31991R0344Úradný vestník L 041 , 14/02/1991 S. 0015 - 0017


Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/91

z 13. februára 1991,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1186/90 rozširujúceho rozsah stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1186/90 zo 7. mája 1990 rozširujúce rozsah stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka [1], najmä na jeho článok 2,

keďže nariadenie (EHS) č. 1186/90, najmä jeho článok 1, ustanovilo rozšírenie rozsahu stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka zavedenej nariadením Rady (EHS) č. 1208/81 z 28. apríla 1981 určujúcim stupnicu spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka tak [2], aby sa vzťahovala na všetky jatočné telá a jatočné polovice uvádzané na trh;

keďže podmienky pre identifikáciu klasifikovaných jatočných tiel sa musia bližšie určiť; keďže systém označovania ustanovený pre produkty dodávané na intervenciu je na tento účel najvhodnejší a keďže by sa preto mali prijať ustanovenia pre označovanie podobne, ako je to uvedené v nariadení Komisie (EHS) č. 859/89 z 29. marca 1989, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovania intervenčných opatrení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa [3], naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (EHS) č. 2271/90 [4], najmä v jeho článku 4 (3), pri oprávňovaní členských štátov udeľovať výnimky, pokiaľ ide o určenie umiestňovania označení ustanovených v uvedenom nariadení;

keďže podľa skúseností v určitých členských štátoch označovanie etiketou poskytuje za určitých podmienok rovnaké záruky ako označovanie odtlačkom pečiatky, pokiaľ ide o spoľahlivosť identifikácie, a okrem toho umožňuje uvádzanie podrobnejších informácií; keďže preto by sa malo členským štátom dovoliť používanie označovania etiketou namiesto označovania odtlačkom pečiatky;

keďže by sa malo prijať ustanovenie na označovanie kategórie v súlade s nariadením (EHS) č. 1208/81, najmä jeho článkom 3 (1);

keďže vzhľadom na obmedzenú kapacitu určitých malých bitúnkov by mala byť možnosť odkazu na článok 2 b) nariadenia (EHS) č. 1186/90 a malo by sa prijať ustanovenie umožňujúce na žiadosť členského štátu oslobodenie od povinnej klasifikácie tam, kde sa zabíja nízky priemerný počet kusov dospelého hovädzieho dobytka; keďže Komisia musí pri rozhodovaní brať do úvahy určité okolnosti, najmä cieľ postupnej harmonizácie v tejto oblasti; keďže na zjednodušenie uplatňovania uvedeného ustanovenia na menšie prevádzky sa však odporúča dať priamo členským štátom oprávnenie na udeľovanie tohto oslobodenia od povinností v prípade prevádzok, ktoré zabíjajú najviac 75 kusov dospelého hovädzieho dobytka za týždeň ako ročný priemer, a v prípade jatočných tiel zvierat, ktoré na háku nakupujú obchodníci zameraní výlučne na maloobchod a ktoré sa pre nich zabíjajú na základe zmluvy;

keďže v prípadoch, keď si schválené prevádzky samé vykosťujú všetky nadobudnuté a klasifikované jatočné telá, je povinná identifikácia bezpredmetná;

keďže klasifikáciu by mali vykonávať pracovníci s potrebnou kvalifikáciou na základe licencie alebo osvedčenia;

keďže spoľahlivosť klasifikácií sa musí overovať účinnými kontrolami, ktoré vykonávajú štátne alebo súkromné subjekty bez akéhokoľvek prepojenia s bitúnkami, ktoré kontrolujú; keďže musí byť možné postihovať nesprávnu klasifikáciu najmä formou odobratia licencie zodpovednej osobe;

keďže členské štáty by mali byť povinné informovať Komisiu o krokoch prijatých na zabezpečenie súladu s nariadením (EHS) č. 1186/90 a postihovať najmä porušenia tohto nariadenia;

keďže Riadiaci výbor pre hovädzie a teľacie mäso nepredložil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Identifikácia uvedená v článku 1 (1) nariadenia (EHS) č. 1186/90 o jatočných telách alebo jatočných poloviciach klasifikovaných podľa stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka zavedenej nariadením (EHS) č. 1208/81 v schválených prevádzkach sa vykonáva označením uvádzajúcim kategóriu jatočných tiel a triedu mäsitosti a pretučnenosti.

Toto označenie sa vykoná odtlačkom pečiatky, pričom sa použije nezmazateľný a zdravotne vyhovujúci atrament podľa metódy schválenej príslušnými národnými orgánmi; výška písmen a číslic nesmie byť menšia ako dva centimetre. Odtlačky sa umiestňujú na roštenku zadných štvrtí v úrovni štvrtého bedrového stavca, v prípade predných štvrtí na hruď vo vzdialenosti od 10 do 30 centimetrov od rezu na hrudnej kosti. Členské štáty môžu však určiť iné umiestnenia na každej štvrti za predpokladu, že o tom vopred informujú Komisiu.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 (3) d) nariadenia (EHS) č. 859/89 a článok 2 (2) nariadenia Komisie (EHS) č. 3445/90 [5], členské štáty môžu povoliť nahradenie označovania odtlačkom pečiatky použitím etikety, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- etikety sa môžu nachádzať a pripevňovať iba v schválených zariadeniach, ktoré zabíjajú zvieratá; musia mať rozmer najmenej 5 × 10 cm;

- okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 musia uvádzať schválené číslo bitúnku, identifikačné alebo poradové číslo jatočného zvieraťa, dátum zabitia a hmotnosť jatočného tela;

- údaje uvedené v druhej zarážke musia byť dokonale čitateľné a nesmú sa meniť;

- etikety musia byť zabezpečené proti falšovaniu a pevne pripevnené na každú štvrť v miestach opísaných v odseku 1.

3. Odtlačky pečiatok a etikety sa nesmú odstrániť pred vykostením štvrtí.

4. Kategória jatočného tela sa označí v súlade s článkom 3 (1) nariadenia (EHS) č. 1208/81.

Článok 2

1. Na žiadosť členského štátu Komisia oslobodí od povinností týkajúcich sa klasifikácie jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka ustanovených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1186/90 schválené prevádzky, ktoré zabíjajú nízky počet kusov dospelého hovädzieho dobytka za týždeň ako ročný priemer, pričom Komisia pri svojom rozhodovaní berie do úvahy vývoj kapacity bitúnkov, organizáciu činností pri klasifikácii a cieľ postupnej harmonizácie v tejto oblasti.

Toto oslobodenie od povinností musí mať obmedzenú dobu platnosti.

2. Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, členské štáty môžu rozhodnúť, že požiadavky na klasifikáciu jatočných tiel z dospelého hovädzieho dobytka ustanovené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1186/90 nie sú povinné:

- pre schválené prevádzky, ktoré zabíjajú najviac 75 kusov dospelého hovädzieho dobytka za týždeň ako ročný priemer,

- pre maloobchodníkov, ktorí nakupujú živé zvieratá a nechávajú ich zabiť na vlastné náklady na základe zmluvy.

3. Povinnosti týkajúce sa identifikácie jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka uvedené v článku 1 sa nevzťahujú na schválené bitúnky, v ktorých sa uskutočňuje aj vykosťovanie všetkých získaných jatočných tiel.

Článok 3

1. Členské štáty zabezpečia, aby klasifikáciu vykonávali kvalifikovaní technici, ktorí na tento účel získali licenciu. Licenciu môže nahradiť osvedčenie vydané v členskom štáte, v ktorom takéto osvedčenie zodpovedá uznaniu kvalifikácie.

2. Klasifikáciu v prevádzkach, na ktoré sa vzťahuje článok 1 nariadenia (EHS) č. 1186/90, vykoná na mieste bez predchádzajúceho upozornenia subjekt, ktorý je nezávislý od bitúnku. Kontroly sa musia vykonávať najmenej dvakrát za každé tri mesiace vo všetkých schválených prevádzkach, ktoré vykonávajú klasifikáciu, pričom sa musí skontrolovať najmenej 30 náhodne vybraných jatočných tiel. V prípadoch schválených prevádzok uvedených v prvej zarážke článku 2 (2) sa však počet kontrol môže znížiť na jednu kontrolu za každé tri mesiace.

V prípadoch, kde sa počas týchto kontrol zistí významný počet nesprávnych klasifikácií alebo identifikácií, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, zvýši sa počet kontrolovaných jatočných tiel a počet kontrol na mieste a môže sa odobrať licencia ustanovená v predchádzajúcom odseku.

3. Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých na účel uplatňovania článku 3 nariadenia (EHS) č. 1186/90 a o sankciách za porušenia, najmä za falšovanie a podvodné používanie pečiatok alebo etikiet alebo za klasifikáciu vykonávanú pracovníkom bez licencie.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 1991.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. februára 1991

Za Komisiu

Ray Mac Sharry

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 119, 11.5.1990, s. 32.

[2] Ú. v. ES L 123, 7.5.1981, s. 3

[3] Ú. v. ES L 91, 4.4.1989, s. 5.

[4] Ú. v. ES L 204, 2.8.1990, s. 45

[5] Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 30

--------------------------------------------------