31991R1781Uradni list L 160 , 25/06/1991 str. 0005 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 38 str. 0025
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 38 str. 0025


Uredba Komisije (EGS) št. 1781/91

z dne 19. junija 1991

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1014/90 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač [1] in zlasti člena 6(3) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90 [2] določila prva podrobna pravila; ker jih je treba dopolniti;

ker je treba zaradi upoštevanja že dolgo uveljavljenih postopkov, ki so obstajali, ko je začela veljati Uredba (EGS) št. 1576/89, dovoliti, da se lahko nekatera sestavljena imena likerjev ohranijo, četudi alkohol ni dobljen ali ni izključno dobljen iz navedene žgane pijače; ker je bistvenega pomena določiti pogoje za opis teh likerjev, da se tako prepreči vsakršna nevarnost zamenjave z žganimi pijačami, opredeljenimi v členu 1(4) Uredbe (EGS) št. 1576/89;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za izvajanje določb o žganih pijačah,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EGS) št. 1014/90 se vstavi naslednji člen 7b:

"Člen 7b

1. V skladu z drugo alineo člena 6(1) Uredbe (EGS) št. 1576/89 je prepovedana uporaba generičnega izraza v sestavljenem izrazu pri predstavitvi žgane pijače, če alkohol v tej pijači ne izvira izključno iz navedene žgane pijače.

2. Vendar se v skladu s stanjem ob začetku veljavnosti te uredbe pri predstavitvi likerjev, izdelanih v Skupnosti, lahko uporabijo samo naslednji sestavljeni izrazi:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom, imenovan tudi blackcurrant rum.

3. Pri označevanju in predstavitvi likerjev iz odstavka 2 mora biti sestavljeni izraz na označbi naveden v eni vrsti, v tiskanih črkah, v enotni pisavi iste velikosti in barve, beseda "liker" pa mora biti navedena v neposredni bližini v črkah, ki niso manjše od črk te pisave.

Če alkohol ni iz navedene žgane pijače, mora biti njegov izvor na označbi prikazan v istem vidnem polju kakor sestavljeni izraz in "liker" bodisi z navedbo vrste kmetijskega alkohola ali z besedami "kmetijski alkohol"; v vsakem od teh primerov pa se pred njimi navede "izdelano iz" ali "izdelano z uporabo"."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. junija 1991

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 160, 12.6.1989, str. 1.

[2] UL L 105, 25.4.1990, str. 9.

--------------------------------------------------