31995L0018Uradni list L 143 , 27/06/1995 str. 0070 - 0074


Direktiva Sveta 95/18/ES

z dne 19. junija 1995

o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189c Pogodbe [3],

ker enotni trg obsega območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker bi bilo treba načelo svobode zagotavljanja storitev za železniški sektor uporabiti ob upoštevanju posebnih značilnosti tega sektorja;

ker Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic v Skupnosti [4] predvideva pravice dostopa do mednarodnega železniškega prometa za prevoznike v železniškem prometu in za mednarodna združenja železniških prevoznikov pri izvajanju mednarodnih prevoznih storitev v železniškem prometu;

ker je za zagotovitev uporabe pravic dostopa do železniške infrastrukture enotno in brez razlikovanja v celotni Skupnosti smiselno uvesti licenco za prevoznike v železniškem prometu, ki izvajajo storitve, navedene v členu 10 Direktive 91/440/EGS;

ker je primerno ohraniti področje uporabe Direktive 91/440/EGS, vključno z izjemami, ki jih vsebuje za regionalni, mestni in primestni promet, in ker bi bilo treba določiti, da so prevozne dejavnosti v obliki izmeničnih prevozov skozi tunel pod Rokavskim prelivom tudi izključene iz področja uporabe te direktive;

ker bi morala biti licenca, ki jo izda država članica, v skladu s tem priznana kot veljavna v celotni Skupnosti;

ker bodo pogoje Skupnosti za dostop do železniške infrastrukture ali tranzit po njej urejale druge določbe prava Skupnosti;

ker je ob upoštevanju načela subsidiarnosti in za zagotovitev zahtevane enotnosti in preglednosti ustrezno, da Skupnost predpiše splošna načela takega sistema izdaje licenc, državam članicam pa prepusti pristojnost dodeljevanja in upravljanja z licencami;

ker je za zagotovitev zanesljivih in primernih storitev treba poskrbeti, da prevozniki v železniškem prometu vedno izpolnjujejo nekatere zahteve v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo in strokovno usposobljenostjo;

ker je za zaščito uporabnikov in tretjih oseb pomembno zagotoviti, da so prevozniki v železniškem prometu dovolj zavarovani ali da so sklenili enakovredne sporazume glede odgovornosti;

ker bi bilo treba v zvezi s tem obravnavati tudi začasni odvzem in preklic licenc ter dodeljevanje začasnih licenc;

ker bo moral prevoznik v železniškem prometu izpolnjevati nacionalne določbe in določbe Skupnosti o zagotavljanju železniškega prometa, uporabljene brez razlikovanja, ki prevozniku v železniškem prometu zagotovijo popolnoma varno dejavnost na določenih razdaljah proge;

ker je za zagotavljanje učinkovitega delovanja mednarodnih prevoznih storitev v železniškem prometu potrebno, da prevozniki v železniškem prometu spoštujejo veljavne sporazume na tem področju;

ker bi, nazadnje, postopki za dodeljevanje, vzdrževanje in spremembo licenc za obratovanje za prevoznike v železniškem prometu morali izražati splošno željo po preglednosti in enakem obravnavanju,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

ODDELEK I

Cilj in področje uporabe

Člen 1

1. Ta direktiva ureja pogoje, ki jih države članice uporabljajo za izdajo, podaljšanje ali spremembo licenc za prevoznike v železniškem prometu, ki imajo ali bodo imeli svoj sedež v Skupnosti, ko opravljajo storitve iz člena 10 Direktive 91/440/EGS pod pogoji iz tega člena.

2. Prevozniki v železniškem prometu, katerih dejavnosti so omejene na izvajanje mestnega, primestnega ali regionalnega prometa, so izključeni iz področja uporabe te direktive.

Prevozniki v železniškem prometu in mednarodna združenja, katerih dejavnost je omejena na izmenični prevoz cestnih vozil skozi predor pod Rokavskim prelivom, so prav tako izključeni iz področja uporabe te direktive.

3. Licenca velja na celotnem ozemlju Skupnosti.

Člen 2

V tej direktivi:

(a) "prevoznik v železniškem prometu" pomeni vsako zasebno ali javno podjetje, katerega glavna dejavnost je izvajanje prevoznih storitev za prevoz blaga in/ali potnikov v železniškem prometu, pri čemer mora to podjetje obvezno zagotoviti vleko;

(b) "licenca" pomeni dovoljenje, ki ga država članica izda prevozniku in s katerim se prizna njegova sposobnost, da deluje kot prevoznik v železniškem prometu. Ta sposobnost je lahko omejena na zagotavljanje posebnih vrst storitev;

(c) "licenčni organ" pomeni organ, ki ga država članica pooblasti za izdajo licenc.

(d) - "mestni in primestni promet" pomeni prevozne storitve za zadovoljevanje prevoznih potreb mestnega središča ali urbane aglomeracije ter tudi prevoznih potreb med takim središčem ali urbano aglomeracijo in okoliškimi območji;

- "regionalni promet" pomeni prevozne storitve za zadovoljevanje prevoznih potreb regije.

Člen 3

Vsaka država članica določi organ, pristojen za izdajanje licenc in izvajanje obveznosti, ki jih nalaga ta direktiva.

ODDELEK II

Licence

Člen 4

1. Prevoznik v železniškem prometu je upravičen, da zaprosi za licenco v državi članici, kjer ima sedež.

2. Države članice ne izdajajo licenc ali podaljšujejo njihove veljavnosti, če zahteve iz te direktive niso izpolnjene.

3. Prevoznik v železniškem prometu, ki izpolnjuje zahteve iz te direktive, je upravičen do dodelitve licence.

4. Noben prevoznik v železniškem prometu ne sme izvajati prevoznih storitev v železniškem prometu, ki jih ureja ta direktiva, če ni dobil ustrezne licence za te storitve.

Vendar taka licenca sama po sebi imetniku ne daje pravice dostopa do železniške infrastrukture.

Člen 5

1. Prevoznik v železniškem prometu mora pred začetkom opravljanja svojih dejavnosti pred licenčnim organom zadevne države članice izkazati, da bo lahko kadarkoli izpolnjeval zahteve v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo, strokovno usposobljenostjo in kritjem za svojo civilnopravno odgovornost, navedeno v členih 6 do 9.

2. Vsak prosilec zagotovi vse ustrezne informacije za namene odstavka 1.

Člen 6

Države članice opredelijo pogoje za izpolnjevanje zahteve po ugledu, in tako zagotovijo, da prevoznik prosilec v železniškem prometu ali osebe, ki so odgovorne za njegovo vodenje:

- ni/niso bil(-e) obsojen(-e) zaradi storitve hudega kaznivega dejanja, vključno z gospodarskimi kaznivimi dejanji,

- v njem/njih ni bil uveden stečajni postopek,

- ni/niso bil(-e) obsojen(-e) zaradi storitve hudega kaznivega dejanja po posebni prevozni zakonodaji,

- ni/niso bil(-e) obsojen(-e) resnega ali ponavljajočega se neizpolnjevanja obveznosti, ki jih določajo socialna ali delovna zakonodaja, zakonodaja o varnosti pri delu in zdravstvena zakonodaja.

Člen 7

1. Zahteve v zvezi s finančno sposobnostjo so izpolnjene, ko lahko prevoznik prosilec v železniškem prometu izkaže, da bo v dvanajstih mesecih lahko izpolnjeval svoje dejanske in potencialne obveznosti, ugotovljene na podlagi realističnih predvidevanj.

2. Za namene odstavka 1 mora vsak prosilec dati vsaj podatke, navedene v oddelku I Priloge.

Člen 8

1. Zahteve, ki se nanašajo na strokovno usposobljenost, so izpolnjene, ko:

(a) prevoznik prosilec v železniškem prometu ima ali bo imel poslovodno organizacijo z znanjem in/ali izkušnjami, potrebnimi za varen in zanesljiv nadzor obratovanja in nadzor nad postopki, katerih vrsta je opredeljena v licenci,

(b) je njegovo osebje, odgovorno za varnost, še posebno vozniki, povsem usposobljeno za svoje področje dejavnosti in

(c) lahko njegovo osebje, železniški vozni park in organizacija zagotovijo visoko raven varnosti za storitve, ki jih bodo zagotavljali.

2. Za namene odstavka 1 vsak prosilec da vsaj podatke, navedene v oddelku II Priloge.

3. Predloži se ustrezen pisni dokaz izpolnjevanja zahtev po strokovnosti.

Člen 9

Prevoznik v železniškem prometu mora biti ustrezno zavarovan ali pa sprejeti enakovredne ukrepe glede odgovornosti v primeru nesreče v skladu z nacionalnim in mednarodnim pravom, še posebno v zvezi s potniki, prtljago, tovorom, pošto in tretjimi osebami.

ODDELEK III

Veljavnost licence

Člen 10

1. Licenca velja toliko časa, dokler podjetje izpolnjuje svoje obveznosti, določene v tej direktivi. Vendar lahko licenčni organ predvidi redni pregled vsaj vsakih pet let.

2. V sami licenci so lahko navedena posebna določila, ki urejajo začasni odvzem ali preklic licence.

Člen 11

1. Če obstaja resen dvom, ali prevoznik v železniškem prometu, ki mu je bila podeljena licenca, izpolnjuje zahteve iz te direktive in zlasti njenega člena 5, lahko licenčni organ kadarkoli preveri, ali jih prevoznik v železniškem prometu dejansko izpolnjuje.

Kadar se licenčni organ prepriča, da prevoznik v železniškem prometu ne more več izpolnjevati zahtev iz direktive in zlasti njenega člena 5, začasno odvzame ali prekliče licenco.

2. Kadar je licenčni organ države članice prepričan, da gre pri prevozniku v železniškem prometu, ki mu je licenco izdal licenčni organ druge države članice, za resen dvom o izpolnjevanju zahtev iz te direktive, nemudoma obvesti ta organ.

3. Če je bila licenca začasno odvzeta ali preklicana zaradi neizpolnjevanja zahteve po finančni sposobnosti, licenčni organ ne glede na odstavek 1 lahko dodeli začasno licenco do reorganizacije prevoznika v železniškem prometu pod pogojem, da varnost ni ogrožena. Vendar začasna licenca ne velja več kakor šest mesecev od dneva izdaje.

4. Če prevoznik v železniškem prometu za šest mesecev preneha delovati ali šest mesecev po dodelitvi licence ne začne delovati, lahko licenčni organ odloči, da se licenca predloži v odobritev ali začasno odvzame.

V zvezi z začetkom dejavnosti lahko prevoznik v železniškem prometu zaprosi za določitev daljšega roka ob upoštevanju posebne narave storitev, ki jih opravlja.

5. Pri spremembi, ki vpliva na pravni položaj prevoznika, in še posebno pri združitvi ali prevzemu, lahko licenčni organ odloči, da je treba licenco ponovno predložiti v odobritev. Prevoznik v železniškem prometu lahko nadaljuje z delovanjem, razen če licenčni organ odloči, da je ogrožena varnost; tako odločitev je treba utemeljiti.

6. Ko prevoznik v železniškem prometu namerava pomembneje spremeniti ali razširiti svoje dejavnosti, je treba licenčnemu organu licenco ponovno predložiti v pregled.

7. Licenčni organ ne dovoli, da prevoznik v železniškem prometu, v katerem je bil uveden stečajni ali podoben postopek, ohrani svojo licenco, če je prepričan, da v razumnem časovnem obdobju ni realističnih možnosti za zadovoljivo finančno prestrukturiranje.

8. Ko licenčni organ začasno odvzame, prekliče ali spremeni licenco, mora ta država članica o tem takoj obvestiti Komisijo. Komisija o tem takoj obvesti druge države članice.

Člen 12

Prevoznik v železniškem prometu poleg zahtev te direktive izpolnjuje tiste določbe nacionalnega prava, ki so združljive s pravom Skupnosti in se uporabljajo brez razlikovanja, zlasti:

- posebne tehnične in operativne zahteve za storitve v železniškem prometu,

- varnostne zahteve, ki veljajo za železniško osebje, železniški vozni park in notranjo organizacijo prevoznika v železniškem prometu,

- določbe glede zdravja, varnosti in socialnih pogojev ter glede pravic delavcev in uporabnikov.

Člen 13

Prevozniki v železniškem prometu morajo spoštovati sporazume, ki se uporabljajo v mednarodnem železniškem prometu in so veljavni v državah članicah, v katerih izvajajo svojo dejavnost.

ODDELEK IV

Prehodna določba

Člen 14

Prevoznikom v železniškem prometu, ki na dan izteka roka za prenos iz člena 16(2) opravljajo železniške storitve, se odobri prehodno obdobje dvanajstih mesecev, da bi izpolnili določbe te direktive. To prehodno obdobje ne zajema določb, ki bi lahko zadevale varnost železniškega prometa.

ODDELEK V

Končne določbe

Člen 15

1. Država članica objavi postopke za odobritev licenc in o tem obvesti Komisijo.

2. Licenčni organ čim prej sprejme odločitev v zvezi s prošnjo, vendar ne pozneje kakor tri mesece potem, ko prejme vse ustrezne informacije, še posebno podatke iz Priloge, in pri tem upošteva vse razpoložljive informacije. Odločitev se sporoči prevozniku prosilcu v železniškem prometu. Zavrnitev mora biti obrazložena.

3. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da je v zvezi z odločitvami licenčnega organa možen sodni nadzor.

Člen 16

1. Komisija dve leti po začetku uporabe te direktive predloži Svetu poročilo o njeni uporabi, ki ga po potrebi spremljajo predlogi v zvezi z nadaljnjim ukrepanjem Skupnosti, še posebej ob upoštevanju možnosti razširitve področja uporabe direktive.

2. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v dveh letih od začetka njene veljavnosti. O tem takoj obvestijo Komisijo.

3. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 17

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 19. junija 1995

Za Svet

Predsednik

B. Pons

[1] UL C 24, 28.1.1994, str. 2 in UL C 225, 13.8.1994, str. 9.

[2] Mnenje z dne 14. septembra 1994 (UL C 393, 31.12.1994, str. 56).

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 3. maja 1994 (UL C 205, 25.7.1994, str. 38), Skupno stališče Sveta z dne 21. novembra 1994 (UL C 354, 13.12.1994, str. 11) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. marca 1995 (UL C 89, 10.4.1995, str. 30).

[4] UL L 237, 24.8.1991, str. 25.

--------------------------------------------------

PRILOGA

I. Podatki iz člena 7(2)

1. Finančna sposobnost se preverja z letnimi izkazi prevoznika ali, kadar prevoznik prosilec ne more predložiti letnih izkazov, z bilanco stanja. Podatke je treba zagotoviti zlasti glede naslednjega:

(a) razpoložljivih sredstev, posebno dobroimetja v banki, odobrene prekoračitve sredstev in posojil;

(b) sredstev in premoženja, ki je na voljo kot jamstvo;

(c) obratnih sredstev;

(d) ustreznih stroškov, vključno z nabavnimi stroški plačil za vozila, zemljišče, stavbe, inštalacije in vozni park;

(e) obremenitev premoženja prevoznika.

2. Prosilec ni finančno sposoben, zlasti če zaradi svoje dejavnosti prevoznika dolguje znatna plačila davščin ali plačila iz socialne varnosti.

3. Organ lahko zahteva predvsem predložitev revizijskega poročila in primernih dokumentov banke, javne hranilnice, računovodje ali revizorja. Ti dokumenti morajo vključevati informacije v zvezi z zadevami, navedenimi v odstavku 1.

II. Podatki iz člena 8(2)

1. Podatki o vrsti in vzdrževanju železniškega voznega parka, še posebno v zvezi z varnostnimi standardi.

2. Podatki o usposobljenosti osebja, odgovornega za varnost, in podrobnosti o usposabljanju osebja.

--------------------------------------------------