31993R0339Úradný vestník L 040 , 17/02/1993 S. 0001 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0081
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0081


Nariadenie Rady (EHS) č. 339/93

z 8. februára 1993

o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

keďže výrobky nemôžu byť uvedené na trh spoločenstva pokiaľ nie sú konformné s uplatňovanými pravidlami; keďže členské štáty sú zodpovedné za vykonávanie kontrol zhody;

keďže z hľadiska zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach spoločenstva v súlade s článkom 8a zmluvy, členské štáty by mali v prípadoch, pri ktorých vykonávajú kontroly na vonkajších hraniciach, pôsobiť v súlade s porovnateľnými podrobnými pravidlami, aby sa vyhli akémukoľvek skresleniu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť a zdravie;

keďže s patričným zreteľom na právomoci a použiteľné prostriedky príslušných vnútroštátnych štátnych správ, musia byť colné orgány v prípade výrobkov z tretích štátov zapojené do činností monitorujúcich trh a do informačných systémov, zabezpečovaných podľa pravidiel spoločenstva a podľa vnútroštátnych pravidiel;

keďže ak najmä colné orgány zistia pri vykonávaní kontrol súvisiacich s uvoľnením tovaru do voľného obehu, že tento tovar vykazuje určité charakteristiky, ktoré vzbudzujú pochybnosť pokiaľ ide o vážne a bezprostredné riziko pre zdravie a bezpečnosť, musia byť tieto orgány schopné zadržať tento tovar a informovať vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu tak, aby tieto mohli podniknúť vhodnú akciu;

keďže to isté by sa malo uplatniť vtedy, keď colné orgány zistia, že dokument, ktorý sprevádza výrobky chýba a/alebo výrobky nie sú uvedené na trh tak ako je to špecifikované v pravidlách spoločenstva alebo vnútroštátnych pravidlách o bezpečnosti výrobkov platných v členskom štáte, v ktorom majú byť výrobky uvoľnené do voľného obehu;

keďže v záujme efektívnosti a koordinácie musia členské štáty určiť vnútroštátne orgány alebo orgány zodpovedné za monitorovanie trhu, a tieto musia byť notifikované colnými orgánmi v prípadoch uvedených vyššie;

keďže po notifikácii musia byť zodpovedné orgány schopné overiť, či sa príslušné výrobky zhodujú s pravidlami spoločenstva alebo vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa bezpečnosti výrobkov;

keďže však také orgány musia konať v priebehu dostatočne krátkeho obdobia, na základe vážnej pochybnosti uvedenej vyššie a na základe medzinárodných záväzkov spoločenstva, najmä vzhľadom na kontroly zhody s technickými normami;

keďže z toho dôvodu, pokiaľ vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu, vrátane prijatia dočasných ochranných opatrení v priebehu toho istého obdobia, neuvoľnia príslušný tovar do voľného obehu, musia zabezpečiť splnenie všetkých ostatných dovozných formalít;

keďže však toto nariadenie by v záujme konzistencie malo platiť len pokiaľ pravidlá spoločenstva týkajúce sa zdravia a bezpečnosti neobsahujú špecifické ustanovenia vzťahujúce sa k organizácii hraničných kontrol špecifických výrobkov;

keďže také kontroly by sa mali na jednej strane zhodovať s princípom proporcionality a tým by sa mali striktne zhodovať s požiadavkami, a na druhej strane by mali byť v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Medzinárodného dohovoru o harmonizácii hraničných kontrol tovaru, ktorý bol schválený v mene spoločenstva nariadením Rady (EHS) č. 1262/84 [2];

keďže v záujme zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti vzhľadom na dovozné činnosti, Komisia a každý členský štát by sa mali snažiť o zabezpečenie transparentnosti opatrení prijatých pre vykonanie tohto nariadenia, pričom všetky členské štáty by si mali navzájom poskytnúť pomoc;

keďže najmä colné orgány musia mať informácie primerané pre výkon ich povinností, získané na základe znalostí na jednej strane výrobkov alebo kategórií výrobkov, ktoré sú špecifickejšie, a na druhej strane označenia výrobkov a ich sprievodných dokumentov;

keďže vykonanie tohto nariadenia sa musí monitorovať tak, aby mohli byť v prípade potreby vykonané úpravy v záujme efektívnosti;

keďže toto nariadenie tvorí nedeliteľnú časť spoločnej obchodnej politiky; keďže je limitované tak, aby spĺňalo požiadavku hladkého priebehu kontrol vykonávaných pri tovaroch dovážaných z tretích štátov, aby zabezpečili ich zhodu s pravidlami bezpečnosti výrobkov platných na trhu spoločenstva;

keďže také kontroly by sa mali zhodovať s požiadavkami podľa GATT týkajúcimi sa realizácie obchodu na nediskriminačnej báze a podľa kódu GATT o technických prekážkach obchodu, podľa ktorých by sa normy nemali uplatňovať ako prostriedky vytvárajúce prekážky medzinárodnému obchodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia:

- "vnútroštátny orgán zodpovedný za monitorovanie trhu" znamená vnútroštátny orgán alebo orgány určené členskými štátmi, ktoré od neho vyžadujú aby kontroloval zhodu výrobkov umiestnených na trhu spoločenstva alebo na vnútroštátnom trhu, v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi,

- "sprievodný dokument" znamená akýkoľvek dokument, ktorý musí fyzicky sprevádzať výrobok uvádzaný na trh, v súlade s platnými právnymi predpismi spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi,

- "označenie" znamená akékoľvek označenie alebo štítok, ktorým musí byť výrobok vybavený v súlade s platnými právnymi predpismi spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi a ktorý potvrdzuje, že výrobok je v súlade s týmito právnymi predpismi,

- "colné orgány" znamenajú orgány zodpovedné medzi iným, za uplatňovanie colných právnych predpisov.

Článok 2

Keď colné orgány, v súvislosti s kontrolami, ktoré vykonávajú vzhľadom na tovar prehlásený na prepustenie do režimu voľný obeh, zistia:

- že výrobok alebo séria výrobkov vykazuje určité charakteristiky, ktoré by mohli vzbudiť vážnu pochybnosť pokiaľ ide o vážne a bezprostredné riziko pre zdravie a bezpečnosť v prípade, že sa takéto výrobky používajú za normálnych a predvídateľných podmienok, a/alebo

- že výrobok alebo séria výrobkov nie sú sprevádzané dokumentom alebo nie sú uvedené na trh tak ako je to špecifikované v pravidlách spoločenstva alebo vnútroštátnych pravidlách o bezpečnosti výrobkov platných v členskom štáte, v ktorom majú byť výrobky uvoľnené do voľného obehu,

musia byť tieto orgány schopné zadržať príslušný výrobok alebo sériu výrobkov a ihneď informovať vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu.

Článok 3

Každý členský štát má informovať Komisiu, ktorá následne informuje ostatné členské štáty, o vnútroštátnom orgáne alebo orgánoch zodpovedných za monitorovanie trhu, o ktorých majú byť informované v prípade uplatnenia článku 2.

Článok 4

1. Vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu majú byť schopné konať vzhľadom na akýkoľvek výrobok, ktorého uvoľnenie bolo zastavené colnými orgánmi podľa článku 2. Pri absencii takého konania platí druhý odsek článku 5.

2. V prípade skaziteľného tovaru, vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu a colné orgány sa majú, pokiaľ je to možné, snažiť zabezpečiť, aby akékoľvek požiadavky, ktoré môžu stanoviť vzhľadom na skladovanie tovaru alebo parkovanie vozidiel používaných na prepravu, boli kompatibilné s ochranou tohto tovaru.

Článok 5

Keď po zásahu podľa článku 4, vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu usúdia, že príslušný výrobok nepredstavuje vážne a bezprostredné riziko pre zdravie a bezpečnosť a/alebo nemôže byť považovaný za výrobok porušujúci zákony spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, príslušný výrobok sa uvoľní do voľného obehu za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné požiadavky a formality vzťahujúce sa k takému uvoľneniu.

Toto platí tiež vtedy, keď v priebehu troch pracovných dní po zadržaní, colné orgány uplatňujúce článok 2 neboli informované o žiadnej akcii, vrátane preventívnych opatrení, ktoré podnikli vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu.

Článok 6

1. Keď vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu zistia, že príslušný výrobok predstavuje vážne a bezprostredné riziko prijmú, v súlade s uplatniteľnými pravidlami spoločenstva alebo vnútroštátnymi pravidlami, opatrenia zakazujúce umiestnenie výrobku na trh a požiadajú colné orgány, aby zahrnuli jednu z nasledovných poznámok do obchodnej faktúry sprevádzajúcej výrobok a do akýchkoľvek iných relevantných sprievodných dokumentov:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

2. Keď vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu zistia, že príslušný výrobok sa nezhoduje s platnými pravidlami spoločenstva alebo vnútroštátnymi pravidlami o bezpečnosti výrobkov, podniknú vhodnú akciu, ktorá môže prípadne zahŕňať zákaz umiestnenia výrobku na trhu v súlade s uvedenými pravidlami; v prípadoch, v ktorých je zakázané umiestniť výrobok na trh, požiadajú colné orgány, aby zahrnuli jednu z nasledovných poznámok do obchodnej faktúry sprevádzajúcej výrobok a do akýchkoľvek iných relevantných sprievodných dokumentov:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. Na účely vykonania tohto nariadenia platia primerane ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 1468/81 z 19. mája 1981 o vzájomnej pomoci medzi administratívnymi orgánmi členských štátov a o ich spolupráci s Komisiou pri zabezpečení správneho uplatnenia zákona v colných alebo poľnohospodárskych záležitostiach [3].

4. Keď je príslušný výrobok následne prehlásený na colné účely iné než je uvoľnenie do voľného obehu a za predpokladu, že vnútroštátne orgány zodpovedné za monitorovanie trhu nemajú námietky, poznámky uvedené v odsekoch 1 a 2 za rovnakých podmienok môžu byť tiež zahrnuté do dokumentov používaných v súvislosti s týmto účelom.

Článok 7

Toto nariadenie platí len vtedy, keď pravidlá spoločenstva neobsahujú špecifické ustanovenia týkajúce sa organizácie hraničných kontrol špecifických výrobkov.

Toto nariadenie v žiadnom prípade neplatí v prípadoch, na ktoré sa uplatňujú pravidlá spoločenstva týkajúce sa kontrol nezávadnosti rastlín, veterinárskych a zootechnických kontrol a ochrany zvierat.

Článok 8

V priebehu troch mesiacov potom, čo toto nariadenie nadobudne účinnosť a na účely jeho vykonania, vypracuje sa v súlade s postupom stanoveným v článku 9 zoznam výrobkov alebo kategórií výrobkov, ktoré sa v kontexte s pravidlami spoločenstva špecifickejšie riadia podľa druhej zarážky článku 2; zoznam sa vypracuje na základe skúseností a/alebo pravidiel o bezpečnosti výrobkov. V súlade s tým istým postupom sa tento zoznam bude v prípade potreby revidovať, aby sa prispôsobil novej situácii vyplývajúcej zo skúseností a vývoja pravidiel o bezpečnosti výrobkov.

Článok 9

1. Komisii má pomáhať výbor zložený zo zástupcov členských štátov a predsedom má byť zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktorými sa stanovuje - alebo dopĺňa - zoznam výrobkov alebo kategórií výrobkov podrobnejšie krytých druhou zarážkou článku 2. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v rámci časového limitu, ktorý môže predseda stanoviť podľa naliehavosti opatrení, ktoré sa majú prijať. Stanovisko sa vyjadrí na základe väčšiny stanovenej článkom 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru majú váhu podľa uvedeného článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme opatrenia, ktoré sa okamžite uplatňujú.

b) Ak však plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia s nimi ihneď oboznámi Radu. V takom prípade:

- Komisia odloží na dobu maximálne troch mesiacov od dátumu takého oznámenia uplatnenie opatrení, o ktorých rozhodla,

- Rada pôsobiaca na základe kvalifikovanej väčšiny môže prijať rozdielne rozhodnutie v rámci časového limitu uvedeného v prvej zarážke.

Článok 10

Každý členský štát odovzdá Komisii charakteristiky označenia a sprievodné dokumenty uvedené v článku 1 a požadované podľa pravidiel spoločenstva alebo podľa jeho vlastných pravidiel, spolu s dôvodmi uvedenými pre colné orgány z hľadiska uplatnenia druhej zarážky článku 2. Komisia okamžite pošle ostatným členským štátom informácie, ktoré obdržala. Také charakteristiky sa prvý krát oznámia v priebehu dvoch mesiacov potom, čo toto nariadenia nadobudlo účinnosť.

Článok 11

1. Ak na účely uplatnenia tohto nariadenia členský štát rozhodne, že je potrebné určiť špeciálne body colného odbavenia pre kontroly určitého tovaru, oznámi to Komisii a iným príslušným členským štátom; Komisia aktualizuje a zverejní zoznam špeciálnych bodov colného odbavenia.

2. Obmedzenia vyplývajúce z povinnosti podľa prvého odseku podrobiť sa špeciálnym bodom colného odbavenia nesmú byť, pokiaľ ide o hospodárskych operátorov, neprimerané príslušnému cieľu, berúc na zreteľ skutočné okolnosti, ktoré môžu oprávňovať uplatňovanie takého záväzku.

Článok 12

Každý členský štát v priebehu dvoch mesiacov potom, čo toto nariadenie nadobudlo účinnosť, oznámi Komisii opatrenia, ktoré prijal z hľadiska jeho vykonania. Komisia oznámi tieto opatrenia ostatným členským štátom.

Článok 13

V priebehu dvoch rokov potom čo toto nariadenie nadobudlo účinnosť, podá Komisia o jeho uplatnení správu Európskemu parlamentu a Rade a navrhne akúkoľvek zmenu, ktorú považuje za potrebnú. Členské štáty na účely vypracovania takejto správy poskytnú Komisii všetky relevantné informácie týkajúce sa spôsobu, akým uplatňujú toto nariadenie, najmä vzhľadom na štatistiky vzťahujúce sa k uplatneniu článku 6.

Článok 14

Toto nariadenie nadobudne účinnosť jeden mesiac odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 1993

Za Radu

predseda

J. Trøjborg

[1] Ú. v. ES C 329, 15.12.1992, s. 3.

[2] Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 945/87 (Ú. v. ES L 90, 2.4.1987, s. 3).

--------------------------------------------------