31993L0024Úradný vestník L 149 , 21/06/1993 S. 0005 - 0009
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 50 S. 0046
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 50 S. 0046


Smernica Rady 93/24/EHS

z 1. júna 1993

o štatistických zisťovaniach, ktoré sa majú vykonávať ohľadne produkcie hovädzieho dobytka

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a predovšetkým na článok 43 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže smernica Rady 73/132/EHS zo dňa 15. mája 1973 o štatistických zisťovaniach, ktoré majú členské štáty vykonávať ohľadne hovädzieho dobytka, o prognózach ohľadne hovädzieho dobytka, ktorý má byť zabitý na bitúnkoch, a o štatistikách zabitého hovädzieho dobytka na bitúnkoch [3] a smernica Rady 78/53/EHS zo dňa 19. decembra 1977, určujúca dodatočné ustanovenia, vzťahujúce sa na štatistické zisťovania, ktoré majú členské štáty vykonávať ohľadne hovädzieho dobytka [4], boli niekoľkokrát zmenené a doplnené; a keďže sú potrebné ďalšie zmeny a doplnenia, mali by byť ustanovenia týchto smerníc z dôvodu väčšej prehľadnosti vydané v úplnom znení;

keďže by mali byť prijaté ustanovenia pre tie členské štáty, ktorých stavy hovädzieho dobytka tvoria len malé percento z celkových stavov hovädzieho dobytka spoločenstva, aby sa tak zredukoval počet ročných zisťovaní tam, kde je to vhodné;

keďže na to, aby sa zabezpečilo vhodné riadenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, predovšetkým pokiaľ ide o trh s hovädzím a teľacím mäsom, Komisia potrebuje pravidelné údaje o vývoji stavov zvierat a produkcii hovädzieho a teľacieho mäsa;

keďže zber a spracovanie údajov, ako aj organizácia zisťovania na národnej úrovni by aj naďalej mali zostať v kompetencii štatistických služieb členských štátov a Komisia by mala byť zodpovedná za koordináciu a harmonizáciu štatistických informácií na európskej úrovni a mala by pripraviť harmonizované metodológie potrebné na zavedenie politiky spoločenstva;

keďže na to, aby sa uľahčilo zavedenie tejto smernice, je potrebná úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou, čo by sa malo uskutočňovať prostredníctvom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku založeného rozhodnutím 72/279/EHS [5],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

ZISŤOVANIE STAVOV

A. Na národnej úrovni

Frekvencia – oblasť zisťovania

Článok 1

1. Členské štáty budú vykonávať štatistické zisťovania stavov hovädzieho dobytka na svojom území každý rok, a to k jednému dňu v mesiaci máj alebo jún a k jednému dňu v mesiaci december.

2. Členským štátom môže byť na základe ich žiadosti povolené, aby vykonávali májové alebo júnové zisťovania vo vybraných regiónoch za predpokladu, že tieto zisťovania pokrývajú najmenej 70 % stavov hovädzieho dobytka.

Tým členským štátom, ktorých stavy hovädzieho dobytka sú menšie ako 1,5 milióna kusov, môže byť povolené, aby vôbec nevykonávali jedno z dvoch zisťovaní uvedených v odseku 1 alebo aby ich vykonali len vo vybraných regiónoch.

Členským štátom môže byť na základe ich žiadosti povolené, aby namiesto štatistických zisťovaní podľa odseku 1 použili administratívne zdroje.

3. Pri posudzovaní žiadostí uvedených v odseku 2 Komisia rozhodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 17, pričom sa budú brať do úvahy záväzky vyplývajúce z článku 6.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice výraz "hovädzí dobytok" označuje domáce zvieratá patriace k druhom Bos taurus, Bubalus bubalus a Beefalo.

2. Zisťovania uvedené v článku 1 budú zahŕňať všetok hovädzí dobytok chovaný na poľnohospodárskych farmách tak, ako sú vymedzené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17. Zisťovania budú pokrývať dostatočný počet fariem tak, aby zahŕňali najmenej 95 % stavov hovädzieho dobytka, ako bolo udané v poslednom zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych fariem.

3. Nakoľko to len bude možné budú členské štáty dopĺňať výsledky zisťovaní stanovených v odseku 2 odhadom stavov hovädzieho dobytka, ktoré neboli pokryté zisťovaniami.

Členenie podľa kategórií

Článok 3

1. Zisťovania uvedené v článku 1 budú vykonávané takým spôsobom, aby sa zabezpečilo členenie stavov hovädzieho dobytka prinajmenšom do nasledujúcich kategórií:

A. hovädzí dobytok do 1 roka veku:

a) jatočné teľce

b) ostatné:

ba) býčky;

bb) jalovičky;

B. hovädzí dobytok vo veku medzi prvým a druhým rokom:

a) býčky;

b) jalovičky;

ba) jatočný dobytok;

bb) ostatné;

C. hovädzí dobytok vo veku dva roky a viac:

a) býky;

b) jalovice a kravy:

ba) jalovice;

1. jatočné jalovice;

2. ostatné;

bb) kravy:

1. dojné;

2. ostatné;

D. byvoly:

a) chovné byvolie samice;

b) ostatné byvoly.

2. Kategórie uvedené v odseku 1 môžu byť modifikované v súlade s postupom stanoveným v článku 17.

3. Kategórie budú definované v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Presnosť

Článok 4

1. Zisťovania uvedené v článku 1 budú vykonávané vyčerpávajúcimi zisťvaniami alebo reprezentatívnymi výberovými zisťovaniami.

2. Pre každý z členských štátov nebudú výberové chyby výsledkov zisťovaní stanovených v článku 2 (2) presahovať 1 % z celkového počtu hovädzieho dobytka a 1,5 % z celkového počtu kráv (interval spoľahlivosti 68 %).

3. K opore výberu a doplňujúcim odhadom podľa článku 2 (3) môžu členské štáty prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považujú za vhodné pre dosiahnutie kvality výsledkov zisťovania.

Konečný termín

Článok 5

1. Členské štáty oznámia Komisii predbežné výsledky zisťovaní a doplňujúce odhady do:

- 30. septembra toho istého roku, pokiaľ ide o májové/júnové zisťovanie,

- 15. februára nasledujúceho roku, pokiaľ ide o decembrové zisťovanie.

2. Členské štáty oznámia Komisii výsledky zisťovaní a doplňujúce odhady tak, ako sú definované v článku 4 (2) do:

- 15. októbra toho istého roku, pokiaľ ide o májové/júnové zisťovanie,

- 1. apríla nasledujúceho roku, pokiaľ ide o decembrové zisťovanie.

B. Na regionálnej úrovni

Územné podoblasti

Článok 6

1. Definitívne výsledky decembrového zisťovania budú zhrnuté za každú územnú podoblasť tak, ako je určené v súlade s postupom stanoveným v článku 17.

2. Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 17 schváliť žiadosť členského štátu o použitie regionálneho členenia podľa odseku 1 pre definitívne výsledky májového/júnového zisťovania.

3. Územné podoblasti uvedené v odseku 1 môžu byť zmenené a doplnené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Konečný termín

Článok 7

Členské štáty oznámia Komisii údaje uvedené v článku 6 do 15. mája roku nasledujúceho po príslušnom mesiaci.

C. Členenie podľa veľkosti stád

Veľkostné triedy

Článok 8

1. V nepárnych rokoch budú členské štáty na národnej úrovni vykonávať členenie definitívnych výsledkov decembrových zisťovaní podľa veľkostných tried stád tak, ako je určené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

2. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 schváliť žiadosť členského štátu o použitie členenia podľa veľkostných tried stád podľa odseku 1 pre definitívne výsledky v párnych rokoch a/alebo pre definitívne výsledky májového/júnového zisťovania.

3. Veľkostné triedy stád podľa odseku 1 môžu byť zmenené a doplnené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Konečný termín

Článok 9

Členské štáty postúpia Komisii údaje uvedené v článku 8 do 15. mája roku nasledujúceho po príslušnom mesiaci.

ODDIEL II

ŠTATISTIKA PORÁžOK

Článok 10

1. Členské štáty zostavia mesačné štatistiky, tykajúce sa počtu a mŕtvej váhy hovädzieho dobytka, ktorý bol zabitý na bitúnkoch na ich území, a ktorého mäso je považované za vhodné na konzumáciu pre ľudí.

Ak to bude potrebné, členské štáty tiež poskytnú odhady zabitých zvierat, ktoré nie sú zahrnuté vo výsledkoch, tak, aby štatistiky zahŕňali všetok hovädzí dobytok, ktorý bol zabitý na bitúnkoch na ich území.

2. Štatistiky uvedené v odseku 1 budú zostavené pre nasledujúcu kategóriu:

A. teľatá;

B. jalovice;

C. kravy;

D. býky;

E. voly.

3. Mŕtva váha uvádzaná v odseku 1 a kategórie v odseku 2 budú definované v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Konečný termín

Článok 11

Členské štáty budú informovať Komisiu o výsledkoch štatistických zisťovaní uvedených v článku 10 (1) do dvoch mesiacov nasledujúcich po príslušnom mesiaci.

ODDIEL III

PROGNÓZY PRODUKCIE

Článok 12

1. Členské štáty použijú výsledky zisťovania a ostatné dostupné informácie na vypracovanie prognóz ich ponuky hovädzieho dobytka za každý kalendárny polrok.

Táto ponuka bude vyjadrená ako hrubá domáca produkcia, ktorá bude zahŕňať všetok hovädzí dobytok zabitý na bitúnkoch plus saldo obchodu so živým hovädzím dobytkom v rámci spoločenstva a mimo neho. Prognózy uvedené v odstavci 1 budú navrhnuté pre nasledovné kategórie:

A. teľatá;

B. jalovice;

C. kravy;

D. býky;

E. voly.

Toto rozčlenenie môže byť zmenené a doplnené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

3. Definícia ponuky uvádzanej v odseku 1 a definícia kategórií v odseku 2 môžu byť zmenené a doplnené v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Konečný termín

Článok 13

Členské štáty postúpia prognózy uvedené v článku 12 (1) Komisii v nasledovných termínoch a za nasledovné šesťmesačné obdobia:

a) do 15. februára, pokiaľ ide o prognózy do prvých šiestich mesiacov nasledujúceho roku (vrátane);

b) do 1. októbra, pokiaľ ide o prognózy do ďalších šiestich mesiacov nasledujúceho roku (vrátane).

ODDIEL IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Členské štáty postúpia Komisii údaje uvedené v článkoch 5, 7, 9, 11 a 13 v súlade s nariadením Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o odovzdávaní údajov podliehajúcich štatistickému utajeniu Štatistického úradu Európskych spoločenstiev [6].

Článok 15

Komisia preskúma po porade s členskými štátmi:

a) poskytnuté výsledky;

b) technické problémy, ktoré vzniknú, predovšetkým pri príprave a vykonávaní zisťovaní a odhadov;

c) spoľahlivosť výsledkov zisťovaní a odhadov.

Článok 16

Členské štáty budú informovať Komisiu o akejkoľvek metodologickej alebo inej zmene, ktorá by mohla značne ovplyvniť štatistiky najneskôr do troch mesiacov po tom, čo daná zmena vstúpi do platnosti. Komisia upovedomí ostatné členské štáty o akomkoľvek takomto oznámení na vhodných pracovných stretnutiach.

Článok 17

1. Tam, kde je potrebné dodržiavať postup stanovený v tomto článku, predseda Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor") postúpi vec výboru buď z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu do termínu, ktorý môže predseda určiť podľa naliehavosti veci. Stanovisko bude prijaté väčšinou 54 hlasov, pričom hlasy zástupcov členských štátov sa budú vážiť spôsobom stanoveným v článku 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme navrhnuté opatrenia, keď sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak navrhnuté opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nie je prijaté žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh, týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada bude konať na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Ak po uplynutí troch mesiacov odo dňa postúpenia návrhu opatrení Rade Rada nerozhodne, Komisia prijme navrhnuté opatrenia.

Článok 18

1. Smernice 73/132/EHS a 78/53/EHS sa rušia s účinnosťou od 1. januára 1994.

2. Odkazy na zrušené smernice sa budú vykladať ako odkazy na túto smernicu.

Článok 19

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1994.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú tieto opatrenia obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo budú spojené s takýmto odkazom pri ich oficiálnom uverejnení. Metódy vypracovania takéhoto odkazu budú stanovené členskými štátmi.

Článok 20

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 1. júna 1993

Za Radu

predseda

J. Andersen

[1] Ú. v. ES C 18, 23.1.1993, s. 19.

[2] Ú. v. ES C 115, 26.4.1993.

[3] Ú. v. ES L 153, 9.6.1973, s. 25. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 1057/91 (Ú. v. ES L 107, 27.4.1991, s. 11).

[4] Ú. v. ES L 16, 20.1.1978, s. 20. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 86/80/EHS (Ú. v. ES L 77, 22.3.1986, s. 27).

[5] Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

--------------------------------------------------