31995L0001

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES z 2. februára 1995 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel

Úradný vestník L 052 , 08/03/1995 S. 0001 - 0040
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 015 S. 8 - 47


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES

z 2. februára 1995

o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na smernicu Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel [1],

so zreteľom na návrh Komisie [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 189b zmluvy [4],

keďže vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu; keďže je nutné na tento účel prijať opatrenia;

keďže sa metódy merania maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálneho momentu a maximálneho čistého výkonu motora dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel navzájom medzi členskými štátmi líšia; keďže takéto metódy predstavujú v dôsledku rozdielov obchodné bariéry v spoločenstve;

keďže bariéry fungovania vnútorného trhu môžu byť odstránené vtedy, ak všetky členské štáty prijmú rovnaké požiadavky namiesto svojich vnútroštátnych pravidiel;

keďže je potrebné navrhnúť harmonizované požiadavky pre metódy merania maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálneho momentu a maximálneho čistého výkonu motora dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel, aby bolo umožnené pre každý typ takého vozidla uplatňovať postupy typového schválenia a typového schválenia komponentu, ktoré sú stanovené v smernici 92/61/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica platí pre metódy merania maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálneho krútiaceho momentu motora a maximálneho čistého výkonu motora všetkých typov vozidiel definovaných v článku 1 smernice Rady 92/61/EHS.

Článok 2

Postup udeľovania typového schválenia komponentu vzhľadom na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment motora a maximálny čistý výkon motora (metódy merania) typu dvoj alebo trojkolesového motorového vozidla a podmienky voľného pohybu takých vozidiel sú stanovené v smernici 92/61/EHS.

Článok 3

V priebehu dvoch rokov od prijatia tejto smernice, vypracuje Komisia obsažnú novú štúdiu o tom, či je súvislosť medzi nehodami a maximálnym výkonom motora nad 74 kW. Štúdia porovná a zhodnotí posledné vedecké výskumné poznatky a vykoná vhodný výskum z hľadiska stanovenia definitívnych politických odporučení v tejto oblasti. Na základe záverov štúdie navrhne Komisia, ak to bude potrebné, nové právne opatrenia.

Článok 4

Akékoľvek úpravy potrebné k prispôsobeniu požiadaviek príloh I a II technickému pokroku, sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 13 smernice 70/156/EHS [5].

Článok 5

1. Členské štáty prijmú a publikujú opatrenia nevyhnutné k prispôsobeniu sa tejto smernici najneskôr do 2. augusta 1996. Informujú o tom ihneď Komisiu.

Keď členské štáty prijmú takéto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmto odkazom pri príležitosti ich uverejnenia. Spôsob realizácie takého odkazu určia členské štáty.

Od dátumu uvedeného v prvom pododseku, nesmú členské štáty zakázať prvýkrát uviesť do prevádzky vozidlá, ktoré vyhovujú tejto smernici.

Použijú tieto predpisy odo dňa 2. februára 1997.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti riadenej touto smernicou.

Článok 6

Vnútroštátne právne predpisy môžu umožniť členským štátom odmietnutie prvej registrácie a akejkoľvek následnej registrácie vozidiel na svojom území, ktorých maximálny čistý výkon presahuje 74 kW.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 2. februára 1995

Za Európsky parlament

predseda

K. Hänsch

Za Radu

predseda

A. Juppé

[1] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72.

[2] Ú. v. ES C 93, 13.4.1992, s. 166.

[3] Ú. v. ES C 313, 30.11.1992, s. 7.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 11. februára 1993 (Ú. v. ES C 72, 15.3.1993, s. 128), Spoločná pozícia Rady z 28. júna 1993 (ešte neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. mája 1994 (Ú. v. ES C 205, 25.7.1994, s. 159). Spoločné znenie Zmierovacieho výboru z 13. decembra 1994.

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1, naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/53/EHS (Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I: | Požiadavky týkajúce sa metódy merania maximálnej konštrukčnej rýchlosti … | 4 |

Doplnok 1: | Postup stanovenia korekčného koeficientu pre kruhovú dráhu rýchlostného testu … | 8 |

Doplnok 2: | Informačný dokument týkajúci sa hlavných charakteristík typu vozidla, ktoré ovplyvňujú jeho maximálnu konštrukčnú rýchlosť … | 9 |

Doplnok 3: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na maximálnu konštrukčnú rýchlosť typu dvoj alebo trojkolesového motorového vozidla … | 9 |

PRÍLOHA II: | Požiadavky týkajúce sa metódy merania maximálneho krútiaceho momentu a maximálneho čistého výkonu motora … | 10 |

Doplnok 1: | Stanovenie maximálneho krútiaceho momentu a maximálneho čistého výkonu zážihových motorov pre mopedy … | 10 |

Poddoplnok 1: | Informačný dokument týkajúci sa hlavných charakteristík typu motora, ktoré ovplyvňujú jeho maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon … | 18 |

Poddoplnok 2: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora typu mopedu … | 18 |

Doplnok 2: | Stanovenie maximálneho krútiaceho momentu a maximálneho čistého výkonu zážihových motorov pre motocykle a trojkolky … | 19 |

Poddoplnok 1: | Meranie maximálneho krútiaceho momentu a maximálneho čistého výkonu motora pomocou metódy motorovej teploty … | 28 |

Poddoplnok 2: | Informačný dokument týkajúci sa hlavných charakteristík typu motora, ktoré ovplyvňujú jeho maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon … | 29 |

Poddoplnok 3: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora typu motocykla alebo trojkolky … | 29 |

Doplnok 3: | Stanovenie maximálneho krútiaceho momentu a maximálneho čistého výkonu vznetových motorov montovaných na dvoj alebo trojkolesové vozidlá … | 30 |

Poddoplnok 1: | Informačný dokument týkajúci sa hlavných charakteristík typu motora, ktoré ovplyvňujú jeho maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon … | 40 |

Poddoplnok 2: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora typu dvoj alebo trojkolesového motorového vozidla … | 40 |

--------------------------------------------------