31993R3604Uradni list L 332 , 31/12/1993 str. 0004 - 0006


Uredba Sveta (ES) št. 3604/93

z dne 13. decembra 1993

o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi privilegiranega dostopa iz člena 104a Pogodbe

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 104a(2),

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ker je prepoved privilegiranega dostopa do finančnih institucij, kakor je določena v členu 104a Pogodbe, bistveni element podreditve financiranja javnega sektorja disciplini tržnih mehanizmov in kot taka pripomore h krepitvi proračunske discipline; ker postavlja države članice v enakopraven položaj glede dostopa njihovih javnih sektorjev do finančnih ustanov;

ker mora Svet opredeliti pojme za uporabo teh prepovedi;

ker morajo države članice in Skupnost ravnati z obveznim upoštevanjem načela odprtega tržnega gospodarstva s svobodno konkurenco;

ker zlasti ta uredba ne sme vplivati na načine organiziranja trgov, ki so v skladu s tem načelom;

ker ta uredba ne posega v delovanje javnih finančnih institucij, ki so v skladu s tem načelom;

ker člen 104a Pogodbe prepoveduje ukrepe, ki vzpostavljajo privilegiran dostop; ker se morajo opredeliti tiste vrste ravnanja, ki jih ta prepoved zadeva; ker ta nesporno ne velja za obveznosti, ki so jih finančne institucije prostovoljno prevzele v okviru pogodbenih razmerij;

ker je po istem členu na podlagi skrbne presoje dopustna oddaljitev od načela te prepovedi; ker tudi pod pretvezo skrbne presoje zakoni in drugi predpisi ne smejo biti uporabljeni za vzpostavitev prikritega privilegiranega dostopa;

ker prepoved privilegiranega dostopa velja tudi za javna podjetja; ker so ta opredeljena v Direktivi 80/723/EGS Komisije z dne 25. junija 1980 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji [3];

ker se lahko finančne institucije, zlasti posojilne, zaradi razlogov monetarne politike obvežejo prevzeti terjatve do Evropske centralne banke in/ali nacionalnih centralnih bank;

ker Evropski centralni banki in nacionalnim centralnim bankam kot organom oblasti ni dovoljeno sprejemati ukrepov za vzpostavitev privilegiranega dostopa; ker predpisov Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank o zbiranju ali zastavitvi dolžniških instrumentov ni dovoljeno uporabiti tako, da se zaobide prepoved privilegiranega dostopa;

ker morajo biti, zato da se prepreči izogibanje prepovedi privilegiranega dostopa, opredelitve različnih vrst finančnih institucij v zakonodaji Skupnosti dopolnjene s sklicevanjem na institucije, sodelujoče v finančnih dejavnostih, ki na ravni Skupnosti še niso bile usklajene kakor na primer podružnice institucij tretjih držav, holdinške in faktorinške družbe, v koordinacijo nevključeni kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), institucije pokojninskega zavarovanja in drugo,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. V členu 104a Pogodbe "vsi ukrepi, ki vzpostavljajo privilegiran dostop", pomenijo vse zakone, predpise ali druge zavezujoče pravne akte, sprejete v okviru izvajanja javne oblasti, ki:

- finančne institucije obvezujejo, da prevzamejo ali posedujejo obveznosti institucij ali organov Skupnosti, institucionalnih enot centralnih, regionalnih, lokalnih ali drugih ravni države ter drugih oseb javnega prava ali javnih podjetij držav članic (v nadaljnjem besedilu: "javni sektor"), ali

- podeljujejo davčne olajšave, od katerih lahko imajo korist le finančne institucije, ali finančne olajšave, ki niso v skladu z načeli tržnega gospodarstva, zato da spodbujajo pridobivanje in imetništvo tovrstnih obveznosti teh institucij.

2. Za ukrepe, ki vzpostavljajo privilegiran dostop, ne štejejo tisti, ki povzročajo:

- obveznosti za financiranje gradnje socialnih stanovanj pod posebnimi pogoji, kakršno je med drugim zbiranje sredstev pri javnih finančnih institucijah, če so pogoji financiranja za javni sektor enaki pogojem istovrstnega financiranja za zasebne posojilojemalce za iste namene,

- obveznosti za zbiranje sredstev pri javnih posojilnih institucijah, če je bil ta pogoj na dan 1. januarja 1994 sestavni del predpisov za vzpostavitev posebne mreže posojilnih institucij ali posebne ureditve varčevanja za gospodinjstva in ima namen zagotoviti finančno varnost celotne mreže ali posebne ureditve varčevanja. O uporabi zbranih sredstev, ki mora biti v skladu z načeli tržnega gospodarstva s svobodno konkurenco, odločajo vodstveni organi zadevne finančne institucije,

- obveznosti financiranja odpravljanja škode zaradi naravne katastrofe, če pogoji tovrstnega financiranja za javni sektor niso ugodnejši kot za zasebni sektor.

Člen 2

V členu 104a Pogodbe je "skrbna presoja" tista, ki daje podlago nacionalnim zakonom in drugim predpisom, ki temeljijo na pravu ES ali so z njim v skladu, in je namenjena spodbujanju trdnosti finančnih institucij, torej krepitvi stabilnosti celotnega finančnega sistema in zaščiti strank teh institucij.

Člen 3

1. V členu 104a Pogodbe "javna podjetja" pomenijo vsa podjetja, na katera lahko država ali druge regionalne ali lokalne oblasti na podlagi svojih lastniških pravic, finančne udeležbe v podjetju ali določb o dejavnosti podjetja neposredno ali posredno odločilno vplivajo.

Država ali druge regionalne ali lokalne oblasti na podjetje neposredno ali posredno odločilno vplivajo takrat, ko:

(a) so imetnice večine vpisanega kapitala podjetja;

(b) ko na podlagi izdanih delnic podjetja razpolagajo z večino glasov; ali

(c) ko lahko imenujejo več kakor polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podjetja.

2. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke ne glede na svoje obveznosti javnih organov, da ne sprejemajo ukrepov, ki vzpostavljajo privilegiran dostop po členu 104a Pogodbe, za namene tega člena niso del javnega sektorja.

3. "Nacionalne centralne banke" so centralne banke držav članic in Luksemburški denarni inštitut.

Člen 4

1. V členu 104a Pogodbe "finančne institucije" pomeni:

- posojilne institucije, kakor so opredeljene v prvi alinei člena 1 Direktive 77/780/EGS [4],

- zavarovalnice, kakor so opredeljene v členu 1, točka(a) Direktive 92/49/EGS [5],

- zavarovalnice za življenjsko zavarovanje, kakor so opredeljene v členu 1, točka (a) Direktive 92/96/EGS [6],

- KNVPV, kakor so opredeljeni v členu 1(2) Direktive 85/611/EGS [7],

- investicijska podjetja, kakor so opredeljena v členu 1(2) Direktive 93/22/EGS [8],

- druga podjetja z dejavnostjo, podobno dejavnosti podjetij iz zgornjih alinej, ali katerih glavna dejavnost je pridobivanje stalnih finančnih sredstev ali preoblikovanje finančnih terjatev.

2. K finančnim institucijam iz odstavka 1 te uredbe ne sodijo:

- Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke,

- poštne finančne službe, če so te del splošnega državnega sektorja, opredeljenega v skladu z Evropskim sistemom integriranih ekonomskih računov, ali če je njihova glavna dejavnost ta, da na finančnem področju delujejo za potrebe države, in

- institucije, ki so del splošnega državnega sektorja, opredeljenega v skladu z Evropskim sistemom integriranih ekonomskih računov, ali obveznosti, ki v celoti predstavljajo javni dolg.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1994.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 1993

Za Svet

Predsednik

Ph. Maystadt

[1] UL C 324, 1.12.1993, str. 7; inUL C 340, 17.12.1993, str. 6.

[2] UL C 329, 6.12.1993 in Sklep z 2. decembra 1993 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[3] UL L 195, 29.7.1980, str. 35. Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/84/EGS (UL L 254, 12.10.1993, str. 16).

[4] Direktiva Sveta 77/780/EGS z 12. decembra 1977 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov v zvezi z začetkom opravljanja in izvajanja dejavnosti kreditnih institucij (UL L 322, 17.12.1977, str. 30). Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/646/EGS (UL L 386, 30.12.1989, str. 1).

[5] Direktiva Sveta 92/49/EGS z 18. junija 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskem zavarovanju (tretja Direktiva o premoženjskem zavarovanju) (UL L 228, 11.8.1992, str. 1).

[6] Direktiva Sveta 92/96/EGS z 10. novembra 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem življenjskem zavarovanju (tretja Direktiva o življenjskem zavarovanju) (UL L 360, 9.12.1992, str. 1).

[7] Direktiva Sveta 85/611/EGS z 20. decembra 1985 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 375, 31.12.1985, str. 3). Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 88/220/EGS (UL L 100, 19.4.1988, str. 31).

[8] Direktiva Sveta 93/22/EGS z 10. maja 1993 o finančnih storitvah na področju vrednostnih papirjev (UL L 141, 11.6.1993, str. 27).

--------------------------------------------------