31995R1423Úradný vestník L 141 , 24/06/1995 S. 0016 - 0018


Nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95

z 23. júna 1995,

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá pre dovoz výrobkov v sektore cukru okrem melasy

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1785/81 z 30. júna 1981 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1101/95 [2], a najmä na jeho článok 14 ods. 2, článok 15 ods. 4 a článok 39,

keďže v dôsledku Dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní, ďalej len "dohoda", je nevyhnutné upraviť od 1. júla 1995 niektoré pravidlá spoločenstva, ktoré sa týkajú dovozu v sektore cukru;

keďže dohoda mení všetky opatrenia obmedzujúce dovozy poľnohospodárskych výrobkov na sadzby ciel spoločného colného sadzobníka, ďalej len "clá colného sadzobníka", a variabilné dovozné odvody stanovené na základe spoločnej organizácie trhov v sektore cukru sa musia zrušiť; keďže v dôsledku tohto zrušenia budú prijaté zvláštne vykonávacie pravidlá na stanovenie dodatkových dovozných ciel, ďalej len "dodatkové clá", a stanovenie cien CIF cukru; keďže je v tomto ohľade žiaduce, aby uplatňovanie týchto ustanovení, za ktoré zodpovedajú členské štáty, bolo riadené pokiaľ možno z jedného centra;

keďže na zabezpečenie čo najlepšieho riadenia a nevyhnutnej prehľadnosti pre prevádzkovateľov v sektore cukru je potrebné zaviesť ustanovenia, po prvé, na určenie a týždenné stanovovanie CIF ceny pre biely cukor a surový cukor v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 784/68 z 26. júna 1968, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá výpočtu cien CIF pre biely cukor a surový cukor [3], v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1785/81, ďalej len "reprezentatívne ceny", na svetovom trhu s cukrom a po druhé by sa mali podľa príslušných ustanovení dohody stanoviť dodatkové clá;

keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 837/68 [4], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1428/78 [5], by sa preto malo zrušiť s účinkom od 1. júla 1995;

keďže opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Dodatkové clá uvedené v článku 15 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1785/81 sa musia uplatniť pre výrobky spadajúce pod kódy KN 17011110, 17011190, 17011210, 17011290, 17019100, 17019910, 17019990 a 17029099.

2. Na účely tohto nariadenia sa reprezentatívnymi cenami pre biely cukor a surový cukor na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu spoločenstva podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1785/81 rozumejú dovozné ceny CIF pre tieto výrobky stanovené podľa nariadenia (EHS) č. 784/68, ďalej len "reprezentatívne ceny".

Tieto ceny sa musia stanoviť pre každý hospodársky rok v súlade s postupom ustanoveným v článku 41 nariadenia (EHS) č. 1785/81 a Komisia ich môže počas uvedeného obdobia zmeniť a doplniť, ak kolísanie jednotlivých zložiek výpočtu spôsobuje nárast alebo pokles o 0,5 ECU na 100 kilogramov alebo viac, a to vo vzťahu k reprezentatívnym cenám, ktoré boli skôr stanovené.

3. Reprezentatívna cena pre výrobky spadajúce pod kód KN 17029099 musí byť reprezentatívna cena stanovená pre biely cukor použitá na 1 % obsahu sacharózy a na 100 kilogramov netto príslušného výrobku.

Článok 2

Pre 100 kilogramov netto výrobku predstavuje spúšťacia cena uvedená v článku 15 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1785/81:

a) 53,10 ECU v prípade bieleho cukru, na ktorý sa vzťahuje KN 17019910 a 17019990 štandardnej kvality podľa článku 1 nariadenia (EHS) č. 793/72 [6];

b) 64,7 ECU v prípade cukru, na ktorý sa vzťahuje kód KN 17019100;

c) 54,10 ECU v prípade surového repného cukru, na ktorý sa vzťahuje kód KN 17011290 štandardnej kvality podľa článku 1 nariadenia Rady (EHS) č. 431/68 [7];

d) 41,30 ECU v prípade surového repného cukru, na ktorý sa vzťahuje kód KN 17011210 štandardnej kvality podľa článku 1 nariadenia (EHS) č. 431/68;

e) 55,20 ECU v prípade surového trstinového cukru, na ktorý sa vzťahuje kód KN 17011190 štandardnej kvality podľa článku 1 nariadenia (EHS) č. 431/68;

f) 41,80 ECU v prípade surového trstinového cukru, na ktorý sa vzťahuje kód KN 17011110 štandardnej kvality podľa článku 1 nariadenia (EHS) č. 431/68;

g) 1,184 ECU v prípade produktov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 17029099 na 1 % obsahu sacharózy.

Článok 3

1. Výška dodatkových ciel vyplývajúcich z použitia príslušnej reprezentatívnej ceny sa stanoví a upravuje v prípade každého výrobku uvedeného v článok 1 ods. 1 súčasne s reprezentatívnymi cenami podľa odseku 2.

2. Pokiaľ rozdiel medzi príslušnou spúšťacou cenou uvedenou v článku 2 a dovoznou cenou CIF, ktorú je potrebné vziať do úvahy pri stanovení dodatkového cla podľa článku 4, predstavuje:

a) najviac 10 % spúšťacej ceny, dodatkové clo je nulové;

b) viac než 10 %, avšak najviac 40 % spúšťacej ceny, dodatkové clo je 30 % z čiastky nad 10 %;

c) viac než 40 %, avšak najviac 60 % spúšťacej ceny, dodatkové clo je 50 % z čiastky nad 40 % a pripočíta sa k nemu dodatkové clo uvedené v pís. b);

d) viac než 60 %, avšak najviac 75 % spúšťacej ceny, dodatkové clo je 70 % z čiastky nad 60 % a pripočítajú sa k nemu dodatkové clá uvedené v pís. b) a c);

e) viac než 75 % spúšťacej ceny, dodatkové clo je 90 % z čiastky nad 75 % a pripočítajú sa k nemu dodatkové clá uvedené v pís. b), c) a d).

Článok 4

1. Pokiaľ nebola podaná žiadosť uvedená v odseku 2, alebo ak je dovozná cena CIF príslušnej zásielky uvedená v tom istom odseku nižšia ako príslušná reprezentatívna cena stanovená Komisiou, potom dovoznou cenou CIF uvedenej zásielky, ktorú je nutné vziať do úvahy pri uložení dodatkového cla, je reprezentatívna cena uvedená v článku 1 ods. 2 alebo 3.

2. Pokiaľ je cena CIF príslušnej zásielky vyššia ako príslušná reprezentatívna cena uvedená v článku 1 ods. 2 alebo 3, môže dovozca na základe žiadosti, ktorú je potrebné v okamihu prijatia dovozného prehlásenia predložiť príslušnému orgánu dovážajúceho členského štátu, docieliť to, že na účely stanovenia dodatkového cla sa použije buď dovozná cena CIF príslušnej zásielky bieleho cukru alebo surového cukru prevedená na štandardnú kvalitu podľa definície v článku 1 nariadenia (EHS) č. 793/72 a v článku 1 nariadenia (EHS) č. 431/68, alebo prípadne ekvivalentná cena výrobku, na ktorý sa vzťahuje kód KN 17029099.

Dovozná cena CIF príslušnej zásielky sa prevedie na cenu cukru štandardnej kvality tak, že sa upraví podľa príslušných ustanovení článku 5 nariadenie (EHS) č. 784/68.

V takých prípadoch sa dovozná cena CIF príslušnej zásielky použije na účely stanovenia dodatkového cla za predpokladu, že príslušná strana predloží príslušným orgánom dovážajúceho členského štátu minimálne tieto doklady:

- kúpnu zmluvu alebo akýkoľvek iný rovnocenný doklad,

- poistnú zmluvu,

- faktúru,

- prepravnú zmluvu (v prípade potreby),

- osvedčenie o pôvode,

- v prípade námornej prepravy nákladný list,

a to do tridsiatich dní od dňa, keď bola prijatá dovozná deklarácia.

Príslušný členský štát môže k doloženiu žiadosti požadovať ďalšie údaje a dokumenty. Príslušné dodatkové clo stanovené Komisiou sa použije od okamihu podania žiadosti.

Avšak rozdiel medzi príslušným dodatkovým clom stanoveným Komisiou a dodatkovým clom stanoveným na základe dovoznej ceny CIF príslušnej zásielky má za následok, pokiaľ o to príslušná strana požiada, že sa použije článok 248 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 [8] a uvedená príslušná strana zloží zábezpeku.

Zábezpeka sa uvolní, akonáhle príslušný orgán dovážajúceho členského štátu prijme žiadosť na základe dokladov, ktoré príslušná strana predložila.

Príslušný orgán príslušného členského štátu žiadosť zamietne, pokiaľ usúdi, že predložené doklady nie sú pre prijatie žiadosti dostačujúce.

Pokiaľ orgán žiadosť neprijme, zábezpeka prepadá.

3. Každý týždeň informujú členské štáty Komisiu o dovozoch uskutočnených počas predchádzajúceho týždňa na základe prijatých žiadostí podľa odseku 2 a uvedú príslušné množstvá výrobkov a clá.

Článok 5

1. Pokiaľ sa výťažnosť dovezeného surového cukru stanovená podľa článku 1 nariadenia (EHS) č. 431/68 odlišuje od výťažnosti stanovenej pre štandardnú akosť, clo colného sadzobníka a dodatkové clo, ktoré sa má uložiť na 100 kilogramov uvedeného surového cukru, sa vypočíta vynásobením odpovedajúceho cla stanoveného pre surový cukor štandardnej akosti opravným koeficientom. Opravný koeficient sa získa tak, že percento výťažnosti dovezeného surového cukru sa vydelí číslom 92.

2. Obsah sacharózy vrátane iných cukrov vyjadrených ako sacharóza podľa článku 2 ods. 1 pís. g) sa stanoví pomocou Landeovej a Eynonovej metódy (metóda redukcie medi) v prípade roztoku invertovaného podľa Clerget-Herzfelda. Celková cukornatosť takto stanovená sa vyjadrí ako sacharóza vynásobením číslom 0,95.

Nehľadiac na predchádzajúci pododsek, obsah sacharózy vrátane iných cukrov vyjadrených ako sacharóza vo výrobkoch obsahujúcich menej ako 85 % sacharózy a invertného cukru vyjadreného ako sacharóza sa stanoví na základe obsahu sušiny. Obsah sušiny sa stanoví podľa hustoty roztoku zriedeného v hmotnostnom pomere 1:1 a v prípade pevných výrobkov sušením. Obsah sušiny sa vyjadrí ako sacharóza vynásobením koeficientom 1.

Článok 6

Zrušuje sa nariadenie (EHS) č. 837/68.

Článok 7

Toto nariadenie bude účinné od 1. júla 1995.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 1995

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 177, 1.7.1981, s. 4.

[2] Ú. v. ES L 110, 17.5.1995, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 145, 27.6.1968, s. 12.

[4] Ú. v. ES L 151, 30.6.1968, s. 42.

[5] Ú. v. ES L 171, 28.6.1978, s. 34.

[6] Ú. v. ES L 94, 21.4.1972, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 89, 10.4.1968, s. 3.

[8] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

--------------------------------------------------