31994R0040Úradný vestník L 011 , 14/01/1994 S. 0001 - 0036
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 2 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 2 S. 0003


Nariadenie Rady (ES) č. 40/94

z 20. decembra 1993

o ochrannej známke spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je žiaduce podporovať v celom spoločenstve harmonický rozvoj hospodárskych aktivít a plynulé a vyvážené rozširovanie ustanovením vnútorného trhu, ktorý bude riadne fungovať a poskytovať podmienky, ktoré sú podobné podmienkam dosiahnutým na národnom trhu; keďže v snahe vytvoriť trh takéhoto typu a pretvárať ho stále viac a viac na spoločný trh sa musia nielenže odstrániť bariéry voľného pohybu tovarov a služieb a zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia, že nedôjde k deformácii hospodárskej súťaže, ale navyše sa musia vytvoriť právne podmienky, ktoré umožnia podnikom prispôsobiť svoje aktivity rozsahu spoločenstva, či už pri výrobe alebo distribúcii tovarov alebo pri poskytovaní služieb; keďže na tieto účely musia ochranné známky, ktoré umožňujú rozlišovanie produktov a služieb podnikov identickým spôsobom v rámci celého spoločenstva, bez ohľadu na hranice, figurovať medzi právnymi nástrojmi, ktoré budú mať podniky k dispozícii;

keďže na účely dosiahnutia uvedených cieľov spoločenstva sa javí nevyhnutným opatrenie spoločenstva; keďže súčasťou takéhoto opatrenia je vytvoriť spoločný režim spoločenstva pre ochranné známky, na základe ktorých môžu podniky prostredníctvom jedného procesného systému získať ochranné známky spoločenstva, ktorým bude poskytovaná jednotná ochrana a ktoré budú účinné na celom území spoločenstva; keďže zásada jednotného charakteru ochrannej známky spoločenstva určená takýmto spôsobom sa bude uplatňovať, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak;

keďže prekážka teritoriality práv delegovaných na majiteľov ochranných známok právnymi predpismi členských štátov nemôže byť odstránená aproximáciou právnych predpisov; keďže s cieľom rozvinúť neobmedzenú hospodársku aktivitu v celom priestore spoločného trhu v prospech podnikov sa musia vytvoriť také ochranné známky, ktoré sa budú riadiť jednotným právom spoločenstva priamo uplatniteľným vo všetkých členských štátoch;

keďže, pretože zmluva nestanovuje osobitné právomoci vytvoriť takýto právny nástroj, by sa mal uplatňovať článok 235 zmluvy;

keďže právo spoločenstva, ktoré sa týka ochranných známok, nenahrádza právne predpisy členských štátov o ochranných známkach; keďže v skutočnosti sa nejaví oprávnené vyžadovať od podnikov, aby požiadali o zápis svojich ochranných známok ako ochranných známok spoločenstva; keďže národné ochranné známky sú naďalej potrebné pre tie podniky, ktoré si neželajú ochranu svojich ochranných známok na úrovni spoločenstva;

keďže práva na ochrannú známku spoločenstva sa nedajú získať inak ako zápisom a zápis sa musí zamietnuť najmä vtedy, ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak je to nezákonné alebo ak je v rozpore so skoršími právami;

keďže ochrana poskytovaná ochrannou známkou spoločenstva, funkciou ktorej je najmä zaručiť, aby ochranná známka predstavovala označenie pôvodu, je absolútna v prípade podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami; keďže ochrana sa uplatňuje aj v prípadoch podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami; keďže je potrebné stanoviť interpretáciu koncepcie podobnosti vzhľadom na pravdepodobnosť výmeny; keďže pravdepodobnosť výmeny, ktorej určenie závisí od mnohých prvkov a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácia, ku ktorej môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi identifikovanými tovarmi alebo službami, vytvára osobitné podmienky pre takúto ochranu;

keďže zo zásady voľného toku tovarov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky spoločenstva nesmie byť oprávnený zakázať jej používanie tretej strane, pokiaľ ide o tovary, ktoré boli uvedené do obehu v spoločenstve pod ochrannou známkou, buď ním, alebo s jeho súhlasom, až na prípady, keď existujú legitímne dôvody, aby bol majiteľ proti ďalšej komercionalizácii tovarov;

keďže neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky spoločenstva alebo, voči nim, chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, kedy sa ochranné známky skutočne používajú;

keďže na ochrannú známku spoločenstva sa treba pozerať ako na predmet vlastníctva, ktorý existuje oddelene od podnikov, ktorých tovary alebo služby sú ochrannou známkou označené; keďže na základe toho musí existovať možnosť previesť ochrannú známku, podliehajúc potrebe zabrániť zavádzaniu verejnosti v dôsledku prevodu. Musí byť taktiež spôsobilá započítania ako zábezpeky v prospech tretej strany a musí byť spôsobilá byť predmetom licencií;

keďže administratívne opatrenia sú potrebné na úrovni spoločenstva vo vzťahu ku každej ochrannej známke na implementáciu práva vytvoreného týmto nariadením; keďže je preto veľmi dôležité, pri zachovaní existujúcej inštitucionálnej štruktúry spoločenstva a rovnováhe právomocí, zriadiť Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ktorý bude nezávislý, pokiaľ ide o technické záležitosti, a bude mať právnu, administratívnu a finančnú autonómiu; keďže za týmto účelom je nevyhnutné a primerané, aby išlo o orgán spoločenstva, ktorý bude mať právnu subjektivitu a vykonávacie právomoci, ktoré naň boli delegované týmto nariadením, a aby vykonával svoju činnosť v rámci práva spoločenstva bez toho, aby sa odoberali právomoci vykonávané inštitúciami spoločenstva;

keďže je potrebné zabezpečiť, aby strany, ktoré budú ovplyvnené rozhodnutiami prijatými úradom a chránené právom takým spôsobom, ktorý je vhodný vzhľadom na osobitný charakter práva ochranných známok; keďže za týmto účelom sa ustanovuje odvolanie sa voči nepravdám obsiahnutým v rozhodnutiach prieskumových pracovníkov a rôznych oddelení úradu; keďže, ak oddelenie, ktorého rozhodnutie bude napadnuté, neopraví svoje rozhodnutie, odvolanie treba postúpiť odvolaciemu senátu úradu, ktorý o odvolaní musí rozhodnúť; keďže rozhodnutia odvolacích senátov sú zasa podriadené žalobám pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, ktorý má právomoc zrušiť alebo zmeniť napadnuté rozhodnutie;

keďže na základe rozhodnutia rady 88/591/ESUO, EHS, EURATOM z 24. októbra 1988, ktorým sa zriaďuje Súd prvej inštancie Európskych spoločenstiev, [4] zmeneného a doplneného rozhodnutím 93/350/EURATOM, ESUO, EHS z 8. júna 1993, [5] tento súd bude v prvej inštancii vykonávať právomoc delegovanú na súdny dvor zmluvami o vytvorení spoločenstiev, s mimoriadnym zreteľom na odvolania podané na základe druhého pododseku článku 173 Zmluvy o ES, a aktmi prijatými na jeho implementáciu, okrem prípadov, kedy je uvedené inak v akte, ktorým sa zriadil orgán riadiaci sa právom spoločenstva; keďže právomoc, ktorú toto nariadenie deleguje na súdny dvor, rušiť a meniť rozhodnutia odvolacích súdov sa bude príslušne vykonávať v prvej inštancii súdom v súlade s uvedeným rozhodnutím;

keďže s cieľom posilniť ochranu ochranných známok spoločenstva musia členské štáty určiť, berúc do úvahy svoj vlastný národný systém, čo možno najobmedzenejší počet národných súdov prvej a druhej inštancie, ktoré budú mať právomoc v záležitostiach porušovania práv a platnosti ochranných známok spoločenstva;

keďže rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok spoločenstva musia mať účinnosť a musia sa vzťahovať na celé územie spoločenstva, keďže toto je jediný spôsob ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam zo strany súdov a úradu a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok spoločenstva; keďže pravidlá obsiahnuté v bruselskom dohovore o právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach sa budú uplatňovať na všetky žaloby podľa zvykového práva týkajúce sa ochranných známok spoločenstva, až na prípady, kedy toto nariadenie tieto pravidlá deroguje;

keďže by sa malo zabrániť protichodným rozsudkom v žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých aktov a rovnakých strán a ktoré sú vznesené na základe ochrannej známky spoločenstva a paralelných národných ochranných známok; keďže za týmto účelom, ak sú žaloby podávané v tom istom členskom štáte, spôsob, akým sa to dá dosiahnuť, je záležitosťou vnútroštátnych procedurálnych pravidiel, ktoré nie sú dotknuté týmto nariadením, zatiaľ čo v prípade, že žaloby sú podávané v rôznych členských štátoch, ako vhodné sa javia ustanovenia založené na pravidlách o lis pendens a príbuzných žalobách uvedeného bruselského dohovoru;

keďže s cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť úradu sa považuje za nevyhnutné poskytnúť úradu autonómny rozpočet, ktorého príjmy budú v zásade pochádzať z poplatkov uhrádzaných užívateľmi systému; keďže však postup zostavovania rozpočtu spoločenstva sa bude naďalej uplatňovať, pokiaľ ide o akékoľvek dotácie započítateľné do rozpočtu Európskych spoločenstiev; keďže, okrem toho, revíziu účtov by mal vykonať Dvor audítorov;

keďže uplatňovanie nariadení si vyžaduje vykonávacie opatrenia, najmä pokiaľ ide o prijímanie zmien a doplnení predpisov o poplatkoch a vykonávacieho predpisu; keďže takéto opatrenie by mala prijať Komisia, ktorej bude pomáhať výbor zložený zo zástupcov členských štátov v súlade s procedurálnymi pravidlami ustanovenými v článku 2, postup III b), rozhodnutí rady 87/373/EHS z 13. júla 1987, ktorými sa ustanovujú postupy uplatňovania vykonávacích právomocí delegovaných na komisiu [6],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Ochranná známka spoločenstva

1. Ochranná známka pre tovary alebo služby, ktorá je zapísaná v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení a spôsobom v ňom ustanoveným, sa bude nazývať "ochranná známka spoločenstva".

2. Ochranná známka spoločenstva má jednotný charakter. Je rovnako účinná v celom spoločenstve: nebude zapísaná, prevedená ani predmetom vzdania sa a nebude predmetom rozhodnutia o výmaze práv majiteľa alebo prehlásenia za neplatnú, nebude zakázané ani jej používanie, až na prípady, ktoré sa vzťahujú na celé spoločenstvo. Táto zásada sa bude uplatňovať, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak.

Článok 2

Úrad

Týmto sa zriaďuje Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (Ochranné známky a vzory), ďalej len "úrad".

Článok 3

Spôsobilosť k právnym úkonom

Na účely implementácie tohto nariadenia sa spoločnosti alebo firmy a ostatné právne subjekty považujú za právnické osoby vtedy, ak, podľa právnickej terminológie, ktorou sa riadia, budú mať spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti každého druhu uzatvárať kontrakty alebo vykonávať iné právne úkony a žalovať a byť žalované.

HLAVA II

PRÁVO VZŤAHUJÚCE SA NA OCHRANNÉ ZNÁMKY

ODDIEL 1

VYMEDZENIE OCHRANNEJ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA A ZÍSKANIE OCHRANNEJ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA

Článok 4

Označenia, z ktorých môže ochranná známka spoločenstva pozostávať

Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.

Článok 5

Osoby, ktoré môžu byť majiteľmi ochranných známok spoločenstva

1. Majiteľmi ochranných známok spoločenstva môžu byť tieto fyzické alebo právnické osoby vrátane orgánov zriadených na základe verejného práva:

a) štátni príslušníci členských štátov; alebo

b) štátni príslušníci iných štátov, ktoré sú členmi Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, ďalej len "parížsky dohovor"; alebo

c) štátni príslušníci štátov, ktorí nie sú členmi parížskeho dohovoru, ktorí majú trvalý pobyt alebo svoje sídlo, alebo majú skutočné a efektívne priemyselné alebo obchodné podniky na území spoločenstva alebo štátu, ktorý je členom parížskeho dohovoru; alebo

d) štátni príslušníci, okrem tých, ktorí sú uvedení v pododseku c), akéhokoľvek štátu, ktorý nie je členom parížskeho dohovoru a ktorý, podľa uverejnených zistení, priznáva štátnym príslušníkom všetkých členských štátov rovnakú ochranu ochranných známok, ako priznáva svojim vlastným štátnym príslušníkom a, pokiaľ sa od štátnych príslušníkov členských štátov vyžaduje preukázať sa zápisom v krajine pôvodu, uznáva zápis ochranných známok spoločenstva ako takýto dôkaz.

2. Pokiaľ ide o uplatňovanie odseku 1, osoby bez štátnej príslušnosti, ako sú vymedzené v článku 1 Dohovoru týkajúceho sa štatútu osôb bez štátnej príslušnosti podpísaného v New Yorku 28. septembra 1954, a utečenci, ako sú vymedzení článkom 1 Dohovoru týkajúceho sa štatútu utečencov podpísaného v Ženeve 28. júla 1951 a upraveného Protokolom týkajúcim sa štatútu utečencov podpísaného v New Yorku 31. januára 1967, sa považujú za štátnych príslušníkov krajiny, v ktorej sa obvykle zdržiavajú.

3. Osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi štátu na ktorý sa vzťahuje odsek 1 d) musia preukázať, že ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky ochrannej známky spoločenstva je zapísaná v štáte pôvodu, pokiaľ, v súlade s uverejnenými zisteniami, ochranné známky štátnych príslušníkov členských štátov nie sú zapísané v danom štáte pôvodu bez dôkazu o predchádzajúcom zápise ako ochrannej známky spoločenstva alebo ako národnej ochrannej známky v členskom štáte.

Článok 6

Spôsoby získania ochrannej známky spoločenstva

Ochranná známka spoločenstva sa získa zápisom.

Článok 7

Absolútne dôvody zamietnutia

1. Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v dobrej viere a v používaných obchodných zvyklostiach;

e) označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:

i) tvaru, ktorý vyplýva z charakteru samotných tovarov; alebo

ii) tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok; alebo

iii) tvaru, ktorý dodáva tovarom podstatnú hodnotu;

f) ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s uznávanými princípmi morálky;

g) ochranné známky, ktoré sú takého charakteru, aby klamali verejnosť, napr. pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb;

h) ochranné známky, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi a ktoré musia byť zamietnuté na základe článku 6 parížskeho dohovoru;

i) ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6 parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadnemu verejnému záujmu, pokiaľ nebol daný súhlas príslušných orgánov na ich zápis.

2. Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva.

3. Odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania.

Článok 8

Relatívne dôvody zamietnutia

1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

a) ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená;

b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom "skoršie ochranné známky" rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

i) ochranné známky spoločenstva;

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo, v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska, na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu;

iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd, ktoré majú účinnosť v členskom štáte;

b) prihlášky ochranných známok spoločenstva uvedené v pododseku a), s výhradou ich zápisu;

c) ochranné známky, ktoré, k dátumu podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva alebo prípadne k dátumu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ochrannej známky spoločenstva, sú v niektorom členskom štáte, v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru "všeobecne známe".

3. Na základe námietky majiteľa ochrannej známky, ochranná známka nebude zapísaná, ak agent alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo svojom vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ takýto agent alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

4. Na základe námietky majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba lokálny význam, ochranná známka, o ktorú sa žiada, nebude zapísaná, pokiaľ podľa práva členského štátu, ktorým sa riadi dané označenie,

a) práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného vo vzťahu k prihláške ochrannej známky spoločenstva;

b) takéto označenie prepožičiava jeho majiteľovi právo zakázať používanie nasledujúcej ochrannej známky.

5. Okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorú zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povesť ochrannej známky.

ODDIEL 2

ÚČINKY OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

Článok 9

Práva z ochrannej známky spoločenstva

1. K ochrannej známke spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka spoločenstva zapísaná;

b) akékoľvek označenie, kde, vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť výmeny zo strany verejnosti; pravdepodobnosť výmeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie s označením a ochrannou známkou;

c) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka spoločenstva, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci spoločenstva dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom využívalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky spoločenstva.

2. Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané:

a) pripevňovanie označenia na tovar alebo na obaly;

b) ponúkanie tovarov, ich umiestňovanie na trh alebo ich skladovanie na tieto účely pod takýmto značením, alebo ponúkanie alebo poskytovanie služieb pod takýmto označením;

c) dovážanie alebo vyvážanie tovarov pod týmto označením;

d) používanie označenia na obchodných dokumentoch a v reklame.

3. Práva z ochrannej známky spoločenstva možno uplatniť voči tretím stranám od dátumu uverejnenia zápisu ochrannej známky. Možno si však uplatniť nárok na primeranú kompenzáciu, pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré vyvstanú po dátume uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, pričom takéto záležitosti budú po uverejnení zápisu ochrannej známky na jeho základe zakázané. Súd, ktorý sa ujal prípadu, nemôže rozhodnúť vo veci až dovtedy, kým nebude uverejnený zápis.

Článok 10

Zobrazovanie ochranných známok spoločenstva v slovníkoch

Ak vyobrazenie ochrannej známky spoločenstva v slovníku, v encyklopédii alebo v podobnom náučnom diele bude vzbudzovať dojem, že vytvára druhový názov tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, vydavateľ diela na žiadosť majiteľa ochrannej známky spoločenstva zabezpečí, aby vyobrazenie ochrannej známky bolo najneskôr v nasledujúcom vydaní publikácie doplnené údajom, že ide o zapísanú ochrannú známku.

Článok 11

Zákaz používania ochrannej známky spoločenstva zapísanej na meno agenta alebo oprávneného zástupcu.

Ak je ochranná známka spoločenstva zapísaná na meno agenta alebo oprávneného zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa, je tento majiteľ oprávnený brániť používaniu svojej známky svojím agentom alebo oprávneným zástupcom, ak takéto používanie nepovolil, pokiaľ agent alebo oprávnený zástupca svoje konanie neodôvodní.

Článok 12

Obmedzenie účinkov ochrannej známky spoločenstva

Ochranná známka spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať tretej strane používať v obchodnom styku:

a) svoje vlastné meno alebo adresu;

b) označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytovania služby a ani iných charakteristík tovarov alebo služieb;

c) ochrannú známku tam, kde je nevyhnutné uviesť zamýšľaný účel výrobku alebo služby, najmä pokiaľ ide o príslušenstvo alebo náhradné diely,

za predpokladu, že ich používa v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode.

Článok 13

Vyčerpanie práv z ochrannej známky spoločenstva

1. Ochranná známka spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie, pokiaľ ide o tovary, ktoré boli uvedené na trh v spoločenstve pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

2. Odsek 1 sa nebude uplatňovať tam, kde existujú pre majiteľa legitímne dôvody na zabránenie ďalšej komercionalizácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.

Článok 14

Doplnkové uplatnenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa porušenia

1. Účinky ochrannej známky spoločenstva sú upravené ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch je porušenie ochrannej známky spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X.

2. Toto nariadenie nezabráni podaniu žalôb týkajúcich sa ochrannej známky spoločenstva na základe vnútroštátneho práva členských štátov týkajúceho sa najmä občiansko-právnej zodpovednosti a nekalej súťaže.

3. Rokovací poriadok, ktorý sa bude uplatňovať, sa stanoví v súlade s ustanoveniami hlavy X.

ODDIEL 3

POUŽÍVANIE OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

Článok 15

Používanie ochranných známok spoločenstva

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku spoločenstva v spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

2. Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:

a) používanie ochrannej známky spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišujúcu schopnosť ochrannej známky;

b) umiestnenie ochrannej známky spoločenstva na tovary alebo ich obaly v spoločenstve výhradné na účely vývozu.

3. Používanie ochrannej známky spoločenstva so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie zo strany majiteľa.

ODDIEL 4

OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA AKO PREDMETY VLASTNÍCTVA

Článok 16

Nakladanie s ochrannými známkami spoločenstva ako s národnými ochrannými známkami

1. Pokiaľ články 17 až 24 neustanovujú inak, s ochrannou známkou spoločenstva ako s predmetom vlastníctva sa nakladá v jej celistvosti, a na celom území spoločenstva, ako s národnou ochrannou známkou zapísanou v členskom štáte, v ktorom v súlade s registrom ochranných známok spoločenstva,

a) majiteľ má svoje sídlo alebo svoje trvalé bydlisko k príslušnému dátumu; alebo

b) tam, kde neplatí pododsek a), majiteľ má k príslušnému dátumu firmy (podniky).

2. V prípadoch, ktoré nie sú stanovené odsekom 1, členským štátom uvedeným v tomto odseku je ten členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo úradu.

3. Ak sú v registri ochranných známok spoločenstva uvádzané ako spolumajitelia dve alebo viaceré osoby, odsek 1 sa bude uplatňovať na spolumajiteľa uvedeného ako prvého; ak to nebude možné, tak sa bude uplatňovať na nasledujúcich spolumajiteľov v takom poradí, v akom sú uvedení. Tam, kde odsek 1 neplatí pre žiadneho zo spolumajiteľov, bude sa uplatňovať odsek 2.

Článok 17

Prevod

1. Ochranná známka spoločenstva môže byť prevedená, osobitne od akéhokoľvek prevodu podniku, pokiaľ ide o niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2. Prevod celého podniku zahŕňa prevod ochrannej známky spoločenstva okrem prípadov, v súlade s právom, ktoré upravuje prevody, kedy existuje opačná dohoda alebo keď to jasne vyplýva z okolností. Toto ustanovenie sa vzťahuje na zmluvný záväzok previesť podnik.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, prevod ochrannej známky spoločenstva sa uskutoční písomne a bude si vyžadovať podpisy zmluvných strán, s výnimkou prípadov, keď k tomu dôjde na základe vynesenia rozsudku; v opačnom prípade je prevod neplatný.

4. Ak je z prevodných dokumentov jasné, že nakoľko prevod ochrannej známky spoločenstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o charakter, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, úrad prevod nezapíše dovtedy, kým nástupca nebude súhlasiť s obmedzením zápisu ochrannej známky spoločenstva na tovary alebo služby, u ktorých nie je pravdepodobnosť klamlivosti.

5. Na žiadosť jednej zo strán sa prevod zapíše do registra a uverejní sa.

6. Kým sa prevod nezapíše do registra, oprávnený nástupca si nemôže uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky spoločenstva.

7. Ak treba voči úradu dodržať časové limity, oprávnený nástupca môže voči úradu urobiť určité vyhlásenia, akonáhle úrad prijal žiadosť o zápis prevodu.

8. Všetky dokumenty, ktoré si vyžadujú doručenie majiteľovi ochrannej známky spoločenstva v súlade s článkom 77, budú adresované osobe zapísanej ako majiteľ.

Článok 18

Prevod ochrannej známky zapísanej na meno agenta

Ak je ochranná známka spoločenstva zapísaná na meno agenta alebo oprávneného zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa, posledne menovaný je oprávnený požadovať prevod uvedeného zápisu vo svoj prospech, pokiaľ agent alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

Článok 19

Vecné práva

1. Ochranná známka spoločenstva môže byť, nezávisle na podniku, poskytnutá ako zábezpeka alebo byť predmetom vecných práv.

2. Na žiadosť jednej zo strán sa práva uvedené v odseku 1 zapíšu do registra a uverejnia sa.

Článok 20

Exekúcia

1. Ochranná známka spoločenstva môže byť predmetom exekúcie.

2. Pokiaľ ide o postup výkonu exekúcie ochrannej známky spoločenstva, súdy a orgány členských štátov určené v súlade s článkom 16 majú výlučnú právomoc.

3. Na žiadosť jednej zo strán sa vykonanie exekúcie zapíše do registra a uverejní sa.

Článok 21

Konkurzné konanie alebo podobné konania

1. Pokiaľ spoločné pravidlá pre členské štáty v tejto oblasti nenadobudnú účinnosť, jediným členským štátom, v ktorom môcť byť ochranná známka spoločenstva predmetom konkurzného konania alebo podobných konaní, je ten členský štát, v ktorom boli takéto konania začaté ako prvé v zmysle vnútroštátneho práva alebo dohovorov platných pre túto oblasť.

2. Ak je ochranná známka spoločenstva súčasťou konkurzného konania alebo podobných konaní, na žiadosť príslušného národného orgánu sa vykoná do registra zápis v tomto zmysle a uverejní sa.

Článok 22

Licencie

1. Na ochrannú známku spoločenstva možno udeliť licenciu pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre celé spoločenstvo alebo len pre časť spoločenstva. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2. Majiteľ ochrannej známky spoločenstva sa môže dovolávať práv z ochrannej známky voči držiteľovi licencie, ktorý poruší ktorékoľvek ustanovenia svojej licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o obdobie jej trvania, podobu, v akej možno ochrannú známku používať, rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia udeľuje, územie, na ktorom sa ochranná známka môže používať, alebo kvalitu tovarov vyrábaných alebo služieb poskytovaných na základe tejto licencie.

3. Bez toto, aby boli dotknuté ustanovenia licenčnej zmluvy, držiteľ licencie môže začať konanie o porušení ochrannej známky spoločenstva iba vtedy, ak k tomu dá súhlas jej majiteľ. Držiteľ výlučnej licencie však môže takéto konanie začať vtedy, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom upozornení nezačne sám takéto konanie o porušení v príslušnej lehote.

4. Držiteľ licencie je, s cieľom získania kompenzácie za utrpené škody, oprávnený vstúpiť do konania o porušení, ktoré začal majiteľ ochrannej známky spoločenstva.

5. Na žiadosť jednej zo strán sa udelenie licencie alebo prevodu licencie, pokiaľ ide o ochrannú známku spoločenstva, zapíše do registra a uverejní sa.

Článok 23

Účinky voči tretím stranám

1. Právne úkony uvedené v článku 17, 19 a 22 týkajúce sa ochrannej známky spoločenstva majú účinok voči tretím stranám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra. Takýto úkon, skôr ako bude takýmto spôsobom zapísaný, bude mať účinok voči tretím stranám, ktoré nadobudli práva na ochrannú známku po dátume tohto úkonu, ktorí však vedeli o takomto úkone k dátumu nadobudnutia práv.

2. Odsek 1 sa nebude uplatňovať v prípade osoby, ktorá získa ochrannú známku spoločenstva alebo právo týkajúce sa ochrannej známky spoločenstva prevodom celého podniku alebo akoukoľvek univerzálnou sukcesiou.

3. Právo členského štátu stanovené v súlade s článkom 16 riadi účinok právnych úkonov uvedených v článku 20 voči tretím stranám.

4. Pokiaľ spoločné pravidlá pre členské štáty v oblasti konkurzného konania nenadobudnú účinnosť, účinky voči tretím stranám konkurzného konania alebo podobných konaní budú upravené právom toho členského štátu, v ktorom boli takéto konania začaté ako prvé v zmysle vnútroštátneho práva alebo dohovorov platných pre túto oblasť

Článok 24

Žiadosť o ochrannú známku spoločenstva ako predmetu vlastníctva

Pokiaľ ide o prihlášky na ochranné známky spoločenstva, budú sa uplatňovať odseky 16 až 23.

HLAVA III

PRIHLÁŠKA OCHRANNEJ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA

ODDIEL 1

PODANIE PRIHLÁŠKY A NÁLEŽITOSTI, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ

Článok 25

Podanie prihlášky

1. Prihláška ochrannej známky spoločenstva sa podáva na základe výberu prihlasovateľa

a) na úrad; alebo

b) na centrálny úrad priemyselného vlastníctva členského štátu alebo na Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu. Prihláška podaná takýmto spôsobom má rovnaký účinok, ako keby bola podaná k rovnakému dátumu na úrad.

2. Ak sa prihláška podá na centrálny úrad priemyselného vlastníctva členského štátu alebo na Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, takýto úrad podnikne všetky kroky na postúpenie prihlášky úradu do dvoch týždňov od podania. Môže účtovať prihlasovateľovi poplatok, ktorý nemôže prekročiť administratívne náklady spojené s prijatím a postúpením prihlášky.

3. Prihlášky uvedené v odseku 2, ktoré úrad dostane po uplynutí lehoty jedného mesiaca od podania, sa považujú za vzaté späť.

4. Desať rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vypracuje správu o fungovaní systému podávania prihlášok ochrannej známky spoločenstva, spolu s návrhmi na úpravu tohto systému.

Článok 26

Náležitosti, ktoré musí prihláška spĺňať

1. Prihláška ochrannej známky spoločenstva obsahuje:

a) žiadosť o zápis ochrannej známky spoločenstva;

b) informácie identifikujúce prihlasovateľa,

c) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada;

d) vyobrazenie ochrannej známky.

2. Prihláška ochrannej známky spoločenstva je podmienená úhradou prihlasovacieho poplatku a prípadne jedného alebo viacerých poplatkov za triedu.

3. Prihláška ochrannej známky spoločenstva musí spĺňať podmienky uvedené vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 140.

Článok 27

Deň podania

Dňom podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva je deň, kedy prihlasovateľ podá dokumenty obsahujúce informácie špecifikované v článku 26 (1) na úrad alebo, ak bola prihláška podaná na centrálny úrad členského štátu alebo na Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, na tento úrad, pričom poplatok za podanie prihlášky sa uhradí v lehote jedného mesiaca od podania uvedených dokumentov.

Článok 28

Triedenie

Tovary a služby, pre ktoré je podaná prihláška ochrannej známky spoločenstva, budú zatriedené v súlade so systémom triedenia špecifikovaným vo vykonávacom nariadení.

ODDIEL 2

PREDNOSŤ

Článok 29

Právo prednosti

1. Osoba, ktorá riadne podala prihlášku ochrannej známky v alebo pre ktorýkoľvek štát, ktorý je členom parížskeho dohovoru, alebo jej právni nástupcovia budú požívať, na účely podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva pre rovnakú ochrannú známku, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými tovarmi alebo službami, pre ktoré sa prihláška podala, právo prednosti počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.

2. Každé podanie, ktoré je rovnocenné riadnemu národnému podaniu na základe vnútroštátneho práva štátu, v ktorom bolo vykonané, alebo na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd, bude uznané ako podanie, ktoré zakladá právo prednosti.

3. Pod riadnym národným podaním sa rozumie akékoľvek podanie, ktoré je dostačujúce na stanovenie dňa, kedy bola prihláška podaná, bez ohľadu na jej ďalší osud.

4. Následná prihláška ochrannej známky, ktorá bola predmetom skoršej prvej prihlášky vzhľadom na rovnaké tovary alebo služby a ktorá bola podaná v alebo pre ten istý štát, sa považuje za prvú prihlášku s cieľom stanovenia práva prednosti za predpokladu, že ku dňu podania následnej prihlášky bude skoršia prihláška vzatá späť, opustená alebo zamietnutá bez toho, aby bola prístupná k nahliadnutiu pre verejnosť a bez toho, aby ponechávala akékoľvek doteraz neuplatnené práva a nebola doposiaľ použitá na uplatnenie práva prednosti. Skoršia prihláška nemôže byť základom na uplatňovanie práva prednosti.

5. Ak sa prvé podanie uskutočnilo v štáte, ktorý nie je členom parížskeho dohovoru, odseky 1 až 4 sa budú uplatňovať iba do takého rozsahu, do akého takýto štát, v súlade s uvedenými závermi, udelí, na základe prvého podania uskutočneného na úrade a podliehajúc podmienkam rovnocenným s podmienkami stanovenými v tomto nariadení, právo prednosti s rovnocenným účinkom.

Článok 30

Uplatnenie práva prednosti

Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršieho podania, predloží vyhlásenie o práve prednosti a kópiu skoršej prihlášky. Ak jazyk takejto skoršej prihlášky nie je jazykom úradu, dodá prihlasovateľ preklad skoršej prihlášky do jedného z týchto jazykov.

Článok 31

Účinok práva prednosti

Právo prednosti má ten účinok, že deň vzniku práva prednosti sa považuje za deň podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva na účely stanovenia, ktoré práva majú prednosť.

Článok 32

Rovnocennosť podania v rámci spoločenstva s národným podaním

Prihláška ochrannej známky spoločenstva, ktorej bol priznaný deň podania, je v členských štátoch rovnocenná riadnemu národnému podaniu, prípadne s nárokovaným právom prednosti pre prihlášku ochrannej známky spoločenstva.

ODDIEL 3

VYSTAVNÁ PRIORITA

Článok 33

Výstavná priorita

1. Ak prihlasovateľ ochrannej známky spoločenstva vystavil tovary alebo služby označené prihlasovanou známkou, na oficiálnej alebo oficiálne uznávanej medzinárodnej výstave, ktorá spĺňa podmienky Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísaného v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovaného 30. novembra 1972, môže si, ak podá prihlášku v lehote šiestich mesiacov od prvého vystavenia tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou, nárokovať právo prednosti počnúc týmto dňom v zmysle článku 31.

2. Prihlasovateľ, ktorý si mieni uplatňovať právo prednosti na základe odseku 1, musí predložiť dôkazy o vystavení tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou za podmienok uvedených vo vykonávacom nariadení.

3. Výstavná priorita udelená v členskom štáte alebo v tretej krajine nepredlžuje obdobie priority uvedené v článku 29.

ODDIEL 4

UPLATŇOVANIE SENIORITY NÁRODNEJ OCHRANNEJ ZNÁMKY

Článok 34

Uplatňovanie seniority národnej ochrannej známky

1. Majiteľ staršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu, alebo zapísanej podľa medzinárodných dohôd účinných v danom členskom štáte, ktorý požiada o zápis zhodnej ochrannej známky ako ochrannej známky spoločenstva pre zhodné tovary alebo služby, alebo niektoré z nich, pre ktoré bola zapísaná staršia ochranná známka, môže si uplatniť pre ochrannú známku spoločenstva nárok, aby vstúpila do práv staršej známky v tomto členskom štáte, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2. Jediným účinkom seniority podľa tohto nariadenia je skutočnosť, že ak sa majiteľ ochrannej známky spoločenstva vzdá skoršej ochrannej známky alebo dovolí, aby ochranná známka zanikla, považuje sa za majiteľa, ktorý má naďalej rovnaké práva, aké by bol mal, keby staršia ochranná známka bola naďalej zapísaná.

3. Uplatnená seniorita pre ochrannú známku spoločenstva zanikne vtedy, ak pred zápisom ochrannej známky spoločenstva, je staršia ochranná známka, ktorej seniorita je nárokovaná, vymazaná alebo vyhlásená za neplatnú, alebo ak sa jej majiteľ vzdal..

Článok 35

Uplatňovanie seniority po zápise ochrannej známky spoločenstva

1. Majiteľ ochrannej známky spoločenstva, ktorý je majiteľom staršej zhodnej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu, alebo ochrannej známky zapísanej na základe medzinárodných dohovorov platných v danom členskom štáte, pre zhodné tovary alebo služby, si môže nárokovať senioritu vo vzťahu k členskému štátu, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2. Bude sa uplatňovať článok 34 (2) a (3).

HLAVA IV

KONANIE O ZÁPISE

ODDIEL 1

PRIESKUM PRIHLÁŠKY

Článok 36

Prieskum náležitostí podania

1. Úrad preskúma, či:

a) prihláška ochrannej známky spoločenstva spĺňa požiadavky na priznanie dňa podania v súlade s článkom 27;

b) prihláška ochrannej známky spoločenstva je v súlade s podmienkami uvedenými vo vykonávacom nariadení;

c) boli prípadné poplatky za triedy uhradené v predpísanej lehote.

2. Ak prihláška ochrannej známky spoločenstva nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, úrad požiada prihlasovateľa o odstránenie nedostatkov alebo odkladu v platení v predpísanej lehote.

3. Ak nedostatky alebo odklad v platení stanovené na základe odseku 1 a) nie sú v tejto lehote odstránené, s prihláškou sa nenakladá ako s prihláškou ochrannej známky spoločenstva. Ak prihlasovateľ splní požiadavku úradu, úrad odsúhlasí za deň podania prihlášky deň odstránenia stanovených nedostatkov alebo odkladu v platení.

4. Ak nedostatky stanovené na základe odseku 1 b) nie sú odstránené v predpísanej lehote, úrad prihlášku zamietne.

5. Ak odklad v platení stanovený na základe odseku 1 c) nie je odstránený v predpísanej lehote, prihláška sa považuje za vzatú späť, pokiaľ nebude jasné, na ktoré triedy tovarov alebo služieb sa vzťahuje uhradená čiastka.

6. Nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatňovania práva prednosti má za následok stratu práva prednosti pre prihlášku.

7. Nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatnenia nároku na vstup do práv staršej národnej ochrannej známky má za následok stratu takéhoto práva pre prihlášku.

Článok 37

Prieskum náležitostí týkajúcich sa oprávnenia majiteľa

1. Ak, na základe článku 5, nemôže byť prihlasovateľ majiteľom ochrannej známky spoločenstva, prihláška sa zamietne.

2. Prihláška nemôže byť zamietnutá skôr, ako prihlasovateľ dostane možnosť vziať späť svoju prihlášku alebo predložiť svoje pripomienky.

Článok 38

Prieskum z hľadiska absolútnych dôvodov na zamietnutie

1. Ak, na základe článku 7, je ochranná známka nespôsobilá na zápis vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky spoločenstva, prihláška sa vzhľadom na tieto tovary alebo služby zamietne.

2. Ak ochranná známka obsahuje prvok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a kde by zahrnutie uvedeného prvku do ochrannej známky mohlo spôsobiť pochybnosti týkajúce sa rozsahu ochrany ochrannej známky, úrad môže požadovať, ako podmienku zápisu uvedenej ochrannej známky, aby prihlasovateľ vyhlásil, že sa vzdáva akéhokoľvek výlučného práva na takýto prvok. Každé takéto zrieknutie sa bude uverejnené spolu s prihláškou alebo prípadne zápisom ochrannej známky spoločenstva.

3. Prihláška sa nemôže zamietnuť skôr, ako sa prihlasovateľovi poskytne možnosť vziať späť alebo zmeniť a doplniť prihlášku, alebo predložiť svoje pripomienky.

ODDIEL 2

REŠERŠ

Článok 39

Rešerš

1. Ak úrad prizná prihláške ochrannej známky spoločenstva deň podania a stanoví, že prihlasovateľ spĺňa podmienky uvedené v článku 5, vypracuje rešeršnú správu v rámci spoločenstva, v ktorej uvedie tie skoršie známky spoločenstva alebo tie nájdené prihlášky ochrannú známku spoločenstva, ktorých by sa bolo možné na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky spoločenstva, o ktorú sa žiada.

2. Akonáhle bude prihláške ochrannej známky spoločenstva pridelený deň podania, úrad postúpi jej kópiu centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva každého členského štátu, ktorý informuje úrad o svojom rozhodnutí vykonať rešerš ochranných známok spoločenstva vo svojom registri.

3. Každý z centrálnych úradov priemyselného vlastníctva uvedený v odseku 2 zašle úradu do troch mesiacov odo dňa obdržania prihlášky ochrannej známky spoločenstva rešeršnú správu, v ktorej budú uvedené buď skoršie národné ochranné známky, alebo nájdené prihlášky ochranných známok, ktoré by mohli byť namietané podľa článku 8 voči zápisu ochrannej známky spoločenstva, ktorá je predmetom prihlášky, alebo konštatuje, že rešerš takéto práva neodhalila.

4. Úrad uhradí každému centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva čiastku za každú rešeršnú správu, ktorú daný úrad poskytne v súlade s odsekom 3. Túto čiastku, ktorá musí byť pre každý úrad rovnaká, stanoví rozpočtový výbor rozhodnutím prijatým trojštvrtinovou väčšinou zástupcov členských štátov.

5. Úrad postúpi bezodkladne prihlasovateľovi ochrannej známky spoločenstva rešeršnú správu v rámci spoločenstva a národné rešeršné správy, ktoré obdržal v lehote stanovenej v odseku 3.

6. Po uverejnení prihlášky ochrannej známky spoločenstva, ku ktorému nesmie dôjsť pred uplynutím lehoty jedného mesiaca odo dňa, kedy úrad postúpil rešeršné správy prihlasovateľovi, úrad informuje majiteľov všetkých skorších známok spoločenstva alebo prihlášok ochrannej známky spoločenstva uvedených v rešeršnej správe v rámci spoločenstva o uverejnení prihlášky ochrannej známky spoločenstva.

7. Komisia, po piatich rokoch odo dňa, kedy úrad začal prijímať prihlášky, predloží rade správu o činnosti systému prehľadávania na základe tohto článku, vrátane platieb uhradených členským štátom na základe odseku 4, a v prípade potreby príslušné návrhy na zmenu a doplnenie tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť tento rešeršný systém na základe získaných skúseností s prihliadnutím na vývoj v oblasti rešeršných techník.

ODDIEL 3

UVEREJNENIE PRIHLÁŠKY

Článok 40

Uverejnenie prihlášky

1. Ak podmienky, ktoré prihláška ochrannej známky spoločenstva musí spĺňať, boli splnené a ak lehota uvedená v článku 39 (6) uplynula, prihláška sa uverejní v takom rozsahu, že nebola zamietnutá na základe článkov 37 a 38.

2. Ak sa, po uverejnení, prihláška zamietne na základe článkov 37 a 38, rozhodnutie o zamietnutí sa uverejní až vtedy, keď sa rozhodnutie stane konečným.

ODDIEL 4

PRIPOMIENKY TRETÍCH STRÁN A NÁMIETKY

Článok 41

Pripomienky tretích strán

1. Po uverejnení prihlášky ochrannej známky spoločenstva môže každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo orgán zastupujúci výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov predložiť úradu písomné pripomienky, pričom vysvetlí dôvody podľa článku 7, pre ktoré by ochranná známka nemala byť zapísaná z úradnej moci. Nemôžu byť stranami konania pred úradom.

2. Pripomienky uvedené v odseku 1 sa oznámia prihlasovateľovi, ktorý k nim môže zaujať stanovisko.

Článok 42

Námietky

1. V lehote troch mesiacov od uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva môžu byť podané námietky voči zápisu ochrannej známky z dôvodov, pre ktoré nemôžu zapísať ochrannú známku podľa článku 8:

a) majitelia skorších ochranných známok uvedených v článku 8 (2) ako aj užívatelia licencií splnomocnení majiteľmi takýchto ochranných známok, vzhľadom na článok 8 (1) a (5);

b) majitelia ochranných známok uvedených v článku 8 (3);

c) majitelia skorších ochranných známok alebo označení uvedených v článku 8 (4) a osoby splnomocnené na základe príslušného vnútroštátneho práva uplatňovať tieto práva.

2. Oznámenie o námietkach voči zápisu ochrannej známky sa môže podať, vzhľadom na podmienky uvedené v odseku 1, aj v prípade uverejnenia zmenenej a doplnenej prihlášky v súlade s druhou vetou článku 44 (2).

3. Námietky musia byť podané v písomnej forme a musia špecifikovať dôvody, na základe ktorých sa podávajú. Dovtedy, kým sa neuhradí poplatok za námietky, tieto sa nepovažujú za podané. V lehote stanovenej úradom môže namietateľ predložiť na podporu svojho prípadu fakty, dôkazy a argumenty.

Článok 43

Preskúmanie námietok

1. Pri preskúmavaní námietok úrad vyzve strany, tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky, v lehote stanovenej úradom, k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

2. Ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, bola skoršia ochranná známka spoločenstva uvedená v spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 (2) a) nahradením využívania v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená používaním v spoločenstve.

4. Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať strany, aby dospeli k priateľskému urovnaniu.

5. Ak preskúmanie námietky odhalí, že ochranná známka nemôže byť zapísaná vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa podala prihláška ochrannej známky spoločenstva, prihláška sa vzhľadom na tieto tovary a služby zamietne. V opačnom prípade sa zamietne námietka.

6. Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky sa uverejní až vtedy, keď sa stane konečným.

ODDIEL 5

VZATIE SPAŤ, OBMEDZENIE A ÚPRAVA PRIHLÁŠKY

Článok 44

Vzatie späť, obmedzenie a úprava prihlášky

1. Prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky spoločenstva alebo obmedziť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Ak už bola prihláška uverejnená, uverejní sa aj vzatie späť alebo obmedzenie.

2. V ostatných prípadoch môže byť prihláška ochrannej známky spoločenstva zmenená a doplnená, na základe prihlášky prihlasovateľa, iba opravením mena a adresy žiadateľa, chýb v znení alebo v prepise, alebo samozrejmých chýb, za predpokladu, že takáto oprava nezmení podstatne ochrannú známku a ani nerozšíri zoznam tovarov alebo služieb. Ak takéto zmeny a doplnenia ovplyvnia vyobrazenie ochrannej známky alebo zoznam tovarov alebo služieb a uskutočnia sa až po uverejnení prihlášky, prihláška ochrannej známky sa uverejní v upravenej podobe.

ODDIEL 6

ZÁPIS

Článok 45

Zápis

Ak prihláška spĺňa požiadavky tohto nariadenia a ak neboli podané žiadne námietky v lehote uvedenej v článku 42 (1) alebo ak boli námietky zamietnuté konečným rozhodnutím, ochranná známka sa zapíše ako ochranná známka spoločenstva, za predpokladu, že poplatok za zápis bol v predpísanej lehote uhradený. Ak sa poplatok neuhradí v tejto lehote, považuje sa prihláška za vzatú späť.

HLAVA V

OBDOBIE PLATNOSTI, OBNOVENIE ZÁPISU A ZMENA OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

Článok 46

Obdobie platnosti zápisu

Ochranná známka spoločenstva sa zapíše na obdobie desať rokov odo dňa podania prihlášky. Zápis môže byť obnovený v súlade s článkom 47 na ďalšie obdobia v trvaní desať rokov.

Článok 47

Obnovenie

1. Prihláška ochrannej známky spoločenstva sa obnoví na požiadanie majiteľa ochrannej známky alebo akejkoľvek osoby výslovne splnomocnenej majiteľom za predpokladu, že poplatky boli uhradené.

2. Úrad informuje majiteľa ochrannej známky spoločenstva, a každú osobu, ktorá má zapísané právo na ochrannú známku spoločenstva, o uplynutí obdobia zápisu v dostatočnom časovom predstihu pred uvedeným uplynutím. Neposkytnutie takejto informácie sa nedotkne zodpovednosti úradu.

3. Žiadosť o obnovenie sa podá v lehote šiestich mesiacov končiacej posledným dňom mesiaca, v ktorom končí ochrana. Poplatky sa uhradia taktiež v tejto lehote. Ak táto podmienka nebude splnená, žiadosť sa môže podať a poplatky uhradiť v rámci lehoty ďalších šiestich mesiacov nasledujúcich po dni uvedenom v prvej vete za predpokladu, že počas tejto ďalšej lehoty sa prirážka uhradí.

4. Ak sa žiadosť podá alebo poplatok uhradí iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka spoločenstva zapísaná, zápis sa môže obnoviť iba pre tie tovary alebo služby.

5. Obnovenie nadobúda účinnosť deň po dni zániku existujúceho zápisu. Obnovenie sa zapíše.

Článok 48

Zmena

1. Ochranná známka spoločenstva sa nesmie v registri meniť počas obdobia jej zápisu alebo obnovy.

2. Ak ochranná známka spoločenstva zahŕňa meno a adresu majiteľa, každá jej zmena, ktorá podstatným spôsobom neovplyvní identitu pôvodne zapísanej ochrannej známky, však môže byť na požiadanie majiteľa zapísaná.

3. Uverejnenie zápisu alebo zmeny obsahuje vyobrazenie ochrannej známky spoločenstva v pozmenenej podobe. Tretie strany, ktorých práva by mohli byť takouto zmenou dotknuté, môžu jej zápis napadnúť v lehote 3 mesiacov po uverejnení.

HLAVA VI

VZDANIE SA, VÝMAZ A NEPLATNOSŤ

ODDIEL 1

VZDANIE SA

Článok 49

Vzdanie sa

1. Ochrannej známky spoločenstva je možné sa vzdať vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2. Takéto vzdanie sa deklaruje úradu majiteľ ochrannej známky písomnou formou. Účinnosť nadobúda až po zápise do registra.

3. Vzdanie sa bude zapísané iba so súhlasom majiteľa práva zapísaného v registri. Ak bola zapísaná licencia, vzdanie sa bude zapísané do registra, iba ak majiteľ ochrannej známky preukáže, že užívateľa licencie informoval o svojom zámere; tento zápis sa vykoná po uplynutí lehoty predpísanej vykonávacím nariadením.

ODDIEL 2

DOVODY NA VÝMAZ

Článok 50

Dôvody na výmaz

1. Práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva sa vyhlásia za vymazané na základe návrhu úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení:

a) ak, nepretržite počas piatich rokov, nebola ochranná známka uvedená do riadneho užívania v spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre nevyužívanie neexistujú žiadne opodstatnené dôvody; žiadna osoba však nemôže uplatňovať nárok na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky spoločenstva v prípade, že, počas obdobia uplynutia päťročnej lehoty a podaním prihlášky alebo protinároku, bolo skutočné využívanie ochrannej známky začaté alebo obnovené; začatie alebo obnovenie využívania v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu alebo protinároku, pričom táto lehota začala plynúť najskôr po uplynutí nepretržitého obdobia piatich rokov nevyužívania, sa však nebude brať do úvahy tam, kde dôjde k prípravám na začatie alebo obnovenie používania iba po tom, ako si majiteľ uvedomí, že možno podať návrh alebo protinárok;

b) ak, v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa, sa ochranná známka stane bežným pomenovaním v obchode pre produkt alebo službu, vzhľadom na ktoré je zapísaná;

c) ak, v dôsledku spôsobu, akým ju majiteľ ochrannej známky používal, alebo s jeho súhlasom vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, by ochranná známka bola náchylná zavádzať verejnosť, najmä pokiaľ ide o charakter, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb;

d) ak majiteľ ochrannej známky už nespĺňa podmienky stanovené v článku 5.

2. Ak dôvody na výmaz práv existujú iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka spoločenstva zapísaná, práva majiteľa sa vyhlásia za vymazané iba vzhľadom na tieto tovary alebo služby.

ODDIEL 3

DÔVODY NA VYHLÁSENIE NEPLATNOSTI

Článok 51

Absolútne dôvody neplatnosti

1. Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení,

a) ak bola ochranná známka spoločenstva zapísaná s porušením ustanovení článku 5 alebo článku 7;

b) ak prihlasovateľ konal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

2. Ak bola ochranná známka spoločenstva zapísaná s porušením ustanovení článku 7 (1) b), c) alebo d), nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak, v dôsledku spôsobu, akým bola používaná, získala po zápise rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

3. Ak dôvod neplatnosti existuje iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktorá bola ochranná známka spoločenstva zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú vtedy, ak ide len o tieto tovary a služby.

Článok 52

Relatívne dôvody neplatnosti

1. Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení:

a) ak existuje skoršia ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 (2), a podmienky stanovené v odseku 1 alebo odseku 5 daného článku sú splnené;

b) ak existuje ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 (3), a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené;

c) ak existuje skoršie právo, ako je uvedené v článku 8 (4), a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.

2. Ochranná známka spoločenstva sa taktiež vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané na základe vnútroštátneho práva, ktoré upravuje ochranu akéhokoľvek iného skoršieho práva, a to najmä:

a) práva na meno;

b) práva na osobné zobrazenie;

c) autorského práva;

d) práva priemyselného vlastníctva.

3. Ochranná známka spoločenstva nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ práva uvedeného v odsekoch 1 alebo 2 výslovne súhlasí so zápisom ochrannej známky spoločenstva pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo protinávrhu.

4. Ak majiteľ jedného z práv uvedených v odsekoch 1 alebo 2 predtým požiadal o vyhlásenie v tom zmysle, že ochranná známka spoločenstva je neplatná alebo vzniesol protinávrh v konaní o porušení, nemôže predložiť nový návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo podať protinárok na základe iného z uvedených práv, ktorého by sa bol mohol dovolávať na podporu svojej prvej prihlášky alebo protinároku.

5. Bude sa uplatňovať článok 51 (3).

Článok 53

Prepadnutie práv v dôsledku strpenia

1. Ak majiteľ ochrannej známky spoločenstva vedome strpel, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, používanie neskoršej ochrannej známky spoločenstva v spoločenstve, pričom si bol vedomý takéhoto využívania, nie je už ďalej oprávnený na základe skoršej ochrannej známky ani požiadať o vyhlásenie v tom zmysle, že neskoršia ochranná známka je neplatná, ani podať námietku proti využívaniu neskoršej ochrannej známky vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré bola neskoršia ochranná známka využívaná, pokiaľ sa o zápis neskoršej ochrannej známky spoločenstva nežiadalo v zlej viere.

2. Ak majiteľ skoršej národnej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 8 (2), alebo iného skoršieho označenia uvedeného v článku 8 (4) strpel, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, používanie neskoršej ochrannej známky spoločenstva v členskom štáte, v ktorom je skoršia ochranná známka alebo iné skoršie označenie chránené, pričom si bol vedomý takéhoto využívania, nie je už ďalej oprávnený na základe skoršej ochrannej známky a ani iného skoršieho označenia oprávnený požiadať o vyhlásenie v tom zmysle, že neskoršia ochranná známka je neplatná, ani podať námietku proti využívaniu neskoršej ochrannej známky vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré bola neskoršia ochranná známka využívaná, pokiaľ sa o zápis neskoršej ochrannej známky spoločenstva nežiadalo v zlej viere.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 nie je majiteľ neskoršej ochrannej známky spoločenstva oprávnený podať námietku proti využívaniu skoršieho práva, aj keď sa toho práva už nemožno dovolávať proti neskoršej ochrannej známke spoločenstva.

ODDIEL 4

NÁSLEDKY VÝMAZU A VYHLÁSENIA NEPLATNOSTI

Článok 54

Následky výmazu a vyhlásenia neplatnosti

1. Ochranná známka spoločenstva sa považuje za známku, ktorá, odo dňa podania návrhu na výmaz alebo protinároku, nemala účinky špecifikované v tomto nariadení do takého rozsahu, že práva majiteľa boli vymazané. Skorší dátum, ku ktorému sa vyskytol jeden z dôvodov výmazu, môže byť v rozhodnutí stanovený na návrh jednej zo strán.

2. Ochranná známka spoločenstva sa považuje za známku, ktorá nemala od začiatku účinky špecifikované v tomto nariadení do takého rozsahu, že ochranná známka bola prehlásená za neplatnú.

3. S výhradou vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa buď uplatňovania nárokov na náhradu škôd spôsobených nedbalosťou, alebo v nedostatku dobrej viery na strane majiteľa ochrannej známky alebo neoprávneným obohatením, retroaktívny účinok zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky nemá vplyv na:

a) žiadne rozhodnutie o porušení, ktoré nadobudlo právomoc ako konečné rozhodnutie a ktoré bolo vykonané pred rozhodnutím o výmaze alebo neplatnosti;

b) žiadnu zmluvu uzavretú pred rozhodnutím o výmaze alebo neplatnosti do takého rozsahu, do akého bola plnená pred týmto rozhodnutím; zaplatenie, v rozsahu danom okolnosťami, čiastok splatných na základe príslušného kontraktu sa však môže nárokovať na základe ekvity.

ODDIEL 5

KONANIE PRED ÚRADOM VO VECI VÝMAZU ALEBO VYHLÁSENIA NEPLATNOSTI

Článok 55

Návrh na výmaz alebo prehlásenie o neplatnosti

1. Návrh na výmaz práv majiteľa ochrannej známky spoločenstva alebo na vyhlásenie v tom zmysle, že ochranná známka je neplatná, môžu predložiť úradu:

a) ak sa uplatňujú články 50 a 51, všetky fyzické a právnické osoby a každá skupina alebo orgán zriadený s cieľom zastupovania záujmov výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí majú na základe práva, ktoré takéto podávanie riadi, právnu spôsobilosť vo svojom vlastnom mene žalovať a byť žalovaní;

b) ak sa uplatňuje článok 52 (1), osoby uvedené v článku 42 (1);

c) ak sa uplatňuje článok 52 (2), majitelia skorších práv uvedení v tomto ustanovení alebo osoby, ktoré sú oprávnené na základe práva príslušného členského štátu vykonávať predmetné práva.

2. Takýto návrh sa podá v rámci písomného zdôvodneného vyhlásenia. Návrh sa nepovažuje za podaný dovtedy, kým sa neuhradí požadovaný poplatok.

3. Návrh na výmaz alebo na prehlásenie o neplatnosti sa nepripúšťa, ak návrh týkajúci sa rovnakého predmetu a žalobného dôvodu a tých istých strán bol rozhodnutý súdom v niektorom členskom štáte a nadobudol právoplatnosť konečného rozhodnutia.

Článok 56

Preskúmanie návrhu

1. Pri preskúmavaní návrhu na výmaz práv alebo vyhlásenie o neplatnosti úrad vyzve strany, tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky, v lehote stanovenej úradom, k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

2. Ak to požaduje majiteľ ochrannej známky spoločenstva, majiteľ skoršej ochrannej známky spoločenstva, ktorý je stranou konania o neplatnosti, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu návrhu na vyhlásenie o neplatnosti bola skoršia ochranná známka spoločenstva uvedená do riadneho používania v spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná a ktoré uvádza ako opodstatnenie svojho návrhu, alebo že existujú náležité dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu zapísaná najmenej počas piatich rokov. Ak ku dňu uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva bola skoršia ochranná známka spoločenstva zapísaná najmenej na päť rokov, majiteľ skoršej ochrannej známky spoločenstva predloží okrem toho dôkaz o tom, že podmienky obsiahnuté v článku 43 (2) boli k tomuto dňu splnené. Ak v tomto smere neexistuje dôkaz, návrh na vyhlásenie o neplatnosti sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka spoločenstva používala iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie o neplatnosti za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 (2) a) nahradením využívania v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia národná ochranná známka chránená používaním v spoločenstve.

4. Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať strany, aby dospeli k priateľskému urovnaniu.

5. Ak preskúmanie návrhu na výmaz práv alebo vyhlásenie o neplatnosti odhalí, že ochranná známka nemala byť zapísaná vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva budú vymazané alebo sa známka vyhlási za neplatnú vzhľadom na tieto tovary alebo služby. V opačnom prípade sa návrh na výmaz práv alebo vyhlásenie o neplatnosti zamietne.

6. Rozhodnutie o výmaze práv majiteľa ochrannej známky spoločenstva alebo o vyhlásení neplatnosti sa zapíše do registra po tom, ako sa stane konečným.

HLAVA VII

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 57

Rozhodnutia podliehajúce odvolaniu

1. Proti rozhodnutiam prieskumových pracovníkov, námietkových oddelení, oddelenia pre správu ochranných známok a právne otázky a výmazových oddelení existuje možnosť odvolania. Odvolanie má odkladný účinok.

2. Proti rozhodnutiu, ktoré neukončilo konanie, pokiaľ ide o jednu zo strán, sa dá odvolať iba spolu s konečným rozhodnutím, pokiaľ takéto rozhodnutie neumožňuje samostatné odvolanie.

Článok 58

Osoby oprávnené odvolať sa a byť účastníkmi konania

Každá strana konania negatívne ovplyvnená rozhodnutím sa môže odvolať. Všetky ostatné strany konania sú stranami odvolacieho konania v právnom zmysle.

Článok 59

Lehota a forma odvolania

Oznámenie o odvolaní musí byť podané v písomnej forme na úrad do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie. Oznámenie sa považuje za podané iba vtedy, ak bol uhradený požadovaný poplatok za odvolanie. Do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia sa musí podať písomné prehlásenie s uvedením dôvodov odvolania.

Článok 60

Predbežné preskúmanie

1. Ak oddelenie, ktorého rozhodnutie bolo napadnuté, usúdi, že odvolanie je prípustné a riadne podložené, svoje rozhodnutie opraví. Toto sa nebude uplatňovať, ak proti odvolávajúcemu sa namieta iná strana konania.

2. Ak nie je rozhodnutie opravené do jedného mesiaca po prijatí vyhlásenia o dôvodoch, odvolanie sa bezodkladne postúpi odvolaciemu senátu bez akýchkoľvek pripomienok, pokiaľ ide o jeho skutkovú podstatu.

Článok 61

Preskúmanie odvolaní

1. Ak je odvolanie prípustné, odvolací senát preskúma, či je možné odvolaniu vyhovieť.

2. Pri preskúmavaní odvolania odvolací senát vyzve strany, tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky, v lehote stanovenej odvolacím senátom, k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotná Komisia.

Článok 62

Rozhodnutia o odvolaní

1. Po preskúmaní prípustnosti odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže vykonávať buď všetky právomoci v rámci právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo prípad postúpiť tomuto oddeleniu na ďalšie stíhanie.

2. Ak odvolací senát postúpi prípad na ďalšie stíhanie oddeleniu, voči ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie, toto oddelenie je viazané dôvodom rozhodnutia odvolacieho senátu, pokiaľ je skutková podstate rovnaká.

3. Rozhodnutia odvolacích senátov nadobudnú účinnosť až odo dňa uplynutia lehoty uvedenej c článku 63 (5) alebo, ak bola žaloba podaná v tejto lehote na súdny dvor, odo dňa zamietnutia takejto žaloby.

Článok 63

Žaloby pred súdnym dvorom

1. Žaloby sa môžu podávať na súdny dvor proti rozhodnutiam odvolacích senátov vo veci odvolaní.

2. Žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov, porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa jeho uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3. Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať alebo zmeniť.

4. Táto žaloba zostáva otvorená pre každú stranu konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím.

5. Žaloba sa podá na súdny dvor do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia o rozhodnutí odvolacieho senátu.

6. Od úradu sa vyžaduje prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdneho dvora.

HLAVA VIII

KOLEKTÍVNE ZNÁMKY SPOLOČENSTVA

Článok 64

Kolektívne známky spoločenstva

1. Kolektívnou známkou spoločenstva je ochranná známka spoločenstva, ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je schopná rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky týchto alebo iných podnikov. Združenia výrobcov, producentov, dodávateľov služieb alebo obchodníkov, ktorí majú v zmysle práva, ktoré tieto záležitosti riadi, právnu spôsobilosť vo svojom vlastnom mene mať práva a povinnosti všetkých typov, uzatvárať zmluvy alebo vykonávať ostatné právne úkony a žalovať a byť žalovaní, ako aj právnické osoby riadiace sa verejným právom, môžu požiadať o kolektívne známky spoločenstva.

2. Derogáciou z článku (7) (1) c), znaky alebo označenia, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, môžu predstavovať kolektívne známky spoločenstva v zmysle odseku 1. Kolektívna známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretej strane používať v rámci obchodovania takéto znaky alebo označenia, za predpokladu, že ich bude používať v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode; najmä nie je možné takúto ochrannú známku uplatňovať voči tretej strane, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

3. Ustanovenia tohto nariadenia sa budú uplatňovať na kolektívne známky spoločenstva, pokiaľ články 65 až 72 nestanovujú inak.

Článok 65

Predpisy, ktorými sa riadi používanie známky

1. Prihlasovateľ kolektívnej známky spoločenstva musí predložiť predpisy, ktoré upravujú používanie tejto známky v stanovenom období.

2. V predpisoch upravujúcich používanie sú špecifikované osoby oprávnené používať známku, podmienky členstva v združení a, ak sú, aj podmienky používania známky vrátane sankcií. Predpisy upravujúce používanie známky uvedené v článku 64 (2) musia oprávňovať každú osobu, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky.

Článok 66

Zamietnutie prihlášky

1. Okrem dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známky spoločenstva uvedených v článkoch 36 a 38 sa prihláška kolektívnej známky spoločenstva zamietne aj vtedy, keď nebudú splnené ustanovenia článku 64 alebo 65, alebo ak predpisy, ktoré upravujú používanie, budú v rozpore s verejným poriadkom alebo s uznávanými zásadami morálky.

2. Prihláška kolektívnej známky spoločenstva sa zamietne aj vtedy, ak bude existovať možnosť zavádzania verejnosti, pokiaľ ide o charakter alebo významnosť známky, a to najmä vtedy, keď je pravdepodobné, že bude považovaná za niečo iné ako za kolektívnu známku.

3. Prihláška sa nezamietne, ak prihlasovateľ v dôsledku zmeny predpisov, ktoré upravujú používanie, splní požiadavky odsekov 1 a 2.

Článok 67

Pripomienky tretích strán

Odhliadnuc od prípadov uvedených v článku 41, každá osoba, skupina alebo orgán uvedený v tomto článku môže predložiť úradu písomné pripomienky založené na osobitných dôvodoch, na základe ktorých by sa prihláška kolektívnej známky spoločenstva na základe článku 66 mala zamietnuť.

Článok 68

Používanie známok

Používanie kolektívnej známky spoločenstva akoukoľvek osobou, ktorá má oprávnenie túto ochrannú známku používať, spĺňa požiadavky tohto nariadenia, za predpokladu, že budú splnené ostatné podmienky, ktoré toto nariadenie ukladá vzhľadom na používanie ochranných známok.

Článok 69

Zmena predpisov, ktoré upravujú používanie známky

1. Majiteľ kolektívnej známky spoločenstva musí predložiť úradu všetky zmenené a doplnené predpisy, ktoré používanie upravujú.

2. Zmeny a doplnenia sa neuvedú v registri vtedy, ak zmenené a doplnené predpisy nespĺňajú požiadavky článku 65 alebo obsahujú jeden z dôvodov na zamietnutie uvedené v článku 66.

3. Článok 67 sa bude uplatňovať na zmenené a doplnené predpisy, ktoré používanie upravujú.

4. Na účely uplatňovania tohto nariadenia nadobúdajú zmeny a doplnenia k predpisom, ktoré upravujú používanie, účinnosť až odo dňa zaznamenania zmienky o zmene a doplnení do registra.

Článok 70

Osoby, ktoré sú oprávnené podať žalobu pre porušenie

1. Ustanovenia článkov 22 (3) a (4) týkajúce sa práv užívateľov licencie sa budú uplatňovať pre každú osobu s oprávnením používať kolektívnu známku spoločenstva.

2. Majiteľ kolektívnej známky spoločenstva je oprávnený vznášať nároky na kompenzáciu v mene osôb, ktoré majú oprávnenie používať známku, ak tieto osoby utrpeli škodu v dôsledku neoprávneného používania známky.

Článok 71

Dôvody na výmaz

Odhliadnuc od dôvodov na výmaz uvedených v článku 50, práva majiteľa kolektívnej známky spoločenstva budú vymazané na základe návrhu úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení, ak:

a) majiteľ nepodnikne príslušné kroky, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania, pokiaľ takéto existujú, uvedenými v predpisoch, ktoré upravujú používanie a ktorých zmeny a doplnenia boli prípadne uvedené v registri;

b) spôsob, akým majiteľ známku používal, zapríčinil, že sa stala náchylnou zavádzať verejnosť spôsobom uvedeným v článku 66 (2);

c) zmena a doplnenie predpisov, ktoré upravujú používanie známky, boli uvedené v registri s porušením ustanovení článku 69 (2), pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami a doplneniami predpisov, ktoré používanie upravujú, nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.

Článok 72

Dôvody na neplatnosť

Odhliadnuc od dôvodov na výmaz uvedených v článkoch 51 a 52, kolektívna známka spoločenstva, ktorá bola zapísaná s porušením ustanovení článku 66, sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami a doplneniami predpisov, ktoré používanie upravujú, nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.

HLAVA IX

KONANIE

ODDIEL 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 73

Zdôvodnenie rozhodnutí

V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany možnosť predložiť svoje pripomienky.

Článok 74

Preskúmanie skutočností z moci úradnej

1. V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok.

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas.

Článok 75

Ústne konania

1. Ak úrad usúdi, že ústne konania by mohli byť účelné, tieto sa môžu konať buď na žiadosť úradu, alebo na žiadosť ktorejkoľvek strany konania.

2. Ústne konania pred prieskumovými pracovníkmi, námietkovým oddelením a oddelením pre správu ochranných známok a právne otázky nie sú verejné.

3. Ústne konania vrátane doručenia rozhodnutia sú verejné pred výmazovým oddelením a odvolacími senátmi, pokiaľ oddelenie, pred ktorým konania prebiehajú, nerozhodne inak v prípadoch, kde by pripustenie verejnosti mohlo predstavovať závažné a neoprávnené nevýhody, a to najmä pre niektorú stranu konania.

Článok 76

Dokazovanie

1. V rámci každého konania pred úradom je súčasťou spôsobu poskytovania alebo získavania dôkazov:

a) vypočutie strán;

b) vyžiadanie informácií;

c) predloženie dokladov a dôkazov;

d) vypočutie svedkov;

e) znalecké posudky;

f) písomné vyhlásenia overené alebo potvrdené, alebo majúce podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené.

2. Príslušné oddelenie môže poveriť jedného zo svojich členov, aby preskúmal uvedené dôkazy.

3. Ak úrad považuje za potrebné, aby niektorá strana, svedok alebo expert podali svedectvo ústne, vydá pre príslušnú osobu predvolanie dostaviť sa na úrad.

4. Jednotlivé strany sú informované o vypočúvaní svedkov alebo expertov pred úradom. Majú právo byť prítomní a svedkom alebo expertom klásť otázky.

Článok 77

Doručovanie

Úrad oznámi príslušným stranám rozhodnutia a predvolania a všetky ostatné vyhlásenia alebo iné oznámenia, od ktorých sa počíta lehota a ktoré musia byť zainteresovaným oznámené na základe ustanovení na základe tohto nariadenia alebo vykonávacieho nariadenia, alebo ktorých oznámenie bolo nariadené predsedom úradu.

Článok 78

Restitutio in integrum

1. Prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky spoločenstva, alebo každá iná strana konania pred úradom, ktorá, napriek tomu, že venovala záležitosti veľkú pozornosť vyžadovanú okolnosťami, nebola schopná dodržať časový limit voči úradu, má na základe žiadosti svoje práva obnovené, ak príslušné nedodržanie má ako priamy dôsledok, z moci ustanovenia tohto nariadenia, spôsobenie straty akéhokoľvek práva alebo opravných prostriedkov.

2. Žiadosť musí byť podaná v písomnej forme do dvoch mesiacov od odstránenia dôvodu nedodržania časového limitu. Opomenutý úkon sa musí ukončiť v rámci tohto časového limitu. Žiadosť je prípustná iba počas roka bezprostredne nasledujúceho po uplynutí nesledovaného časového limitu. V prípade nepredloženia žiadosti na obnovenie zápisu alebo nezaplatenia poplatku za obnovenie sa z lehoty jedného roku odpočíta ďalšie obdobie šiestich mesiacov uvedené v článku 47 (3), v tretej vete.

3. V žiadosti musia byť uvedené dôvody a musia byť uvedené skutočnosti, na ktoré sa spolieha. Nepovažuje sa za podanú, kým sa neuhradí poplatok za obnovenie práv.

4. O žiadosti rozhodne oddelenie, ktoré je príslušné rozhodovať o predmetnom úkone.

5. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na časové limity uvedené v odseku 2 tohto článku, článkov 29 (1) a 42 (1).

6. Ak prihlasovateľovi ochrannej známky spoločenstva alebo jej majiteľovi budú práva obnovené, nemôže použiť svoje práva voči tretej strane, ktorá v dobrej viere uviedla tovar na trh alebo poskytla služby pod označením, ktoré je zhodné alebo podobné s ochrannou známkou spoločenstva počas obdobia medzi stratou práv v prihláške alebo na ochrannej známke spoločenstva a uverejnením zmienky o obnovení takýchto správ.

7. Tretia strana, ktorá môže využiť ustanovenia odseku 6, môže začať konanie tretej strany voči rozhodnutiu o obnovení práv prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky spoločenstva v lehote dvoch mesiacov odo dňa uverejnenia zmienky o obnovení takýchto práv.

8. Nič v tomto článku neobmedzuje právo členského štátu poskytnúť restitutio in integrum vzhľadom na lehoty uvedené v tomto nariadení, ktoré musia byť sledované voči orgánom takéhoto štátu.

Článok 79

Odkaz na všeobecné zásady

Ak neexistujú procesné ustanovenia v tomto nariadení, vo vykonávacom nariadení, v predpisoch o poplatkoch a ani v rokovacom poriadku odvolacích senátov, úrad vezme do úvahy zásady procesného práva vo všeobecnosti uznávanými v daných členských štátoch.

Článok 80

Ukončenie finančných záväzkov

1. Práva úradu na úhradu poplatku zanikajú štyri roky po ukončení kalendárneho roka, v ktorom bol daný poplatok splatný.

2. Práva voči úradu na vrátanie poplatkov alebo finančných súm uhradených nad rámec poplatku zaniknú štyri roky po ukončení kalendárneho roku, v ktorom takéto právo vzniklo.

3. Lehota stanovená v odsekoch 1 a 2 sa preruší v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, na žiadosť o úhradu poplatku a v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, na základe odôvodneného písomného nároku. Po prerušení začne okamžite znovu plynúť a skončí najneskôr šesť rokov po ukončení roku, v ktorom pôvodne začala, pokiaľ sa medzitým nezačalo súdne konanie na vymáhanie práva; v takomto prípade lehota skončí najskôr jeden rok po tom, ako rozsudok nadobudol právoplatnosť konečného rozhodnutia.

ODDIEL 2

NÁKLADY

Článok 81

Náklady

1. Strana, ktorá prehrá konanie vo veci námietky, konanie vo veci výmazu, konanie vo veci vyhlásenia neplatnosti alebo odvolacie konanie, znáša poplatky, ktoré vzniknú druhej strane, ako aj všetky náklady, bez toho, aby bol dotknutý článok 115 (6), ktoré vzniknú tejto strane v súvislosti s konaním, vrátane cestovného a stravného a odmeny pre agenta, poradcu alebo advokáta, v rámci tarifných limitov stanovených pre každú kategóriu nákladov v zmysle podmienok stanovených vo vykonávacom nariadení.

2. Ak však každá strana uspeje v niektorých bodoch a prehrá v ostatných bodoch, alebo ak to predpisujú dôvody ekvity, o rozdielnom rozdelení nákladov rozhodne námietkové oddelenie, výmazové oddelenie alebo odvolací senát.

3. Strana, ktorá ukončí konanie vzatím späť prihlášky ochrannej známky spoločenstva, námietky, návrhu na výmaz práv, návrhu na vyhlásenie neplatnosti, alebo odvolania, alebo neobnovením registrácie ochrannej známky spoločenstva, alebo vzdaním sa ochrannej známky spoločenstva, znáša poplatky a náklady vzniknuté ostatným stranám tak, ako je stanovené v odsekoch 1 a 2.

4. Ak sa v určitom prípade nedospeje k rozsudku, náklady sú prenechané na vlastné rozhodnutie námietkových oddelení, výmazových oddelení alebo odvolacieho senátu.

5. Ak strany dospejú pred námietkovým oddelením, výmazovým oddelením alebo odvolacím senátom k dohode o úhrade nákladov iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch, príslušné oddelenie vezme predmetnú dohodu na vedomie.

6. Na požiadanie register námietkového oddelenia, výmazového oddelenia alebo odvolacieho senátu stanoví výšku nákladov, ktoré sa musia uhradiť na základe predchádzajúcich odsekov. Takto stanovená výška môže byť revidovaná rozhodnutím námietkového oddelenia, výmazového oddelenia alebo odvolacieho senátu na základe žiadosti podanej v predpísanej lehote.

Článok 82

Výkon rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška nákladov

1. Každé konečné rozhodnutie úradu, ktorým bola stanovená výška nákladov, je vymáhateľné.

2. Vymáhanie upravujú pravidlá občianskeho-právneho konania platné v tom štáte, na ktorého území prebieha. Príkaz na jeho vymáhanie pripojí k rozhodnutiu bez akýchkoľvek formalít, okrem overenia platnosti rozhodnutia, národný orgán, ktorý na tento účel určí vláda každého členského štátu a oznámi to úradu a súdnemu dvoru.

3. Ak tieto formality boli na žiadosť príslušnej strany splnené, môže táto strana pristúpiť k vymáhaniu v súlade s vnútroštátnym právom tým, že vec predloží priamo príslušnému orgánu.

4. Vymáhanie môže byť pozastavené len rozhodnutím súdneho dvora. Súdy príslušnej krajiny však majú právomoc vo veci sťažností, že vymáhanie sa uskutočňuje neregulárnym spôsobom.

ODDIEL 3

INFORMOVANIE VEREJNOSTI A ORGÁNOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 83

Register ochranných známok spoločenstva

Úrad vedie register nazvaný ako register ochranných známok spoločenstva, ktorý obsahuje také údaje, ktorých zaznamenanie alebo začlenenie je stanovené týmto nariadením alebo vykonávacím nariadením. Register je prístupný verejnosti k nahliadnutiu.

Článok 84

Nahliadnutie do spisov

1. Spisy týkajúce sa prihlášok ochranných známok spoločenstva, ktoré ešte neboli uverejnené, nebudú sprístupnené na nahliadnutie bez súhlasu prihlasovateľa.

2. Každá osoba, ktorá môže dokázať, že prihlasovateľ ochrannej známky spoločenstva vyhlásil, že po zápise ochrannej známky si bude uplatňovať práva na ňu voči nemu, môže nahliadnuť do spisov pred uverejnením predmetnej prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.

3. Po uverejnení prihlášky ochrannej známky spoločenstva sa bude dať na požiadanie nahliadnuť do spisov týkajúcich sa predmetnej prihlášky a výslednej ochrannej známky.

4. Ak sa však do spisov nahliada na základe odsekov 2 alebo 3, určité dokumenty v spise môžu byť z nahliadnutia vyňaté v súlade s ustanoveniami vykonávacieho nariadenia.

Článok 85

Periodické publikácie

Úrad pravidelne vydáva:

a) Vestník ochranných známok spoločenstva obsahujúci zápisy vykonané do registra ochranných známok spoločenstva ako aj ostatné údaje, ktorých uverejnenie je predpísané týmto nariadením alebo vykonávacím nariadením;

b) úradný vestník obsahujúci oznámenia a informácie všeobecného charakteru vydávaný predsedom úradu, ako aj všetky ostatné informácie týkajúce sa tohto nariadenia alebo jeho vykonávania.

Článok 86

Administratívna spolupráca

Pokiaľ nie je v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovené inak, úrad a súdy alebo orgány členských štátov si na základe požiadania vzájomne pomáhajú formou oznamovania informácií alebo sprístupňovania spisov k nahliadnutiu. Ak úrad sprístupní spisy k nahliadnutiu súdom, úradom štátnych žalobcov alebo národným úradom priemyselného vlastníctva, nie je takéto nahliadnutie predmetom obmedzení uvedených v článku 84.

Článok 87

Výmena publikácií

1. Úrad a národné úrady priemyselného vlastníctva členských štátov si vzájomne na požiadanie a pre vlastné použitie zasielajú jednu alebo viacero kópií svojich publikácií zdarma.

2. Úrad môže uzatvoriť dohody týkajúce sa výmeny alebo poskytovania publikácií.

ODDIEL 4

ZASTUPOVANIE

Článok 88

Všeobecné zásady zastupovania

1. S výhradou ustanovení odseku 2 nemôže byť žiadna osoba prinútená k tomu, aby bola pred úradom zastupovaná.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, druhá veta, fyzické alebo právnické osoby, ktoré nemajú buď svoj trvalý pobyt, alebo svoje sídlo podniku, alebo svoj skutočný priemyselný alebo obchodný podnik v spoločenstve, musia byť zastupované pred úradom v súlade s článkom 89 (1) vo všetkých konaniach stanovených týmto nariadením, okrem podávania prihlášky ochrannej známky spoločenstva; vykonávacie nariadenie môže povoliť aj ďalšie výnimky.

3. Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú buď svoj trvalý pobyt, alebo svoje sídlo podniku, alebo svoj skutočný priemyselný alebo obchodný podnik v spoločenstve, môžu byť zastupované pred úradom zamestnancom, ktorý musí úradu predložiť podpísané splnomocnenie, ktoré sa založí do spisov a ktorého podrobnosti sú stanovené vo vykonávacom nariadení. Zamestnanec právnickej osoby, ktorej sa tento odsek týka, môže zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú ekonomické prepojenia s prvou právnickou osobou, a to dokonca aj vtedy, ak tieto právnické osoby nemajú v spoločenstve svoj trvalý pobyt, ani svoje hlavné sídlo podniku a ani skutočný a efektívny priemyselný alebo obchodný podnik.

Článok 89

Oprávnení zástupcovia

1. Zastupovanie fyzických alebo právnických osôb pre úradom môžu vykonávať iba;

a) každý odborník z oblasti práva kvalifikovaný v jednom z členských štátov, ktorý má svoje sídlo podniku v spoločenstve, do takého rozsahu, že je oprávnený, v rámci uvedeného štátu, konať ako zástupca v záležitostiach týkajúcich sa ochrannej známky; alebo

b) profesijní zástupcovia, ktorých mená sú uvedené na zozname, ktorý úrad na tento účel vedie.

Zástupcovia konajúci pred úradom musia predložiť podpísané splnomocnenie na založenie do spisov, podrobnosti ktorého sú stanovené vo vykonávacom nariadení.

2. Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky, môže byť zapísaná do zoznamu profesijných zástupcov:

a) musí byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov;

b) musí mať svoje sídlo podniku alebo zamestnanie v spoločenstve;

c) musí byť oprávnená zastupovať fyzické alebo právnické osoby vo veci ochranných známok pred národným úradom priemyselného vlastníctva toho členského štátu, v ktorom má sídlo podniku alebo zamestnanie. V prípade, že v takomto štáte toto splnomocnenie nie je podmienené požiadavkou na osobitnú odbornú kvalifikáciu, osoby, ktoré žiadajú o zapísanie do zoznamu a ktoré konajú vo veci ochranných známok pred národným úradom priemyselného vlastníctva daného štátu, museli obvykle takto konať aspoň počas piatich rokov. Osoby, ktorých však odborná kvalifikácia zastupovať fyzické alebo právnické osoby v záležitostiach týkajúcich sa ochranných známok pred národným úradom priemyselného vlastníctva jedného z členských štátov je úradne uznávaná v súlade s predpismi ustanovenými týmto štátom, nepodliehajú podmienke výkonu tejto profesie.

3. Zápis sa vykoná na základe žiadosti, súčasťou ktorej je osvedčenie dodané národným úradom priemyselného vlastníctva príslušného členského štátu, v ktorom bude uvedené, že podmienky ustanovené v odseku 2 boli splnené.

4. Predseda úradu môže udeliť výnimku z:

a) požiadavky odseku 2 c), druhej vety, ak žiadateľ predloží dôkaz o tom, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom;

b) požiadavky odseku 2 a) za osobitných okolností.

5. Podmienky, za ktorých určitá osoba môže byť vyčiarknutá zo zoznamu profesijných zástupcov, sa ustanovia vo vykonávacom nariadení.

HLAVA X

PRÁVOMOC A KONANIE V SÚDNYCH ŽALOBÁCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

ODDIEL 1

UPLATŇOVANIE DOHOVORU O PRÁVOMOCI A VÝKONE

Článok 90

Uplatňovanie dohovoru o právomoci a výkone

1. Ak nie je v tomto nariadení stanovené inak, tak Dohovor o právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach podpísaný v Bruseli 27. septembra 1968, zmenený a doplnený dohovormi o pristúpení štátov vstupujúcich do Európskych spoločenstiev k tomuto dohovoru, pričom celý dohovor a dohovory o pristúpení sa ďalej uvádzajú ako "dohovor o právomoci a výkone", sa vzťahuje na konania týkajúce sa ochranných známok spoločenstva a prihlášok ochranných známok spoločenstva, ako aj na konania týkajúce sa súčasne prebiehajúcich a po sebe nasledujúcich žalôb na základe ochranných známok spoločenstva a národných ochranných známok.

2. V prípade konaní, pokiaľ ide o žaloby a nároky uvedené v článku 92:

a) články 2, 4, 5 (1), (3), (4) a (5) a článok 24 dohovoru o právomoci a výkone sa nebudú uplatňovať;

b) články 17 a 18 tohto dohovoru sa budú uplatňovať s výhradou obmedzení článku 93 (4) tohto nariadenia;

c) ustanovenia hlavy II tohto dohovoru, ktoré sa vzťahujú na osoby s trvalým pobytom v členskom štáte, sa budú vzťahovať aj na osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, avšak majú v ňom svoj podnik.

ODDIEL 2

SPORY TÝKAJÚCE SA PORUŠENIA A PLATNOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

Článok 91

Súdy pre ochranné známky spoločenstva

1. Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvej a druhej inštancie, ďalej len "súdy pre ochranné známky spoločenstva", ktoré budú plniť funkcie pridelené na základe tohto nariadenia.

2. Každý členský štát oznámi komisii do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zoznam súdov pre ochranné známky spoločenstva s uvedením ich názvov a ich územnej právomoci.

3. Každú zmenu vykonanú po oznámení zoznamu uvedeného v odseku 2, pokiaľ ide o počet, názvy alebo územnú právomoc súdov, oznámia príslušné členské štáty bezodkladne komisii.

4. Informácie uvedené v odsekoch 2 a 3 oznámi Komisia členským štátom a uverejní ich v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

5. Pokým niektorý členský štát neoznámi zoznam stanovený v odseku 2, právomoc v prípade každého konania vyplývajúceho zo žaloby alebo prihlášky, na ktoré sa vzťahuje článok 92, a na ktoré súdy tohto štátu majú právomoc na základe článku 93, spočíva na súde daného štátu, ktorý má právomoc ratione loci a ratione materiae v prípade konaní, ktoré sa týkajú národnej ochrannej známky zapísanej v tomto štáte.

Článok 92

Právomoc nad porušením a platnosťou

Súdy pre ochranné známky spoločenstva majú výlučnú právomoc:

a) pre všetky žaloby o porušení a – pokiaľ sú povolené na základe vnútroštátneho práva – žaloby vzhľadom na hroziace porušenie týkajúce sa ochranných známok spoločenstva;

b) žaloby o vyhlásenie o neporušení, pokiaľ sú povolené na základe vnútroštátneho práva;

c) pre všetky žaloby podané v dôsledku úkonov uvedených v článku 9 (3), v druhej vete;

d) pre protinároky o výmaz alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky spoločenstva na základe článku 96.

Článok 93

Medzinárodná právomoc

1. S výhradou ustanovení tohto nariadenia, ako aj všetkých ustanovení dohovoru o právomoci a výkone uplatniteľných z moci článku 90 budú konania vo veci žalôb a nárokov uvedených v článku 92 prebiehať na súdoch toho členského štátu, v ktorom má odporca trvalý pobyt alebo, pokiaľ nemá trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, v ktorom má podnik.

2. Ak odporca nemá ani trvalý pobyt, ani podnik v žiadnom členskom štáte, budú takéto konania prebiehať na súdoch členského štátu, v ktorom má trvalý pobyt žalobca alebo, ak nemá trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, v ktorom má podnik.

3. Ak nemá takýto trvalý pobyt alebo takýto podnik ani odporca, ani žalobca, budú takéto konania prebiehať na súdoch toho členského štátu, v ktorom má svoje sídlo úrad.

4. Napriek ustanoveniam odsekov 1, 2 a 3:

a) článok 17 dohovoru o právomoci a výkone sa bude uplatňovať, pokiaľ sa strany dohodnú na tom, že právomoc bude mať iný súd pre ochranné známky spoločenstva;

b) článok 18 tohto dohovoru sa bude uplatňovať, ak odporca oznámi súdu, že obžalovaný predstúpi pred iný súd pre ochranné známky spoločenstva.

5. Konania vzhľadom na žaloby a nároky uvedené v článku 92, okrem žalôb o vyhlásenie neporušenia ochrannej známky spoločenstva, môžu prebiehať aj pred súdmi toho členského štátu, v ktorom bol akt porušenia spáchaný alebo hrozí, alebo v ktorom bol spáchaný čin v zmysle článku 9 (3), druhej vety.

Článok 94

Rozsah právomoci

1. Súd pre ochranné známky spoločenstva, ktorého právomoc vychádza z článku 93 (1) až (4), má právomoc vzhľadom na:

- úkony porušenia spáchané alebo ktoré hrozia na území ktoréhokoľvek členského štátu,

- skutky v zmysle článku 9 (3), druhej vety, spáchané na území ktoréhokoľvek členského štátu.

2. Súd pre ochranné známky spoločenstva, ktorého právomoc vychádza z článku 93 (5), má právomoc iba vzhľadom na skutky spáchané alebo skutky, ktoré hrozia na území toho členského štátu, v ktorom sa daný súd nachádza.

Článok 95

Prezumpcia platnosti – obhajoba skutkovej podstaty

1. Súdy pre ochranné známky spoločenstva nakladajú s ochrannou známkou spoločenstva ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená zo strany odporcu formou protinároku na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti.

2. Platnosť ochrannej známky spoločenstva nemôže byť spochybnená v prípade žaloby o vyhlásenie neporušenia.

3. V prípade žalôb uvedených v článku 92 a) a c) je námietka týkajúca sa výmazu alebo neplatnosti ochrannej známky spoločenstva predložená inak ako formou protinároku prípustná, pokiaľ odporca uplatňuje nárok, aby práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva boli zrušené z dôvodu nedostatočného využívania alebo aby ochranná známka spoločenstva bola prehlásená za neplatnú z titulu skoršieho práva obhajcu.

Článok 96

Protinároky

1. Protinárok na odvolanie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody odvolania alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení.

2. Súd pre ochranné známky spoločenstva zamietne protinárok na odvolanie alebo vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ rozhodnutie prijaté úradom týkajúce sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúce tie isté strany, sa už stalo konečným.

3. Pokiaľ bol protinávrh predložený formou súdnej žaloby, ktorej stranou majiteľ ochrannej známky už nie je, tak o tejto skutočnosti bude informovaný a k žalobe sa môže pripojiť ako strana v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnom práve.

4. Súd pre ochranné známky spoločenstva, na ktorý bol podaný protinárok na odvolanie alebo vyhlásenie o neplatnosti ochrannej známky spoločenstva, informuje úrad o dni podania protinároku. Úrad zaznamená túto skutočnosť do registra ochranných známok spoločenstva.

5. Bude sa uplatňovať článok 56 (3), (4), (5) a (6).

6. Ak súd pre ochranné známky spoločenstva vynesie rozsudok, ktorý sa stal konečným vo veci protinároku na odvolanie alebo neplatnosť ochrannej známky spoločenstva, kópia rozhodnutia sa zašle na úrad. Ktorákoľvek strana môže požadovať informácie o takomto zaslaní. Úrad uvedie rozsudok v registri ochranných známok spoločenstva v súlade s ustanoveniami vykonávacieho nariadenia.

7. Súd pre ochranné známky spoločenstva, ktorý prerokúva protinárok na odvolanie alebo vyhlásenie o neplatnosti, môže pozastaviť konanie na žiadosť majiteľa ochrannej známky spoločenstva a po vypočutí ostatných strán a môže požadovať od odporcu predložiť žiadosť o odvolanie alebo o vyhlásenie neplatnosti úradu v časovom limite, ktorý určí tento úrad. Pokiaľ nebude žiadosť podaná v tomto časovom limite, bude sa v konaní pokračovať; protinárok sa bude považovať za stiahnutý. Bude sa uplatňovať článok 100 (3).

Článok 97

Uplatniteľné právo

1. Súdy pre ochranné známky spoločenstva budú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.

2. Vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, bude súd uplatňovať svoje vnútroštátne právo, vrátane svojho súkromného medzinárodného práva.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, bude súd pre ochranné známky spoločenstva uplatňovať pravidlá a postupy, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo.

Článok 98

Sankcie

1. Ak súd pre ochrannú známku spoločenstva zistí, že odporca porušil alebo hrozí porušiť ochrannú známku spoločenstva, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neučiniť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť ochrannú známku spoločenstva. V súlade so svojim vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré budú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch bude súd pre ochranné známky spoločenstva uplatňovať právo toho členského štátu, voči ktorému boli skutky porušenia alebo skutky hroziace porušením spáchané, vrátane súkromného medzinárodného práva.

Článok 99

Predbežné a ochranné opatrenia

1. Na súdy členského štátu sa môže podať žiadosť, vrátane súdov pre ochranné známky spoločenstva, o také predbežné opatrenia, vrátane ochranných, vzhľadom na ochrannú známku spoločenstva alebo prihlášku ochrannej známky spoločenstva, ktoré možno uplatniť podľa práva daného štátu vzhľadom na národnú ochrannú známku, a to dokonca aj vtedy, ak na základe tohto nariadenia má súd pre ochranné známky spoločenstva iného členského štátu právomoc, pokiaľ ide o podstatu veci.

2. Súd pre ochranné známky spoločenstva, ktorého právomoc vychádza z článku 93 (1), (2), (3) alebo (4) má právomoc povoliť predbežné a ochranné opatrenia, ktoré sú, podľa akéhokoľvek nevyhnutného postupu uznávania a výkonu na základe hlavy III dohovoru o právomoci a výkone, uplatniteľné na území každého členského štátu. Takúto právomoc nemá žiaden iný súd.

Článok 100

Osobitné pravidlá týkajúce sa súvisiacich žalôb

1. Súd pre ochranné známky spoločenstva, ktorý prerokúva žalobu uvedenú v článku 92, okrem žaloby o vyhlásenie o neporušení, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody pokračovať v prerokúvaní, odročí z vlastnej iniciatívy po vypočutí strán alebo na žiadosť jednej zo strán a po vypočutí ostatných strán konanie, pokiaľ platnosť ochrannej známky spoločenstva sa už prerokúva pred iným súdom pre ochranné známky spoločenstva na základe protinároku alebo ak bola na úrad už podaná žiadosť o odvolanie alebo o vyhlásenie neplatnosti.

2. Úrad, pri prerokúvaní návrhu na výmaz alebo na vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody pokračovať v prerokúvaní, odročí z vlastnej iniciatívy po vypočutí strán alebo na žiadosť jednej zo strán a po vypočutí ostatných strán konanie, pokiaľ platnosť ochrannej známky spoločenstva sa už prerokúva na základe protinároku pred súdom pre ochranné známky spoločenstva. Ak však jedna zo strán konania pred súdom pre ochranné známky spoločenstva o to požiada, môže súd, po vypočutí ostatných strán tohto konania, konanie prerušiť. Úrad v tejto inštancii pokračuje v konaní, ktoré pred úradom prebieha.

3. Ak súd pre ochranné známky spoločenstva konanie preruší, môže počas tohto prerušenia nariadiť predbežné a ochranné opatrenia.

Článok 101

Právomoc súdov pre ochranné známky spoločenstva druhej inštancie – ďalšie odvolanie

1. Odvolanie na súdy pre ochranné známky spoločenstva v druhej inštancii sa opiera o rozsudky súdov pre ochranné známky spoločenstva v prvej inštancii, pokiaľ ide o konania vyplývajúce zo žalôb a nárokov uvedených v článku 92.

2. Podmienky, za ktorých je možné podať odvolanie na súd pre ochranné známky spoločenstva druhej inštancie, sa stanovia vnútroštátnym právom toho členského štátu, v ktorom sa tento súd nachádza.

3. Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa ďalšieho odvolania sú uplatniteľné, pokiaľ ide o rozsudky súdov pre ochranné známky spoločenstva druhej inštancie.

ODDIEL 3

OSTATNÉ SPORY TÝKAJÚCE SA OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

Článok 102

Doplnkové ustanovenia týkajúce sa právomoci národných súdov okrem súdov pre ochranné známky spoločenstva

1. V členskom štáte, ktorého súdy majú právomoc podľa článku 90 (1), majú takéto súdy právomoc pre žaloby okrem žalôb uvedených v článku 92, ktoré majú právomoc ratione loci a ratione materiae v prípade žalôb týkajúcich sa národnej ochrannej známky zapísanej v tomto štáte.

2. Žaloby týkajúce sa ochrannej známky spoločenstva, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 92, pre ktoré nemá žiaden súd právomoc podľa článku 90 (1) a odseku 1 tohto článku, môžu byť prerokúvané pred súdmi toho členského štátu, v ktorom má úrad svoje sídlo.

Článok 103

Záväzok národného súdu

Národný súd, ktorý sa zaoberá žalobou týkajúcou sa ochrannej známky spoločenstva, okrem žaloby uvedenej v článku 92, zaobchádza s ochrannou známkou ako s platnou.

ODDIEL 4

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 104

Prechodné ustanovenie týkajúce sa uplatňovania dohovoru o právomoci a výkone

Ustanovenia dohovoru o právomoci a výkone, ktoré sa stávajú uplatniteľnými na základe predchádzajúcich článkov, majú účinnosť, pokiaľ ide o ktorýkoľvek členský štát, výhradne v znení dohovoru, ktorý platí v tomto štáte zakaždým.

HLAVA XI

ÚČINKY NA PRÁVNE PREDPISY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

ODDIEL 1

CIVILNÉ ŽALOBY NA ZÁKLADE VIAC AKO JEDNEJ OCHRANNEJ ZNÁMKY

Článok 105

Súčasné a následné civilné žaloby na základe ochranných známok spoločenstva a národných ochranných známok

1. Ak sa žaloby o porušenie zahŕňajúce rovnaký dôvod žaloby a medzi rovnakými stranami podajú na súdy rôznych členskýchštátov, súd príslušný na základe ochrannej známky spoločenstva a druhý príslušný na základe národnej ochrannej známky:

a) súd, okrem súdu, ktorý bol príslušný ako prvý, z vlastnej iniciatívy odmietne právomoc v prospech tohto súdu tam, kde sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre zhodné tovary alebo služby. Súd, ktorý bude požiadaný odmietnuť právomoc, môže prerušiť svoje konanie vtedy, ak sa popieraprávomoc druhého súdu;

b) súd, okrem súdu, ktorý bol príslušný ako prvý, môže prerušiť svoje konanie, ak sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre podobné tovary alebo služby a ak sú príslušné ochranné známky podobné a platné pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby.

2. Súd, ktorý prerokúva žalobu o porušení na základe ochrannej známky spoločenstva, zamietne žalobu vtedy, ak bol konečný rozsudok vo veci vynesený pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými stranami na základe identickej národnej ochrannej známky platnej pre zhodné tovary alebo služby.

3. Súd, ktorý prerokúva žalobu o porušení na základe národnej ochrannej známky, zamietne žalobu vtedy, ak bol konečný rozsudok vo veci vynesený pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými stranami na základe identickej ochrannej známky spoločenstva platnej pre zhodné tovary alebo služby.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa nebudú uplatňovať, pokiaľ ide o predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení.

ODDIEL 2

UPLATŇOVANIE VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV ZA ÚČELOM ZÁKAZU POUŽÍVANIA OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

Článok 106

Zákaz používania ochranných známok spoločenstva

1. Toto nariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak, neovplyvní právo existujúce na základe právnych predpisov členských štátov uplatňovať si nároky za porušenie predchádzajúcich práv v zmysle článku 8 alebo článku 52 (2), pokiaľ ide o používanie neskoršej ochrannej známky spoločenstva. Nároky za porušenie skorších práv v zmysle článku 8 (2) a (4) sa však nemôžu už ďalej uplatňovať, pokiaľ majiteľ skoršieho práva nemôže už požiadať o vyhlásenie, že ochranná známka spoločenstva je neplatná v súlade s článkom 53 (2).

2. Toto nariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak, neovplyvní právo začať konanie na základe občianskeho, správneho alebo trestného práva členského štátu alebo na základe ustanovení práv spoločenstva s cieľom zákazu používať ochrannú známku spoločenstva do takého rozsahu, že používanie národnej ochrannej známky môže byť zakázané na základe práva tohto členského štátu alebo na základe práva spoločenstva.

Článok 107

Skoršie práva, ktoré sa vzťahujú na určité lokality

1. Majiteľ skoršieho práva, ktoré sa týka iba určitej lokality, môže namietnuť používanie ochrannej známky spoločenstva na území, na ktorom je jeho právo chránené do takého rozsahu, do akého to dovoľuje právo príslušného členského štátu.

2. Odsek 1 sa prestáva uplatňovať vtedy, ak majiteľ skoršieho práva strpel používanie ochrannej známky spoločenstva na území, na ktorom je jeho právo chránené počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, uvedomujúc si takéto používanie, pokiaľ sa o ochrannú známku spoločenstva nežiadalo v zlej viere.

3. Majiteľ ochrannej známky spoločenstva nie je oprávnený namietať využívanie práva uvedeného v odseku 1, a to dokonca ani vtedy, ak sa už toto právo nemôže naďalej uplatňovať voči ochrannej známke spoločenstva.

ODDIEL 3

KONVERZIA NA PRIHLÁŠKU NÁRODNEJ OCHRANNEJ ZNÁMKY

Článok 108

Požiadavka na uplatnenie národného postupu

1. Prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky spoločenstva môžu požiadať o zmenu svojej prihlášky ochrannej známky spoločenstva alebo ochrannej známky spoločenstva na prihlášku národnej ochrannej známky:

a) do takého rozsahu, že prihláška ochrannej známky spoločenstva bude zamietnutá, vzatá späť alebo považovaná za vzatú späť;

b) do takého rozsahu, že ochranná známka spoločenstva stratí platnosť.

2. Konverzia sa neuskutoční:

a) ak budú práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva zrušené na základe nepoužívania, pokiaľ v členskom štáte, pre ktorý sa žiada konverzia, nebola ochranná známka spoločenstva uvedená do užívania, čo by sa považovalo za skutočné používanie podľa právnych predpisov daného členského štátu;

b) na účely ochrany v členskom štáte, v ktorom sa, v súlade s rozhodnutím úradu alebo v súlade s rozhodnutím národného súdu, na prihlášku ochrannej známky spoločenstva alebo na ochrannú známku spoločenstva uplatňujú dôvody zamietnutia zapísania alebo dôvody zrušenia alebo neplatnosti.

3. Prihláška národnej ochrannej známky vyplývajúca z konverzie prihlášky ochrannej známky spoločenstva alebo ochrannej známky spoločenstva má úžitok vzhľadom na príslušný členský štát z dňa podania alebo dňa vzniku práva prednosti takejto prihlášky alebo ochrannej známky a prípadne z prednosti v postavení ochrannej známky takéhoto štátu nárokovanej na základe článku 34 alebo 35.

4. Ak:

- prihláška ochrannej známky spoločenstva sa považuje za vzatú späť alebo je zamietnutá rozhodnutím úradu, ktoré sa stalo konečným,

- ochranná známka spoločenstva stratí platnosť v dôsledku rozhodnutia úradu, ktoré sa stalo konečným, alebo v dôsledku zápisu o vzdaní sa ochrannej známky spoločenstva,

úrad zašle prihlasovateľovi alebo majiteľovi oznámenie, v ktorom bude stanovená lehota troch mesiacov odo dňa tohto oznámenia, v ktorej sa musí podať žiadosť o konverziu.

5. Ak bude prihláška ochrannej známky spoločenstva vzatá späť alebo ak ochranná známka spoločenstva stratí platnosť v dôsledku neobnovenia zápisu, žiadosť o konverziu sa podá do troch mesiacov odo dňa, kedy bola prihláška ochrannej známky spoločenstva vzatá späť alebo uplynul zápis ochrannej známky spoločenstva.

6. Ak ochranná známka spoločenstva stratí platnosť v dôsledku rozhodnutia národného súdu, žiadosť o konverziu sa podá do troch mesiacov po dni, ku ktorému takéto rozhodnutie nadobudlo právomoc konečného rozhodnutia.

7. Platnosť uvedená v článku 32 uplynie vtedy, ak žiadosť nebude podaná včas.

Článok 109

Podávanie, uverejnenie a doručenie žiadosti o konverziu

1. Žiadosť o konverziu sa podáva úradu a sú v nej špecifikované členské štáty, v ktorých sa požaduje uplatňovanie postupu pre zapísanie národnej ochrannej známky. Žiadosť sa považuje za podanú dovtedy, kým sa neuhradí poplatok za konverziu.

2. Ak bola prihláška ochrannej známky spoločenstva uverejnená, tak prijatie každej takejto žiadosti sa zaznamená do registra ochranných známok spoločenstva a žiadosť o konverziu sa uverejní.

3. Úrad preverí, či konverziu možno žiadať v súlade s článkom 108 (1), či bola žiadosť podaná v lehote stanovenej v článku 108 (4), (5) alebo (6), podľa okolností, a či bol uhradený poplatok za konverziu. Ak sú tieto podmienky splnené, doručí úrad žiadosť centrálnym úradom priemyselného vlastníctva tých štátov, ktoré sú v žiadosti uvedené. Na žiadosť centrálneho úradu priemyselného vlastníctva príslušného štátu poskytne úrad všetky informácie, ktoré mu umožnia rozhodnúť o prípustnosti takejto žiadosti.

Článok 110

Formálne požiadavky na konverziu

1. Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva, ktorému sa doručí žiadosť, rozhodne o jej prípustnosti.

2. Prihláška ochrannej známky spoločenstva alebo ochranná známka spoločenstva doručená v súlade s článkom 109 nepodlieha formálnym požiadavkám vnútroštátneho práva, ktoré sa od požiadaviek uvedených v tomto nariadení alebo vo vykonávacom nariadení líšia alebo idú nad ich rámec.

3. Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva, ktorému sa doručí žiadosť, môže, v lehote nie kratšej ako dva mesiace, od prihlasovateľa požadovať:

a) uhradiť poplatok za národnú prihlášku;

b) predložiť preklad v jednom z úradných jazykov príslušného štátu žiadosti a sprievodných dokumentov;

c) uviesť doručovaciu adresu v danom štáte;

d) dodať vyobrazenie ochrannej známky v takom počte kópií, ktoré stanoví príslušný štát.

HLAVA XII

ÚRAD

ODDIEL 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 111

Právne postavenie

1. Úrad je orgánom spoločenstva. Má právnu subjektivitu.

2. V každom z členských štátov požíva úrad najrozsiahlejšiu spôsobilosť na výkon právnych úkonov udeľovanú právnickým osobám na základe právnych predpisov daného štátu; môže najmä nadobudnúť alebo sa zbaviť hnuteľného a nehnuteľného majetku a môže byť účastníkov súdnych konaní.

3. Úrad zastupuje jeho predseda.

Článok 112

Personál

1. Personálny poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, Pracovné podmienky pre ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Európskych spoločenstiev týkajúce sa nadobúdania účinnosti uvedeného personálneho poriadku a pracovných podmienok platia pre personál úradu bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 131 na členov odvolacích senátov.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 120, právomoci delegované na každú inštitúciu na základe personálneho poriadku a pracovných podmienok pre ostatných zamestnancov vykonáva úrad vo vzťahu k svojmu personálu.

Článok 113

Výsady a imunity

Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev sa vzťahuje na úrad.

Článok 114

Zodpovednosť

1. Zmluvnú zodpovednosť úradu riadi právo, ktoré sa vzťahuje na danú zmluvu.

2. Súdny dvor je oprávnený vyniesť rozsudok na základe každej rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve, ktorú úrad uzavrel.

3. V prípade nezmluvnej zodpovednosti nahradí úrad, v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými v právnych predpisoch členských štátov, každú škodu spôsobenú jeho oddeleniami alebo jeho pracovníkmi pri výkone svojich povinností.

4. Súdny dvor má právomoc v sporoch týkajúcich sa náhrad škôd uvedených v odseku 3.

5. Osobnú zodpovednosť pracovníkov voči úradu upravujú ustanovenia uvedené v jeho personálnom poriadku alebo pracovných podmienkach.

Článok 115

Jazyky

1. Prihláška ochrannej známky spoločenstva sa podáva v jednom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva.

2. Jazykmi úradu sú angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina.

3. Prihlasovateľ musí uviesť druhý jazyk, ktorý je jazykom úradu a ktorého používanie akceptuje ako možný rokovací jazyk pre konania vo veci námietok, výmazov alebo neplatnosti.

Ak bola prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, tak úrad zariadi preklad prihlášky, ako je opísaná v článku 26 (1), do jazyka uvedeného prihlasovateľom.

4. Ak je prihlasovateľ ochrannej známky spoločenstva jediným účastníkom konania pred úradom, je rokovacím jazykom jazyk, ktorý sa použil pri podávaní prihlášky ochrannej známky spoločenstva. Ak bola prihláška vypracovaná v inom jazyku, ako sú jazyky úradu, môže úrad zasielať písomné oznámenia prihlasovateľovi v druhom jazyku, ktorý prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške.

5. Oznámenie o námietke a žiadosť o výmaz alebo o vyhlásenie neplatnosti sa podáva v jednom z jazykov úradu.

6. Ak je jazyk zvolený, v súlade s odsekom 5, pre oznámenie o námietke alebo pre žiadosť o výmaz alebo vyhlásenie o neplatnosti jazykom ochrannej známky alebo druhým jazykom uvedeným pri podávaní prihlášky, bude rokovacím jazykom tento jazyk.

Ak jazyk zvolený, v súlade s odsekom 5, pre oznámenie o námietke alebo pre žiadosť o výmaz alebo vyhlásenie o neplatnosti nie je ani jazykom prihlášky ochrannej známky, ani druhým jazykom uvedeným pri podávaní prihlášky, bude namietajúca strana alebo strana, ktorá žiada o výmaz alebo vyhlásenie o neplatnosť, požiadaná predložiť na vlastné náklady preklad svojej prihlášky buď do jazyka prihlášky ochrannej známky, za predpokladu, že ide o jazyk úradu, alebo do druhého jazyka uvedeného pri podávaní prihlášky. Preklad sa predloží v lehote predpísanej vo vykonávacom nariadení. Jazyk, do ktorého bola prihláška preložená, sa potom stane rokovacím jazykom.

7. Účastníci námietkového, výmazového konania, konania o vyhlásení neplatnosti alebo odvolacieho konania sa môžu dohodnúť na tom, že rokovacím jazykom bude iný úradný jazyk Európskeho spoločenstva.

Článok 116

Uverejnenie; záznamy do registra

1. Prihláška ochrannej známky spoločenstva, ako je opísaná v článku 26 (1), a ostatné informácie, ktorých uverejnenie je predpísané týmto nariadením alebo vykonávacím nariadením, sa uverejnia vo všetkých úradných jazykoch Európskeho spoločenstva.

2. Všetky záznamy do registra ochranných známok spoločenstva sa vykonajú vo všetkých úradných jazykoch Európskeho spoločenstva.

3. V prípade pochybností je autentické znenie v tom jazyku úradu, v ktorom bola podaná prihláška ochrannej známky spoločenstva. Pokiaľ bola prihláška podaná v inom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva, ako je jeden z jazykov radu, je autentické znenie v druhom jazyku uvedenom žiadateľom.

Článok 117

Prekladateľské služby potrebné na fungovanie úradu poskytuje prekladateľské centrum orgánov únie, akonáhle začne svoju činnosť.

Článok 118

Kontrola zákonnosti

1. Komisia kontroluje zákonnosť tých úkonov predsedu úradu, pre ktoré právo spoločenstva nestanovuje žiadnu kontrolu zákonnosti zo strany iného orgánu ako aj rozhodnutia rozpočtového výboru, ktorý je súčasťou úradu na základe článku 133.

2. Vyžaduje zmenu alebo anulovanie všetkých protiprávnych činov uvedených v odseku 1.

3. Členské štáty a každá osoba priamo a osobne zainteresovaná môže oznámiť komisii každý čin, ako sa uvádza v odseku 1, či už výslovný alebo implikovaný, s tým, aby Komisia preskúmala zákonnosť takéhoto počínania. Takéto hlásenie komisii sa uskutoční do 15 dní odo dňa, kedy si príslušná strana prvýkrát uvedomila dané konanie. Komisia prijme rozhodnutie do jedného mesiaca. Pokiaľ sa v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie, prípad sa považuje za zamietnutý.

ODDIEL 2

VEDENIE ÚRADU

Článok 119

Právomoci predsedu

1. Úrad riadi predseda.

2. Na tento účel má predseda tieto funkcie a právomoci:

a) vykonáva všetky nevyhnutné kroky vrátane prijímania interných administratívnych predpisov a uverejňovania oznámení s cieľom zabezpečiť chod úradu;

b) môže predložiť komisii akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, vykonávacieho nariadenia, rokovacieho poriadku odvolacích senátov, predpisoch o poplatkoch a akýchkoľvek iných pravidiel týkajúcich sa ochranných známok spoločenstva po konzultáciách so správnou radou a, v prípade predpisov o poplatkoch a rozpočtových ustanovení tohto nariadenia, s rozpočtovým výborom;

c) vypracováva odhady príjmov a výdavkov úradu a riadi rozpočet;

d) komisii, Európskemu parlamentu a správnej rade predkladá každoročne správu o činnosti;

e) vo vzťahu k personálu vykonáva právomoci uvedené v článku 112 (2);

f) môže delegovať svoje právomoci.

3. Predsedovi pomáha jeden alebo viacero podpredsedov. V prípade neprítomnosti alebo indispozície predsedu zaujme v súlade s postupom stanoveným správnou radou jeho miesto podpredseda alebo jeden z podpredsedov.

Článok 120

Vymenovanie vyšších úradníkov

1. Predsedu úradu vymenúva Rada zo zoznamu najviac troch kandidátov, ktorý vypracuje správna Rada. Právomoc odvolávať predsedu prináleží rade konajúcej na návrh správnej rady.

2. Funkčné obdobie nepresiahne obdobie päť rokov. Toto funkčné obdobie je obnoviteľné.

3. Podpredseda alebo podpredsedovia úradu sú vymenúvaní alebo odvolávaní v zmysle odseku 1, po konzultáciách s predsedom.

4. Rada má disciplinárnu právomoc voči úradníkom uvedeným v odsekoch 1 a 3 tohto článku.

ODDIEL 3

SPRÁVNA RADA

Článok 121

Ustanovenie a právomoci

1. Týmto sa zriaďuje správna Rada, ktorá je súčasťou úradu. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci delegované na rozpočtový výbor v oddieli 5, rozpočet a finančná kontrola, má správna Rada právomoci uvedené v ďalšom texte.

2. Správna Rada vypracuje zoznamy kandidátov v zmysle článku 120.

3. Stanoví dátum prvého podávania prihlášok ochrannej známky spoločenstva na základe článku 143 (3).

4. Radí predsedovi v záležitostiach, za ktoré je úrad zodpovedný.

5. Pred prijatím smerníc týkajúcich sa prieskumu vykonávaného úradom a v iných prípadoch uvedených v tomto nariadení prebehnú s radou konzultácie.

6. Ak sa to považuje za nevyhnutné, predkladá stanoviská a prihlášky o informácie predsedovi a komisii.

Článok 122

Zloženie

1. Správna Rada pozostáva z jedného zástupcu každého členského štátu a z jedného zástupcu komisie a ich náhradníkov.

2. Členom správnej rady môžu podľa ustanovení jej rokovacieho poriadku pomáhať poradcovia alebo znalci.

Článok 123

Predsedníctvo

1. Správna Rada zvolí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Podpredseda zastupuje ex officio predsedu v prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti.

2. Dĺžka trvania funkčného obdobia predsedu a podpredsedu je tri roky. Toto funkčné obdobie je obnoviteľné.

Článok 124

Zasadania

1. Zasadania správnej rady zvoláva jej predseda.

2. Predseda úradu sa zúčastňuje na rokovaniach, pokiaľ správna Rada nerozhodne inak.

3. Správna Rada zvolá riadne zasadanie jedenkrát za rok; okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť komisie alebo jednej tretiny členských štátov.

4. Správna Rada prijme rokovací poriadok.

5. Správna Rada prijíma svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou zástupcov členských štátov. V prípade rozhodnutí, ktoré je správna Rada oprávnená prijať na základe článku 120 (1) a (3), sa vyžaduje väčšina troch štvrtín zástupcov členských štátov. V oboch prípadoch má každý členský štát jeden hlas.

6. Správna Rada môže vyzvať pozorovateľov zúčastniť sa na zasadaniach.

7. Úrad stanoví sekretariát správnej rady.

ODDIEL 4

ZAVÁDZANIE POSTUPOV

Článok 125

Príslušnosť

Na prijímanie rozhodnutí v súvislosti s postupmi stanovenými v tomto nariadení sú oprávnení:

a) prieskumoví pracovníci;

b) námietkové oddelenia;

c) oddelenie pre správu ochranných známok a právne otázky;

d) výmazové oddelenia;

e) odvolacie senáty.

Článok 126

Prieskumoví pracovníci

Prieskumový pracovník je zodpovedný za prijímanie rozhodnutí v mene úradu v súvislosti s prihláškou ochrannej známky spoločenstva, vrátane záležitostí uvedených v článkoch 36, 37, 38 a 66, s výnimkou prípadov, kedy je zodpovedné námietkové oddelenie.

Článok 127

Námietkové oddelenia

1. Námietkové oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí vo veci námietky voči prihláške ochrannej známky spoločenstva.

2. Námietkové oddelenie má troch členov. Najmenej jeden z týchto členov musí mať právnické vzdelanie.

Článok 128

Oddelenie pre správu ochranných známok a právne otázky

1. Oddelenie pre správu ochranných známok a právne otázky je zodpovedné za tie rozhodnutia, ktoré sa vyžadujú na základe tohto nariadenia a ktoré nespadajú do právomoci prieskumového pracovníka, námietkového oddelenia alebo výmazového oddelenia. Je zodpovedné najmä za rozhodnutia týkajúce sa zápisov do registra ochranných známok spoločenstva.

2. Je zodpovedné aj za vedenie zoznamu odborných zástupcov, ktorý je uvedený v článku 89.

3. Rozhodnutie oddelenia prijíma jeden člen.

Článok 129

Výmazové oddelenia

1. Výmazové oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa návrhov na výmaz alebo na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky spoločenstva.

2. Výmazové oddelenie má troch členov. Najmenej jeden z týchto členov musí mať právnické vzdelanie.

Článok 130

Odvolacie senáty

1. Odvolacie senáty sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach voči rozhodnutiam prieskumových pracovníkov, námietkových oddelení, oddelenia pre správu ochranných známok a právne otázky a výmazových oddelení.

2. Odvolací senát má troch členov. Najmenej dvaja z týchto členov musia mať právnické vzdelanie.

Článok 131

Nezávislosť členov odvolacích senátov

1. Členovia, vrátane predsedov, odvolacích senátov sa vymenúvajú v súlade s postupom uvedeným v článku 120, ktorý sa týka vymenovania predsedu úradu, na obdobie piatich rokov. Počas tohto obdobia nemôžu byť zbavení funkcie, pokiaľ neexistujú závažné dôvody pre takéto zbavenie funkcie a pokiaľ súdny dvor na žiadosť orgánu, ktorý ich vymenoval, neprijme v tomto smere rozhodnutie. Ich funkčné obdobie je obnoviteľné.

2. Členovia správnej rady sú nezávislí. Vo svojich rozhodnutiach nie sú viazaní žiadnymi pokynmi.

3. Členmi odvolacích senátov nemôžu byť prieskumoví pracovníci alebo členovia odvolacích oddelení, oddelenia pre správu ochranných známok a právne otázky alebo výmazových oddelení.

Článok 132

Vylúčenie a námietka

1. Prieskumoví pracovníci a členovia oddelení zriadených na úrade alebo odvolacích senátov sa nemôžu zúčastňovať žiadnych konaní, ak sú na nich osobne zainteresovaní akýmkoľvek spôsobom alebo ak boli v minulosti zainteresovaní ako zástupcovia jedného z účastníkov. Dvaja z troch členov námietkového oddelenia sa nemôžu zúčastniť na prieskume prihlášky. Členovia výmazových oddelení sa nemôžu zúčastniť na žiadnom konaní, pokiaľ sa podieľali na konečnom rozhodnutí v prípade konaní vo veci zápisu alebo námietkového konania. Členovia odvolacích senátov sa nemôžu zúčastňovať odvolacích konaní v prípade podieľania sa na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

2. Ak, z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, člen oddelenia alebo odvolacieho senátu dospeje k záveru, že by sa nemal zúčastniť na žiadnom konaní, príslušným spôsobom informuje oddelenie alebo senát.

3. Proti prieskumovým pracovníkom a členom oddelení alebo odvolacieho senátu môže mať námietky ktorákoľvek strana z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo v prípade podozrenia zo zaujatosti. Námietka nie je prípustná vtedy, ak, uvedomujúc si dôvod námietky, strana podnikne procedurálny krok. Žiadna námietka sa nemôže opierať o národnosť prieskumových pracovníkov alebo členov.

4. Oddelenia a odvolacie senáty rozhodnú o krokoch, ktoré treba vykonať v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia bude člen, ktorý bol odvolaný alebo proti ktorému existovala námietka, nahradený v komisii alebo v odvolacom senáte svojim náhradníkom.

ODDIEL 5

ROZPOČET A FINANČNÁ KONTROLA

Článok 133

Rozpočtový výbor

1. Týmto sa zriaďuje rozpočtový výbor, ktorý je súčasťou úradu. Rozpočtový výbor má všetky právomoci, ktoré sú mu priznané v tomto oddieli a v článku 39 (4).

2. Články 121 (6), 122, 123 a 124 (1) až (4), (6) a (7) sa budú uplatňovať na rozpočtový výbor mutatis mutandis.

3. Rozpočtový výbor prijíma svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou zástupcov členských štátov. Pri rozhodnutiach, ktoré je rozpočtový výbor splnomocnený prijať na základe článkov 39 (4), 135 (3) a 138, sa však vyžaduje trojštvrtinová väčšina zástupcov členských štátov. V obidvoch prípadoch má každý členský štát jeden hlas.

Článok 134

Rozpočet

1. Odhady všetkých príjmov a výdavkov úradu sa vypracúvajú pre každý finančný rok a uvádzajú sa v rozpočte úradu, pričom každý finančný rok zodpovedá kalendárnemu roku.

2. Príjmy a výdavky uvedené v rozpočte sú v rovnováhe.

3. Príjmy zahŕňajú, bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, celkové poplatky splatné na základe predpisov o poplatkoch a v nevyhnutnom rozsahu subvenciu zapísanú do osobitnej kapitoly celkového rozpočtu Európskych spoločenstiev, oddiel Komisia.

Článok 135

Príprava rozpočtu

1. Predseda vypracuje každý rok odhad príjmov a výdavkov úradu na nasledujúci rok a zašle ho rozpočtovému výboru najneskôr do 31. marca každý rok, spolu so zoznamom pracovných miest.

2. Ak by rozpočtové odhady počítali so subvenciou spoločenstva, postúpi rozpočtový výbor tento odhad bezodkladne komisii, ktorá ho ďalej postúpi rozpočtovému úradu spoločenstiev. Komisia môže k alternatívnemu odhadu pripojiť svoje stanovisko k odhadu.

3. Rozpočtový výbor schváli rozpočet, ktorého súčasťou je zoznam pracovných miest úradu. Pokiaľ by súčasťou rozpočtových odhadov bola subvencia celkového rozpočtu spoločenstiev, tak sa rozpočet úradu v prípade potreby upraví.

Článok 136

Finančná kontrola

Kontrolu záväzkov a úhrad všetkých výdavkov a kontrolu existencie a vymáhania všetkých príjmov úradu vykonáva finančný kontrolór, ktorého vymenuje rozpočtový výbor.

Článok 137

Kontrola účtov

1. Každý rok najneskôr do 31. marca doručí predseda komisii, Európskemu parlamentu, rozpočtovému výboru a Účtovnému dvoru účty o celkových príjmoch a výdavkoch úradu za predchádzajúci finančný rok. Dvor audítorov ich preskúma v súlade s článkom 188c zmluvy.

2. Rozpočtový výbor udelí predsedovi úradu vo veci rozpočtu absolutórium.

Článok 138

Finančné ustanovenia

Rozpočtový výbor po konzultáciách s Účtovým dvorom Európskych spoločenstiev a komisie prijme interné finančné ustanovenia, ktoré budú špecifikovať najmä postup pri tvorbe a implementácii rozpočtu úradu. Pokiaľ je to zlúčiteľné s osobitným charakterom úradu, vychádzajú finančné ustanovenia z finančných predpisov prijatých pre iné orgány zriadené spoločenstvom.

Článok 139

Predpisy o poplatkoch

1. Predpisy o poplatkoch stanovujú najmä výšky poplatkov a spôsoby, akými sa majú uhrádzať.

2. Výška poplatkov sa určí na takej úrovni, aby sa zabezpečila dostatočná výška z nich plynúcich príjmov na to, aby bol rozpočet úradu vyvážený.

3. Predpisy o poplatkoch sa prijímajú, menia a dopĺňajú v súlade s postupom stanoveným v článku 141.

HLAVA XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 140

Vykonávacie ustanovenia spoločenstva

1. Pravidlá na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú formou vykonávacieho nariadenia.

2. Okrem poplatkov uvedených v predchádzajúcich článkoch sa poplatky účtujú, v súlade s podrobnými pravidlami na uplatňovanie stanovenými vo vykonávacom nariadení, v nižšie uvedených prípadoch:

1. zmena vyobrazenia ochrannej známky spoločenstva;

2. oneskorená platba poplatku za zápis;

3. vystavenie kópie osvedčenia o zápise;

4. zápis prevodu ochrannej známky spoločenstva;

5. zápis licencie alebo iného práva vzhľadom na ochrannú známku spoločenstva;

6. zápis licencie alebo iného práva vzhľadom na prihlášku ochrannej známky spoločenstva;

7. výmaz zápisu licencie alebo iného práva;

8. zmena zapísanej ochrannej známky spoločenstva;

9. vyhotovenie výpisu z registra;

10. nahliadnutie do spisov;

11. vyhotovenie kópií dokumentov spisu;

12. vystavenie overených kópií prihlášky;

13. oznámenie informácií uvedených v spise;

14. kontrola určenia procesných nákladov, ktoré sa musia refundovať.

3. Vykonávacie nariadenie a rokovací poriadok odvolacích senátov sa prijíma, mení a dopĺňa v súlade s postupom stanoveným v článku 141.

Článok 141

Vytvorenie výboru a postup pri prijímaní vykonávacích nariadení

1. Komisii pomáha Výbor pre poplatky, vykonávacie pravidlá a konanie odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov, pričom mu predsedá zástupca komisie.

2. Zástupca komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré je potrebné prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa dosiahne väčšinou stanovenou v článku 148 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktorých prijatie sa vyžaduje od rady na návrh komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme predpokladané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak predpokladané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak sa nepredloží žiadne stanovisko, predloží Komisia bez meškania rade návrh týkajúci sa navrhovaných opatrení. Rada koná kvalifikovanou väčšinou.

Ak, po uplynutí troch mesiacov odo dňa oznámenia rade, Rada nekonala, navrhnuté opatrenia prijme Komisia, až na prípady, kedy Rada rozhodla proti opatreniam jednoduchou väčšinou.

Článok 142

Kompatibilita s inými právnymi ustanoveniami spoločenstva

Toto nariadenie nemá vplyv na nariadenie rady (EHS) č. 2081/92 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín [7] zo 14. júla 1992, a najmä na jeho článok 14.

Článok 143

Nadobudnutie účinnosti

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 60-ty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Členské štáty vykonajú do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia nevyhnutné opatrenia s cieľom implementácie jeho článkov 91 a 110 a o týchto opatreniach budú ihneď informovať komisiu.

3. Prihlášky ochranných známok spoločenstva sa môžu podávať na úrad odo dňa určeného správnou radou na odporučenie predsedu úradu.

4. Prihlášky ochranných známok spoločenstva podané do troch mesiacov pred dňom uvedeným v odseku 3 sa považujú za podané k tomuto dňu.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 1993

Za radu

predseda

A. Bourgeois

[1] Ú. v. ES C 351, 31.12.1980, s. 1 a Ú. v. ES C 230, 31.8.1984, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 307, 14.11.1983, s. 46 a Ú. v. ES C 280, 28.10.1991, s. 153.

[3] Ú. v. ES C 310, 30.11.1981, s. 22.

[4] Ú. v. ES L 319, 25.11.1988, s. 1 a corrigendum v Ú. v. ES L 241, 17.8.1989, s. 4.

[5] Ú. v. ES L 144, 16.6.1993, s. 21.

[6] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

[7] Ú. v. ES L 208, 24. 7. 1992, s. 1.

--------------------------------------------------