31996L0016Úradný vestník L 078 , 28/03/1996 S. 0027 - 0029


Smernica Rady 96/16/ES

z 19. marca 1996

o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a to najmä na článok 43 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže smernica Rady 72/280/EHS z 31.júla 1972 o štatistických zisťovaniach, ktoré majú členské štáty vykonávať o mlieku a mliečnych výrobkoch [3], bola niekoľkokrát zmenená a doplnená; keďže vo svetle nových zmien a doplnkov je v záujme priehľadnosti potrebné preformulovať ustanovenia uvedenej smernice;

keďže na vykonávanie svojich povinností v zmysle zmluvy a ustanovení spoločenstva o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami Komisia potrebuje spoľahlivé informácie o produkcii a využívaní mlieka, ako aj pravidelné a spoľahlivé krátkodobé informácie o dodávkach mlieka do podnikov, ktoré upravujú alebo spracúvajú mlieko, ako aj o výrobe mliečnych výrobkov v členských štátoch;

keďže štatistické zisťovania o produkcii a využívaní mlieka na poľnohospodárskych farmách by sa mali uskutočňovať podľa jednotných kritérií a veľmi podrobne a keďže vo všetkých členských štátoch by sa mali uskutočňovať mesačné zisťovania v podnikoch, ktoré spracúvajú mlieko;

keďže v záujme toho, aby sa získali porovnateľné výsledky, mali by sa stanoviť spoločné kritériá na rozsah, sledované charakteristiky a postup vykonávania zisťovania;

keďže skúsenosti, ktoré sa nadobudli pri vykonávaní predchádzajúcich pravidiel, ukazujú, že by bolo vhodné ustanovenia zjednotiť, a to najmä zrušením požiadavky na poskytovanie týždenných výsledkov;

keďže vzhľadom na rastúci význam obsahu bielkovín v mliečnych výrobkoch sa musia podniknúť primerané kroky;

keďže v záujme ľahšieho vykonávania ustanovení tejto smernice je vhodné pokračovať v úzkej spolupráci medzi členskými štátmi a Komisiou, a to najmä v rámci Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku, ktorý bol založený rozhodnutím 72/279/EHS [4],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty:

1. vykonávajú zisťovania štatistických jednotiek uvedených v článku 2 za účelom získania údajov uvedených v článku 4 a o mesačných, ročných a trojročných výsledkoch informujú Komisiu;

2. vykonávajú ročné zisťovania produkcie mlieka a jeho využitia na poľnohospodárskych farmách, ako sa to definuje v súlade s postupmi ustanovenými v článku 7;

3. so súhlasom Komisie môžu používať údaje z iných úradných zdrojov.

Článok 2

Zisťovania, na ktoré sa odvoláva článok 1 ods.1, sa vzťahujú na:

1. podniky alebo poľnohospodárske farmy, ktoré vykupujú neodstredené mlieko, alebo v niektorých prípadoch mliečne výrobky, buď priamo od poľnohospodárskych fariem, alebo od podnikov, na ktoré sa odvoláva bod 2 so zámerom spracovať ich na mliečne výrobky;

2. podniky, ktoré zvážajú mlieko alebo smotanu za tým účelom, aby ich čiastočne alebo úplne, bez ďalšieho spracovania, dodali podnikom, na ktoré sa odvoláva bod 1.

Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, aby sa, pokiaľ je to možné, predišlo duplicitnému vykazovaniu výsledkov.

Článok 3

1. Na účel tejto smernice mlieko znamená mlieko kravské, ovčie, kozie alebo byvolie. Mesačné zisťovania, ktoré ustanovuje článok 4 ods.1. písm.a), sa vzťahujú len na kravské mlieko a výrobky vyrobené výhradne z kravského mlieka.

2. Zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa zisťovania vzťahujú, sa prijme v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 7. Tento zoznam možno rovnakým postupom zmeniť a doplniť.

3. Štandardné definície používané pri oznamovaní výsledkov za rozličné výrobky sa vypracujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 7.

Článok 4

1. Zisťovania uvedené v článku 1 ods.1, musia poskytovať aspoň informácie uvedené v bodoch a), b) a c) nižšie.

Dotazníky sa zostavujú takým spôsobom, aby sa predišlo duplicite.

Ide o údaje:

a) mesačne:

i) množstvo a obsah tuku v nakúpenom mlieku a smotane, ako aj obsah tuku v nakúpenom kravskom mlieku;

ii) množstvo vybraných výrobkov z čerstvého mlieka spracovaných alebo na distribúciu, ako aj množstvo vybraných spracovaných mliečnych výrobkov;

b) ročne:

i) množstvo využiteľného mlieka a smotany, obsah tuku a bielkovín v nich;

ii) množstvo výrobkov z čerstvého mlieka, spracovaných a pripravených na distribúciu, ako aj množstvo ostatných spracovaných mliečnych výrobkov v členení podľa druhu;

iii) využívanie surovín vo forme neodstredeného a odstredeného mlieka a množstvo tukov, ktoré sa používajú na výrobu mliečnych výrobkov;

c) trojročne: (počínajúc 31.decembrom 1997):

počet štatistických jednotiek, na ktoré sa odvoláva článok 2, v členení podľa veľkostných kategórií.

2. So zámerom do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice analyzovať možnosť rozšírenia štatistickej informácie, na ktorú sa odvoláva bod (b), o údaje týkajúce sa obsahu bielkovín v hlavných druhoch mliečnych výrobkov, členské štáty v tomto období vykonajú úvodné zisťovania za účelom dosiahnutia tohto cieľa. V súlade s postupom podľa článku 7 Komisia vypracuje pre každý z týchto troch rokov plán práce.

Členské štáty každoročne predkladajú Komisii správu o realizácii tohto plánu, vrátane dostupných štatistických údajov a informácií, ktoré sú potrebné na jej výklad.

Článok 5

1. Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, zisťovania, na ktoré sa odvoláva článok 1 ods.1, sa vykonávajú vyčerpávajúco, ak ide o mliekárne podieľajúce sa na celkovom množstve mlieka nakúpeného v určitom členskom štáte aspoň 95 %, pričom bilancia sa odhaduje na základe reprezentatívnych výberových zisťovaní alebo z iných zdrojov.

Členské štáty môžu vykonávať mesačné zisťovania, ktoré sa uvádzajú v článku 4 ods.1. písm. a), vo forme výberových zisťovaní. V takom prípade chyba výberového zisťovania nesmie prekročiť 1 % z celkového množstva mlieka nakúpeného v určitom členskom štáte (na intervale spoľahlivosti 68 %).

2. Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia na to, aby získali komplexné a dostatočne presné výsledky. Vo forme metodologickej správy predkladajú Komisii všetky informácie, ktoré umožňujú posúdiť presnosť odovzdávaných výsledkov, a to najmä:

a) použité dotazníky;

b) predbežné opatrenia zabraňujúce duplicitnému započítavaniu;

c) metodiku, ktorá sa použila pri prenose údajov z dotazníka do štatistických tabuliek spoločenstva.

Metodologické správy, dostupnosť a spoľahlivosť údajov a čokoľvek iné, čo súvisí s vykonávaním tejto smernice, sa jedenkrát ročne skúma v rámci príslušnej pracovnej skupiny pri Stálom výbore pre poľnohospodársku štatistiku. Prvá metodologická správa sa Komisii zasiela najneskôr do konca roka, v ktorom nadobudla účinnosť táto smernica.

Článok 6

1. Tabuľky na prenos údajov sa zhotovujú v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 7.

Tieto tabuľky možno tým istým postupom zmeniť alebo doplniť.

2. V súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (Euratóm, EHS) č. 1588/90 z 11.júna 1990 o odovzdávaní údajov, na ktoré sa vzťahuje utajenosť štatistických údajov, členské štáty odovzdávajú Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev [5] výsledky, na ktoré sa odvoláva odsek 3, vrátane údajov, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych noriem alebo pravidiel uplatňovaných v súvislosti s utajenosťou štatistických údajov, považujú za utajené.

3. Po zosumarizovaní údajov členské štáty zašlú Komisii v čo najkratšom termíne, no najneskôr:

a) štyridsaťpäť dní po uplynutí sledovaného mesiaca mesačné výsledky, na ktoré sa odvoláva článok 4 ods.1. písm.a);

b) v júni roka, ktorý nasleduje po sledovanom roku:

- ročné výsledky, na ktoré sa odvoláva článok 4 ods.1. písm.b);

- realizačnú správu, na ktorú sa odvoláva článok 4 ods.2;

c) v septembri roka, ktorý nasleduje po sledovanom roku, výsledky, na ktoré sa odvoláva článok 1 ods.2 a článok 4 ods.1. písm.c).

4. Komisia zhromaždí údaje zaslané členskými štátmi a oznámi im celkové výsledky.

Článok 7

1. V prípade, že je potrebné riadiť sa postupom, ktorý ustanovuje tento článok, predseda Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku (odteraz len "výbor") postúpi vec výboru, či už z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť určitého členského štátu.

2. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorej dĺžku určí predseda podľa naliehavosti príslušnej veci. Stanovisko sa vydáva väčšinou, ktorú ustanovuje článok 148 ods.2 zmluvy, ak ide o rozhodnutie, ktoré musí Rada prijať na návrh Komisie. Hlasovanie zástupcov členských štátov vo výbore sa zvažuje spôsobom, ktorý určuje uvedený článok. Predseda sa na hlasovaní nezúčastňuje.

3. a) Komisia prijme navrhované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak navrhované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak sa nevydá žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny.

c) V prípade, že Rada do troch mesiacov odo dňa, v ktorý jej bol návrh postúpený, v tejto veci nekonala, navrhované opatrenia prijme Komisia.

Článok 8

Najneskôr 1. júla 1999 predloží Komisia Rade správu o skúsenostiach, ktoré sa nadobudli pri vykonávaní tejto smernice. Súčasne predloží predovšetkým výsledky analýzy, na ktorú sa odvoláva článok 4 ods.2, v prípade potreby doplnené o návrhy konečných termínov.

Článok 9

1. Platnosť smernice 72/280/EHS sa ruší s účinnosťou od 1. januára 1997.

2. Odkazy na zrušenú smernicu 72/280/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 10

1. Členské štáty príjmu zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia, ktoré sú potrebné na zosúladenie legislatívy s touto smernicou do 1. januára 1997. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Tieto ustanovenia obsahujú odkaz na túto smernicu, ktorý sa uvedie buď v čase ich prijímania členskými štátmi, alebo pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob, akým sa má uvádzať takýto odkaz, určia členské štáty.

2. Členské štáty oboznámia Komisiu so znením hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré príjmu v oblasti, ktorú upravuje táto smernica.

Článok 11

Táto smernica nadobúda účinnosť na dvadsiaty deň po jej zverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. marca 1996.

Za Radu

predseda

W. Luchetti

[1] Ú. v. ES C 321, 1.12.1995, str.6.

[2] Ú. v. ES C 32, 5.2.1996.

[3] Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, str.2. Smernica v poslednom paltnom znení Aktu o pri-stúpení z roku 1994.

[4] Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, str.1.

[5] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------