, aby:

a) zabezpečili efektívnu vnútornú koordináciu medzi správnymi orgánmi uvedenými v článku 1 ods. 1;

b) vytvorili v rámci vzájomných vzťahov čo najlepšiu priamu spoluprácu medzi orgánmi splnomocnenými osobitne na tento účel.

Článok 47

Členské štáty môžu spoločne rozhodnúť o potrebe postupov, ktoré majú zabezpečiť hladký priebeh opatrení týkajúcich sa vzájomnej pomoci, ktoré stanovuje toto nariadenie, najmä v tom, aby sa zabránilo prerušeniu dohľadu nad osobami alebo tovarom, ak by to mohlo mať vplyv na zistenie operácií, ktoré porušujú colné a poľnohospodárske predpisy.

Článok 48

1. Toto nariadenie nezaväzuje správne orgány členských štátov na poskytnutie vzájomnej pomoci, ak by to mohlo poškodiť verejný poriadok (ordre public) alebo iné zásadné záujmy členského štátu, v ktorom majú sídlo, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov.

2. Pri každom odmietnutí poskytnutia pomoci sa uvedú dôvody.

O každom odmietnutí poskytnúť pomoc a jeho dôvodoch je Komisia čo najskôr informovaná.

Článok 49

Bez dopadu na právo Komisie byť informovaná na základe iných platných nariadení oznámia členské štáty Komisii správne alebo zákonné rozhodnutia alebo ich zásadné súčasti týkajúce sa uplatňovania sankcií za porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov v prípadoch, ktoré boli predmetom oznámení na základe článkov 17 a 18.

Článok 50

Bez dopadu na náklady spojené so zavedením CIS alebo škodami podľa článku 40 neuznajú členské štáty a Komisia žiadne nároky na náhradu nákladov vzniknutých na základe tohto nariadenia s výnimkou, kde je to primerané, vo vzťahu k odmenám pre odborníkov.

Článok 51

Toto nariadenia nemá vplyv na uplatňovanie predpisov o trestnom konaní a vzájomnej pomoci v trestných veciach, vrátane tých, ktoré sa týkajú utajenia súdnych vyšetrovaní.

Článok 52

1. Nariadenie (EHS) č. 1468/81 sa týmto zrušuje.

2. Odkazy na zrušené nariadenie sa rozumejú ako odkazy na súčasné nariadenie.

Článok 53

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 13. marca 1998.

2. Článok 42 však neplatí pre Dánsko, Írsko, Švédsko ani Spojené kráľovstvo, kým neexistujú pravidlá spoločenstva uplatniteľné na všetky údaje, ktoré upravuje toto nariadenie.

Odo dňa, keď nadobudnú účinnosť pravidlá uvedené v prvom pododseku vo všetkých členských štátoch, článok 42 bude zrušený a derogácia stanovená v prvom pododseku stratí účinnosť.

Ak ani po piatich rokoch nenadobudnú predmetné pravidlá účinnosť, Komisia vypracuje správu spolu so všetkými návrhmi, ktoré pokladá za potrebné.

Pokiaľ štyri príslušné členské štáty neuplatňujú ustanovenia článku 42, členské štáty a Komisia môžu neautomatizované spracovanie osobných údajov, ktoré môžu poskytovať týmto štyrom štátom, podmieniť zosúladením s pravidlami o ochrane údajov, ekvivalentnými s tými, ktoré sami uplatňujú pri neautomatizovanom spracovaní takýchto údajov.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 1997

Za Radu

predseda

M. Patijn

[1] Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2048/88 (Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 1).

[2] Ú. v. ES C 56, 26.2.1993, s. 1; Ú. v. ES C 262, 28.9.1993, s. 8 a Ú. v. ES C 80, 17.3.1994, s. 12.

[3] Ú. v. ES C 20, 24.1.1994, s. 85 a stanovisko zo 16. januára 1997 (Ú. v. ES C 33, 3.2.1997).

[4] Ú. v. ES C 161, 14.6.1993, s. 15.

[5] Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 945/87 (Ú. v. ES L 90, 2.4.1987, s. 3).

[6] Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1552/89 z 29. mája 1989 vykonávajúce rozhodnutie 88/376/EHS, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstva (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 2729/94 (Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 5).

[7] Nariadenie Rady (EHS) č. 595/91 zo 4. marca 1991 týkajúce sa nezrovnalostí a náhrady prostriedkov nesprávne vyplatených v súvislosti s financovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky a organizácie informačného systému v tejto oblasti a zrušovacie nariadenie (EHS) č. 283/72 (Ú. v. ES L 67, 14.3.1991, s. 11).

[8] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

OZNAMOVANIE ÚDAJOV

(Článok 30 ods. 1)

1. Oznamovanie iným verejným orgánom

Oznamovanie údajov verejným orgánom by malo byť prípustné, iba ak v konkrétnom prípade:

a) existuje jasná zákonná povinnosť alebo oprávnenie, alebo so súhlasom orgánu dohľadu; alebo

b) sú tieto údaje zásadné pre prijímateľa na splnenie jeho zákonnej úlohy za predpokladu, že cieľ zhromažďovania alebo spracovania, ktoré má uskutočniť príjemca, nie je nezlučiteľný s pôvodným cieľom a nebráni mu zákonná povinnosť oznamovacieho orgánu.

Oznamovanie je vo výnimočných prípadoch prípustné v konkrétnom prípade, ak:

a) oznamovanie je nepochybne v záujme dátového subjektu a dátový subjekt s týmto súhlasil alebo ak okolnosti dovoľujú jasný predpoklad takéhoto súhlasu; alebo

b) oznamovanie je potrebné na zabránenie vážneho a bezprostredného nebezpečenstva.

2. Oznamovanie súkromným osobám

Oznamovanie údajov súkromným osobám by malo byť prípustné, iba ak v konkrétnom prípade existuje jasná zákonná povinnosť alebo oprávnenie, alebo súhlas orgánu dohľadu.

Oznamovanie súkromným osobám je vo výnimočných prípadoch prípustné, ak v konkrétnom prípade:

a) oznamovanie je nepochybne v záujme dátového subjektu a dátový subjekt vyjadril s týmto súhlas alebo okolnosti dovoľujú jasný predpoklad takého súhlasu; alebo

b) oznamovanie je potrebné na zabránenie vážneho a bezprostredného nebezpečenstva.

3. Medzinárodné oznamovanie

Oznamovanie údajov zahraničným orgánom by malo byť prípustné iba:

a) ak existuje jasné zákonné ustanovenie v rámci vnútroštátneho alebo medzinárodného práva;

b) v prípade neexistencie takého ustanovenia, ak je oznamovanie potrebné na zabránenie vážneho a bezprostredného nebezpečenstva;

a za predpokladu, že nie sú porušené vnútroštátne nariadenia na ochranu dátového subjektu.

4.1. Žiadosť o oznámenie

Podľa konkrétnych ustanovení upravených vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo medzinárodnými dohodami by žiadosť o oznámenie údajov mala poskytnúť informácie o dožadujúcom orgáne alebo osobe, ako aj dôvody žiadosti a jej ciele.

4.2. Podmienky upravujúce oznamovanie

Kvalita údajov by mala byť, pokiaľ je to možné, overená ešte pred oznámením. Pokiaľ je to možné, vo všetkých oznámeniach údajov by mali byť uvedené súdne rozhodnutia, ako aj rozhodnutia o nestíhaní a údaje vychádzajúce zo stanovísk alebo osobného hodnotenia by mali byť preverené pri zdroji ešte pred oznámením a mala by byť uvedená úroveň ich presnosti a spoľahlivosti.

Ak sa zistí, že údaje už nie sú presné a aktuálne, nemali by sa oznámiť; ak boli oznámené nepresné alebo neaktuálne údaje, oznamujúci orgán by mal o tomto nesúlade informovať, pokiaľ je to možné, všetkých príjemcov týchto údajov.

4.3. Bezpečnosť oznamovania

Údaje oznamované iným orgánom, súkromným osobám a zahraničným orgánom by nemali byť použité na iné účely, ako na tie, ktoré uvádza žiadosť o oznámenie.

Použitie údajov na iné účely by malo bez dopadu na odseky 1 až 4.2. podliehať súhlasu oznamujúceho orgánu.

--------------------------------------------------