31993L0109

Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

EF-Tidende nr. L 329 af 30/12/1993 s. 0034 - 0038
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0076
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0076


RAADETS DIREKTIV 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsaettelse af de naermere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopael i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 8 B, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Traktaten om Den Europaeiske Union udgoer en ny fase i processen hen imod en stadig snaevrere sammenslutning mellem de europaeiske folk; den har bl.a. til opgave paa en sammenhaengende og solidarisk maade at tilrettelaegge forbindelserne mellem medlemsstaternes folk, og et af dens grundlaeggende maal er at styrke beskyttelsen af medlemsstaternes statsborgeres rettigheder og interesser gennem indfoerelsen af et unionsborgerskab;

i afsnit II i traktaten om Den Europaeiske Union, der indeholder bestemmelser om aendring af traktaten om oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab med henblik paa oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, indfoeres der med henblik herpaa et unionsborgerskab for alle medlemsstaternes statsborgere, som i kraft af dette unionsborgerskab tillaegges en raekke rettigheder;

den valgret og valgbarhed i bopaelslandet ved valg til Europa-Parlamentet, der fastsaettes ved artikel 8 B, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, er en udmoentning af forbuddet mod forskelsbehandling mellem et lands statsborgere og statsborgere fra andre EF-lande samt en logisk foelge af retten til at faerdes og opholde sig frit paa andre medlemsstaters omraade i henhold til EF-traktatens artikel 8 A;

EF-traktatens artikel 8 B, stk. 2, omhandler kun muligheden for at stemme og lade sig opstille ved valg til Europa-Parlamentet og foregriber paa ingen maade, at der i henhold til i EF-traktatens artikel 138, stk. 3, skal fastsaettes en ensartet valgmaade i alle medlemsstater; bestemmelsen har hovedsagelig til formaal at ophaeve det krav om indfoedsret i landet, der for oejeblikket stilles i de fleste medlemsstater for at kunne udoeve disse rettigheder;

anvendelsen af EF-traktatens artikel 8 B, stk. 2, forudsaetter ikke en harmonisering af medlemsstaternes valgordninger, og under hensyn til proportionaliteitsprincippet i EF-traktatens artikel 3 B, stk. 3, boer Faellesskabets lovgivning paa dette omraade ikke omfatte mere, end hvad der er noedvendigt for at virkeliggoere maalet i EF-traktatens artikel 8 B, stk. 2;

EF-traktatens artikel 8 B, stk. 2, tilsigter, at alle unionsborgere ved valg til Europa-Parlamentet skal kunne udoeve deres valgret og valgbarhed paa samme vilkaar i bopaelslandet, uanset om de er statsborgere i det paagaeldende land eller ej; de krav, bl.a. med hensyn til varighed af bopael i landet samt bevis herfor, der stilles til statsborgere fra andre EF-lande, maa derfor vaere de samme som dem, der i givet fald stilles til landets egne statsborgere;

den valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentet i bopaelslandet, som fastsaettes for EF-borgere i EF-traktatens artikel 8 B, stk. 2, traeder dog ikke i stedet for deres valgret og valgbarhed i deres hjemland; det er vigtigt at respektere unionsborgernes frihed til at vaelge, i hvilken medlemsstat de oensker at deltage i EF-valg, idet der dog maa drages omsorg for, at denne frihed ikke misbruges til at stemme eller lade sig opstille i flere lande samtidig;

enhver undtagelse fra de almindelige regler i naervaerende direktiv boer ifoelge EF-traktatens artikel 8 B, stk. 2, vaere begrundet i specifikke problemer i en medlemsstat, og enhver undtagelse boer i sagens natur kunne tages op til fornyet overvejelse;

saadanne specifikke problemer kan bl.a. opstaa i en medlemsstat, hvor antallet af de bosiddende unionsborgere uden statsborgerskab i landet, der har naaet valgalderen, klart overstiger gennemsnittet; udgoer disse unionsborgere 20 % af den samlede vaelgerskare, er det berettiget at traeffe undtagelsesbestemmelser, der er baseret paa varigheden af bopael i landet;

formaalet med unionsborgerskabet er at fremme unionsborgernes integrering i deres vaertsland, og det stemmer i den sammenhaeng overens med traktatens intentioner om at undgaa enhver polarisering mellem nationale og ikke-nationale kandidatlister;

denne risiko for polarisering goer sig navnlig gaeldende i en medlemsstat, hvor antallet af bosiddende unionsborgere fra andre medlemsstater i den stemmeberettigede alder overstiger 20 % af det samlede antal derboende unionsborgere i den stemmeberettigede alder, og den paagaeldende medlemsstat boer derfor under overholdelse af EF-traktatens artikel 8 B kunne fastsaette saerlige bestemmelser om kandidatlisters sammensaetning;

i visse medlemsstater har derboende statsborgere fra andre medlemsstater valgret ved valg til det nationale parlament, og visse af dette direktivs bestemmelser kan derfor ikke anvendes der -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

1. I dette direktiv fastsaettes bestemmelserne for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopael i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere.

2. Bestemmelserne i dette direktiv beroerer ikke de enkelte medlemsstaters bestemmelser om valgret og valgbarhed for de af deres statsborgere, der har bopael uden for deres valgomraade.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:

1) »valg til Europa-Parlamentet«: almindelige direkte valg af repraesentanterne i Europa-Parlamentet, jf. akten af 20. september 1976 (1)

2) »valgomraade«: det omraade i en medlemsstat, inden for hvilket folket i den paagaeldende medlemsstat vaelger repraesentanter til Europa-Parlamentet i overensstemmelse med foernaevnte akt samt med valgloven i vedkommende medlemsstat

3) »bopaelsland«: den medlemsstat, hvor unionsborgeren har bopael, men ikke er statsborger

4) »hjemland«: den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger

5) »EF-vaelger«: enhver unionsborger med valgret til Europa-Parlamentet i bopaelslandet i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv

6) »EF-valgbar«: enhver unionsborger, der er valgbar til Europa-Parlamentet i bopaelslandet i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv

7) »valgliste«: den officielle liste over alle vaelgere med valgret i en bestemt valgkreds eller andet lokalt afstemningsomraade, som udarbejdes og ajourfoeres af den kompetente myndighed i henhold til bopaelslandets valglovgivning, eller folkeregisteret, saafremt en vaelgers valgret fremgaar heraf

8) »skaeringsdato«: den dato eller de datoer, hvor unionsborgere i henhold til lovgivningen i bopaelslandet skal opfylde betingelserne for valgret og valgbarhed i landet

9) »formel erklaering«: erklaering afgivet under strafansvar af en vaelger eller en valgbar, i overensstemmelse med national gaeldende lov.

Artikel 3

Enhver person, der paa skaeringsdatoen:

a) er unionsborger i henhold til traktatens artikel 8, stk. 1, andet afsnit, og som

b) uden at vaere statsborger i bopaelslandet i oevrigt opfylder de betingelser for valgret og valgbarhed, der i henhold til dette lands lovgivning kraeves opfyldt af landets egne statsborgere,

har valgret og er valgbar i bopaelslandet ved valg til Europa-Parlamentet, medmindre vedkommende har fortabt sine rettigheder i henhold til artikel 6 eller 7.

Hvis bopaelslandets statsborgere for at vaere valgbare skal have vaeret statsborgere i et bestemt tidsrum, anses unionsborgere for at opfylde denne betingelse, naar de i samme tidsrum har vaeret statsborgere i en medlemsstat.

Artikel 4

1. EF-vaelgere kan udoeve deres valgret enten i bopaelslandet eller i hjemlandet. Ingen maa afgive stemme mere end én gang ved hvert valg.

2. Ingen maa lade sig opstille i mere end én medlemsstat ved hvert valg.

Artikel 5

Hvis bopaelslandets statsborgere for at have valgret og vaere valgbare skal have haft bopael inden for landets valgomraade i et bestemt tidsrum, anses EF-vaelgere og EF-valgbare for at opfylde denne betingelse, naar de har haft bopael i et tilsvarende tidsrum i andre medlemsstater. Denne bestemmelse gaelder med forbehold af saerlige krav til varighed af bopael i en bestemt valgkreds eller et lokalt afstemningsomraade.

Artikel 6

1. En unionsborger, der har bopael i en medlemsstat uden at vaere statsborger i landet, og som ved en civil- eller strafferetlig afgoerelse har fortabt sin valgbarhed i henhold til enten bopaelslandets eller hjemlandets lovgivning, er ikke valgbar i bopaelslandet ved valg til Europa-Parlamentet.

2. En unionsborgers opstilling til valg til Europa-Parlamentet i bopaelslandet erklaeres uantagelig, saafremt vedkommende ikke kan fremlaegge den attest, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2.

Artikel 7

1. Bopaelslandet har ret til at forsikre sig om, at en unionsborger, der har tilkendegivet oenske om at udoeve sin valgret i landet, ikke ved en civil- eller strafferetlig afgoerelse har fortabt denne ret i hjemlandet.

2. Med henblik paa gennemfoerelse af stk. 1 kan bopaelslandet fremsende den i artikel 9, stk. 2, omhandlede erklaering til hjemlandet. I samme oejemed fremsendes de fornoedne og normalt foreliggende oplysninger fra hjemlandet paa behoerig vis og inden for en rimelig frist; disse oplysninger maa kun omfatte angivelser, som er absolut noedvendige for gennemfoerelsen af denne artikel, og de maa ikke anvendes til andet formaal. Afkraefter oplysningerne erklaeringens indhold, traeffer bopaelslandet de noedvendige foranstaltninger til at forhindre den paagaeldende i at afgive sin stemme.

3. Desuden kan hjemlandet paa behoerigt vis og inden for en rimelig frist tilsende bopaelslandet alle oplysninger, der er noedvendige for gennemfoerelsen af denne artikel.

Artikel 8

1. EF-vaelgere kan udoeve deres valgret i bopaelslandet, hvis de har tilkendegivet oenske herom.

2. Er der stemmepligt i bopaelslandet, gaelder denne pligt for de EF-vaelgere, som har tilkendegivet oenske om at stemme dér.

KAPITEL II UDOEVELSE AF VALGRET OG VALGBARHED

Artikel 9

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til, at de EF-vaelgere, der har tilkendegivet oenske herom, kan blive optaget paa valglisten i tilstraekkelig god tid inden selve valget.

2. For at blive optaget paa valglisten skal en EF-vaelger foere samme beviser som en vaelger med statsborgerskab i landet. Vedkommende skal endvidere fremlaegge en formel erklaering med angivelse af:

a) nationalitet og adresse i valgomraadet i bopaelslandet

b) i hvilken valgkreds eller i hvilket afstemningsomraade vedkommende eventuelt senest var optaget paa valglisten i hjemlandet, og

c) at vedkommende kun vil udoeve sin valgret i bopaelslandet.

3. Endvidere kan bopaelslandet kraeve, at EF-vaelgeren

a) i den i stk. 2 omhandlede erklaering angiver, at vedkommende ikke har fortabt valgretten i sit hjemland

b) fremlaegger er gyldigt identitetsbevis

c) oplyser fra hvilken dato vedkommende har vaeret bosiddende i den paagaeldende stat eller i en anden medlemsstat.

4. EF-vaelgere, der er blevet optaget paa valglisten, fortsaetter med at vaere optaget paa denne paa samme vilkaar som vaelgere med statsborgerskab i landet, indtil de anmoder om at blive slettet eller automatisk bliver slettet, fordi de ikke laengere opfylder de betingelser, der kraeves opfyldt for udoevelse af valgretten.

Artikel 10

1. Ved sin anmeldelse som kandidat skal en EF-valgbar foere samme beviser som en kandidat med statsborgerskab i landet. Vedkommende skal desuden fremlaegge en formel erklaering med angivelse af:

a) nationalitet og adresse i valgomraadet i bopaelslandet

b) at vedkommende ikke samtidig opstiller til valg til Europa-Parlamentet i en anden medlemsstat

c) i hvilken valgkreds eller i hvilket afstemningsomraade vedkommende eventuelt senest var optaget paa valglisten i hjemlandet.

2. Den EF-valgbare skal ved sin anmeldelse som kandidat tillige fremlaegge en attest fra de vedkommende myndigheder i hjemlandet, hvoraf det fremgaar, at den paagaeldende ikke har fortabt retten til at opstille i dette land, eller at myndighederne ikke har kendskab til en saadan fortabelse.

3. Endvidere kan bopaelslandet kraeve, at den EF-valgbare fremlaegger et gyldigt identitetsbevis; det kan ligeledes kraeve, at den paagaeldende oplyser, fra hvilken dato den paagaeldende har vaeret statsborger i en medlemsstat.

Artikel 11

1. Bopaelslandet underretter den paagaeldende om, hvorvidt anmodningen om optagelse paa valglisten eller kandidatlisten er imoedekommet.

2. Unionsborgere, som i bopaelslandet har faaet afslag paa anmodning om optagelse paa valglisten, eller hvis opstilling er blevet afvist, har samme klageadgang, som vaelgere og valgbare med statsborgerskab i bopaelslandet har i tilsvarende tilfaelde i henhold til landets lovgivning.

Artikel 12

Bopaelslandet skal i tilstraekkelig god tid paa behoerig vis underrette EF-vaelgere og EF-valgbare om de betingelser og bestemmelser, der gaelder for udoevelse af valgret og valgbarhed i det paagaeldende land.

Artikel 13

Medlemsstaterne udveksler de oplysninger, der er noedvendige for gennemfoerelsen af artikel 4. Med henblik herpaa sender bopaelslandet paa grundlag af den i artikel 9 og 10 omhandlede formelle erklaering i passende tid inden selve valget oplysninger om statsborgere, som er optaget paa valglisten, eller som har anmeldt deres kandidatur, til disses hjemland. Hjemlandet traeffer i henhold til sin nationale lovgivning de noedvendige foranstaltninger til at hindre, at dets statsborgere afgiver stemme to gange eller opstiller to steder.

KAPITEL III UNDTAGELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 14

1. Udgoer de unionsborgere i den stemmeberettigede alder, der har bopael i en medlemsstat, hvori de ikke har statsborgerskab, pr. 1. januar 1993 mere end 20 % af samtlige bosiddende unionsborgere i den stemmeberettigede alder i den paagaeldende medlemsstat, kan denne, uanset bestemmelserne i artikel 3, 9 og 10, bestemme:

a) at valgret et forbeholdt de EF-vaelgere, der mindst har haft bopael i landet i et naermere fastsat tidsrum, som dog ikke kan overstige fem aar

b) at valgbarhed er forbeholdt de EF-valgbare, der mindst har haft bopael i landet i et naermere fastsat tidsrum, som dog ikke kan overstige ti aar.

Disse bestemmelser beroerer ikke de hensigtsmaessige foranstaltninger, som denne medlemsstat kan traeffe med hensyn til sammensaetning af kandidatslisterne, og som navnlig skal lette integrationen af unionsborgere, der ikke er nationale statsborgere.

EF-vaelgere og EF-valgbare er ikke underlagt kravene i foerste afsnit med hensyn til det tidsrum, de skal have haft bopael i bopaelslandet, saafremt de ikke har valgret eller er valgbare som foelge af, at de har bopael uden for hjemlandet, eller som foelge af varigheden af dette ophold.

2. Saafremt det pr. 1. februar 1994 i en medlemsstats lovgivning fastsaettes, at statsborgere fra en anden medlemsstat, der har bopael dér, har valgret til denne medlemsstats nationale parlament og derfor kan blive optaget paa denne medlemsstats egne vaelgere, kan denne foerste medlemsstat uanset dette direktiv undlade at anvende direktivets artikel 6 til 13 paa disse statsborgere.

3. Senest den 31. december 1997 og derefter 18 maaneder forud for hvert valg til Europa-Parlamentet forelaegger Kommissionen en rapport for Raadet og Europa-Parlamentet, hvori den kontrollerer, om begrundelserne for at give de paagaeldende medlemsstater tilladelse til at indfoere undtagelsesbestemmelser efter EF-traktatens artikel 8 B, stk. 2, fortsat bestaar, idet Kommissionen i givet fald foreslaar, at der foretages de fornoedne tilpasninger.

Medlemsstater, der indfoerer undtagelsesbestemmelser i henhold til stk. 1, meddeler Kommissionen alle fornoedne oplysninger til begrundelse heraf.

Artikel 15

Foelgende saerbestemmelser gaelder for fjerde direkte valg til Europa-Parlamentet:

a) for unionsborgere, der pr. 15. februar 1994 allerede har valgret i bopaelslandet og er optaget paa en valgliste i bopaelslandet, kraeves formaliteterne i artikel 9 ikke opfyldt

b) de medlemsstater, hvor valglisterne er opstillet foer den 15. februar 1994, tager de fornoedne skridt til at sikre, at EF-vaelgere, der oensker, at udoeve deres valgret i det paagaeldende land, kan blive optaget paa valglisterne i tide foer valgdagen

c) i de medlemsstater, hvor der ikke opstilles specifikke valglister, men hvor borgerens valgret er anfoert i folkeregistreret, og hvor der ikke er stemmepligt, kan denne ordning ligeledes finde anvendelse paa de EF-vaelgere, der er opfoert i dette register, og som efter at vaere blevet underrettet individuelt om deres rettigheder ikke har tilkendegivet oenske om at udoeve deres valgret i hjemlandet. De sender hjemlandets myndigheder det dokument, hvori det tilkendegives, at disse vaelgere har givet udtryk for, at de agter at stemme i bopaelsstaten

d) de medlemsstater, som har en ved lov fastsat intern procedure for opstilling af kandidater for de politiske partier, kan bestemme, at procedurer, som er indledt i overensstemmelse med loven foer den 1. februar 1994, og afgoerelser truffet i forbindelse hermed, fortsat er gyldige.

KAPITEL IV AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 16

Kommissionen aflaegger senest den 31. december 1995 rapport til Europa-Parlamentet og Raadet om anvendelsen af dette direktiv ved valget til Europa-Parlamentet i juni 1994. Paa grundlag af denne rapport kan Raadet enstemmigt paa forslag af Kommissionen og efter hoering af Europa-Parlamentet vedtage bestemmelser om aendring af dette direktiv.

Artikel 17

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. februar 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 18

Dette direktiv traeder i kraft paa dagen for dets offentliggoerelse i De Europaeiske Faelleskabers Tidende.

Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 6. december 1993.

Paa Raadets vegne

W. CLAES

Formand

(1) EFT nr. C 329 af 6. 12. 1993.

(2) EFT nr. L 278 af 8. 10. 1976, s. 5.