31992R0881Úradný vestník L 095 , 09/04/1992 S. 0001 - 0007


Nariadenie Rady (EHS) č. 881/92

z 26. marca 1992

o prístupe na trh v preprave tovarov cestnou dopravou v rámci spoločenstva na územie alebo z územia členského štátu alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže tvorba jednotnej dopravnej politiky vyžaduje, okrem iného, vytvorenie spoločných pravidiel platných pre prístup na trh v oblasti prepravy tovaru cestnou dopravou v rámci spoločenstva; keďže tieto pravidlá musia byť stanovené takým spôsobom, ktorý prispeje k dosiahnutiu vnútorného dopravného trhu;

keďže tieto jednotné pravidlá o prístupe na trh taktiež zahŕňajú zabezpečenie slobody poskytovania služieb vylúčením všetkých obmedzení týkajúcich sa poskytovateľa služieb, a to na základe štátnej príslušnosti alebo vzhľadom na to, že je usadený v inom štáte než v tom, v ktorom je služba poskytovaná;

keďže, pokiaľ ide o prepravu z členského štátu do nečlenského a naopak, by mala byť sloboda poskytovania služieb na trasách v rámci členského štátu, v ktorom prebieha nakládka alebo vykládka, pozdržaná, pokiaľ nebudú uzatvorené alebo upravené vhodné dohody so zúčastnenými nečlenskými štátmi, zaručujúce dodržiavanie princípov nediskriminácie a rovnosť podmienok hospodárskej súťaže medzi dopravcami spoločenstva;

keďže na základe rozhodnutia Súdneho dvora z 22. mája 1985 v prípade 13/83 [4]) a záverov prijatých 28. a 29. júna 1985 Európskou radou k oznámeniu Komisie o dosiahnutí vnútorného trhu, 21. júna 1988 Rada prijala nariadenie (EHS) č. 1841/88 [5]), doplňujúce nariadenie (EHS) č. 3164/76 o prístupe na trh medzinárodnej prepravy tovaru cestnou dopravou [6];

keďže podľa článku 4a nariadenia (EHS) č. 3164/76 zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 1841/88 z 1. januára 1993 budú pre typy dopravy, ktoré sa v článku uvádzajú, zrušené kvóty v rámci spoločenstva, dvojstranné kvóty medzi členskými štátmi a tranzitné kvóty z a do nečlenských krajín a budú zavedené pravidlá o prístupe na trh na základe nie kvantitatívnych, ale kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré musia dopravcovia dodržať;

keďže tieto kvalitatívne kritéria sú v princípe stanovené smernicou Rady 74/561/EHS z 12. novembra 1974 o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, naposledy upravenej smernicou Rady 89/483/EHS z 21. júna 1989 [7];

keďže na základe článku 4b nariadenia (EHS) č. 3164/76, doplneného nariadením (EHS) č. 1841/88, musí Rada prijať opatrenia potrebné pre zavedenie horeuvedeného článku 4a;

keďže, čo sa týka pravidiel stanovujúcich systém prístupu k medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, musia byť tieto podmienené vlastníctvom povolenia pre voľnú prepravu v spoločenstve;

keďže v súčasnosti je podľa prvej smernice Rady z 23. júla 1962 o vytvorení určitých spoločných pravidiel medzi členskými štátmi pre určité typy prepravy tovaru [8], určitý počet prepráv vyňatý zo všetkých kvót a systému povolení na prepravu; keďže v rámci nového usporiadania trhu zavedeného týmto nariadením musí byť zachovaný systém týchto výnimiek z povolení, vydávaných spoločenstvom a z akýchkoľvek iných prepravných povolení pre niektoré typy dopravy, vzhľadom k ich špeciálnej povahe;

keďže musia byť určené podmienky, doba platnosti a podrobné pravidlá používania, ktorými sa riadi prideľovanie a odňatie povolení a typov prepravy, pre ktoré platia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie sa použije na medzinárodnú cestnú prepravu tovarov vykonávanú za úhradu alebo v prenájme, v rámci územia spoločenstva.

2. V prípade, že ide o prepravu z členského do nečlenského štátu a naopak, toto nariadenie sa použije pre tú časť trasy, ktorá vedie územím členského štátu, v ktorom prebieha nakládka alebo vykládka, a to po uzavretí potrebnej dohody medzi spoločenstvom a dotknutým nečlenským štátom.

3. Do uzatvorenia dohôd medzi spoločenstvom a dotknutými nečlenskými štátmi sa toto nariadenie netýka:

- ustanovení týkajúcich sa prepravy podľa odseku 2 ustanovených v dvojstranných zmluvách uzavretých členskými štátmi s uvedenými nečlenskými štátmi. Členské štáty sa budú usilovať o zmenu týchto dohôd tak, aby bol dodržaný princíp nediskriminácie medzi dopravcami členských štátov,

- ustanovení týkajúcich sa prepravy podľa odseku 2 ustanovených v dvojstranných zmlúvách uzavretých členskými štátmi, ktoré už buď v rámci dvojstranných oprávnení, alebo v rámci liberalizačných dojednaní umožňujú nakládku a vykládku v členskom štáte dopravcom, ktorí nie sú usadení v tomto štáte.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

- vozidlom je motorové vozidlo registrované v členskom štáte alebo súprava vozidiel, z ktorej je aspoň jedno motorové vozidlo registrované v členskom štáte a ktoré sa zároveň používajú výhradne pre prepravu tovaru,

- medzinárodnou prepravou je:

- cesta uskutočnená vozidlom z miesta odchodu do miesta určenia, pričom tieto miesta sú v dvoch rôznych členských štátoch, pričom nezáleží na tom, či bol, alebo nebol uskutočnený tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských alebo nečlenských štátov,

- cesta uskutočnená vozidlom z členského štátu do nečlenského štátu alebo naopak, pričom nezáleží na tom, či bol, alebo nebol uskutočnený tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských alebo nečlenských štátov,

- cesta uskutočnená vozidlom medzi nečlenskými štátmi s tranzitom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov,

- cesta prázdneho vozidla spojená s takouto prepravou.

Článok 3

1. Medzinárodná preprava sa vykonáva na základe povolení spoločenstva.

2. Povolenie spoločenstva vydáva členský štát v súlade s článkami 5 a 7 pre každého dopravcu, ktorý prepravuje tovar v prenájme alebo za úhradu, ktorý:

- je usadený v členskom štáte, v súlade s právnymi predpismi členského štátu,

- je v tomto členskom štáte oprávnený, v súlade s právnymi predpismi spoločenstva a tohto štátu týkajúcimi sa prístupu k povolaniu, vykonávať medzinárodnú cestnú prepravu tovaru.

Článok 4

Povolenie spoločenstva uvedené v článku 3 nahradí dokument vydaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom je usadený, ak takéto dokumenty existujú, ktorý osvedčí, že dopravcovi bolo udelené právo prístupu na trh v medzinárodnej cestnej preprave tovaru.

Taktiež sa nahradia povolenia spoločenstva, ako aj dvojstranné povolenia vydávané medzi členskými štátmi, na prepravu podliehajúcu tomuto nariadeniu, ktoré sú potrebné do doby, kým toto nariadenie nenadobudne účinnosť.

Článok 5

1. Povolenie spoločenstva uvedené v článku 3 vydáva orgán k tomu oprávnený v členskom štáte, v ktorom je dopravca usadený.

2. Členský štát vydá držiteľovi originál povolenia spoločenstva, ktorý bude mať podnik nákladnej dopravy, a niekoľko overených kópií, zhodných s počtom vozidiel, ktorými držiteľ disponuje, bez ohľadu na to, či ich vlastnení alebo ich má v prenájme, alebo prenajaté na základe lízingovej zmluvy.

3. Povolenie spoločenstva zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe I, v ktorej sú taktiež uvedené podmienky, ktorými sa riadi jeho použitie.

4. Povolenie spoločenstva sa vydáva na meno dopravcu, nie je možné ho preniesť na tretiu osobu. Overená kópia sa musí nachádzať vo vozidle a na požiadanie bude poskytnutá oprávnenej kontrolnej osobe.

Článok 6

Povolenie sa vydáva na obdobie piatich rokov a môže sa na takéto obdobie obnoviť.

Článok 7

Každé povolenie spoločenstva, vydané na základe žiadosti, podlieha najneskôr do piatich rokov od svojho vydania, a následne každých päť rokov overovaniu, aby sa príslušné orgány presvedčili, či dopravca stále spĺňa všetky podmienky uvedené v článku 3 ods. 2.

Článok 8

1. Ak nie sú podmienky uvedené v článku 3 ods. 2 splnené, potom má príslušný orgán členského štátu, v ktorom je dopravca usídlený, právo zamietnuť žiadosť o vydanie alebo obnovenie povolenia spoločenstva, pričom rozhodnutie odôvodní.

2. Príslušný orgán členského štátu odníme povolenie, ak jeho držiteľ:

- prestal spĺňať podmienky uvedené v článku 3 ods. 2,

- poskytol nepravdivé údaje potrebné pre vydanie povolenia spoločenstva.

3. V prípade vážneho porušenia alebo opakovaných menších porušení predpisov o preprave môžu príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, dopravcovi, ktorý tieto priestupky spáchal, okrem iného dočasne alebo čiastočne odňať overené kópie povolenia.

Tieto sankcie budú stanovené podľa závažnosti priestupku, ktorý spáchal držiteľ povolenia spoločenstva a s ohľadom na počet overených kópií týkajúcich sa medzinárodnej prepravy, ktorých je držiteľom.

Článok 9

Členský štát zabezpečí, aby sa žiadateľ alebo držiteľ povolenia spoločenstva mohol odvolať proti každému rozhodnutiu príslušného orgánu členského štátu, o zamietnutí alebo odňatí povolenia.

Článok 10

Každý členský štát bude každoročne do 31. januára informovať Komisiu o počte dopravcov, ktorí sú držiteľmi povolenia spoločenstva k 31. decembru predošlého roku a o počte overených kópií, ktorých počet bude k tomuto dátumu totožný s počtom vozidiel v prevádzke.

Článok 11

1. Členské štáty si navzájom pomáhajú pri zabezpečovaní výkonu a monitorovania tohto nariadenia.

2. Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k porušeniu tohto nariadenia dopravcom z iného členského štátu, potom členský štát, na území ktorého k tomuto porušeniu došlo, informuje príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, a môže požiadať príslušné orgány tohto štátu o uloženie sankcií v súlade s týmto nariadením.

3. V prípade vážneho porušenia, alebo opakovaných menších porušení predpisov o preprave, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, preveria spôsoby podľa článku 8 ods. 3, akými boli sankcie uplatnené a svoje rozhodnutie oznámia príslušným orgánom členského štátu, v ktorom k porušeniu došlo.

Článok 12

Zrušuje sa:

- nariadenie Rady (EHS) č. 3164/76,

- článok 4 smernice Rady 75/130/EHS z 17. februára 1975 o vytvorení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej prepravy tovarov medzi členskými štátmi [9],

- smernica Rady 65/269/EHS z 13. mája 1965 týkajúca sa štandardizácie niektorých pravidiel týkajúcich sa prepravy tovarov po ceste medzi členskými štátmi [10],

- rozhodnutie Rady 80/48/EHS z 20. decembra 1979 o regulácii kapacít pre cestnú prepravu tovarov za úhradu alebo v prenájme medzi členskými štátmi [11].

Článok 13

Prvá smernica Rady z 23. júla 1962 sa mení a dopĺňa takto:

1. názov sa nahradí takto: "Prvá smernica Rady z 23. júla 1962 o vytvorení spoločných pravidiel pre určité typy cestnej prepravy tovarov";

2. článok 1 sa nahradí takto:

"Článok 1

1. Za podmienok uvedených v ods. 2 členské štáty liberalizujú tie typy medzinárodnej cestnej prepravy tovaru vykonávanej za úhradu, v prenájme alebo na vlástný účet, ktoré sú uvedené v prílohe, ak je táto preprava uskutočňovaná z, do alebo tranzitne cez ich územie.

2. Tie typy prepravy a tie jazdy prázdnych vozidiel, ktoré súvisia s touto prepravou, ktoré sú uvedené v prílohe, nebudú podliehať povoleniu spoločenstva ani žiadnemu inému povoleniu."

3. Príloha II sa ruší a text prílohy I sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 14

Členské štáty oznámia Komisii opatrenia, ktoré podnikli pri vykonávaní tohto nariadenia.

Článok 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. januára 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. marca 1992

Za Radu

Predseda

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

[1] Ú. v. ES C 238, 13.9.1991, s. 2.

[2] Ú. v. ES C 39, 17.2.1992.

[3] Ú. v. ES C 40, 17.2.1992, s. 15.

[4] ECR 1985, s. 1513.

[5] Ú. v. ES L 163, 30.6.1988, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 357, 29.12.1976, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3914/90 (Ú. v. ES L 375, 31.12.1990,s. 7).

[7] Ú. v. ES L 308, 19.11.1974, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 3572/90 (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990,s. 12).

[8] Ú. v. ES L 70, 6.8.1962, s. 2005/62. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 84/647/EHS (Ú. v. ES L 335, 22.12.1984,s. 72).

[9] Ú. v. ES L 48, 22.2.1975, s. 31. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/224/EHS (Ú. v. ES L 103, 23.4.1991, s. 1).

[10] Ú. v. ES 88, 24.5.1965, s. 1469/65. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 85/505/EHS (Ú. v. ES L 309, 21.11.1985,s. 27).

[11] Ú. v. ES L 18, 24.1.1980, s. 21.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

"

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

"

PRÍLOHA

Typy prepravy nepodliehajúce povoleniu spoločenstva ani akýmkoľvek iných prepravným povoleniam

1. Preprava pošty ako verejná služba.

2. Preprava poškodených alebo pokazených vozidiel.

3. Preprava tovarov v motorových vozidlách, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prívesného vozidla nepresahuje 6 ton, alebo ktorých celková povolená nosnosť vrátane prívesného vozidla nepresahuje 3,5 tony.

4. Preprava tovarov v motorových vozidlách, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

a) prevážaný tovar je vo vlastníctve podniku alebo je predaný, kúpený, prenajatý, prenajímaný, vyrábaný, získaný, spracovávaný alebo opravovaný podnikom;

b) účelom cesty musí byť preprava tovaru z alebo do podniku, či už v rámci podniku, alebo mimo pre jeho potreby;

c) motorové vozidlo pre takúto prepravu musí byť riadené zamestnancom tohto podniku;

d) vozidlo musí byť vo vlastníctve podniku alebo byť prenajaté na určitú dobu tak, aby spĺňalo podmienky smernice Rady 84/647/EHS z 19. decembra 1984 týkajúcej sa prenajímania vozidiel bez vodiča na prepravu tovarov po ceste [1].Toto ustanovenie sa uplatní na použitie náhradných vozidiel počas krátkodobých výpadkov vozidiel bežne používaných;

e) vozidlo musí slúžiť iba prevádzkovým potrebám podniku.

5. Preprava liečiv, lekárskych prístrojov, vybavenia a iných tovarov potrebných pre lekársku starostlivosť v prípade naliehavej pomoci najmä pri prírodných katastrofách.

"

[1] Ú. v. ES L 335, 22.12.1984, s. 72.

--------------------------------------------------