31994L0028Úradný vestník L 178 , 12/07/1994 S. 0066 - 0068
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 59 S. 0031
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 59 S. 0031


Smernica Rady 94/28/ES

z 23. júna 1994,

ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže chov čistokrvných zvierat je vo všeobecnosti súčasťou bežných poľnohospodárskych činností; keďže tieto činnosti predstavujú zdroj príjmu pre časť poľnohospodárov;

keďže čistokrvné zvieratá sú ako zvieratá zahrnuté do zoznamu v prílohe II zmluvy;

keďže sa vypracovali predpisy zosúladené na úrovni spoločenstva, ktoré sa týkajú zootechnických a genealogických podmienok platných pre obchodovanie v rámci spoločenstva alebo pre uvádzanie na trh všetkých zvierat najmä druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní;

keďže v tejto súvislosti prijala Rada smernicu 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku [4], smernicu 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách pre plemenné ošípané [5], smernicu 89/361/EHS z 30. mája 1989 o čistokrvných plemenných ovciach a kozách [6], smernicu 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach pre obchodovanie s koňmi v rámci spoločenstva [7] a smernicu 91/174/EHS z 25. marca 1991, ktorou sa ustanovujú zootechnické a rodokmeňové požiadavky, ktorými sa riadi obchodovanie s čistokrvnými zvieratami [8];

keďže s cieľom zabezpečiť racionálny rozvoj chovu čistokrvného dobytka a zvýšiť tak produktivitu tohto odvetvia, je potrebné ustanoviť na úrovni spoločenstva zásady zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín;

keďže by sa malo ustanoviť opatrenie, aby smernica Rady 90/675/EHS z 10. decembra 1990, ktorou sa ustanovujú zásady pre organizovanie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré prichádzajú do spoločenstva z tretích krajín [9] a smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zásady pre organizovanie veterinárnych kontrol zvierat dovážaných do spoločenstva z tretích krajín [10], uplatňovala na zvieratá a výrobky, ktoré sú uvedené v tejto smernici;

keďže by sa Komisia mala poveriť, aby prevzala zodpovednosť za prijatie vykonávacích opatrení v určitých oblastiach technického charakteru,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica ustanovuje zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok, ktoré sa uplatňujú na dovoz zvierat, spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú smernice 77/504/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/427/EHS a 91/174/EHS a rozhodnutia spoločenstva, ktorými sa tieto smernice vykonávajú.

2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté veterinárne predpisy spoločenstva, ktoré sa uplatňujú pri dovoze zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín, ako je uvedené v odseku 1.

3. Táto smernica neovplyvní:

- uplatnenie predpisov o určitých látkach s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom alebo beta-agonistov v živočíšnej výrobe,

- dovozy zvierat, spermy, vajíčok a embryí uvedených v odseku 1, ktoré sú určené na technické alebo vedecké pokusy vykonávané pod kontrolou príslušných orgánov.

4. Dovoz zvierat vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, vajíčok a embryí sa nemôže zakázať, obmedziť alebo sa mu nedá zabrániť z iných zootechnických alebo genealogických dôvodov, ako sú dôvody vyplývajúce z tejto smernice. Ak sa však jedná o dovoz spermy zo zvierat, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, pokiaľ sa neprijmú zootechnické a genealogické predpisy spoločenstva, uplatnia sa národné zootechnické a genealogické predpisy.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice "orgány" znamenajú každú organizáciu, chovateľskú organizáciu, združenie chovateľov alebo súkromný podnik, alebo úradný orgán, ktorý má oprávnenie viesť plemennú knihu alebo registráciu príslušného druhu a/alebo plemena v súlade s príslušnými ustanoveniami smerníc 77/504/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/427/EHS a 91/174/EHS.

2. Okrem toho:

a) definície uvedené v článku 1 smerníc 77/504/EHS, 88/661/EHS a 91/174/EHS a v článku 2 smerníc 89/361/EHS a 90/427/EHS sa uplatnia podľa potreby;

b) na účely kombinovanej nomenklatúry [11]"plemenné čistokrvné kone" znamenajú registrované kone s výnimkou valachov.

Článok 3

1. Na základe postupu podľa článku 12 sa pre zvieratá a výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 a pre každú tretiu krajinu vyhotoví zoznam orgánov pre príslušné druhy a/alebo plemená, ktoré sú schválené na účely tejto smernice.

2. Aby sa mohol uviesť v zozname podľa odseku 1, orgán tretej krajiny musí:

a) byť uvedený v zozname vyhotovenom príslušnými orgánmi tretej krajiny a oznámený Komisii a členským štátom;

b) každý druh a/alebo každé plemeno spĺňať príslušné požiadavky ustanovené právnymi predpismi spoločenstva pre orgány schválené v spoločenstve a najmä:

- ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na zápis a registráciu v plemenných knihách alebo registroch,

- ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na prijatie zvierat do chovu,

- ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na používanie spermy, vajíčok a embryí zvierat,

- metódy používané na kontrolu úžitkovosti a stanovení genetickej hodnoty zvierat,

c) byť pod dohľadom úradného kontrolného útvaru tretej krajiny,

d) sa zaviazať, že podľa článku 1 ods. 1 zaznamená, alebo zaregistruje do svojich plemenných kníh alebo registrov zvieratá, spermu, vajíčka a embryá a zvieratá, ktoré z nich vznikli, pochádzajúce vzhľadom na príslušný druh alebo plemeno od orgánu, ktorý je uznaný na základe právnych predpisov spoločenstva.

3. Zoznam uvedený v odseku 1 sa môže zmeniť a doplniť podľa postupu ustanoveného v článku 12.

4. Vykonávacie pravidlá vyplývajúce z tohto článku a najmä z odseku 2 písm. d) by sa mali v prípade potreby prijať podľa postupu ustanoveného v článku 12.

Článok 4

Aby sa mohli doviezť zvieratá uvedené v článku 1 musia:

- byť zaznamenané alebo zaregistrované v plemennej knihe alebo registri, ktorý vedie orgán uvedený na zozname podľa článku 3 ods. 1,

- k nim byť priložené sprievodné genealogické a zootechnické osvedčenie vyhotovené v súlade s postupom, ktorý je uvedený v článku 12,

- k nim byť priložený dôkaz, že budú zaznamenané alebo zaregistrované v plemennej knihe alebo registri spoločenstva v súlade s postupom, ktorý je uvedený v článku 12.

Článok 5

Aby sa mohla doviezť sperma uvedená v článku 1, musí:

- pochádzať zo zvieraťa zaznamenaného alebo zaregistrovaného v plemennej knihe alebo registri, ktorý vedie orgán uvedený na jednom zo zoznamov podľa článku 3 ods. 1,

- pochádzať zo zvieraťa, u ktorého boli vykonané kontroly úžitkovosti a stanovenie genetickej hodnoty v súlade s postupom ustanovenom v článku 12 na základe zásad ustanovených pre túto oblasť právnymi predpismi spoločenstva,

- k nej byť priložené sprievodné genealogické a zootechnické osvedčenie vyhotovené v súlade s postupom, ktorý je uvedený v článku 12.

Článok 6

Aby sa mohli doviezť vajíčka zvierat uvedených v článku 1, musia:

- pochádzať zo zvieraťa zaznamenaného alebo zaregistrovaného v plemennej knihe alebo registri, ktorý vedie orgán uvedený na jednom zo zoznamov podľa článku 3 ods. 1,

- k nim byť priložené sprievodné genealogické a zootechnické osvedčenie vyhotovené v súlade s postupom, ktorý je uvedený v článku 12.

Článok 7

Aby sa mohli doviezť embryá uvedené v článku 1:

- musia pochádzať zo zvieraťa zaznamenaného alebo zaregistrovaného v plemennej knihe alebo registri, ktorý vedie orgán uvedený na jednom zo zoznamov podľa článku 3 ods. 1,

- musí k nim byť priložené sprievodné genealogické a zootechnické osvedčenie vyhotovené v súlade s postupom, ktorý je uvedený v článku 12.

Článok 8

Na základe požiadavky členského štátu spolu s potrebnými sprievodnými odôvodneniami alebo na základe vlastnej iniciatívy Komisie môže v súlade s postupom v článku 12 ustanoviť dodatočné zootechnické a genealogické požiadavky pre dovoz určitých zvierat, spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín, aby sa zohľadnila špecifická situácia takýchto tretích krajín.

Článok 9

1. Smernica 91/496/EHS sa bude uplatňovať v prípade zvierat uvedených v článku 1 ods. 1

2. Smernica 90/675/EHS z 10. decembra 1990 sa bude uplatňovať v prípade spermy, vajíčok a embryí uvedených v článku 1 ods. 1

3. V prípade potreby sa prijmú podrobné vykonávacie pravidlá na účely zootechnických kontrol vyplývajúce z tohto článku v súlade s postupom ustanovenom v článku 12.

Článok 10

S cieľom schváliť vyhotovenie zoznamov podľa článku 3 ods. 1 a podmienok ustanovených v článkoch 4, 5, 6 a 7, vykonajú odborníci z Komisie a členských štátov kontroly na mieste.

Odborníkov z členských štátov zodpovedných za tieto kontroly vymenuje Komisia na návrh členských štátov.

Tieto kontroly sa vykonajú v mene spoločenstva, ktoré uhradí všetky náklady s tým spojené.

Častosť a spôsob uskutočnenia týchto kontrol sa určí v súlade s postupom ustanoveným v článku 12.

Článok 11

Smernica 77/504/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

- v článku 2 druhá zarážka, v článku 3 druhý odsek a v článku 5 sa výraz "embryá" nahrádza výrazom "vajíčka a embryá".

Článok 12

V prípade, ak sa má použiť postup ustanovený v tomto článku, Stály výbor pre zootechniku ustanovený na základe rozhodnutia 77/505/EHS [12] bude konať v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 11 smernice 88/661/EHS.

Článok 13

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 1995. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty prijmú tieto ustanovenia, budú tieto ustanovenia obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob vykonania tohto odkazu ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3. Do zavedenia ustanovení sa uplatnia príslušné vnútroštátne predpisy v súlade so všeobecnými ustanoveniami zmluvy.

Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 23. júna 1994

Za Radu

predseda

G. Moraitis

[1] Ú. v. ES C 306, 11.11.1993, s. 11.

[2] Ú. v. ES C 20, 24.1.1994, s. 518.

[3] Ú. v. ES C 127, 7.5.1994, s. 7.

[4] Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/174/EHS (Ú. v. ES L 85, 5.4.1991, s. 37).

[5] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.

[6] Ú. v. ES L 153, 6.6.1989, s. 30.

[7] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 55.

[8] Ú. v. ES L 85, 5.4.1991, s. 37.

[9] Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 1601/92 (Ú. v. ES L 173, 27.6.1992, s. 13).

[10] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 92/438/EHS (Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27).

[11] Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 3080/93 (Ú. v. ES L 277, 10.11.1993).

[12] Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 11

--------------------------------------------------