31996R2406Úradný vestník L 334 , 23/12/1996 S. 0001 - 0015


Nariadenie Rady (ES) č. 2406/96

z 26. novembra 1996

ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3759/92 zo 17. decembra 1992 o spoločnej organizácii trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry [1], najmä jeho článok 2 (3),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže spoločné normy pre obchodavanie s niektorými druhmi rýb boli ustanovené nariadením (EHS) č. 103/76 [2] a pre niektoré druhy kôrovcov nariadením (EHS) č. 104/76 [3]; keďže tieto nariadenia musia byť teraz značne zmenené a doplnené, aby odrážali vývoj na trhu a zmeny obchodných praktík; keďže je teda potrebné úplne prepracovať tieto ustanovenia do jediného právneho nástroja, aby sa zabezpečila jasnosť týchto ustanovení a možnosť ich riadneho uplatňovania; keďže v dôsledku týchto skutočností by nariadenia (EHS) č. 103/76 a (EHS) č. 104/76 mali byť nahradené;

keďže základným cieľom spoločných noriem obchodovania s produktami rybolovu je zlepšiť kvalitu produktov a zjednodušiť tak ich predaj v prospech výrobcov i spotrebiteľov; keďže, nakoľko produkty rybolovu sú nespracované a predávajú sa čerstvé alebo chladené, ich kvalita je v značnej miere závislá od ich čerstvosti, ktorá sa posudzuje na základe objektívnych kritérií zmyslovými skúškami; keďže, ak majú byť dávky produktov rybolovu posúdené ako čerstvé ako celok, musia sa skladať z produktov rovnakého druhu a môžu pochádzať výhradne z jedného miesta výlovu a jedného plavidla;

keďže pre jednotlivé skupiny produktov by mal byť stanovené malý, ale dostatočný počet kategórií čerstvosti; keďže však, vzhľadom na potrebu podporovať kvalitné produkty najneskôr od 1. januára 2000, oprávnenie stať sa súčasťou intervenčných mechanizmov zavedených v rámci pravidiel organizácie trhu by nemali dostať všetky kategórie čerstvosti;

keďže cieľom spoločných noriem obchodavania je aj definovať jednotné obchodné znaky príslušných produktov v rámci celého trhu spoločenstva, aby sa predchádzalo prípadom narušenia hospodárskej súťaže a aby sa umožnilo jednotné uplatňovanie cenových pravidiel organizácie trhu; keďže za týmto účelom by teda mala byť vznesená požiadavka, aby sa produkty rybolovu triedili na základe kategórií určených podľa hmotnosti, alebo, v niektorých osobitných prípadoch, podľa veľkosti;

keďže spoločné normy obchodovania sa uplatňujú pri prvom predaji všetkých príslušných produktov pochádzajúcich zo spoločenstva alebo tretích krajín a určených na ľudskú spotrebu, na území spoločenstva; keďže tieto normy sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté predpisy týkajúce sa zdravia alebo predpisy prijaté v rámci opatrení na ochranu zásob rýb; keďže za všetkých okolností je obzvlášť dôležité mať na pamäti prvotnú dôležitosť platných minimálnych biologických veľkostí v porovnaní s minimálnymi veľkosťami určenými pre produkty rybolovu spoločnými normami obchodavania;

keďže uplatňovanie spoločných noriem obchodovania znamená v prípade produktov pôvodom z tretích krajín, že na balení musia byť uvedené dodatočné informácie; keďže však tieto informácie nemusia byť uvedené v prípade, keď príslušné produkty sú privezené do spoločenstva na plavidlách plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny za tých istých podmienok ako výlovy spoločenstva;

keďže vzhľadom na bežné praktiky vo väčšine členských štátov je vhodné, aby príslušný priemysel hodnotil čerstvosť a hmotnosť produktov rybolovu; keďže, najmä so zreteľom na posudzovanie čerstvosti na základe zmyslových kritérií by mala byť ustanovená spolupráca odborníkov vymenovaných pre tento účel príslušnými obchodnými organizáciami;

keďže s cieľom zabezpečenia vzájomnej informovanosti každý členský štát by mal zaslať ostatným členským štátom a Komisii zoznam mien a adries príslušných odborníkov a obchodných organizácií,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

A. Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Toto nariadenie ustanovuje pre niektoré produkty rybolovu spoločné normy obchodovania tak, ako je to stanovené v článku 2 nariadenia (EHS) č. 3759/92, ktoré sa ďalej nazýva "základné nariadenie".

2. Pre potreby tohto nariadenia sa pod pojmom:

"obchod" rozumie prvá ponuka na predaj a/alebo prvý predaj na území spoločenstva pre ľudskú spotrebu;

"dávka" rozumie množstvo produktov rybolovu daného druhu, ktoré podliehalo rovnakej manipulácii a ktoré môže pochádzať z jedného miesta výlovu a jedného plavidla;

"miesto výlovu" rozumie zvykový názov daný rybárskym priemyslom miestu, kde boli vylovené úlovky;

"spôsob úpravy" rozumie podoba, v ktorej sa príslušná ryba predáva, ako napríklad celá, vypitvaná, bez hlavy, a tak ďalej;

"viditeľný parazit" rozumie parazit alebo skupina parazitov, ktorú možno na základe rozmerov, sfarbenia alebo textúry jasne rozoznať od tkaniva ryby a ktorú možno vidieť bez zväčšenia a za dobrých svetelných podmienok pre ľudský zrak.

3. a) Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa kategórií čerstvosti produktov rybolovu sa uplatňujú bez dopadu na požiadavky smernice Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa stanovujú zdravotné podmienky pre výrobu produktov rybolovu a ich umiestňovanie na trh [4].

b) Do prijatia rozhodnutia Komisie podľa smernice 91/493 sú kritériá pre ryby nevhodné na ľudskú spotrebu stanovené v kategórii "nevyhovujúce" v prílohe I k tomuto nariadeniu:

Článok 2

1. Produkty rybolovu, tak ako sú určené v článku 3, pôvodom zo spoločenstva alebo tretích krajín, možno predávať iba ak spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

2. Toto nariadenie sa však nevzťahuje na malé množstvá produktov, predávané pobrežnými rybármi priamo maloobchodníkom alebo spotrebiteľom.

3. Podrobné predpisy pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 32 základného nariadenia.

Článok 3

1. Týmto sa ustanovujú spoločné normy obchodovania pre tieto produkty:

a) Morské ryby spadajúce pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry 0302:

- platesa obyčajná (Pleuronectes platessa),

- tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga),

- tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus),

- tuniak zavalitý (Thunnus alebo Parathunnus obesus),

- sleď obyčajný (Clupea harengus),

- treska obyčajná (Gadus morhua),

- sardinka európska (Sardina pilchardus),

- treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus),

- treska tmavá (Pollachius virens),

- treska žltkavá (Pollachius pollachius),

- makrela obyčajná (Scomber scombrus),

- makrela mechúrnatá (Scomber japonicus),

- stavrida (Trachurus spp.),

- žralok ostnatý (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.),

- sebastes červený (Sebastes spp.),

- treska merlan (Merlangius merlangus),

- treska modrastá (Micromesistius poutassou syn. Gadus poutassou),

- mieň molva (Molva spp.),

- sardela európska (Engraulis spp.),

- merlúza európska (Merluccius merluccius),

- kambala (Lepidorhombus spp.),

- brama (Brama spp.),

- čert morský (Lophius spp.),

- platesa limanda (Limanda limanda),

- platesa malohlavá (Microstomus kitt),

- treska francúzska (Trisopterus luscus) a treska malá (Trisopterus minutus),

- zubatica jadranská (Boops boops),

- smarida vysoká (Maena smaris),

- úhor morský (Conger conger),

- trigla (Trigla spp.),

- mugil (Mugil spp.),

- raja (Raja spp.),

- platesa malá (Platichthys flesus),

- morský jazyk syn. solea (Solea spp.),

- vlasochvost stužkový (Lepidopus caudatus) a uhliarka čierna (Aphanopus carbo);

b) Kôrovce spadajúce pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry 0306, predávané živé, čerstvé alebo chladené, alebo varené alebo dusené:

- garnát obyčajný (Crangon crangon) a hlbinné krevety (Pandalus borealis),

- jedlé kraby (Cancer pagurus),

- homár nórsky (Nephrops nervegicus);

c) Hlavonožce spadajúce pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry 0307:

- sépie (Sepia officinalis a Rossia macrosoma).

2. Normy obchodovania uvedené v článku 1 pozostávajú z:

a) kategórií čerstvosti; a

b) hmotnostných a veľkostných kategórií.

B. Kategórie čerstvosti

Článok 4

1. Kategória čerstvosti pre každú dávku sa hodnotí na základe čerstvosti produktu a niektorých ďalších požiadaviek.

Čerstvosť sa definuje odkazom na zvláštne kritériá pre rozdielne druhy produktov stanovené v prílohe I.

2. Na základe kritérií uvedených v odseku 1 sa produkty špecifikované v článku 3 zatriedia po dávkach do jednej z nasledovných kategórií čerstvosti:

a) Extra, A alebo B v prípade rýb, chrupavkovitých rýb, hlavonožcov a homára nórskeho;

b) Extra alebo A v prípade garnáta obyčajného.

Živé homáre nórske sa však zatrieďujú do kategórie E.

3. Kraby, tak ako sú špecifikované v článku 3, nepodliehajú špecifickým normám čerstvosti.

Predávať však možno iba kraby vcelku, okrem samíc s vajíčkami a krabov s mäkkým pancierom.

Článok 5

1. Každá dávka musí obsahovať produkty rovnakej kategórie čerstvosti. Malá dávka však nemusí obsahovať produkty rovnakej kategórie čerstvosti; ak neobsahuje, celá dávka sa zatriedi do takej kategórie, ktorá zodpovedá jej najnižšie ohodnotenej časti.

2. Kategória čerstvosti musí byť na náveskách pripojených k dávke jasne a nezmazateľne označená znakmi vo veľkosti aspoň 5 cm.

Článok 6

1. Ryby, chrupavkovité ryby, hlavonožce a homáre nórske, tak ako sú špecifikované v článku 3, zatriedené po dávkach do kategórie B nemajú, v rámci príslušnej dávky, nárok na finančnú pomoc poskytovanú za stiahnutie z trhu tak, ako je to stanovené v článkoch 12, 12a), 14 a 15 základného nariadenia.

2. Ryby, chrupavkovité ryby, hlavonožce a homáre nórske zatriedené do kategórie čerstvosti Extra nesmú mať otlačeniny, zranenia, kazy vzhľadu a silné vyblednutie farby.

3. Ryby, chrupavkovité ryby, hlavonožce a homáre nórske zatriedené do kategórie čerstvosti A nesmú mať kazy vzhľadu a silné vyblednutie farby. Toleruje sa veľmi malý podiel produktov so slabými otlačeninami a povrchovými zraneniami.

4. V prípade rýb, chrupavkovitých rýb, hlavonožcov a homárov nórskych zatriedených do kategórie čerstvosti B sa toleruje malý podiel produktov so závažnejšími otlačeninami a povrchovými zraneniami. Ryby nesmú mať kazy vzhľadu a silné vyblednutie farby.

5. Pri triedení produktov podľa kategórie čerstvosti sa bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné zdravotné pravidlá, prihliada na prítomnosť viditeľných parazitov a ich možný účinok na kvalitu príslušného produktu, pričom sa berie zreteľ na druh produktu a jeho spôsob úpravy.

6. Podrobné predpisy pre uplatňovanie tohto článku sa v prípade potreby prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 32 základného nariadenia.

C. Hmotnostné a veľkostné kategórie

Článok 7

1. Produkty, tak ako sú špecifikované v článku 3, sa triedia do hmotnostných kategórií podľa hmotnosti alebo počtu na kilogram. Veľkostné kategórie garnátov a krabov sa však určujú na základe šírky panciera.

2. Minimálne veľkosti ustanovené týmto nariadením, v súlade s triedami stanovenými v prílohe II, sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté minimálne dĺžky požadované podľa:

- nariadenia Rady (EHS) č. 1866/86 z 12. júna 1986, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na ochranu zdrojov produktov rybolovu vo vodách Baltického mora, Malého a Veľkého Beltu a Oresundu [5],

- nariadenia Rady (EHS) č. 3094/86 zo 7. októbra 1986, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na ochranu zdrojov produktov rybolovu [6],

- nariadenia Rady (EHS) č. 1626/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na ochranu zdrojov produktov rybolovu v Stredomorí [7].

Pre potreby kontroly kompetentnými orgánmi sa musia v prípade druhov, ktorých sa normy obchodovania týkajú, dodržiavať príslušné stanovené minimálne biologické veľkosti uvedené v prílohe II.

Článok 8

1. Dávky sa triedia do veľkostných kategórií podľa tried stanovených v prílohe II.

2. Každá dávka musí obsahovať produkty rovnakej veľkosti. Malá dávka však nemusí obsahovať produkty rovnakej veľkosti; ak neobsahuje, celá dávka sa zatriedi do takej veľkostnej kategórie, ktorá zodpovedá jej najnižšie ohodnotenej časti.

3. Veľkostná kategória a spôsob úpravy musia byť na náveskách pripojených k dávke jasne a nezmazateľne označené znakmi vo veľkosti aspoň 5 cm.

Na každej dávke musí byť jasne a nezmazateľne označená hmotnosť netto v kilogramoch. Pri predaji dávok v štandardných škatuliach nemusí byť hmotnosť netto uvedená, ak sa pri vážení pred predajom ukáže, že obsah škatule zodpovedá predpokladanému obsahu vyjadrenému v kilogramoch.

4. Podrobné predpisy pre uplatňovanie tohto článku, najmä čo sa týka metódy váženia a určovania odchýlky hmotnosti netto smerom nahor alebo nadol v porovnaní s označenou alebo predpokladanou hmotnosťou, povolenou pre každú dávku, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 32 základného nariadenia.

Článok 9

Pelagické druhy možno triediť do rozdielnych kategórií čerstvosti a hmotnosti na základe systému odoberania vzoriek. Takýto systém musí zabezpečiť, aby bola čerstvosť a hmotnosť produktov v dávke čo najjednotnejšia.

Podrobné predpisy pre uplatňovanie tohto článku, najmä čo sa týka určenia počtu vzoriek, ktorý sa má odobrať, hmotnosti alebo objemu rýb v každej vzorke a metód posudzovania triedenia a overovania hmotnosti dávok ponúkaných na predaj, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 32 základného nariadenia.

Článok 10

Aby sa zabezpečili miestne alebo regionálne zásoby garnátov a krabov pre niektoré pobrežné zóny spoločenstva, môžu sa prijať výnimky z minimálnych veľkostí špecifikovaných pre tieto produkty v prílohe II.

Príslušné zóny sa určia a zodpovedajúce veľkosti prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 32 základného nariadenia.

D. Produkty z tretích krajín

Článok 11

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 2(1), môžu sa produkty tak, ako sú špecifikované v článku 3, dovezené z tretích krajín, predávať iba v baleniach, na ktorých sú jasne a čitateľne uvedené tieto informácie:

- krajina pôvodu, vytlačená rímskymi písmenami veľkosti najmenej 20 mm,

- vedecký názov produktu a jeho obchodný názov,

- spôsob úpravy,

- kategória čerstvosti a veľkostná trieda,

- čistá hmotnosť produktu v balení uvedená v kilogramoch,

- dátum triedenia a dátum odoslania,

- názov a adresa odosielateľa.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1093/94 [8], produkty, tak ako sú špecifikované v článku 3, vyložené v akomkoľvek prístave spoločenstva priamo z miesta výlovu z plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny, určené na predaj, podliehajú rovnakým ustanoveniam ako výlovy spoločenstva.

E. Záverečné ustanovenia

Článok 12

1. Rybársky priemysel triedi produkty rybolovu do kategórii čerstvosti Extra, A a B a hmotnostných a veľkostných kategórií v spolupráci s odborníkmi vymenovanými za týmto účelom príslušnými obchodnými organizáciami. Členské štáty vykonávajú kontroly zabezpečujúce dodržiavanie ustanovení tohto článku.

2. Ak sa triedenie nevykonáva v súlade s postupom uvedeným v odseku 1, môžu toto triedenie vykonávať kompetentné národné orgány sami.

Článok 13

Každý členský štát poskytne najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia ostatným členským štátom a Komisii zoznam mien a adries odborníkov a obchodných organizácií uvedených v článku 12. Ostatné členské štáty a Komisia musia byť informované o akýchkoľvek zmenách alebo doplneniach takéhoto zoznamu.

Článok 14

Komisia do 31. decembra 2001 predloží Rade správu o výsledkoch uplatňovania článku 6 (1) tohto nariadenia doplnenú v prípade potreby vhodnými návrhmi.

Článok 15

Nariadenia (EHS) č. 103/76 a (EHS) č. 104/76 sa týmto zrušujú. Odkazy na dané nariadenia sa chápu ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 16

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

2. Ustanovenia článku 6 (1) sa napriek odseku 1 uplatňujú od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 26. novembra 1996

Za Radu

predseda

E. Kenny

[1] Ú. v. ES L 388, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy doplnené a zmenené nariadením (ES) č. 3318/94 (Ú. v. ES L 350, 31.12.1994, s. 15).

[2] Ú. v. ES L 20, 28.1.1976, s. 9. Nariadenie naposledy doplnené a zmenené nariadením (EHS) č. 1935/93 (Ú. v. ES L 176, 20.7.1993, s. 1).

[3] Ú. v. ES L 20, 28.1.1976, s. 35. Nariadenie naposledy doplnené a zmenené nariadením (ES) č. 1300/93 (Ú. v. ES L 126, 9.6.1995, s. 3).

[4] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica naposledy doplnená a zmenená smernicou 96/23/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

[5] Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 1. Nariadenie naposledy doplnené a zmenené nariadením (ES) 1821/96 (Ú. v. ES L 241, 21.9.1996, s. 8).

[6] Ú. v. ES L 288, 11.10.1986, s. 1. Nariadenie naposledy doplnené a zmenené nariadením (ES) 3071/95 (Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 14).

[7] Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 1. Nariadenie naposledy doplnené a zmenené nariadením (ES) 1075/96 (Ú. v. ES L 142, 15.6.1996, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 121, 12.5.1994, s. 3.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

HODNOTENIA ČERSTVOSTI

Hodnotenia stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú na nasledovné produkty alebo skupiny produktov, na základe kritérií posudzovania, špecifických pre každý produkt.

A. Biele ryby

Treska jednoškvrnná, treska obyčajná, treska tmavá, treska žltkavá, sebastes červený, treska merlan, mieň molva, merlúza európska, brama, čert morský, treska francúzska a treska malá, zubatica jadranská, smarida vysoká, úhor morský, trigla, mugil, platesa obyčajná, kambala, morský jazyk syn. solea, platesa limanda, platesa malohlavá, platesa malá, vlasochvost stužkový, uhliarka čierna.

B. Modré ryby

Tuniak dlhoplutvý, tuniak obyčajný, tuniak zavalitý, treska modrastá, sleď obyčajný, sardinka európska, makrela obyčajná, stavrida, sardela

C. Chrupavkovité ryby

Žralok ostnatý, škvrnitý, hviezdovitý a raje.

D. Hlavonožce

Sépie

E. Kôrovce

1. Garnáty

2. Homár nórsky

A. BIELE RYBY

| Kritériá |

Kategória čerstvosti | Nevyhovujúca |

Extra | A | B |

Koža | výrazne dúhové sfarbenie (trvalé u druhu sebastes červený) alebo opalescencia; farba nevyblednutá | výrazná pigmentácia ale bez lesku | pigment sa stráca, farba je nevýrazná, koža bledne a stáva sa matnou | nevýrazná pigmentácia |

Kožný hlien | vodnatý, priehľadný | nepatrne zakalený | Mliečny | žlto-šedý, nepriehľadný |

Oko | vypuklé; výrazná čierna zrenica; priehľadná rohovka | vypuklé a nepatrne vpadnuté; čierna nevýrazná zrenica; slabo opaleskujúca rohovka | ploché; nepriehľadná zrenica; opaleskujúca rohovka | v stredu vpadnuté; sivá zrenica; mliečna rohovka |

Žiabre | výrazne sfarbené; bez hlienu | menej výrazne sfarbené; priehľadný hlien | hnedé alebo šedé, strácajú farbu; hustý nepriehľadný hlien | žltkasté; mliečny hlien |

Pobrušnica vypitvaných rýb | hladká; lesklá; ťažko sa oddeľuje od svaloviny | nepatrne matná; dá sa oddeliť od svaloviny | bodkovitá; dá sa ľahko oddeliť od svaloviny | neprilieha ku svalovine |

Vôňa žiabier a brušnej dutiny | | | | |

—biele ryby, okrem platesy obyčajnej | po morských riasach | neutrálna vôňa, zápach po riasach chýba | skvasená; slabo kyslá | kyslá |

— platesa obyčajná | čerstvá olejovitá, korenistá, zemitá | olejovitá; po morských riasach alebo sladkastá | olejovitá; skvasená; stuchnutá; slabo nahorklá | kyslá |

Svalovina | pevná a pružná; povrch hladký | menej pružná | nepatrne mäkká, ochabnutá; menej elastická; voskovitý, zamatový až matný povrch | mäkká, ochabnutá; šupiny sa ľahko oddeľujú od kože, povrch skôrz vrásnený |

Doplnkové kritériá pre ryby bez hlavy

Krvné cievy okolo telových otvorov | Ostro ohraničené a jasne červené | Ostro ohraničené; krv tmavne | Nejasne ohraničené (difúzne) a sfarbené do hneda | Úplne rozptýlené; svalovina v okolí nadobúda hnedé až žltkasté sfarbenie |

| Kritériá |

| Kategória čerstvosti | Nevyhovujúca |

| Extra | A | B |

Koža | výrazná pigmentácia, žiarivé dúhové farby; zreteľný farebný rozdiel medzi chrbtovou a centrálnou časťou | strata pigmentu a lesku; menej výrazné farby; menej zreteľný farebný rozdiel medzi chrbtovou a centrálnou časťou | nevýrazné, málo intenzívne sfarbenie bez lesku; koža sa pri ohýbaní ryby krčí | veľmi nevýrazná pigmentácia; koža neprilieha ku svalovine |

Kožný hlien | vodnatý, priehľadný | nepatrne zakalený | mliečny | žlto-šedý, nepriehľadný |

Konzistencia svaloviny | veľmi pevná, tuhá, neohybná | dosť tuhá, pevná | nepatrne zmäknutá | mäkká, ochabnutá |

Žiabrové kryty | striebristé | striebristé, s červenkastým alebo hnedastým odtieňom | hnedasté, intenzívne presiaknuté krvou z krvných ciev | žltkasté |

Oko | vypuklé; výrazná modročierna zrenica; priehľadné viečko | vypuklé a nepatrne vpadnuté; tmavá zrenica; slabo opaleskujúca rohovka | ploché; zastretá, rozmazaná zrenica; krv presakuje do okolia oka | v strede vpadnuté; sivá zrenica; mliečna rohovka |

| Kritériá |

| Kategória čerstvosti | Nevyhovujúca |

| Extra | A | B |

Oko | vypuklé; veľmi výrazné a dúhovo sfarbené; malé zrenice | vypuklé a nepatrne vpadnuté; bez jasu a dúhového sfarbenia; oválne zrenice | ploché; nevýrazné | vpadnuté; žltkasté |

Vzhľad | v štádiu úplného alebo čiastočného rigoru mortis; na koži malé množstvo čistého hlienu | po uplynutí rigoru mortis; bez prítomnosti hlienu na koži a hlavne v ústach a v žiabrových otvoroch | malé množstvo hlienu v ústach a žiabrových otvoroch; nepatrne sploštená čeľusť | veľké množstvo hlienu v ústach a žiabrových otvoroch |

Vôňa | po morských riasach | žiadna alebo veľmi slabo zatuchnutá vôňa, avšak nie amoniakálna | slabo amoniakálna; kyslá | silný amoniakálny zápach |

Špecifické alebo prídavné kritériá pre raje

| Extra | A | B | Nevyhovujúca |

Koža | výrazná pigmentácia, žiarivé dúhové farby; vodnatý hlien | výrazná pigmentácia; vodnatý hlien | pigment sa stráca, farba je nevýrazná, koža bledne a stáva sa matnou; zakalený hlien | veľmi nevýrazná pigmentácia; koža sa krčí; hustý hlien |

Textúra svaloviny | pevná a pružná | pevná | mäkká | ochabnutá |

Vzhľad | okraje plutiev priesvitné a zaoblené | plutvy ostré a stuhnuté | plutvy mäkké | skleslý výzor |

Brucho | biele a lesklé so svetlo fialovým okrajom po obvode plutiev | biele a lesklé s červenými škvrnami obmedzenými na obvod plutiev | biele a matné s početnými červenými alebo žltými škvrnami | žlté až zelenkavé; červené škvrny prítomné aj vo svalovine |

D. HLAVONOŹCE

| Kritériá |

| Kategória čerstvosti |

| Extra | A | B |

Koža | výrazná pigmentácia; koža prilieha ku svalovine | nevýrazná pigmentácia; koža prilieha ku svalovine | strata pigmentácie; koža sa ľahko oddeľuje od svaloviny |

Svalovina | veľmi pevná, perleťovo biela | pevná, kriedovo biela | nepatrne zmäknutá, ružovo-biela alebo slabo žltastá |

Chápadlá | ťažko sa odstraňujú | ťažko sa odstraňujú | ľahšie sa odstraňujú |

Vôňa | čerstvá; po morských riasach | nevýrazná, alebo žiadna | zápach po atramente |

E. KÔROVCE

1. Garnáty

| Kritériá |

Kategória čerstvosti |

Extra | A |

Minimálne požiadavky | povrch panciera vlhký a lesklý. pri premiestňovaní kôrovcov z jedného kontajnera do druhého musia panciere vypadávať oddelene (jednotlivo).svalovina nesmie mať akékoľvek cudzie pachy.prítomnosť piesku, hlienu a iných cudzích prímesí je neprípustná. | rovnaké ako pre kategóriu extra |

Vzhľad

1. Kôrovce s pancierom | čisté, červeno-ružovej farby s malými bielymi bodkami; hrudná časť panciera prevažne svetlej farby. | farba od slabo vyblednutej červeno-ružovej po modrasto červenú s bielymi bodkami; hrudná časť panciera má byť svetlejšej farby s nádychom do siva |

2. Hlbinné krevety | rovnomerne ružové. | ružové, prípustný je začiatok procesu černenia hlavy. |

Vlastnosti svaloviny počas vylupovania a po vylúpnutí z panciera | kôrovce sa vylupujú ľahko, dochádza len k technicky nevyhnutným stratám svaloviny.svalovina pevná, ale nie tuhá. | kôrovce sa vylupujú ťažšie dochádza ku malým stratám svaloviny.svalovina menej pevná, nepatrne stuhnutá. |

Úlomky pancierov | povolené sú ojedinelé úlomky. | povoľuje sa malé množstvo úlomkov. |

Vôňa | čerstvá, po morských riasach, nepatrne sladkastý zápach. | kyslastá; bez vône po morských riasach. |

2. Homár nórsky

| Kritériá |

| Kategória čerstvosti |

| Extra | A | B |

Pancier | svetloružový alebo ružový až oranžovo-červený | svetloružový alebo ružový až oranžovo-červený; bez čiernych škvŕn | farba nepatrne vyblednutá; pripúšťa sa malé množstvo čiernych škvŕn a sivasté sfarbenie najmä panciera a medzi chvostovými segmentami |

Oči a žiabre | lesklé čierne oči a ružové žiabre | oči matné a sivé alebo čierne; žiabre sivasté | žiabre tmavo sivej farby alebo nepatrne zelenkavé sfarbenie chrbtovej časti panciera |

Vôňa | jemná vôňa charakteristická pre morské kôrovce | bez jemnej vône charakteristickej pre morské kôrovce, ale bez amoniakálneho zápachu | sladkastá |

Svalovina (chvost) | priehľadná, veľmi svetlo modrej farby | už nie priehľadná, ale nie vyblednutá | nepriehľadná s matným vzhľadom |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

VEĽKOSTNÉ A HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE

Hmotnostné triedy | Minimálne veľkosti, ktoré sa musia dodržiavať podľa podmienok stanovených v nariadeniach uvedených v článku 7 |

Druh | Veľkosť | Hmotnosť ryby v kg | Počet rýb/kg | Oblasť | Geografická oblasť | Minimálna veľkosť v cm |

Sleď obyčajný (Clupea harengus) | 1 | 0,25 a viac | 4 alebo menej | 1 | ICES Vb (zóna EÚ) | 20 |

2 | 0,125 až 0,25 | 5 až 8 | 2 | | 20 |

3 | 0,085 až 0,125 | 9 až 11 | | | 18 |

4 | 0,05 až 0,085 | 12 až 20 | 3 | | 20 |

Baltický sleď ulovený a vyložený severne od 59o 30′ szš. | 5 | 0,031 až 0,085 | 12 až 32 | | | |

Sardinka európska (Sardina pilchardus) | 1 | 0,067 a viac | 15 alebo menej | | | Zatiaľ neurčená |

2 | 0,042 až 0,067 | 16 až 24 | | |

3 | 0,028 až 0,042 | 25 až 35 | | |

4 | 0,015 až 0,028 | 36 až 67 | | |

zo Stredozemného mora | | 0,011 až 0,028 | 36 až 91 | | |

Žralok škvrnitý a hviezdovitý (Scyliorhinus spp.) | 1 | 2 a viac | — | | | — |

2 | 1,0 až 2,0 | | |

3 | 0,5 až 1,0 | | |

Žralok ostnatý (Squalus acanthias) | 1 | 2,2 a viac | — | | | — |

2 | 1,0 až 2,2 | | |

3 | 0,5 až 1,0 | | |

Sebastes červený (Sebastes spp.) | 1 | 2 a viac | — | | | — |

2 | 0,6 až 2 | | |

3 | 0,35 až 0,6 | | |

Treska obyčajná (Gadus morhua) | 1 | 7 a viac | — | 1 | | 35 |

2 | 4 až 7 | 2 | | 35 |

3 | 2 až 4 | | | 30 |

4 | 1 až 2 | 3 | | 35 |

5 | 0,3 až 1 | Baltické more | južne od 59o 30′szš. | 35 |

Treska tmavá (Pollachius virens) | 1 | 5 a viac | — | 1 | | 35 |

2 | 3 až 5 | 2 | | 35 |

3 | 1,5 až 3 | | | 30 |

4 | 0,3 až 1,5 | 3 | | 35 |

| | Baltické more | južne od 59o 30′szš. | 35 |

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 1 | 1 a viac | — | 1 | ICES Vb (zóna EÚ) | 30 |

2 | 0,57 až 1 | 2 | | 30 |

3 | 0,37 až 0,57 | | | 27 |

4 | 0,17 až 0,37 | 3 | | 30 |

Treska merlan (Merlangius merlangus) | 1 | 0,5 a viac | — | 1 | | 27 |

2 | 0,35 až 0,5 | 2 | | 23 |

3 | 0,25 až 0,35 | | | 23 |

4 | 0,11 až 0,25 | 3 | | 23 |

Mieň molva (Molva spp.) | 1 | 5 a viac | — | 1 | | — |

2 | 3 až 5 | 2 | | neurčená |

3 | 1,2 až 3 | | | — |

| | 3 | | 63 |

Makrela obyčajná (Scomber scombrus) zo Stredozemného mora | 1 | 0,5 a viac | 50 alebo menej | 1 | | 20 |

2 | 0,2 až 0,5 | 51 až 125 | 2 | okrem Severného mora | 20 |

3 | 0,1 až 0,2 | 126 až 250 | | Severné more | 30 |

| 0,08 až 0,2 | 126 až 325 | 3 | | 20 |

| | | 5 | | 20 |

| | | | Stredozemné more | 18 |

Makrela mechúrnatá (Scomber japonicus) | 1 | 0,5 a viac | — | | | — |

2 | 0,25 až 0,5 | | |

3 | 0,14 až 0,25 | | |

4 | 0,05 až 0,14 | | |

Sardela európska (Engraulis spp.) | 1 | 0,033 a viac | 30 alebo menej | 3 | Okrem ICES IXa) | 12 |

2 | 0,020 až 0,033 | 31 až 50 | 3 | ICES IXa) | 10 |

3 | 0,012 až 0,020 | 51 až 83 | | Stredozemné more | 9 |

4 | 0,008 až 0,012 | 84 až 125 | | | |

Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa) | 1 | 0,6 a viac | — | 1 | | 25 |

2 | 0,4 až 0,6 | 2 | | 25 |

3 | 0,3 až 0,4 | | | 27 |

4 | 0,15 až 0,3 | | Severné more | 27 |

| | 3 | | 25 |

| | Baltické more | podčasti 22 až 25 | 25 |

| | | podčasti 26 až 28 | 21 |

| | | podčasť 29 južne od 59o 30′szš. | 18 |

Merlúza európska Mefluccius merluccius) | 1 | 2,5 a viac | — | 1 | | 30 |

2 | 1,2 až 2,5 | 2 | | 30 |

3 | 0,6 až 1,2 | | | 30 |

4 | 0,28 až 0,6 | 3 | | 27 |

5 | 0,2 ž 0,28 | | Stredozemné more | 20 |

zo Stredozemného mora | | 0,15 až 0,28 | | | | |

Kambala (Lepidorhombus spp.) | 1 | 0,45 a viac | — | 1 | | 25 |

2 | 0,25 až 0,45 | 2 | | 25 |

3 | 0,20 až 0,25 | | | 25 |

4 | 0,11 až 0,20 | 3 | | 20 |

zo Stredozemného mora | | 0,05 až 0,20 | | | | |

Brama (Brama spp.) | 1 | 0,8 a viac | — | | | — |

2 | 0,2 až 0,8 | | |

Čert morský (Lophius spp.) vcelku, vypitvaný | 1 | 8 a viac | — | 1 | | — |

2 | 4 až 8 | 2 | | neurčená |

3 | 2 až 4 | | | — |

4 | 1 až 2 | 3 | | neurčená |

5 | 0,5 až 1 | | Stredozemné more | 30 cm |

Čert morský (Lophius spp.) bez hlavy | 1 | 4 a viac | — | | | — |

2 | 2 až 4 | | |

3 | 1 až 2 | | |

4 | 0,5 až 1 | | |

5 | 0,2 až 0,5 | | |

Platesa limanda (Limanda limanda) | 1 | 0,25 a viac | — | 1 | | 15 |

2 | 0,13 až 0,25 | 2 | | 15 |

| | | 23 |

| | | Severné more | 23 |

| | 3 | | 23 |

Platesa malohlavá (Microstomus kitt) | 1 | 0,6 a viac | — | 1 | | 25 |

2 | 0,35 až 0,6 | 2 | | 25 |

3 | 0,18 až 0,35 | | | 25 |

| | 3 | | 25 |

Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga) | 1 | 4 a viac | — | | | — |

2 | 1,5 až 4 | | |

Tuniak obyčajný (Thunnus thynnus) | 1 | 70 a viac | — | | Stredozemné more | 70 cm alebo 6,4 kg |

2 | 50 až 70 | |

3 | 25 ž 50 | |

4 | 10 až 25 | |

5 | 6,4 až 10 | |

Tuniak zavalitý (Thunnus obesus) | 1 | 10 a viac | — | | | — |

2 | 3,2 až 10 | | |

Treska žltkavá (Pollachius pollachius) | 1 | 5 a viac | — | 1 | | — |

2 | 3 až 5 | 2 | | 30 |

3 | 1,5 až 3 | | | — |

4 | 0,3 až 1,5 | 3 | | 30 |

Treska modrastá (Micromesistius poutassou syn. Gadus poutassou) | 1 | — | 7 alebo menej | | | — |

2 | 8 až 14 | | |

3 | 15 až 25 | | |

4 | 26 až 30 | | |

Treska francúzska (Trisopterus luscus) a treska malá (Trisopterus minutus) | 1 | 0,4 a viac | — | 3 | | Zatiaľ neurčená |

2 | 0,25 až 0,4 | |

3 | 0,125 až 0,25 | |

4 | 0,05 až 0,125 | |

Zubatica jadranská (Boops boops) | 1 | — | 5 alebo menej | | | — |

2 | 6 až 31 | | |

3 | 32 až 70 | | |

Smarida vysoká (Spicara smaris syn. Maena smaris) | 1 | — | 20 alebo menej | | | — |

2 | 21 až 40 | | |

3 | 41 až 90 | | |

Úhor morsky (Contger conger) | 1 | 7 a viac | — | 1 | | — |

2 | 5 až 7 | 2 | | 58 |

3 | 0,5 až 5 | | | — |

| | 3 | | 58 |

Trigla (Trigla spp.) | 1 | 1 a viac | — | | | — |

2 | 0,4 až 1 | | |

3 | 0,2 až 0,4 | | |

4 | 0,06 až 0,2 | | |

Ostatné trigly (Eutrigla spp., Aspitrigla sp., Lepidotrigla spp.) | 1 | 0,25 a viac | | | | |

2 | 0,2 až 0,25 | | | | |

Stavrida (Trachurus spp.) | 1 | 0,6 a viac | — | 1 | | 15 |

2 | 0,4 až 0,6 | 2 | | 15 |

3 | 0,2 až 0,4 | 3 | | 15 |

4 | 0,08 až 0,2 | 5 | | 15 |

5 | 0,02 až 0,08 | | Stredozemné more | 12 |

Mugil (Mugil spp.) | 1 | 1 a viac | — | 1 | | — |

2 | 0,5 až 1 | 2 | | 20 |

3 | 0,2 až 0,5 | | | — |

4 | 0,1 až 0,2 | 3 | | 20 |

| | | Stredozemné more | 16 |

Raja (Raja spp.) | 1 | 5 a viac | — | | | — |

2 | 3 až 5 | | |

3 | 1 až 3 | | |

4 | 0,3 až 1 | | |

Raja — krídla (Raja spp.) | 1 | 0,3 a viac | — | | | — |

2 | 0,5 až 3 | | |

Platesa malá (Platichthys flesus) | 1 | viac ako 0,3 | — | 1 | | 24 |

2 | 0,2 až 0,3 vrátane | 2 | | 24 |

| | 24 |

| | 3 | | 24 |

| | Baltické more | podčasti 22 až 25 | 25 |

| | podčasti 26 až 28 | 21 |

| | podčasti 29 až 32 južne od 59°30′ szš. | 18 |

Morský jazyk syn. Solea (Solea spp.) | 1 | 0,5 a viac | — | 1 | | 24 |

2 | 0,33 až 0,5 | 2 | | 24 |

3 | 0,25 až 0,33 | | 24 |

4 | 0,17 až 0,25 | 3 | | 24 |

5 | 0,12 až 0,17 | | Stredozemné more | 20 |

| 1 | 0,5 a viac | | | | |

| 2 | 0,33 až 0,5 | | | | |

| 3 | 0,25 až 0,35 | | | | |

| 4 | 0,20 až 0,25 | | | | |

| 5 | 0,12 až 0,20 | | | | |

Vlasochvost stužkový (Lepidopus caudatus) | 1 | 3 a viac | — | | | — |

2 | 2 až 3 | | |

3 | 1 až 2 | | |

4 | 0,5 až 1 | | |

Uhliarka čierna (Aphanopus carbo) | 1 | 3 a viac | | | — | |

2 | 0,5 až 3 | | | | |

| — | | | | |

Sépie (Sepia officinalis a Rossia macrosoma) | 1 | 0,5 a viac | — | | | — |

2 | 0,3 až 0,5 | | |

3 | 0,1 až 0,3 | | |

Homár nórsky (Nephrops nervegicus) | 1 | — | 20 a menej | 2 | Skagerrak a Kattegar | 40 mm |

2 | 21 až 30 | | | 130 mm |

3 | 31 až 40 | 2 | Írskeho mora | |

4 | viac ako 40 | | okrem Škótka | 25 mm |

| | | [ICES VIa) a VIIa)] Skagerrak a Kattegat | 85 mm |

| | 2 | Západné Škótsko a Írske more | 20 mm |

| | [ICES VIa) a VIIa)] | 70 mm |

| | 3 | | 20 mm |

| | | 70 mm |

| | Stredozemné more | 20 mm |

| | 70 mm |

Chvosty z homára nórskeho | 1 | — | 60 a menej | 2 | Skagerrak a Kattegat | 72 mm |

2 | 61 až 120 | | | |

| | 2 | okrem západného Škótska, Írskeho mora | 46 mm |

3 | 121 až 180 | | [ICES VIa) a VIIa)], Skagerrak a Kattegat | |

4 | viac ako 180 | | Západné Škótsko a Írske more | |

| | 2 | [ICES VIa) a VIIa)] | 37 mm |

| | 3 | | 37 mm |

Garnát obyčajný (Crangon crangon) | 1 | 6,8 m a viac | — | | | — |

2 | 6,5 mm a viac | | |

Hlbinné krevety (Pandalus borealis) čerstvé alebo chladené | Jedna veľkosť | — | 250 a menej | | | — |

Hlbinné krevety (Pandalus borealis) varené alebo dusené | 1 | — | 160 a menej | | | — |

2 | 161 až 250 | | |

Jedlé kraby (Cancer pagurus) | 1 | 16 cm a viac | — | | | — |

2 | 16 až 16 cm | | |

--------------------------------------------------