31995R0251Official Journal L 030 , 09/02/1995 P. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 251/95

z dne 6. februarja 1995

o spremembah Uredbe (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije1,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta2,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora3,

ker so predstavniki vlad držav članic na srečanju na ravni predsednikov držav in vlad ob sprejemu Sklepa o kraju sedeža nekaterih teles in oddelkov Evropskih skupnosti in Europola4 z dne 29. oktobra 1993 z medsebojnim soglasjem sprejeli tudi izjavo o kraju sedeža Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja;

ker je Svet z Uredbo (ES) št. 1131/94 z dne 16. maja 1994 o spremembah Uredbe (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja5 ustanovil sedež Centra v Solunu;

ker si je v tej uredbi Svet pridržal pravico do kasnejšega ukrepanja v zvezi s tistimi vidiki predloga Komisije, ki se nanašajo na uslužbence Centra;

ker je na ravni Skupnosti potrebna uskladitev glede upravljanja z uslužbenci različnih decentraliziranih organov; in ker je zato treba spremeniti Uredbo (EGS) št. 337/756;

ker Komisija ob pomoči upravnega odbora Centra čimprej najde in izpelje rešitve ki se nanašajo na ukrepe za kadrovsko ureditev glede selitve Centra iz Berlina v Solun ter vse ustrezne predloge predloži Svetu;

ker je v teh okoliščinah Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1859/76 z dne 29. junija 1976 o določitvi pogojev za zaposlovanje uslužbencev v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja razveljavljena7,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 13 Uredbe (EGS) št. 337/75 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 13

Za uslužbence Centra veljajo predpisi in pravilniki, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti.

Center v zvezi s svojimi uslužbenci izvaja pooblastila, prenesena na organ za imenovanja.

Upravni odbor v dogovoru s Komisijo sprejme ustrezna pravila za izvajanje."

Člen 2

Uredba (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1859/76 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. marca 1995.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. februarja 1995

Za Svet

Predsednik

A. JUPPÉ

1 UL C 74, 12.3.1994, str. 12.

2 UL C 128, 9.5.1994, str. 511.

3 UL C 195, 18.7.1994, str. 32.

4 UL C 323, 30.11.1993, str. 1.

5 UL L 127, 19.5.1994, str. 1.

6 UL L 39, 13.2.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1131/94 (UL L 127, 19.5.1994, str. 1).

7 UL L 214, 6.8.1976, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 679/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 1).