31992L0086Úradný vestník L 325 , 11/11/1992 S. 0018 - 0022
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 23 S. 0199
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 23 S. 0199


Pätnásta smernica Komisie 92/86/EHS

z 21. októbra 1992

prispôsobujúca prílohu II, III, IV, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 92/8/EHS [2], a najmä na jej článok 8 ods. 2,

keďže na základe dostupných informácií, určité dočasne povolené farbivá, látky, konzervačné látky a ultrafialové filtre môže byť úplne povolené, kým iné musia byť úplne zakázané alebo povolené na stanovenú obdobie;

keďže s cieľom ochrany zdravia ľudí, je potrebné zakázať používanie 1,2-epoxybutánu, CI 15585, stroncium-laktátu, dusičnanu stroncnatého, polykarboxylátu stroncnatého, pramokainu, 4-etoxy-1,3-fenyléndiamínu a jeho solí, 2,4-diaminofenyletanolu a jeho solí, katecholu, pyrogalolu, nitrózoamínov a dialkanolamínov;

keďže na základe posledných vedeckých a technických výskumov, používanie chloridu stroncnatého, octanu stroncnatého, dialkanolamidov mastných kyselín, monoalkanolamínov, trialkanolamínov a hydratovaného kremičitanu horečnatého môže byť povolené ak sú splnené určité obmedzenia a požiadavky a ak je uvedené povinné zdravotné upozornenie na obale;

keďže na základe posledných vedeckých a technických výskumov, 3-jód-2-propinylbutylkarbamát a nátrium-hydroxymetylaminoacetát môžu byť používané ako konzervačné látky v kozmetických výrobkoch do 30. júna 1993, ak sú splnené určité obmedzenia a požiadavky;

keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie smerníc o odstraňovaní technických bariér v obchode s kozmetickými výrobkami technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 76/768/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. do prílohy II sú pridané tieto referenčné čísla:

"400. 1,2-Epoxybután

401. Farbivo CI 15585

402. Stroncium-laktát (Mliečnan stroncnatý)

403. Dusičnan stroncnatý

404. Polykarboxylát stroncnatý

405. Pramokaín

406. 4-Etoxy-1,3-fenyléndiamím a jeho soli

407. 2,4-Diaminofenyletanol a jeho soli

408. Katechol

409. Pyrogalol

410. Nitrózoamíny

411. Sekundárne dialkanolamíny";

2. v prílohe III, časť 1:

a) sa pridávajú tieto referenčné čísla:

"a | b | c | d | e | f |

57 | Hexahydrát chloridu stroncnatého | Zubná pasta | 3,5 % vyjadrené v prepočte na stroncium. V prípade zmesi s inými povolenými zlúčeninami obsahujúcimi stroncium nesmie celkový obsah stroncia prekročiť 3,5 % | | Obsahuje chlorid stroncnatý. Časté používanie u detí sa neodporúča. |

58 | Hemihydrát octanu stroncnatého | Zubná pasta | 3,5 % vyjadrené prepočte na stroncium. V prípade zmesi s inými povolenými zlúčeninami obsahujúcimi stroncium nesmie celkový obsah stroncia prekročiť 3,5 % | | Obsahuje chlorid stroncnatý. Časté používanie u detí sa neodporúča |

59 | Mastenec: hydrátovaný kremičitan horečnatý | | | | Práškové výrobky: Držte ďalej od nosa a úst detí |

60 | Dialkanolamidy mastných kyselín | | Najvyšší prípustný obsah dialkanolamínu: 0,5 % | Nepoužívať s nitrozačnými systémamiNajvyšší prípustný obsah dialkanolamínu: 5 % (týka sa surovín)Najvyšší prípustný obsah N-nitrózodialkanolamínu: 50 μg/kgUschovajte v nádobách neobsahujúcich dusitany | |

61 | Monoalkanoamíny | | Najvyšší prípustný obsah dialkanolamínu: 0,5 % | Nepoužívať s nitrozačnými systémamiMinimálna čistota: 99 %Najvyšší prípustný obsah sekundárneho alkanolamínu: 0,5 % (týka sa surovín)Najvyšší prípustný obsah N-nitrózodialkanolamínu: 50 μg/kgUschovajte v nádobách neobsahujúcich dusitany | |

62 | Trialkanolamíny | a)nezmývateľný výrobokb)iné výrobky | a)2,5 % | a) b): Nepoužívať s nitrozačnými systémamiMinimálna čistota: 99 %Najvyšší prípustný obsah sekundárneho alkanolamínu: 0,5 % (týka sa surovín)Najvyšší prípustný obsah N-nitrózodialkanol amínu: 50 μg/kgUschovajte v nádobách neobsahujúcich dusitany" | |

b) referenčné číslo 20 sa vypúšťa;

c) v stĺpci f a) a b) v referenčných číslach 8, 9 a 10 sa vypúšťa "pred použitím odporúčaný test citlivosti";

d) referenčné číslo 12 sa nahrádza týmto číslom:

"a | b | c | d | e | f |

12 | Peroxid vodíka a iné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré uvoľňujú peroxid vodíka vrátane peroxidu močoviny a peroxidu zinočnatého | a)Prípravky na starostlivosť o vlasyb)Prípravky na starostlivosť o pokožkuc)Prípravky na spevnenie nechtovd)Výrobky pre orálnu hygienu | 12 % prítomného alebo uvoľneného H2O2 (40 objemových dielov) 4 % prítomného alebo uvoľneného H2O2 2 % prítomného alebo uvoľneného H2O2 0,1 % prítomného alebo uvoľneného H2O2 | | a) b) c): Obsahuje peroxid vodíka. Vyhnite sa kontaktu s očami. Ak sa výrobok dostane do kontaktu s očami okamžite ich vypláchnite" |

3. v prílohe III, časť 2, sa vypúšťa referenčné číslo 2;

4. v prílohe IV, časť 1:

a) sa pridáva toto referenčné číslo:

"Indexové číslo farby alebo označenie | Farbivo | Oblasť aplikácie | Iné obmedzenia a požiadavky |

1 | 2 | 3 | 4 |

26100 | Červená | | | × | | Kritéria čistoty: anilín ≤ 0,2 % 2-naftol ≤ 0,2 % 4-aminoazobenzén () ≤ 0,1 % 1-(fenyldiazenyl)-2-naftol ≤ 3 % 1-[2-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl]naftalén-2-ol ≤ 2 %"; |

b) zápis v stĺpci "iné obmedzenia a požiadavky" sa pri indexových číslach farieb CI 73900 a CI 74180 vypúšťa "pozri prílohu IV, časť 2";

5. v prílohe IV, časť 2, sa vypúšťajú farbivá CI 26100, CI 73900, CI 74180, CI 15585 a Rozpúšťadlo žltá 98;

6. v prílohe V sa referenčné číslo 5 nahrádza týmto zápisom:

"5. Stroncium a jeho zlúčeniny, s výnimkou stroncium-laktátu, dusičnanu stroncnatého a polykarboxylátu stroncnatého nachádzajúcich sa v prílohe II, sulfid stroncnatý, chlorid stroncnatý a octan stroncnatý za podmienok stanovených v prílohe III, časť 1, a komplexy, pigmenty a soli farbív obsahujúcich stroncium nachádzajúcich sa pri odkaze (3) v prílohe IV, časť 1.";

7. v prílohe VI, časť 1:

a) pri referenčnom čísle 36 sa obmedzenie "nepoužívať vo výrobkoch na ochranu proti slnečnému žiareniu" nahrádza za "nepoužívať vo výrobkoch na ochranu proti slnečnému žiareniu ak koncentrácia prekračuje 0,025 %";

b) sa pridáva táto látka:

"a | b | c | d | e |

47 | 1,6-bis(4-karbamimidoylfenoxy)-n-hexán (hexamidín) a jeho soli (vrátane izetionátu a 4-hydroxybenzoátu) (+) | 0,1 %"; | | |

8. v prílohe VI, časť 2:

a) pri referenčných číslach 2, 21, 26, 27 sa dátum "30. 6. 1992" nahrádza dátumom "30. 6. 1993";

b) pri referenčnom čísle 28 sa dátum "31. 12. 1992" nahrádza dátumom "30. 6. 1993";

c) referenčné číslo 20 sa vypúšťa;

d) referenčné číslo 15 sa nahrádza týmto zápisom:

"a | b | c | d | e | f |

15 | Diizobutyl-fenoxy-etoxy-etyl(dimetyl)benzylamónium-chlorid (benzetónium-chlorid) | 0,1 % | Iba pre dezodoranty, výrobky na starostlivosť o vlasy a výrobky používané po holení. Zakázané vo výrobkoch, ktoré sa dostávajú do kontaktu s membránami sliznice | | 30. 6. 1993"; |

e) referenčné číslo 16 sa nahrádza takto:

"a | b | c | d | e | f |

16 | (C8-C18)alkyl(dimetyl)benzylamónium-chlorid, bromid a sacharinát (+) (benzalkónium-chlorid, bromid a sacharinát) | 0,1 % | | | 30. 6. 1993"; |

f) sa pridáva toto referenčné číslo:

"a | b | c | d | e | f |

29 | 3-jód-2-propinylbutylkarbamát | 0,1 % | | | 30. 6. 1993 |

30 | Nátrium-hydroxymetylaminoacetát | 0,1 % | | | 30. 6. 1993". |

9. v prílohe VII, časť 2:

a) sa vypúšťajú tieto referenčné čísla: 1, 4 a 16;

b) pri referenčných číslach: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 31 a 32 sa dátum "30. 6. 1992" nahrádza dátumom "30. 6. 1993".

Článok 2

1. Bez toho aby boli porušené dátumy referované v článku 1, členské štáty vykonajú všetky nevyhnutné opatrenia, aby bolo zabezpečené pre látky uvedené v článku 1, s účinnosťou od 1. júla 1993, že žiadni výrobcovia a dovozcovia patriaci do spoločenstva neumiestnia na trh výrobky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tejto smernice.

2. Členské štáty vykonajú nutné opatrenia aby zabezpečili, že výrobky uvedené v ods. 1 obsahujúce látky uvedené v článku 1 sa nebudú po 1. júli 1994 predávať alebo iným spôsobom ponúkať konečnému spotrebiteľovi, ak nie sú v súlade s požiadavkami tejto smernice.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 1993. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. októbra 1992

Za Komisiu

Karel Van Miert

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Ú. v. ES L 70, 17.3.1992, s. 23.

--------------------------------------------------