31997L0075Úradný vestník L 010 , 16/01/1998 S. 0024 - 0024


Smernica Rady 97/75/ES

z 15. decembra 1997,

ktorou sa mení, dopĺňa a rozširuje smernica 96/34/ES o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC, na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže Rada konajúc v súlade s Dohodou o sociálnej politike pripojenej k protokolu 14 zmluvy, a najmä jej článkom 4 ods. 2, prijala smernicu 96/34/ES [4]; keďže výsledkom čoho sa vyššie uvedená smernica nevzťahuje na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska;

keďže zasadnutie Európskej rady v Amsterdame, ktoré sa konalo 16. a 17. júna 1997, s uznaním zaznamenalo súhlas medzivládnej konferencie so začlenením Dohody o sociálnej politike do zmluvy a taktiež zdôraznilo, že je treba nájsť spôsob, aby sa dostalo právnej účinnosti želaniu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska uznať smernice, ktoré už boli prijaté na základe uvedenej dohody ešte pred podpísaním Amsterdamskej zmluvy; keďže táto smernica sa snaží dosiahnuť tento cieľ rozšírením smernice 96/34/ES na Spojené kráľovstvo;

keďže skutočnosť, že smernica 96/34/ES nie je uplatniteľná v Spojenom kráľovstve, priamo ovplyvňuje fungovanie vnútorného trhu; keďže vykonanie rámcovej dohody pripojenej k vyššie uvedenej smernici a najmä zásada uvedenia do súladu rodičovských a pracovných povinností pre pracujúcich rodičov vo všetkých členských štátoch zlepšia fungovanie vnútorného trhu;

keďže uskutočnenie cieľov rámcovej dohody je zamerané najmä na dosiahnutie cieľa rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o pracovné príležitosti a zaobchádzanie pri práci, ako aj uvedenie do súladu pracovného a rodičovského života;

keďže prijatím tejto smernice sa smernica 96/34/ES stane uplatniteľnou v Spojenom kráľovstve; keďže odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice by sa mal výraz "členské štáty" v smernici 96/34/ES chápať tak, že zahŕňa Spojené kráľovstvo;

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, smernica 96/34/ES sa vzťahuje na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Článok 2

Nasledujúci odsek sa vloží za prvý odsek článku 2 smernice 96/34/ES:

"1a. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nahrádza sa dátum 3. jún 1998 v odseku 1 dátumom 15. december 1999."

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. decembra 1997

Za Radu

predseda

J.-C. Juncker

[1] Ú. v. ES C 335, 6.11.1997.

[2] Ú. v. ES C 371, 8.12.1997.

[3] Ú. v. ES C 355, 21.11.1997.

[4] Ú. v. ES L 145, 19.6.1996, s. 4.

--------------------------------------------------