31992L0070Úradný vestník L 250 , 29/08/1992 S. 0037 - 0039
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 44 S. 0201
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 44 S. 0201


Smernica Komisie 92/70/EHS

z 30. júla 1992,

ktorá stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v rámci spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich šíreniu v rámci spoločenstva [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 92/10/EHS [2], najmä na štvrtý pododsek článku 2 (1) h),

keďže podľa ustanovení smernice 77/93/EHS je možné definovať "chránené zóny" vystavené osobitným rizikám ohrozenia zdravotného stavu rastlín, a preto im môže byť venovaná osobitná ochrana podľa podmienok, ktoré sú v súlade s vnútorným trhom;

keďže okrem toho členské štáty môžu požiadať, aby bola za chránenú zónu uznaná najmä taká oblasť, v ktorej jeden alebo viac škodlivých organizmov uvedených v smernici, ktoré sú usídlené v jednej alebo vo viacerých častiach spoločenstva, nie sú endemické alebo nie sú usídlené, napriek podmienkam vhodným pre ich usídlenie;

keďže však v druhom prípade uznanie chránenej zóny by malo byť zdôvodnené na základe výsledkov vhodných prieskumov, ktoré nepreukážu žiadny dôkaz v opačnom zmysle;

keďže v prípade, že neexistujú všeobecne uznané pravidlá o podrobnostiach takéhoto prieskumu, mali by sa takéto podrobnosti ustanoviť, pričom by sa mali brať do úvahy uznávané vedecké a štatistické zásady;

keďže je vhodné zaviesť všeobecné podmienky spoločenstva, ktoré budú v prvej fáze obsahovať pokyny pre prieskumy škodlivých organizmov živočíšnej ríše, najmä hmyz a roztoče, ktoré napadajú plodiny bežne pestované vo voľnej pôde, a ďalej ustanoviť ďalšie pokyny, pokiaľ ide o iné škodlivé organizmy, len čo budú k dispozícii technické informácie;

keďže takéto podmienky musia členské štáty splniť, keď žiadajú o uznanie chránenej zóny;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli splnené podmienky ustanovené v odseku 2, keď žiadajú o uznanie chránenej zóny, ktorá je uvedená v prvej zarážke prvého pododseku článku 2 (1) h) smernice 77/93/EHS.

2. Na účel odseku 1 musia byť splnené nasledovné podmienky:

a) ustanoví sa oficiálny akčný program, ktorého cieľom je získať potvrdenie, že jeden alebo viac škodlivých organizmov uvedených vo vyššie uvedenej smernici, vzhľadom na ktoré sa má oblasť uznať za chránenú zónu, nie sú endemické alebo nie sú tam usídlené;

b) program uvedený v bode a) bude monitorovaný osobami oprávnenými zastupovať "zodpovedné úradné orgány" v členskom štáte, ako je uvedené v smernici.

3. a) Program uvedený v odseku 2 a) musí zahŕňať:

- prieskum, základom ktorého je pochopenie biológie príslušného škodlivého organizmu (škodlivých organizmov) a agronómie a životného prostredia príslušného územia, pričom sa použijú vhodné metódy analýzy vrátane kontroly pestovateľského substrátu a porastu a ak je to potrebné, laboratórne testovanie,

- stály režim zabezpečujúci pravidelný a systematický prieskum, vo vhodnom čase a najmenej raz ročne, prítomnosti škodlivého organizmu (škodlivých organizmov), vzhľadom na ktorý/é sa oblasť má uznať za chránenú zónu,

- systém uchovávania záznamov o výsledkoch prieskumu.

b) Prieskumy uvedené v odseku a) vykonávajú osoby oprávnené zastupovať zodpovedné úradné orgány členského štátu, ako je uvedené v smernici; okrem toho tieto osoby musia mať prístup na všetky príslušné pozemky a oprávnenie na odber vzoriek rastlín, rastlinných produktov alebo pestovateľských substrátov; pričom musia mať aj potrebnú kvalifikáciu pre náležité vykonávanie prieskumov.

c) Metodika prieskumov, ich vykonanie a výsledky prieskumov sú prístupné pre odborníkov uvedených v článku 19 a) smernice.

d) Metodika prieskumov a ich vykonanie sa oznámia Komisii. Komisia odovzdá tieto informácie ostatným členským štátom.

4. Pri vykonávaní prieskumov uvedených v odseku 3 a), členské štáty vo vzťahu k škodlivým organizmom živočíšnej ríše, okrem háďatiek, ktoré sú závažné pre lesné rastliny alebo rastlinné produkty, a ktoré napádajú plodiny bežne pestované vo voľnej pôde, zohľadnia nasledovné pravidlá:

a) prieskum sa uskutoční v príslušnej oblasti;

b) metodika prieskumu je založená na metóde grafického záznamu, ktorá zahŕňa nasledovné prvky: zriadi sa sieť pozorovacích bodov na základe systematickej súradnicovej siete, ktorá pokrýva celú príslušnú oblasť; zaznamenajú sa nasledovné parametre každého bodu: počet, skutočné súradnice zemepisnej šírky a dĺžky, topografia a tam, kde to bude vhodné, sa urobí popis miesta.

Tam, kde je to vhodné, zhromaždia členské štáty dodatočné informácie; pozorovacie body sa môžu vyznačiť; môžu sa vyhotoviť mapy týchto pozorovacích bodov;

c) na vyhodnotenie vhodnosti pozorovacieho bodu sa použijú nasledovné kritériá:

- plocha okolo bodu musí byť dostatočne rozľahlá, aby umožňovala výber bodu,

- bod musí byť umiestnený na vyššie uvedenej ploche tak, aby bolo možné vykonávať príslušné hodnotiace operácie,

- vo zvláštnych prípadoch tam, kde je to vhodné, sa vyberú ďalšie body, napríklad na miestach, kde je vysoké riziko možného zavlečenia príslušného škodlivého organizmu (organizmov) do danej oblasti;

d) tam, kde je to vhodné, zaznamenajú sa meteorologické údaje, najmä zrážkové a teplotné a edafické údaje, pokiaľ možno v mieste pozorovacieho bodu, môžu sa však získať aj z blízkej stanice, kde sa takéto premenné pravidelne merajú. Zaznamenajú sa extrémne javy (t. j. sucho, silný dážď, atď.), ktoré by mohli ovplyvniť pozorovania;

e) prieskum v každom pozorovacom bode sa musí aspoň:

- zamerať na reprezentatívny počet jednotiek rastlín alebo rastlinných produktov,

- zamerať na jednu alebo viac príslušných hlavných hostiteľských rastlín alebo rastlinných produktov; tam, kde je to vhodné, sa rozšíri aj na iných hostiteľov,

- zahŕňa:

- vizuálne kontroly na zistenie prítomnosti symptómov alebo príznakov príslušného škodlivého organizmu (organizmov) vykonané v čase, keď sa očakáva najsilnejší prejav takýchto symptómov alebo príznakov,

- v prípadoch pochybnosti laboratórne skúšky vzoriek;

f) tam, kde je to vhodné, použijú sa v pozorovacích bodoch pasce, ktoré prilákajú príslušné organizmy; druh a počet pascí, ktoré sa majú použiť, ako aj spôsob odchytu musia zohľadňovať biológiu škodcu.

5. Môže sa prijať akékoľvek iné vhodné opatrenie, ktoré zabezpečí splnenie podmienok ustanovených v odseku 2.

6. Pokyny v odseku 4 sa doplnia vzhľadom na iné škodlivé organizmy, ako sú tie, ktoré sú v ňom uvedené, a to hneď, ako budú k dispozícii potrebné technické informácie.

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr šesť mesiacov po zrevidovaní príloh I až V k smernici 77/93/EHS. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty prijmú postup pre takýto odkaz.

2. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii všetky ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. júla 1992

Za Komisiu

Ray Mac Sharry

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

[2] Ú. v. ES L 70, 17.3.1992, s. 27.

--------------------------------------------------