31992R3649Úradný vestník L 369 , 18/12/1992 S. 0017 - 0024
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0111
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0111


Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92

zo 17. septembra 1992

o zjednodušenom sprievodnom doklade na prepravu tovaru vo vnútri spoločenstva podliehajúcom spotrebnej dani, ktorý bol uvoľnený do obehu v odosielajúcom členskom štáte

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných dohodách týkajúcich sa výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani [1], najmä na článok 7 ods. 4,

so zreteľom na vyjadrenie výboru pre spotrebnú daň,

keďže zdaniteľné výrobky už boli prepustené do obehu v členskom štáte, nesmie byť voľný pohyb týchto výrobkov obmedzený na územie tohto členského štátu; v prípadoch, keď sú tieto výrobky určené alebo vydelené na komerčné využitie v inom členskom štáte, bude spotrebná daň vybratá znovu podľa pravidiel členského štátu určenia a tým vzniká nárok na spätné preplatenie spotrebnej dane zaplatenej v členskom štáte odoslania;

keďže je nutné zaistiť daňovú kontrolu týchto výrobkov, článok 7 ods. 4 smernice 92/12/EHS stanoví, aby zjednodušený sprievodný dokument obsahoval základné údaje zo sprievodného dokumentu zmienenom v článku 18 ods. 1 tejto smernice; keďže je nutné stanoviť formu a obsah tohto dokumentu;

keďže príslušní obchodníci by nemali niesť ďalšie zaťaženie v súvislosti s prepravnými dokumentmi, je nutné umožniť použitie už existujúcich obchodných dokumentov za predpokladu, že splňujú určité podmienky;

keďže je nutné predložiť kópiu na spätné preplatenie spotrebnej dane zaplatenej v odosielajúcom členskom štáte;

keďže je nutné stanoviť postup a počet kópií sprievodného dokumentu;

keďže je nutné upraviť sprievodný dokument na komerčný pohyb úplne denaturovaného liehu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ak sú výrobky podliehajúce spotrebnej dani a prepustené do obehu v jednom členskom štáte určené na použitie v inom členskom štáte na účely uvedené v článku 7 smernice 92/12/EHS, musí osoba zodpovedná za pohyb vo vnútri spoločenstva vypracovať zjednodušený sprievodný dokument. Behom pohybu týchto výrobkov z jedného členského štátu do iného musí tento dokument doprevádzať zásielku a musí byť k dispozícii príslušným orgánom členských štátov na účely kontroly.

Článok 2

1. Ako sprievodný dokument možno použiť vzor uvedený v prílohe v súlade s vysvetlivkami uvedenými na origináli vzoru.

2. Ako sprievodný dokument možno použiť aj obchodné podklady ako napríklad faktúry, dodacie listy, prepravné doklady a podobne, ak obsahujú rovnaké údaje ako vzor uvedený v prílohe a ak povaha informácie je označená číslom zodpovedajúcim príslušnému číslu kolónky na uvedenom vzore.

Článok 3

"Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane"

Článok 4

Zjednodušený sprievodný doklad treba vystaviť v troch vyhotoveniach.

Prvé vyhotovenie ostáva dodávateľovi tovaru na účely kontroly spotrebnej dane.

Druhé vyhotovenie sprevádza zásielku a ostáva u príjemcu.

Tretie vyhotovenie sprevádza zásielku a bude vrátené dodávateľovi s potvrdením o prijatí, na ktorom príjemca uvedie aj ďalšie daňové postupy vo vzťahu k tomuto tovaru v členskom štáte určenia, ak to dodávateľ vyžaduje, najmä na účely navrátenia daní. Táto kópia bude priložená k prípadnej žiadosti o spätné preplatenie umožnené podľa článku 22 ods. 3 písm. a smernice Rady 92/12/EHS.

Článok 5

Zjednodušený sprievodný doklad sa musí použiť aj pri preprave úplne denaturovaného alkoholu na priemyselné účely vo vnútri spoločenstva podľa článku 27 ods. 1 písm. a) smernice Rady 92/83/EHS [2].

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 1992

Za Komisiu

Christiane Scrivener

členka Komisie

[1] Ú. V. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES. L 316, 31.10.1992, s. 21.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------