31993L0033Úradný vestník L 188 , 29/07/1993 S. 0032 - 0037
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0238
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0238


Smernica Rady 93/33/EHS

zo 14. júna 1993

o ochranných zariadeniach určených k zabráneniu neoprávneného použitia dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na smernicu Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel [1],

so zreteľom na návrh Komisie [2],

v spolupráci s Európskym parlamentom [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu; keďže je potrebné prijať opatrenia vyžadované na tento účel;

keďže dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá musia vzhľadom k ochranným zariadeniam určeným k zabráneniu ich neoprávneného použitia v každom členskom štáte vykazovať určité technické charakteristiky stanovené záväznými opatreniami, ktoré sa navzájom medzi jednotlivými členskými štátmi líšia; keďže v dôsledku týchto rozdielov predstavujú takéto opatrenia prekážku obchodu v spoločenstve;

keďže takéto prekážky vytvárania a fungovania vnútorného trhu sa môžu odstrániť vtedy, ak všetky členské štáty príjmu rovnaké požiadavky namiesto svojich vnútroštátnych pravidiel;

keďže je potrebné vypracovať harmonizované požiadavky týkajúce sa ochranných zariadení určených k zabráneniu neoprávneného použitia dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel, aby sa mohli na každý typ takého vozidla uplatňovať postupy typového schválenia a typového schválenia komponentu, stanovené v smernici 92/61/EHS;

keďže vzhľadom na rozsah a dôsledky akcie navrhovanej v tejto oblasti, sú opatrenia spoločenstva, ktoré sú predmetom tejto smernice nielen potrebné ale i podstatné, v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, ktorým je zavedenie typového schválenia vozidiel v spoločenstve; keďže tento cieľ nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty jednotlivo;

keďže v záujme uľahčenia prístupu na trhy štátov mimo spoločenstva, sa javí nevyhnutné uznať rovnocennosť požiadaviek tejto smernice a požiadaviek Predpisu č. 62 Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica a jej prílohy sa uplatnia na ochranné zariadenia určené k zabráneniu neoprávneného použitia pre všetky typy vozidiel definovaných v článku 1 smernice 92/61/EHS.

Článok 2

Pre udelenie typového schválenia komponentu z hľadiska ochranného zariadenia určeného k zabráneniu neoprávneného použitia pre typ dvoj — alebo trojkolesového motorového vozidla a pre podmienky voľného pohybu takýchto vozidiel sa použije postup, ktorý je stanovený v kapitolách II a III smernice 92/61/EHS.

Článok 3

V súlade s ustanoveniami článku 11 smernice 92/61/EHS sa týmto uznáva rovnocennosť medzi požiadavkami stanovenými touto smernicou a požiadavkami stanovenými v predpise OSN/EHK č. 62 (E/ECE//TRANS/505-Add. 61/Amend. 1).

Orgány členských štátov, ktoré udeľujú typové schválenie komponentu akceptujú schválenia udelené podľa požiadaviek vyššie uvedeného predpisu č. 62, ako aj schvaľovacie značky komponentu ako alternatívu k zodpovedajúcim schváleniam udeleným podľa požiadaviek tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica môže byť upravená v súlade s článkom 13 smernice 70/156/EHS [5], aby:

- brala do úvahy všetky úpravy predpisu EHK Organizácie Spojených národov uvedeného v článku 3,

- sa jej prílohy prispôsobili technickému pokroku.

Článok 5

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. decembra 1994. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Od dátumu uvedeného v prvom pododseku nesmú členské štáty, z dôvodov spojených s ochrannými zariadeniami určenými k zabráneniu neoprávneného použitia, zakázať prvýkrát uviesť do prevádzky vozidlá, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

Ustanovenia uvedené v prvom pododseku sa budú uplatňovať od 14. júna 1995.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré príjmu v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 14. júna 1993

za Radu

predseda

J. TRØJBORG

[1] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72.

[2] Ú. v. ES C 293, 9.11.1992, s. 32.

[3] Ú. v. ES C 337, 21.12.1992, s. 103 a Ú. v. ES C 176, 28.6.1993.

[4] Ú. v. ES C 73, 15.3.1993, s. 22.

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/53/EHS (Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ROZSAH PÔPOBNOSTI — DEFINÍCIE — VŠEOBECNÉ A ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY

1. ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Táto smernica sa použije na ochranné zariadenia určené k zabráneniu neoprávneného použitia dvojkolesových motorových vozidiel s postranným vozíkom alebo bez neho, a pre trojkolesové motorové vozidlá.

2. DEFINÍCIE

2.1. Na účely tejto smernice

2.2. "typové schválenie komponentu" znamená typové schválenie komponentu vzhľadom k ochrane proti neoprávnenému použitiu typu vozidla;

2.3. "typ vozidla" znamená motorové vozidlá, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia a neodlišujú sa najmä v nasledovných aspektoch;

2.3.1. informácie týkajúce sa typu vozidla, poskytnuté výrobcom;

2.3.2. usporiadanie a tvar komponentu alebo komponentov vozidla, na ktoré pôsobí ochranné zariadenie;

2.3.3. typ ochranného zariadenia;

2.4. "ochranné zariadenie" znamená systém určený na zabránenie neoprávneného použitia vozidla aktívnym blokovaním riadenia a/alebo prevodu; tento systém môže:

2.4.1. pôsobiť výhradne a aktívne len na riadenie, (zariadenie typu - 1);

2.4.2. pôsobiť aktívne na riadenie v tej istej dobe ako zariadenie, ktoré vypína motor vozidla, (zariadenie typu - 2);

2.4.3. s predpätím, pôsobiť aktívne na riadenie v tej istej dobe ako zariadenie, ktoré vypína motor vozidla, (zariadenie typu - 3);

2.4.4. pôsobiť aktívne na prevodové ústrojenstvo, (zariadenie typu - 4);

2.5. "mechanizmus riadenia" znamená ovládač riadenia (kormidlo alebo volant), hlavu riadenia a akékoľvek doplnkové vybavenie alebo iné komponenty, ktoré majú priamy vplyv na účinnosť ochranného zariadenia;

2.6. "kombinácia" znamená variant konštruovaný a vyrobený špeciálne pre toto použitie blokovacieho systému, ktorý keď je primerane aktivovaný, umožňuje činnosť uvedeného blokovacieho systému;

2.7. "kľúč" znamená akékoľvek zariadenie konštruované a vyrobené k aktivácii blokovacieho systému, ktorý sám bol konštruovaný a vyrobený tak, aby bol aktivovaný výhradne týmto zariadením.

3. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

3.1. Všetky dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, s výnimkou mopedov, musia byť vybavené ochranným zariadením určeným na zabránenie neoprávneného použitia, ktoré spĺňa požiadavky obsiahnuté v tejto smernici. Ak je zariadenie určené k zabráneniu neoprávneného použitia namontované na moped, musí spĺňať požiadavky obsiahnuté v tejto smernici.

3.2. Ochranné zariadenie musí byť také, aby:

3.2.1. ho bolo nutné vyradiť z činnosti pri smerovaní, jazde alebo pohybe vozidla priamo vpred;

3.2.2. ho bolo nutné, v prípade ochranného zariadenia typu - 4, urobiť neúčinným v záujme uvoľnenia prevodového ústrojenstva. Ak je toto zariadenie aktivované ručným ovládačom, musí pôsobiť v tej istej dobe ako zariadenie, ktoré vypína motor vozidla;

3.2.3. kľúč sa môže odstrániť len keď je západka úplne zasunutá alebo uvoľnená. Nesmie sa umožniť akákoľvek medziľahlá poloha kľúča, ktorá by mohla následne spôsobiť zasunutie západky aj keď je vložený kľúč ochranného zariadenia.

3.3. Požiadavky uvedené v bode 3.2 musia byť splnené len jednou manipuláciou kľúča.

3.4. Ochranné zariadenie uvedené v bode 3.1 a časti na ktoré pôsobí vo vozidle, majú byť konštruované tak, aby nemohlo byť rýchle a bez toho, aby vzbudilo pozornosť otvorené, urobené neúčinným alebo zničené, napríklad použitím obyčajného, lacného náradia, vybavenia alebo prístrojov, ktoré možno ľahko ukryť.

3.5. Ochranné zariadenie musí tvoriť časť pôvodného vybavenia vozidla (t. j. namontované výrobcom pred prvým maloobchodným predajom). Zámka musí byť zamontovaná pevne v ochrannom zariadení. (Ak sa zámka dá, po odstránení krytu alebo akéhokoľvek iného zadržiavacieho zariadenia, vytiahnuť, nie je to v rozpore s touto požiadavkou).

3.6. Blokovací systém s kľúčom musí mať minimálne 1000 rôznych kombinácií, alebo sa musí rovnať počtu vozidiel vyrobených ročne, ak je tento počet nižší než 1000. Početnosť výskytu každej kombinácie pre daný typ vozidla musí byť zhruba jedna na 1000 vozidiel.

3.7. Kód kľúča a zámky nesmie byť viditeľný.

3.8. Zámka musí byť konštruovaná, vyrobená a namontovaná tak, aby nebolo možné otočiť vložkou zámky keď je v blokovacej polohe, použitím momentu menšieho než 0,245 m daN iným, než na to určeným kľúčom, a

3.8.1. ak je vložka zámky kolíkového typu, nesmú byť vedľa seba viac než dve zhodné drážky pôsobiace v tom istom smere a viac než 60 % zhodných drážok, alebo

3.8.2. ak je vložka kotúčového typu, nesmú byť vedľa seba viac než dve zhodné susedné drážky pôsobiace v tom istom smere a viac než 50 % zhodných drážok.

3.9. Ochranné zariadenie musí byť také, aby za pohybu vozidla s motorom v chode, neexistovala žiadna možnosť náhodného zablokovania, ktoré by mohlo ohroziť najmä bezpečnosť.

3.10. Ak bolo ochranné zariadenie typu 1, 2 alebo 3 už raz pripravené k činnosti, musí bez poškodenia mechanizmu riadenia, ktoré by znížilo bezpečnosť, odolať pri statickým podmienkach krútiacemu momentu 20 m daN, pôsobiacemu v oboch smeroch, rovnobežne s osou hriadeľa riadenia.

3.11. Ak je ochranné zariadenie typu 1, 2 alebo 3, musí byť konštruované tak, aby bolo riadenie zablokované len v uhle najmenej 20° naľavo a/alebo napravo od smeru priamo vpred.

3.12. V prípade zariadení typu - 4, musí ochranné zariadenie v blokovacej polohe pri použití maximálneho krútiaceho momentu motora, zabrániť otočeniu hnacieho kolesa.

4. ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY

4.1. Okrem všeobecných požiadaviek, ktoré sú uvedené v bode 3, musí ochranné zariadenie tiež spĺňať špecifické požiadavky uvedené nižšie:

4.1.1. v prípade ochranných zariadení typu-1 alebo typu-2, nesmie byť možné aktivovať zámku inak než pohybom kľúča, pričom je mechanizmus riadenia definovaný v bode 2.5 v polohe vhodnej pre zasunutie západky do zodpovedajúceho otvoru;

4.1.2. v prípade ochranných zariadení typu-3, nesmie byť predpätie západky možné zásahom užívateľa vozidla v spojení s otočením kľúča, alebo s prídavným otočením kľúča. Okrem podmienok uvedených v bode 3.2.3, nesmie byť možné vytiahnuť kľúč po predpätí západky;

4.2. u ochranných zariadení typu-2 a typu-3, nesmie byť možné zasunúť západku, ak je zariadenie v polohe umožňujúcej spustenie motora vozidla;

4.3. keď je ochranné zariadenie typu-3 pripravené k činnosti, nesmie byť možné zabrániť jeho funkcii;

4.4. ochranné zariadenia typu-3 musia zostať v dobrom prevádzkovom stave a musia najmä naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 3.8, 3.9, 3.10 a 4.3 potom, čo boli podrobené cyklu 2500 blokovacím cyklom v každom smere v testoch špecifikovaných v prílohe II.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

TEST OPOTREBENIA NA OCHRANNÝCH ZARIADENIACH TYPU 3

1. TESTOVACIE VYBAVENIE

1.1. Testovacie vybavenie sa skladá z:

1.1.1. zariadenia, na ktorom môže byť namontovaná vzorka riadiacej jednotky vybavená ochranným zariadením, definovaným v bode 2.4 v prílohe I;

1.1.2. systému zapínania a vypínania zariadenia, vrátane použitia kľúča;

1.1.3. systému určeného k otáčaniu hriadeľa riadenia vo vzťahu k ochrannému zariadeniu.

2. METÓDA TESTU

2.1. Vzorka riadiacej jednotky vybavená ochranným zariadením sa upevní na zariadenie uvedené v bode 1.1.1.

2.2. Testovací cyklus sa potom skladá z nasledovných operácií:

2.2.1. východzia poloha:

ochranné zariadenie sa vyradí z činnosti a hriadeľ riadenia sa uvedie do polohy zabraňujúcej aktivácii ochranného zariadenia;

2.2.2. pripravenosť k činnosti:

ochranné zariadenie sa uvedie do stavu schopného činnosti otočením kľúča;

2.2.3. uvedenie do činnosti:

hriadeľ riadenia sa otáča tak, aby bol moment na neho pôsobiaci v dobe, keď je ochranné zariadenie pripravené k činnosti, rovný 5,88 Nm ± 0,25;

2.2.4. vyradenie z činnosti:

ochranné zariadenie sa vyradí z činnosti normálnymi prostriedkami, moment sa zníži na nulovú hodnotu, aby sa uľahčilo vyradeniu z činnosti;

2.2.5. spätná poloha:

hriadeľ riadenia sa otáča až pokiaľ nedosiahne polohu, ktorá zabraňuje zapojeniu ochranného zariadenia;

2.2.6. otáčanie v opačnom smere:

činnosti uvedené v bodoch 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 sa opakujú, ale v opačnom smere otáčania hriadeľa riadenia;

2.2.7. interval medzi dvomi po sebe idúcimi zapojeniami zariadenia má byť najmenej 10 sekúnd;

2.3. počet cyklov vyvolávajúcich opotrebenie je stanovený v bode 4.4 Prílohy I.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

--------------------------------------------------