31992R3911Úřední věstník L 395 , 31/12/1992 S. 0001 - 0005
Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 8 S. 0161
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 8 S. 0161


Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92

ze dne 9. prosince 1992

o vývozu kulturních statků

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že s ohledem na dokončení vnitřního trhu je třeba přijmout pravidla pro obchodování s třetími zeměmi, která by zajišťovala ochranu kulturních statků;

vzhledem k tomu, že s ohledem na závěry stanovené na zasedání Rady ze dne 19. listopadu 1990 se jeví nezbytné přijmout opatření zajišťující zejména, aby vývoz kulturních statků podléhal jednotné kontrole na vnějších hranicích Společenství;

vzhledem k tomu, že takový systém by mohl vyžadovat předložení vývozního povolení vydaného příslušným členským státem před vývozem kulturních statků podléhajících tomuto nařízení; že je třeba přesně stanovit oblast působnosti takových opatření včetně postupů k jejich provádění; že provádění systému by mělo být co nejjednodušší a nejúčinnější; že by měl být ustaven výbor, který by Komisi napomáhal při výkonu oprávnění na ni přenesených na základě tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že s ohledem na značnou zkušenosti orgánů členských států při používání nařízení Rady (EHS) č. 1468/81 ze dne 19. května 1981 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a o spolupráci mezi těmito orgány a Komisí k zajištění správného uplatňování celních a zemědělských předpisů [4], může být uvedené nařízení použito i v tomto případě;

vzhledem k tomu, že příloha tohoto nařízení má za cíl zřetelně stanovit kategorie kulturních statků, kterým by měla být poskytnuta zvláštní ochrana při obchodování s třetími zeměmi; aniž jsou tím dotčeny definice národního pokladu stanovené jednotlivými členskými státy ve smyslu čl. 36 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států podle článku 36 Smlouvy, "kulturními statky" se pro účely tohoto nařízení rozumí statky uvedené v příloze.

HLAVA 1

Vývozní povolení

Článek 2

1. Vývoz kulturních statků z celního území Společenství se může uskutečnit pouze při předložení vývozního povolení.

2. Vývozní povolení se vydá na žádost příslušné osoby:

- příslušným orgánem členského státu, na jehož území se daný kulturní statek oprávněně a s konečnou platností nacházel 1. ledna 1993,

- nebo, po uvedeném datu, příslušným orgánem členského státu, na jehož území se kulturní statek nachází, a to buď po oprávněném a konečném odeslání z jiného členského státu, nebo po vývozu z třetí země či zpětném dovozu z třetí země po oprávněném odeslání z členského státu do uvedené země.

Aniž je dotčen odstavec 4, členský stát, který je příslušný v souladu s první a druhou odrážkou prvního pododstavce, je oprávněn nepožadovat vývozní povolení pro kulturní statky uvedené v první a druhé odrážce kategorie A 1 přílohy, pokud mají omezenou archeologickou či vědeckou hodnotu, za předpokladu, že nepocházejí přímo z vykopávek, archeologických nálezů a archeologických nalezišť členského státu a že jejich uvedení na trhu je v souladu s právními předpisy.

Vývozní povolení může být pro účely tohoto nařízení odmítnuto, pokud se na dotyčné kulturní statky vztahují právní předpisy na ochranu národního pokladu umělecké, historické nebo archeologické hodnoty v příslušném členském státě.

V případě potřeby naváže orgán uvedený ve druhé odrážce prvního pododstavce kontakt s příslušnými orgány členského státu, z něhož pochází dotyčný kulturní statek, a zejména s příslušnými orgány ve smyslu směrnice Rady 93/…/EHS ze dne… o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu [5].

3. Vývozní povolení platí v rámci celého Společenství.

4. Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto článku, podléhá přímý vývoz národních kulturních statků umělecké, historické nebo archeologické hodnoty, které nejsou kulturními statky ve smyslu tohoto nařízení, z celního území Společenství vnitrostátním právním předpisům státu vývozu.

Článek 3

1. Členské státy vypracují Komisi seznam orgánů příslušných k vydávání vývozních povolení pro kulturní statky.

2. Komise zveřejní seznam těchto orgánů, jakož i veškerých změn seznamu v řadě C Úředního věstníku Evropských Společenství.

Článek 4

Vývozní povolení se předkládá celnímu orgánu příslušnému k přijetí celního prohlášení, pokud jsou splněny celní formality, jako podpůrný doklad k celnímu prohlášení.

Článek 5

1. Členské státy mohou omezit počet celních orgánů příslušných k vyřizování formalit týkajících se vývozu kulturních statků.

2. Členské státy, které využijí možnosti podle odstavce 1, uvědomí Komisi o celních orgánech oprávněných k vyřizování příslušných formalit.

Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropských Společenství.

HLAVA 2

Správní spolupráce

Článek 6

Pro účely provádění tohoto nařízení, se ustanovení nařízení (EHS) č. 1468/81, a zejména ustanovení týkající se důvěrnosti informací použijí přiměřeně.

Kromě spolupráce uvedené v odstavci 1 podniknou členské státy v rámci vzájemných vztahů nezbytné kroky ke spolupráci mezi celními správními orgány a příslušnými orgány uvedenými v článku 4 směrnice 93/…/EHS [6].

HLAVA 3

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 7

Ustanovení nezbytná k provádění tohoto nařízení, zejména ustanovení týkající se formuláře, jehož je třeba použít (např. vzor a technické podrobnosti), se přijmou v postupem podle čl. 8 odst. 2.

Článek 8

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Výbor se zabývá jakoukoli záležitostí týkající se provádění tohoto nařízení, kterou mu předloží předseda, a to buď z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme své stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, případně hlasováním.

Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj.

Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí.

Článek 9

Každý členský stát stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení. Sankce musí být dostatečné, aby podpořily dodržování těchto ustanovení.

Článek 10

Každý členský stát uvědomí Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení.

Komise sdělí tyto informace ostatním členským státům.

Každé tři roky Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění tohoto nařízení.

Rada přezkoumá po tříletém období používání tohoto nařízení jeho účinnost a na základě návrhu Komise provede veškeré nezbytné úpravy.

V každém případě přezkoumá Rada každé tři roky na návrh Komise a případně upraví částky uvedené v příloze na základě hospodářských a měnových ukazatelů ve Společenství.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení směrnice 93/…/EHS [7] v Úředním věstníku Evropských Společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 1992

Za Radu

předseda

W. Waldegrave

[1] Úř. věst. C 53, 28.2.1992, s. 8.

[2] Úř. věst. C 176, 13.7.1992, s. 31.

[3] Úř. věst. C 223, 31.8.1992, s. 10.

[4] Úř. věst. L 144, 2.6.1981, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (EHS) č. 954/87 (Úř. věst. L 90, 2.4.1987, s. 3).

[5] Ke dni vyhlášení tohoto nařízení nebyla směrnice dosud přijata; podle článku 11 vstupuje zmíněné nařízení v platnost třetím dnem po vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku Evropských společenství.

[6] Viz poznámka pod čarou k čl. 2 odst. 2.

[7] Směrnice o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, zmíněná již v čl. 2 odst. 2 a článku 6, nebyla ke dni vyhlášení dosud přijata.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

KATEGORIE KULTURNÍCH STATKŮ PODLE ČLÁNKU 1

1. Archeologické předměty starší 100 let, které pocházejí z: | |

— vykopávek a nálezů na zemi nebo pod vodní hladinou | 97050000 |

— archeologických nalezišť | 97060000 |

— archeologických sbírek |

2.Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo náboženských památek starších 100 let, které byly rozebrány na části | 97050000 |

97060000 |

3.Obrazy a malby zcela provedené ručně na jakémkoli podkladu a jakýmkoli materiálem | 9701 |

4.Mozaiky, na které se nevztahují kategorie 1 nebo 2, a kresby zcela provedené ručně na jakémkoli podkladu a jakýmkoli materiálem | 6914 |

9701 |

5. Originální rytiny, sítotisky a litografie s příslušnými deskami a originály plakátů | kapitola 49 |

97020000 |

84425099 |

6.Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným způsobem jako originál, pokud nejsou uvedeny v kategorii 1 | 97030000 |

7. Fotografie, filmy a jejich negativy | 3704 |

3705 |

3706 |

49119180 |

8. Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě nebo ve sbírkách | 97020000 |

97060000 |

49011000 |

49019900 |

49040000 |

49059100 |

49059900 |

49060000 |

9. Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách | 97050000 |

97060000 |

10. Tištěné mapy starší 200 let | 97060000 |

11.Archivy, a všechny jejich prvky, všech druhů a na jakémkoli podkladu, které jsou starší než 50 let | 3704 |

3705 |

3706 |

4901 |

4906 |

97050000 |

97060000 |

12. a)Sbírkya jednotlivé exempláře ze zoologických, botanických, mineralogických a anatomických sbírek | 97050000 |

b)Sbírkyhistorické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty | 97050000 |

13. Dopravní prostředky starší 75 let | 97050000 |

kapitola 86–89 |

14.Ostatní starožitnosti, které nejsou zahrnuty v kategoriích A1 až A13 | |

a) ve stáří 50 až 100 let: | |

— hračky, hry | kapitola 95 |

— skleněné předměty | 7013 |

— zlatnické práce | 7114 |

— nábytek | kapitola 94 |

— optické, fotografické a kinematografické nástroje | kapitola 90 |

— hudební nástroje | kapitola 92 |

— hodiny, hodinky a jejich části | kapitola 91 |

— předměty ze dřeva | kapitola 44 |

— keramické předměty | kapitola 69 |

— tapisérie | 58050000 |

— koberce | kapitola 57 |

— tapety | 4814 |

— zbraně | kapitola 93 |

b) ve stáří přes 100 let | 97060000 |

A. Toto nařízení se vztahuje na kulturní statky zahrnuté v kategoriích A1 až A14 pouze za předpokladu, že jejich hodnota odpovídá finančním limitám uvedeným v oddílu B, nebo je převyšuje.

B. Finanční limity použitelné pro určité kategorie uvedené v oddílu A (v ECU)

Hodnota: 0 (nula)

- 1 (archeologické předměty)

- 2 (památky rozebrané na části)

- 8 (prvotisky a rukopisy)

- 11 (archivy)

15000

- 4 (mozaiky a kresby)

- 5 (rytiny)

- 7 (fotografie)

- 10 (tištěné mapy)

50000

- 6 (sochy)

- 9 (knihy)

- 12 (sbírky)

- 13 (dopravní prostředky)

- 14 (jakákoli jiná položka)

150000

- 3 (obrazy)

Splnění podmínek týkajících se finančních hodnot je nutno posoudit při podání žádosti o navrácení kulturního statku. Finanční hodnotou je hodnota kulturního statku v členském státě uvedeném v čl. 2 odst. 2 nařízení.

Datum pro přepočet hodnot vyjádřených v ECU v příloze do národních měn je 1. leden 1993.

--------------------------------------------------