31993L0045Úradný vestník L 159 , 01/07/1993 S. 0133 - 0133
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 24 S. 0079
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 24 S. 0079


Smernica Komisie 93/45/EHS

zo 17. júna 1993,

týkajúca sa výroby nektárov bez prísady cukrov alebo medu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 75/726/EHS zo 17. novembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa ovocných štiav a niektorých podobných výrobkov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 89/394/EHS [2] a najmä jej článok 1 ods. 7 písm. b), ktorý stanovuje, že v prípade niektorých druhov ovocia, ktorých šťava má prirodzene vysoký obsah cukru, môže z nich byť nektár vyrábaný bez prísady cukrov,

keďže ovocie uvedené v bodoch II a III prílohy smernice 75/726/EHS a marhule môžu mať prirodzene vysoký obsah cukru a teda spadať do príslušnej kategórie;

keďže je preto vhodné, ak sú splnené podmienky, povoliť výrobu nektárov bez prísady cukrov alebo medu;

keďže z hľadiska rozsahu a účinkov zamýšľanej akcie sú opatrenia spoločenstva nielen potrebné ale taktiež nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov; keďže tieto ciele nemôžu členské štáty dosiahnuť individuálne; keďže okrem toho sú takéto ciele na úrovni spoločenstva už stanovené v smernici 75/726/EHS;

keďže zoznam stanovený touto smernicou je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potraviny,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ovocie uvedené v bodoch II a III prílohy smernice 75/726/EHS a marhule možno použiť, samostatne alebo v zmesi, na výrobu nektárov bez prísady cukrov alebo medu, ak to umožňuje ich prirodzene vysoký obsah cukru.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú potrebné zákonné, regulačné a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1993.

Budú o nich bezodkladne informovať Komisiu.

2. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto sa budú odvolávať na túto smernicu alebo budú takýmto odkazom doprevádzané v čase ich úradného uverejnenia. Postup na uskutočnenie takéhoto odkazu bude prijatý členskými štátmi.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. júna 1993.

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 311, 1.12.1975, s. 40.

[2] Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 14.

--------------------------------------------------