31994L0001

Richtlijn 94/1/EG van de Commissie van 6 januari 1994 houdende technische aanpassing van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende aërosols

Publicatieblad Nr. L 023 van 28/01/1994 blz. 0028 - 0029
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 25 blz. 0242
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 25 blz. 0242


RICHTLIJN 94/1/EG VAN DE COMMISSIE van 6 januari 1994 houdende technische aanpassing van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende aërosols

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 75/324/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende aërosols (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat een Lid-Staat van de vrijwaringsclausule als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 75/324/EEG gebruik heeft gemaakt;

Overwegende dat de aldus genomen vrijwaringsmaatregelen gerechtvaardigd zijn, gezien de gevaren die zijn verbonden aan de zeer licht ontvlambare drijfgassen welke steeds meer in de plaats van chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK's) in aërosols worden gebruikt;

Overwegende dat bepaalde aërosols sommige zeer ontvlambare stoffen en/of preparaten bevatten;

Overwegende dat de thans geldende voorschriften niet toereikend zijn om te voorkomen dat sommige aërosols een gevaar voor de veiligheid vormen; dat deze voorschriften derhalve dienen te worden aangepast;

Overwegende dat bepaalde aërosols, hoewel zij ontvlambare stoffen en/of preparaten bevatten, geen gevaar voor ontbranding opleveren; dat derhalve ten aanzien van bepaalde etiketteringsvoorschriften in een afwijkingsclausule dient te worden voorzien;

Overwegende dat de in deze richtlijn bedoelde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor aanpassing aan de vooruitgang van de techniek,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 75/324/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De bepaling van artikel 8, lid 1, onder d), wordt gelezen:

"d) de aanduidingen vermeld onder de punten 2.2 en 2.3 van de bijlage,".

2. Na artikel 9 wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 9 bis

Wanneer degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de aërosols beschikt over bewijsstukken die gebaseerd zijn op proeven of passende onderzoeken waaruit blijkt dat de aërosols, hoewel zij ontvlambare bestanddelen bevatten, geen gevaar voor ontbranding opleveren, mag hij op eigen verantwoording afzien van toepassing van de bepalingen van de punten 2.2, onder b), en 2.3, onder b), van de bijlage.

Hij houdt een afschrift van deze stukken ter beschikking van de Lid-Staten.

In dit geval moet de hoeveelheid ontvlambare stoffen in de aërosol duidelijk zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar als volgt op het etiket vermeld staan:

"Bevat x gewichtsprocent ontvlambare bestanddelen.".".

3. De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

1. De Lid-Staten stellen vóór 1 oktober 1994 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 1 april 1995.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 6 januari 1994.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 147 van 9. 6. 1975, blz. 40.

BIJLAGE

De bijlage bij Richtlijn 75/324/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) Punt 1.8 wordt als volgt gelezen:

"1.8. Ontvlambare bestanddelen

Onder "ontvlambare bestanddelen" worden verstaan stoffen en preparaten die voldoen aan de criteria voor de categorieën "zeer licht ontvlambaar", "licht ontvlambaar" en "ontvlambaar" welke in bijlage VI van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad zijn neergelegd.

De specifieke methoden voor de bepaling van het brandgedrag van de bestanddelen in de houder staan beschreven in bijlage V, deel A, van genoemde richtlijn.".

b) Punt 2.2 wordt als volgt gelezen:

"2.2. Etikettering

Onverminderd de bepalingen van de richtlijnen met betrekking tot de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten, met name wanneer er sprake is van gevaar voor de gezondheid en/of het milieu, moet duidelijk zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op iedere aërosol,

a) ongeacht de inhoud het volgende vermeld staan:

"Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.";

b) die ontvlambare bestanddelen in de zin van punt 1.8 bevat, het volgende staan:

in voorkomend geval het symbool, de aanduiding van het ontvlambaarheidsgevaar dat verbonden is aan de stoffen en/of preparaten (in de aërosol/drijfgas inbegrepen), alsmede de bijbehorende waarschuwingszinnen, toegekend volgens de criteria van de punten 2.2.3, 2.2.4 of 2.2.5 van bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG, alsmede met betrekking tot het gevaarsymbool en de gevaaraanduiding, de bepalingen van bijlage II bij bovengenoemde richtlijn.

2.3. Bijzondere vermeldingen in verband met het gebruik

Onverminderd de bepalingen van de richtlijnen met betrekking tot de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten, met name wanneer er sprake is van gevaar voor de gezondheid en/of het milieu, moet, respectievelijk moeten, op iedere aërosol duidelijk zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar,

a) ongeacht de inhoud het volgende staan:

een aanvullende gebruiksaanwijzing die de gebruiker waarschuwt voor de specifieke gevaren van het produkt;

b) die ontvlambare stoffen bevat, de volgende veiligheidsaanbevelingen staan:

- "Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp"

- "Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken"

- "Buiten bereik van kinderen bewaren".".