31994R3288Úradný vestník L 349 , 31/12/1994 S. 0083 - 0084
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 2 S. 0037
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 2 S. 0037


Nariadenie Rady (ES) č. 3288/94

z 22. decembra 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len "dohoda WTO") bola podpísaná v mene spoločenstva; keďže Dohoda o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva (ďalej len "dohoda TRIPs"), ktorá tvorí prílohu k dohode WTO, obsahuje podrobné ustanovenia o ochrane práv duševného vlastníctva, ktorých účelom je vytvorenie medzinárodných pravidiel v tejto oblasti s cieľom podporovať medzinárodný obchod a zabrániť deformáciám obchodu a jeho skresleniu v dôsledku chýbajúcej primeranej a účinnej ochrany duševného vlastníctva;

keďže s cieľom zabezpečiť, aby všetky príslušné právne predpisy spoločenstva boli v úplnom súlade s dohodou TRIPs, spoločenstvo musí prijať určité opatrenia, pokiaľ ide o platné právne akty spoločenstva o ochrane práv duševného vlastníctva; keďže tieto opatrenia zahŕňajú v určitých ohľadoch zmeny a doplnenia alebo úpravy právnych aktov spoločenstva; keďže tieto opatrenia zahŕňajú taktiež doplňujúce platné právne akty spoločenstva;

keďže nariadenie (ES) č. 40/94 zavádza ochrannú známku spoločenstva [2]; keďže článok 5 nariadenia (ES) č. 40/94 vymedzuje "osoby, ktoré môžu byť majiteľmi ochranných známok spoločenstva" s odvolaním sa najmä na Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva a vyžaduje recipročné národné zaobchádzanie zo strany krajín, ktoré nie sú zmluvnými štátmi parížskeho dohovoru; keďže článok 29 nariadenia (ES) č. 40/94, týkajúci sa práva prednosti, musí byť taktiež vzhľadom na to zmenený a doplnený; keďže s cieľom dosiahnuť súlad so záväzkom národného zaobchádzania v článku 3 dohody TRIPs, tieto ustanovenia musia byť zmenené tak, aby sa zabezpečilo, že štátnym príslušníkom všetkých členských štátov WTO, a to dokonca aj vtedy, ak daný členský štát nie je zmluvným štátom parížskeho dohovoru, sa dostane takého zaobchádzania, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi členských štátov spoločenstva;

keďže článok 23 ods. 2 dohody TRIPs umožňuje zamietnuť alebo prehlásiť za neplatné ochranné známky, ktoré obsahujú alebo pozostávajú z nepravdivých zemepisných označení pre vína a liehoviny bez podmienky, že by boli takého charakteru, ktorý by zavádzal verejnosť, do článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 40/94 sa dopĺňa nový pododsek písm. j),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 40/94 sa mení a dopĺňa takto:

1. článok 5 ods. 1 písm. b) sa nahrádza týmto:

"b) štátni príslušníci ostatných zmluvných štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, ďalej len "parížsky dohovor";, alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie";

2. článok 5 ods. 1 písm. d) sa nahrádza týmto:

"d) štátni príslušníci, iní ako tí, ktorí sú uvedení v pododseku c), akéhokoľvek štátu, ktorý nie je zmluvným štátom parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie a ktorý, podľa uverejnených zistení, priznáva štátnym príslušníkom všetkých členských štátov rovnakú ochranu ochranných známok, ako priznáva svojim vlastným štátnym príslušníkom a, pokiaľ sa od štátnych príslušníkov členských štátov vyžaduje preukázať sa zápisom v krajine pôvodu, uznáva zápis ochranných známok spoločenstva ako takýto dôkaz."

3. do článku 7 ods. 1 sa za pododsek písm. i) dopĺňa:

"j) ochranné známky vín, ktoré obsahujú alebo pozostávajú zo zemepisného označenia identifikujúceho vína alebo ochranné známky liehovín, ktoré obsahujú alebo pozostávajú zo zemepisného označenia identifikujúceho liehoviny, v súvislosti s vínom alebo liehovinami, ktoré nemajú tento pôvod."

4. článok 29 ods. 1 sa nahrádza týmto:

"1. Osoba, ktorá riadne podala prihlášku ochrannej známky v alebo pre ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvným štátom parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, alebo jej právni nástupcovia budú požívať, na účely podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva pre tú istú ochrannú známku, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými tovarmi alebo službami, pre ktoré sa prihláška podala, právo prednosti počas obdobia šiestich mesiacov od dátumu podania prvej prihlášky."

5. článok 29 ods. 5 sa nahrádza týmto:

"5. Ak sa prvé podanie uskutočnilo v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, odseky 1 až 4 sa budú uplatňovať iba do takej miery, do akej tento štát, podľa uverejnených zistení, udelí, na základe prvého podania uskutočneného na úrade a podliehajúc rovnocenným podmienkam stanoveným v tomto nariadení, právo prednosti s rovnocenným účinkom."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1995.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1996.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 1994

Za Radu

predseda

H. Seehofer

[1] Stanovisko predložené 14. decembra 1994 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1.

--------------------------------------------------