31995L0060Úradný vestník L 291 , 06/12/1995 S. 0046 - 0047


Smernica Rady 95/60/ES

z 27. novembra 1995

o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja

RADA EURÓPSKCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 99,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže opatrenia spoločenstva obsiahnuté v tejto smernici sú nielen potrebné, ale i nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov vnútorného trhu; keďže členské štáty nemôžu jednotlivo dosiahnuť tieto ciele; keďže ich uskutočnenie na úrovni spoločenstva už ustanovuje smernica 92/81/EHS [4], najmä jej článok 9; keďže daná smernica je v súlade s princípom subsidiarity;

keďže smernica 92/82/EHS [5] upravuje minimálne sadzby spotrebných daní, ktoré majú byť uplatnené na niektoré minerálne oleje a najmä na rôzne kategórie plynových olejov a petrolej;

keďže správne fungovanie vnútorného trhu v súčasnosti vyžaduje zavedenie spoločných pravidiel na daňové označovanie plynových olejov a petroleja, ktoré nie sú zaťažené základnou sadzbou dane pre tieto minerálne oleje používané ako pohonné hmoty;

keďže niektorým členským štátom by malo byť z dôvodu zvláštnych vnútroštátnych okolností povolené odchýliť sa od opatrení tejto smernice;

keďže smernica 92/12/EHS [6] ustanovuje všeobecnú úpravu pre tovary podliehajúce spotrebnej dani, najmä jej článok 24 uvedenej smernice ustanovuje zriadenie Výboru pre spotrebné dane, ktorý sa bude zaoberať uplatňovaním predpisov spoločenstva v oblasti spotrebných daní;

keďže niektoré technické otázky týkajúce sa vlastností výrobkov, ktoré sa majú použiť na daňové označovanie plynových olejov a petroleja, by sa mali posudzovať podľa ustanovení uvedených v tomto článku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne predpisy o daňovom označovaní, použijú členské štáty daňové označovanie v súlade s touto smernicou pre:

- všetky druhy plynových olejov spadajúce pod kód KN 27100069, ktoré boli uvoľnené na spotrebu podľa článku 6 smernice 92/12/EHS, a ktoré boli oslobodené od spotrebnej dane, alebo podliehali spotrebnej dani so sadzbou inou, než je sadzba stanovená v článku 5 (l) smernice 92/82/EHS;

- petrolej spadajúci po kód KN 27100055, ktorý bol uvoľnený na spotrebu podľa článku 6 smernice 92/12/EHS, a ktorý bol oslobodený od spotrebnej dane, alebo podliehal spotrebnej dani so sadzbou inou, než je sadzba stanovená v článku 8 (l) smernice 92/82/EHS.

2. Členské štáty môžu povoliť odchýlky od uplatňovania daňového označovania podľa odseku 1 z dôvodov verejného zdravia, bezpečnosti alebo z iných technických dôvodov, pokiaľ zavedú vhodné opatrenia na daňové kontroly.

Okrem toho sa Írsko môže rozhodnúť podľa článku 21 (4) smernice 92/12/EHS, že nebude používať túto značkovaciu látku alebo nepovolí jej používanie. V tomto prípade Írsko podá správu Komisii a tá upovedomí ostatné členské štáty.

Článok 2

1. Značkovacia látka pozostáva z presne vymedzenej kombinácie chemických prísad, ktoré sa pod daňovým dohľadom pridajú do minerálnych olejov skôr, než sú uvoľnené na spotrebu.

Napriek tomu,

- v prípade priamych dodávok z iného členského štátu pri oslobodení od dane mimo sklad s daňovým dozorom, členské štáty môžu vyžadovať, aby sa značkovacia látka pridala pred tým, než výrobok opustí sklad s daňovým dozorom;

- členské štáty, ktoré prijali toto opatrenie pred 1. januárom 1996, môžu v niektorých výnimočných prípadoch alebo situáciách povoliť, aby bola značkovacia látka pridaná po tom, ako sa príslušné minerálne oleje uvoľnili na spotrebu pod daňovým dohľadom. Každý členský štát, ktorý uplatňuje také opatrenie, upovedomí o tom Komisiu. Komisia o tomto opatrení upovedomí ostatné členské štáty. V takom prípade môžu členské štáty vrátiť zaplatenú spotrebnú daň, keď je výrobok uvoľnený na spotrebu;

- ak bude tovar naďalej pod daňovým dohľadom, môže Dánsko odložiť pridanie značkovacej látky najneskôr do okamžiku predaja maloodberateľovi.

2. Značkovacia látka, ktorá sa má používať, bude stanovená postupom podľa článku 24 smernice 92/12/EHS.

Článok 3

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili zneužívaniu označených výrobkov a najmä, aby sa príslušné minerálne oleje nemohli používať ako pohonné hmoty v motoroch cestných motorových vozidiel, alebo skladovať v ich palivových nádržiach, pokiaľ toto použitie nie je v zvláštnych prípadoch, stanovených príslušnými orgánmi členských štátov, povolené.

Členské štáty stanovia, že použitie príslušných minerálnych olejov v prípadoch uvedených v prvom pododseku sa považuje za porušenie vnútroštátneho zákonu príslušného členského štátu. Každý členský štát prijme vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia plné uplatnenie všetkých ustanovení tejto smernice a najmä vymedzí sankcie, ktoré budú uvalené v prípade porušenia daných opatrení; tieto sankcie musia byť účinné, primerané a musia mať preventívny účinok.

Článok 4

Členské štáty môžu okrem značkovacej látky podľa článku 1 (1) pridať vlastnú značkovaciu látku alebo farbivo.

Nikto nesmie k príslušným minerálnym olejom pridať inú značkovaciu látku alebo farbivo než tie, ktoré určia právne predpisy spoločenstva alebo príslušných členských štátov.

Článok 5

1. Členské štáty uvedú do účinnosti predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v okamžiku nadobudnutia platnosti predpisov, ktoré boli prijaté postupom podľa článku 2. Členské štáty o tom bezodkladne upovedomia Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzaťpri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob odkazu si stanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 6

Táto smernica je určená pre členské štáty.

V Bruseli 27. novembra 1995

Za Radu

predseda

P. Solbes Mira

[1] Ú. v. ES C 15, 18.1.1994, s. 18.

[2] Ú. v. ES C 128, 9.5.1995, s. 178.

[3] Ú. v. ES C 133, 16.5.1994, s. 35.

[4] Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 2. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/74/ES (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 46).

[5] Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/74/ES (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 46).

[6] Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/74/ES (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 46).

--------------------------------------------------