31996D0079Uradni list L 019 , 25/01/1996 str. 0041 - 0049


Odločba Komisije

z dne 12. januarja 1996

o določitvi zootehniških spričeval za seme, jajčne celice in zarodke registriranih kopitarjev

(Besedilo velja za EGP)

(96/79/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti [1], in zlasti člena 8(2) Direktive,

ker mora zootehniško spričevalo vsebovati posebne podatke, s katerimi se lahko določi poreklo in istovetnost živali, ki ji je odvzeto seme, jajčne celice ali zarodek;

ker zootehniško spričevalo ni nujno potrebno, če so posebni podatki, navedeni v tej odločbi, že predloženi v dokumentaciji za seme, jajčne celice ali zarodke;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V spričevalu za seme registriranih kopitarjev morajo biti navedeni naslednji podatki:

1. Podatki o žrebcu dajalcu:

- izdajatelj,

- ime in naslov rodovniške knjige,

- pasma,

- rodovniška številka (če je na voljo),

- ime živali,

- datum izdaje spričevala,

- način označitve (npr. mikročip, tetoviranje, žig, slika),

- identifikacija,

- podatek o tem, ali so bile opravljene preiskave o krvni skupini ali drugih znanstveno primerljivih preiskavah, s katerimi je mogoče preveriti poreklo,

- datum rojstva,

- ime in naslov lastnika,

- imena in rodovniške številke staršev ter materinega očeta, pa tudi ime rodovniških knjig,

- rezultati preizkusov delovnih sposobnosti in napoved genetskih vrednosti (neobvezno).

2. Podatki o semenu:

- označitev,

- število doz,

- datum odvzema,

- ime in naslov osemenjevalnega središča, vključno z registrsko številko,

- ime in naslov prejemnika.

Člen 2

Podatki iz člena 1 so lahko navedeni:

1. v obliki spričevala, ki ustreza vzorcu iz Priloge I;

2. v dokumentaciji, ki spremlja seme kopitarjev. V tem primeru morajo pristojni organi potrditi, da so podatki iz člena 1, navedeni v tej dokumentaciji, z naslednjo izjavo:

"Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v členu 1 Odločbe Komisije 96/79/ES."

Člen 3

V spričevalu za jajčne celice registriranih kopitarjev morajo biti navedeni naslednji podatki:

1. Podatki o kobili dajalki:

- vsi podatki, navedeni v odstavku 1 člena 1.

2. Podatki o jajčnih celicah:

- označitev,

- datum odvzema,

- ime in naslov organizacije(-) za zbiranje jajčnih celic, vključno z registrsko številko,

- ime in naslov prejemnika.

Če je v posamezni slamici več kakor ena jajčna celica, mora biti to jasno navedeno, dodatno pa morajo vse jajčne celice izvirati od iste dajalke.

Člen 4

Podatki iz člena 3 so lahko navedeni:

1. v obliki spričevala, ki ustreza vzorcu iz Priloge II;

2. v dokumentaciji, ki spremlja jajčne celice kopitarjev. V tem primeru morajo pristojni organi potrditi, da so podatki iz člena 3 navedeni v tej dokumentaciji, z naslednjo izjavo:

"Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v členu 3 Odločbe Komisije 96/79/ES."

Člen 5

V spričevalu za zarodke registriranih kopitarjev morajo biti navedeni naslednji podatki:

1. Podatki o žrebcu dajalcu in kobili dajalki:

- vsi podatki, navedeni v odstavku 1 člena 1.

2. Podatki o zarodkih:

- označitev,

- datum odvzema,

- datum osemenitve ali pripusta,

- ime in naslov organizacije(-) za zbiranje zarodkov, vključno z registrsko številko,

- ime in naslov prejemnika.

Če je v posamezni slamici več kakor en zarodek, mora biti to jasno navedeno, vsi zarodki pa morajo izvirati od istih staršev.

Člen 6

Podatki iz člena 5 so lahko navedeni:

1. v obliki spričevala, ki ustreza vzorcu iz Priloge III;

2. v dokumentaciji, ki spremlja zarodke kopitarjev. V tem primeru morajo pristojni organi potrditi, da so podatki iz člena 5 navedeni v tej dokumentaciji, z naslednjo izjavo:

"Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v členu 5 Odločbe komisije 96/79/ES."

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. januarja 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 55.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------