31991L0439Úradný vestník L 237 , 24/08/1991 S. 0001 - 0024
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0022
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0022


Smernica Rady

z 29. júla 1991

o vodičských preukazoch

(91/439/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže pre účely spoločnej dopravnej politiky a ako príspevok k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky ako aj uľahčeniu pohybu osôb sídliacich v členskom štáte inom než kde skladali vodičské skúšky, je žiadúce, aby vzor spoločenstva vodičských preukazov jednotlivých členských bol uznávaný členskými štátmi bez povinnosti výmeny preukazov;

keďže prvý krok v tomto smere bol prijatý prvou smernicou Rady 80/1263/EHS zo 4. decembra 1980 o zavedení vodičských preukazov [4] spoločenstva, ktorá zaviedla vzor spoločenstva pre preukazy jednotlivých členských štátov, ich vzájomné uznávanie členskými štátmi takisto ako výmenu preukazov držiteľov prenášajúcich svoje miesto zvyčajného bydliska z jedného členského štátu do druhého; keďže pokrok musí pokračovať;

keďže vzor spoločenstva pre preukazy jednotlivých členských štátov zavedený smernicou 80/1263/EHS by mal byť upravený tak, aby vzal do úvahy, medzi iným, harmonizáciu kategórií a podkategórií vozidiel a aby urobil preukazy ľahšie pochopiteľné vo vnútri i mimo spoločenstva;

keďže z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, by mali byť uložené minimálne požiadavky pre vydanie vodičského preukazu;

keďže článok 3 smernice 80/1263/EHS stanovuje, že konečné opatrenia zovšeobecňujúce kategórie vozidiel v spoločenstve, uvedené v tomto článku, by mali byť prijaté bez možnosti odchýlky ako aj podmienky platnosti vodičských preukazov;

keďže by malo byť prijaté ustanovenie pre možnosť rozdelenia týchto kategórií vozidiel, aby bol najmä podporený v postupných etapách prístup k jazde vozidiel v záujme bezpečnosti cestnej premávky a brané do úvahy existujúce situácie jednotlivých štátov;

keďže by mali byť prijaté opatrenia uľahčujúce riadenie vozidiel pre zdravotne postihnuté osoby;

keďže článok 10 smernice 80/1263/EHS stanovuje podrobnejšiu harmonizáciu noriem pre vodičské testy a oprávnenia; keďže by k tomu mali byť definované znalosti, zručnosť a chovanie v spojení s riadením motorových vozidiel, a vodičské testy by mali byť založené na týchto pojmoch; keďže by mali byť znova definované minimálne štandardy fyzických a duševných schopností pre riadenie takých vozidiel;

keďže ustanovenia uvedené v článku 8 smernice 80/1263/EHS a najmä povinnosť výmeny vodičských preukazov do jedného roku od zmeny zvyčajného bydliska, predstavujú prekážku voľného pohybu osôb; keďže to je neprípustné vzhľadom na smerovanie k európskej integrácii;

keďže, aj pre účely spojené s bezpečnosťou cestnej premávky, členské štáty by mali byť schopné použiť svoje vnútroštátne opatrenia na odňatie, pozastavenie a zrušenie vodičských preukazov všetkým držiteľom vodičských preukazov, ktorí majú zvyčajné bydlisko na ich území,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty zavedú vodičské preukazy založené na vzore spoločenstva, uvedeného v prílohe I, v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

2. Vodičské preukazy vydané členskými štátmi sa vzájomne uznávajú.

3. Tam, kde držiteľ platného vodičského preukazu členského štátu má zvyčajné bydlisko v členskom štáte inom než kde bol vodičský preukaz vydaný, hostiteľský členský štát môže uplatniť voči držiteľovi preukazu svoje vnútroštátne pravidlá počas doby platnosti preukazu, lekárske prehliadky a daňové dojednania a môže uviesť do preukazu akúkoľvek informáciu nevyhnutnú pre administratívne účely.

Článok 2

1. Symbol na prvej strane vodičského preukazu podľa vzoru spoločenstva obsahuje rozlišovací znak členského štátu, ktorý preukaz vydá.

2. Členské štáty podniknú nevyhnutné opatrenia, aby sa vyhli riziku sfalšovania vodičských preukazov.

3. So súhlasom Komisie, členské štáty môžu upraviť vzor uvedený v prílohe I, ak je to nevyhnutné pre počítačové spracovanie vodičských preukazov.

Článok 3

1. Vodičský preukaz uvedený v článku 1 oprávňuje na riadenie vozidiel nasledovných kategórií:

Kategória A

- motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho;

Kategória B

- motorové vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 3500 kg a ktoré nemajú viac ako osem miest okrem miesta pre vodiča; motorové vozidlá tejto kategórie môžu byť s prívesom, ktorý má maximálnu hmotnosť do 750 kg;

- kombinácia ťahača kategórie B a prívesu, kde maximálna povolená hmotnosť súpravy nepresahuje 3500 kg a maximálna hmotnosť prívesu nepresahuje hmotnosť nenaloženého ťahača;

Kategória B + E

- kombinácia vozidiel pozostávajúca z ťahača kategórie B a prívesu, ak súprava nespadá pod kategóriu B;

Kategória C

- motorové vozidlá iné než tie, ktoré sú v kategórii D a ktorých maximálna povolená hmotnosť je nad 3500 kg; motorové vozidlá tejto kategórie môžu byť kombinované s prívesom, ktorého maximálna povolená hmotnosť nepresahuje 750 kg;

Kategórie C + E

- kombinácie vozidiel, ťahač je v kategórii C a jeho príves má maximálnu povolenú hmotnosť nad 750 kg;

Kategória D

- motorové vozidlá používané na prepravu osôb, ktoré majú viac ako osem miest okrem miesta vodiča; motorové vozidlá tejto kategórie môžu byť kombinované s prívesmi, ktorých maximálna povolená hmotnosť nepresahuje 750 kg;

Kategória D + E

- kombinácia vozidiel, kde ťahač je v kategórii D a jeho príves má maximálnu hmotnosť nad 750 kg.

2. V rámci kategórií A, B, B + E, C, C + E, D a D + E môžu byť vydané špecifické vodičské preukazy v nasledovných kategóriách:

Subkategória A1

- ľahké motocykle s obsahom nepresahujúcim 125 cm3 a výkonom nepresahujúcim 11 kW;

Subkategória B1

- motorové trojkolky a štvorkolky;

Subkategória C1

- motorové vozidlá iné než v kategórii D a ktorých maximálna povolená hmotnosť je nad 3500 kg, ale nie je väčšia ako 7500 kg; motorové vozidlá v tejto subkategórii môžu byť kombinované s prívesom, ktorý má maximálnu povolenú hmotnosť nepresahujúcu 750 kg;

Subkategória C1 + E

- kombinácia vozidiel kde ťahač je v subkategórii C1 a jeho príves má maximálnu povolenú hmotnosť nad 750 kg, za predpokladu, že maximálna povolená hmotnosť kombinácie takto sformovanej nepresahuje 12000 kg a že maximálna povolená hmotnosť prívesu nepresahuje hmotnosť nenaloženého ťahača;

Subkategória D1

- motorové vozidlá používané pre prepravu osôb, ktoré majú viac ako 8 miest okrem miesta vodiča ale nie viac ako 16 miest okrem miesta vodiča; motorové vozidlá tejto kategórie môžu byť kombinované s prívesom, ktorého maximálna povolená hmotnosť nepresahuje 750 kg;

Subkategória D1 + E

- kombinácie vozidiel, kde ťahač je v subkategórii D1 a jeho príves má maximálnu hmotnosť nad 750 kg za predpokladu, že:

- po prvé, že maximálna povolená hmotnosť takto sformovanej súpravy nepresahuje 12000 kg a maximálna povolená hmotnosť prívesu nepresahuje hmotnosť nenaloženého ťahača;

- po druhé, že sa príves nepoužíva na prepravu osôb.

3. Na účely tohto článku:

- "Vozidlo s motorickým pohonom" znamená akékoľvek samostatne poháňané vozidlo pohybujúce sa na ceste vlastnou silou, iné než je vozidlo pohybujúce sa na koľaji;

- "Trojkolka" a "štvorkolka" znamená akékoľvek troj- a štvorkolesové vozidlo v kategórii B s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 50 km/hod alebo poháňané spaľovacím motorom so zážihovým zapaľovaním s obsahom viac než 50 cm3alebo hocijakým iným motorom ekvivalentného pohonu. Hmotnosť nenaloženého vozidla nesmie presiahnuť 550 kilogramov. Hmotnosť nenaloženého vozidla poháňaného elektricky nezohľadňuje hmotnosť akumulátora.

Členské štáty môžu uložiť nižšie normy týkajúce sa nenaloženej hmotnosti a pridať iné ako sú maximálna obsahová kategória alebo pohon;

- "Motocykel" znamená akékoľvek dvojkolesové vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 50 km/hod alebo ak je poháňané spaľovacím motorom, s obsahom nad 50 cm3; kombinácia motocykla a postranného vozíka sa považuje za vozidlo;

- "Motorové vozidlo" znamená akékoľvek motorom poháňané vozidlo iné než motocykel, ktoré je normálne používané na prepravu osôb alebo tovaru po ceste alebo pre ťahanie cestných vozidiel používaných na prepravu osôb alebo tovaru. Tento pojem zahŕňa trolejbusy, t. j. vozidlá napojené na elektrické vedenie a ktoré sa nepohybujú na koľaji. Nezahŕňa poľnohospodárske alebo lesné traktory;

- "Poľnohospodársky alebo lesný traktor" znamená akékoľvek motorom poháňané vozidlo pohybujúce sa na kolesách alebo pásoch, majúce najmenej dve osi, ktorého hlavnou funkciou je trakčná sila a ktoré je špeciálne určené na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo prevádzkovanie určitých nástrojov, strojov alebo prívesov používaných v súvislosti s poľnohospodárskymi alebo lesnými činnosťami a ich použitie na prepravu osôb alebo tovaru po ceste, alebo na ťahanie vozidiel prepravujúcich osoby alebo tovar po ceste, je len ich druhotnou funkciou.

4. Členské štáty sa môžu, po porade s Komisiou za predpokladu, že je to uvedené vo vodičskom preukaze, odchýliť od ustanovení o rýchlosti uvedenej v druhej a tretej zarážke odseku 3, za predpokladu, že stanovia nižšie rýchlosti.

5. Pre subkategóriu A1, členské štáty môžu uložiť dodatočné obmedzujúce pravidlá.

6. So súhlasom Komisie, členské štáty môžu oslobodiť od uplatňovania tohto článku určité špecifické typy vozidiel s motorickým pohonom, ako sú špeciálne vozidlá pre zdravotne postihnutých.

Článok 4

1. Vo vodičských preukazoch sa stanovia podmienky, za ktorých je vodič oprávnený na riadenie vozidla.

2. Ak je vodič z dôvodu telesného postihnutia oprávnený len pre určité typy vozidiel, alebo pre upravené vozidlá, test zručnosti a chovania, uvedený v článku 7, sa berie do úvahy len pre také vozidlo.

Článok 5

1. Vydanie vodičského preukazu je podriadené nasledovným podmienkam:

a) oprávnenie pre kategórie C a D sa vydá len vodičom už oprávneným na riadenie vozidiel kategórie B;

b) oprávnenie pre kategórie B + E, C + E, D + E sa vydá len vodičom už oprávneným na riadenie vozidiel kategórie B, C a prípadne D.

2. Platnosť vodičských preukazov sa stanoví nasledovne:

a) oprávnenia udelené pre kategóriu C + E alebo D + E sú platné pre súpravu vozidiel v kategórii B + E;

b) oprávnenia udelené pre kategóriu C + E sú platné pre kategóriu D + E pokiaľ ich držitelia sú oprávnení na riadenie vozidiel v kategórii D.

3. Pre jazdy na svojom území môžu členské štáty poskytnúť nasledovné ekvivalenty:

a) motorom poháňané trojkolky alebo štvorkolky podľa oprávnenia pre kategórie A a A1;

b) ľahké motocykle podľa oprávnenia pre kategóriu B.

4. Po porade s Komisiou môžu členské štáty povoliť na svojom území jazdu:

a) vozidiel kategórie D1 (maximum 16 miest okrem miesta vodiča a maximálna povolená hmotnosť 3500 kg okrem špeciálneho vybavenia pre prepravu telesne postihnutých osôb), riadených držiteľmi vodičského preukazu pre kategóriu B nad 21 rokov, ktorý bol obdržaný najmenej rok predtým za predpokladu, že vozidlá sú používané neziskovými inštitúciami pre sociálne účely a že vodič poskytuje svoje služby na dobrovoľnej báze;

b) vozidiel, ktorých maximálna povolená hmotnosť presahuje 3500 kg riadených držiteľmi vodičského preukazu pre kategóriu B nad 21 rokov, ktorý obdržali najmenej dva roky predtým za predpokladu, že hlavným účelom je použitie stojaceho vozidla len pre inštruktáž alebo pre rekreáciu, a že ich používajú neziskové inštitúcie pre sociálne účely a že vozidlá boli modifikované tak, že nemôžu byť použité buď pre prepravu viac než deviatich osôb alebo pre prepravu akéhokoľvek tovaru iného, než je tovar striktne potrebný pre ich účely.

Článok 6

1. Minimálne vekové podmienky pre vydanie vodičských preukazov budú nasledovné:

a) 16 rokov:

- pre subkategóriu A1;

- pre subkategóriu B1;

b) 18 rokov:

- pre kategóriu A; avšak prístup na riadenie motocykla s výkonom presahujúcim 25 kW alebo pomerom výkonu a hmotnosti presahujúcim 0,16 kW/kg (alebo motocykla s postranným vozíkom s pomerom výkon/váha presahujúcim 0,16 kW/kg), sa podmieni minimálne dvojročnými skúsenosťami na motocykloch s nižšou špecifikáciou podľa oprávnenia A; táto požiadavka predchádzajúcej skúsenosti môže byť odpustená, ak má kandidát najmenej 21 rokov a podrobí sa skúškam a špecifickým testom zručnosti a chovania;

- pre kategórie B, B + E;

- pre kategórie C, C + E a subkategórie C1, C1 + E bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pre jazdu takých vozidiel uvedených v nariadení rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o harmonizácii určitej sociálnej legislatívy týkajúcej sa cestnej dopravy [5];

c) 21 rokov:

- pre kategórie D a D + E a subkategórie D1, D1 + E bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pre jazdu takých vozidiel uvedených v nariadení rady (EHS) č. 3820/85.

2. Členské štáty sa môžu odchýliť od požiadavky minimálneho veku uložené pre kategórie A, B a B + E a vydať také vodičské preukazy od 17 rokov, okrem prípadu keď platia opatrenia pre kategóriu A uložené v poslednej vete prvej zarážky odseku 1, písm. b).

3. Členské štáty môžu na svojom území odmietnuť uznať platnosť vodičského preukazu vydaného vodičom, ktorí majú menej ako 18 rokov.

Článok 7

1. Vodičské preukazy sa okrem toho vydajú len tým žiadateľom:

a) ktorí zložili testy zručnosti a chovania a teoretické testy a ktorí sú zdravotne spôsobilí, v súlade s ustanoveniami prílohy II a III;

b) ktorí majú zvyčajné bydlisko na území členského štátu vydávajúceho preukaz, alebo môžu poskytnúť dôkaz, že tam študovali po dobu aspoň šiestich mesiacov.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prijaté Radou pre tento účel, každý členský štát si ponechá právo stanoviť, na základe vnútroštátnych kritérií, dobu platnosti vodičských preukazov, ktoré vydáva.

3. Členské štáty sa môžu, so súhlasom Komisie, odchýliť od ustanovení prílohy III, ak takáto odchýlka je zlučiteľná s rozvojom medicínskej vedy a s princípmi uloženými v tejto prílohe.

4. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov z oblasti trestného práva a polície, môžu členské štáty, po porade s Komisiou, použiť k vydaniu vodičských preukazov ustanovenia ich vnútroštátnych pravidiel týkajúce sa podmienok iných než sú uvedené v tejto smernici.

5. Žiadna osoba nesmie byť držiteľom vodičského preukazu viac než jedného členského štátu.

Článok 8

1. Ak držiteľ platného vodičského preukazu vydaného členským štátom si zriadil zvyčajné bydlisko v inom členskom štáte, môže žiadať, aby jeho vodičský preukaz bol vymenený za ekvivalentný preukaz; členský štát vykonávajúci výmenu skontroluje, ak je to nevyhnutné, či predložený prekaz je v skutočnosti ešte platný.

2. Pokiaľ zásada teritoriality právnych predpisov z oblasti trestného práva a polície neustanovuje inak, členské štáty, v ktorých má držiteľ svoje zvyčajné bydlisko, môžu uplatniť svoje vnútroštátne opatrenia na obmedzenie, prerušenie, odobratie alebo zrušenie vodičského oprávnenia držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným členským štátom a ak je nevyhnutné vymeniť preukaz pre tento účel.

3. Členský štát vykonávajúci výmenu vráti starý preukaz orgánom členského štátu, ktorý ho vydal a uvedie dôvody takého konania.

4. Členský štát môže odmietnuť uznať platnosť akéhokoľvek vodičského preukazu vydaného iným členským štátom osobe, ktorá na území predošlého členského štátu podlieha opatreniam uvedeným v odseku 2.

Členský štát môže podobne odmietnuť vydať vodičský preukaz žiadateľovi, ktorý podlieha takým opatreniam v inom členskom štáte.

5. Náhradu vodičského preukazu, ktorý bol napríklad stratený, alebo odcudzený, môžu vykonať príslušné orgány štátu, v ktorom má držiteľ zvyčajné bydlisko; tieto orgánu poskytnú náhradu na základe informácie ktorú majú, alebo kde je to vhodné, na základe dôkazu od príslušných orgánov členských štátov, ktoré vydali pôvodný preukaz.

6. Ak členský štát vymieňa vodičský preukaz vydaný tretím štátom za vodičský preukaz podľa vzoru spoločenstva, taká výmena sa v ňom zaznamená ako následná akákoľvek obnova alebo náhrada.

Taká výmena sa môže uskutočniť len vtedy, keď preukaz vydaný tretím štátom bol odovzdaný príslušným orgánom členského štátu, ktoré robia výmenu. Ak držiteľ takého preukazu presťahuje svoje zvyčajné bydlisko do iného členského štátu, iný členský štát nemusí použiť článok 1 ods. 2

Článok 9

Na účely tejto smernice "zvyčajné" bydlisko znamená miesto kde osoba obyčajne býva najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku, pretože je osobne a zamestnanecky viazaná, alebo v prípade osoby, ktorá nie je zamestnanecky viazaná, pretože osobné väzby preukazujú úzke spojenie medzi osobou a miestom kde býva.

Avšak za zvyčajné bydlisko osoby, ktorá je zamestnanecky viazaná na inom mieste ako miesto kde je viazaná osobne a ktorá býva na rozdielnych miestach situovaných v dvoch alebo viacerých členských štátoch, sa považuje miesto jej osobných väzieb za predpokladu, že sa tam pravidelne vracia. Táto posledná podmienka nemusí byť splnená, ak osoba žije v členskom štáte preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania. Navštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska.

Článok 10

So súhlasom Komisie, členské štáty vytvoria ekvivalenty medzi kategóriami preukazov vydaných pred vykonaním tejto smernice a tých, ktoré sú definované v článku 3.

So súhlasom Komisie, členské štáty môžu vykonať vo vnútroštátnych právnych predpisoch také úpravy, ktoré sú nevyhnutné na účely vykonávania ustanovení článku 8 ods. 4, 5 a 6.

Článok 11

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, Rada na návrh Komisie preskúma vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa akýchkoľvek nepovinných subkategórií, ktoré môžu byť vytvorené v súlade s článkom 3, so zreteľom na ich možnú harmonizáciu alebo odstránenie.

Článok 12

1. Po porade s Komisiou, členské štáty do 1. júla 1994 prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou od 1. júla 1996.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3. Členské štáty navzájom spolupracujú pri vykonávaní tejto smernice a v prípade potreby si vymieňajú informácie o preukazoch, ktoré zaregistrovali.

Článok 13

Týmto sa od 1. júla 1996 ruší smernica 80/1263/EHS.

Článok 14

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 29. júla 1991

Za Radu

predseda

H. van den Broek

[1] Ú. v. ES C 48, 27.2.1989, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 175, 16.7.1990, s. 40.

[3] Ú. v. ES C 159, 26.6.1989, s. 21.

[4] Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VZORU VODIČSKÉHO PREUKAZU SPOLOČENSTVA

1. Farba vzoru vodičského preukazu spoločenstva je ružová a celkové rozmery sú:

výška : 106 mm;

šírka : 222 mm.

2. Preukaz sa skladá zo šiestich strán;

strana 1 obsahuje:

- rozlišovací znak členského štátu vydávajúceho preukaz

- údaj o názve členského štátu vydávajúceho preukaz (voliteľné);

- rozlišovací znak členského štátu vydávajúceho preukaz, tieto znaky sú nasledovné:

B : Belgicko

DK : Dánsko

D : Nemecko

GR : Grécko

E : Španielsko

F : Francúzsko

IRL : Írsko

I : Taliansko

L : Luxembursko

NL : Holandsko

P : Portugalsko

UK : Spojené kráľovstvo

- slová "vodičský preukaz" tlačené veľkým typom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vydávajúceho oprávnenie; po vhodnej medzere tiež malými písmenami vo všetkých ostatných jazykoch Európskych spoločenstiev;

- slová "vzor Európskych spoločenstiev" vytlačené v jazyku alebo jazykoch členských štátov vydávajúcich preukaz;

strana 2 obsahuje:

1. priezvisko držiteľa;

2. krstné meno držiteľa;

3. dátum a miesto narodenia držiteľa;

4. názov príslušného orgánu vydávajúceho preukaz (vrátane miesta a dátumu vydania a pečiatky orgánu);

5. číslo preukazu;

6. fotografiu držiteľa;

7. podpis držiteľa;

8. miesto trvalého bydliska alebo poštová adresu (voliteľné).

strany 3 a 4 obsahujú:

(sub)kategóriu vozidla, dátum vydania preukazu pre sub(kategóriu), dobu platnosti, pečiatku orgánu, akékoľvek dodatočné informácie alebo obmedzenie v kódovanej forme týkajúce sa každej (sub)kategórie.

subkategórie, ktoré vnútroštátne právne predpisy členského štátu nestanovujú, môžu byť vypustené z vodičského preukazu, vydaného týmto členským štátom.

Kódy použité na strane 4 sú nasledovné:

kódy 1-99 : harmonizované kódy spoločenstva,

kódy 100 a vyššie : kódy členského platné len pre jazdu na území štátu, ktorý preukaz vydal.

Dátum prvého vydania preukazu pre každú kategóriu musí byť prenesený na stranu 3 v prípade náhrady alebo výmeny;

strana 5 môže obsahovať informácie ako:

- akékoľvek obdobia, na ktoré bol preukaz pozastavený,

- vážne priestupky na území štátu zvyčajného bydliska, ktoré sa berú do úvahy pri kontrolách vodičov v tomto členskom štáte

strana 6 obsahuje:

- potvrdenia obmedzené na územie štátu, ktorý ich udelil na základe ekvivalentov alebo pre kategórie vozidiel, ktoré nezahŕňa táto smernica (vrátane dátumov vydania a dôb platnosti)

- miesta, rezervované pre (voliteľné) údaje o zmenách zvyčajného bydliska držiteľa;

3. Údaje na ostatných stranách okrem strany 1 sú v jazyku (jazykoch) členských štátov, ktoré preukaz vydali.

Ak si členský štát želá uviesť tieto údaje v inom národnom jazyku ako dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom, vystaví dvojjazyčnú verziu preukazu pričom použije jeden z uvedených jazykov; tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tejto prílohy.

4. Ak držiteľ vodičského preukazu vydaného členským štátom presunie miesto zvyčajného bydliska na územie iného členského štátu, tento členský štát môže zaznačiť:

- zmenu miesta bydliska na strane 6;

- informácie podstatné pre administratívne účely ako vážne priestupky na jeho území na strane 5

za predpokladu, že rovnako zaznamená tento typ informácií v preukazoch, ktoré vydáva a že je priestor pre tieto účely.

Odchylne od bodu 2 tejto prílohy, sa nevyžaduje, aby vodičské preukazy vydávané Spojeným kráľovstvom obsahovali fotografiu držiteľa na maximálne obdobie 10 rokov po prijatí tejto smernice.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

I. VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI A CHOVANIE SA PRI JAZDÁCH S MOTOROVÝM VOZIDLOM

Na účely uplatňovania tejto prílohy nasledujúce ustanovenia sa týkajú kategórií aj subkategórií, pokiaľ nie je pre subkategórie stanovené vyslovene inak.

1. Preambula

Aby sa jazdilo bezpečne, vodiči motorových vozidiel musia mať také vedomosti, zručnosť a správanie sa, aby boli schopní:

- rozpoznať nebezpečenstvo v premávke a odhadnúť jeho vážnosť

- mať dostatočnú schopnosť ovládať svoje vozidlo, aby vodič sám nevytváral nebezpečné situácie a aby reagoval vhodne, keď sa takého situácie vyskytnú,

- dodržiavať pravidlá cestnej premávky a najmä tie, ktoré slúžia na zabránenie cestných nehôd a na udržanie plynulosti dopravy,

- odhaliť väčšie technické chyby na svojom vozidle, najmä tie, ktoré vystavujú riziku bezpečnosť a napraviť ich vhodným spôsobom,

- brať do úvahy všetky faktory, ovplyvňujúce vodičovo správanie (alkohol, únavu, slabý zrak... atď.) tak, aby boli zachované vodičove schopnosti potrebné pre to, aby viedol vozidlo bezpečne,

- pomôcť zaručiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a najmä najslabších a najviac exponovaných vzájomným rešpektovaním sa.

2. Vedomosti

Vodič musí byť schopný preukázať vedomosti a pochopenie v nasledujúcich oblastiach:

2.1. dôležitosť správania sa a postojov k iným užívateľom cestnej premávky;

2.2. mechanické aspekty v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky; vodiči musia byť schopní rozpoznať najčastejšie závady, najmä v riadení, brzdnom systéme, pneumatikách, svetlách, reflektoroch, spätných zrkadlách, smerovkách, stieračoch, bezpečnostných pásoch, predných sklách a výfuku;

2.3. najdôležitejšie princípy, týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti a ovládanie vozidla pri rozličnom počasí a stave cesty;

2.4. vnímanie, odhad a rozhodovacia schopnosť, najmä reakčný čas ako aj zmeny vo vodičovom správaní v dôsledku vplyvu alkoholu, drog a lekárskych výrobkov na myslenie a únavu;

2.5. špecifické rizikové faktory, týkajúce sa nedostatku skúseností iných účastníkov premávky a najzraniteľnejších kategórií ako deti, chodci, cyklisti a ľudia s obmedzenou mobilitou;

2.6. riziká spojené s pohybom a riadením rozličných typov vozidiel a s odlišnými zornými poliami týchto vodičov;

2.7. rizikové faktory pri riadení, týkajúce sa rozličných stavov vozoviek, najmä pokiaľ ide o zmeny stavu vozoviek v súvislosti s počasím a denným alebo nočným obdobím;

2.8. charakteristiky rozličných typov ciest a príslušných štatutárnych požiadaviek;

2.9. bezpečnostné zariadenia vozidla a najmä, používanie bezpečnostných pásov a bezpečnostných zariadení pre deti;

2.10. pravidlá týkajúce sa prevádzky vozidla z hľadiska životného prostredia (vhodné používanie zvukových výstražných zariadení, znižovanie spotreby paliva, znižovanie znečisťujúcich emisií atď.);

2.11. pravidlá cestnej premávky, najmä pokiaľ ide o značenie ciest, vrátane značiek, signálov, cestných pravidiel a obmedzení rýchlostí;

2.12. pravidlá týkajúce sa administratívnych dokumentov, požadovaných pre použitie vozidiel;

2.13. všeobecné pravidlá, špecifikujúce, ako sa musí vodič správať v prípade nehody (postavenie varujúcich značení a poplašných zariadení) a opatrení, ktoré sa môžu prijať pri pomáhaní obetiam cestných nehôd, keď je to potrebné;

2.14. bezpečnostné faktory, týkajúce sa prepravovaných vozidiel a osôb.

3. Zručnosť

Nižšie uvedené pravidlá platia len v takom rozsahu, v akom sú kompatibilné s charakteristikami vozidla.

3.1. Vodiči musia byť schopní pripraviť bezpečnú jazdu:

3.1.1. skontrolovaním stavu pneumatík, svetiel, reflektorov, bŕzd, smeroviek, zvukového signalizačného zariadenia, riadenia;

3.1.2. úpravou sedadla tak, aby vyhovovalo správnej polohe pri riadení;

3.1.3. upravením spätných zrkadiel a bezpečnostných pásov;

3.1.4. kontrolou uzavretia dverí;

3.2. Vodiči musia byť schopní používať ovládacie prvky vozidla, t. j.:

- volant,

- akcelerátor,

- spojku,

- rýchlostnú páku,

- ručnú a nožnú brzdu,

za nasledujúcich podmienok:

3.2.1. naštartovať motor a hladko sa rozbehnúť (dovrchu, nadol ako aj na rovnej ceste);

3.2.2. zrýchľovať na vhodnú rýchlosť pri udržaní rovnakého smeru vrátane zmien rýchlosti rýchlostnou pákou;

3.2.3. prispôsobovať rýchlosť doľava alebo doprava na križovatkách, na obmedzenom priestore pri udržaní kontroly nad vozidlom;

3.2.4. cúvanie priamo, doľava alebo doprava okolo rohu pri zachovaní správneho smeru;

3.2.5. otočenie vozidla do protismeru použitím rýchlostnej páky a spiatočky;

3.2.6. brzdenie na presné zastavenie potrebné pre prípadné zastavenie v nebezpečenstve;

3.2.7. parkovanie vozidla a opustenie parkovacej plochy (paralelné, pravouhlé, šikmé) jazdou dopredu, cúvaním, na rovnej ceste, do kopca a dolu kopcom.

3.3. Za podmienok stanovených v 3.2. musia vodiči ovládať sekundárne riadiace prvky vozidla: stierače predných skiel, ostrekovače predných skiel, odhmlievač a klimatizáciu, svetlá atď.

4. Správanie sa

4.1. Vodiči musia byť schopní vykonávať bežné manévre v úplnej bezpečnosti v normálnych premávkových situáciách, berúc do úvahy nevyhnutnú opatrnosť:

4.1.1. pozorovať stav cesty, značenie, znaky a potenciálne alebo aktuálne riziká (aj používaním spätných zrkadiel);

4.1.2. komunikovať s ostatnými účastníkmi cestnej premávky pri používaní dohodnutých prostriedkov (znamení);

4.1.3. vhodne reagovať na rizikové situácie;

4.1.4. dodržiavať pravidlá cestnej premávky a inštrukcie polície, cestných strážcov atď.;

4.1.5. rešpektovať ostatných účastníkov cestnej premávky.

4.2. Vodiči musia mať tiež zručnosť potrebnú na bezpečné zvládnutie dopravných situácií:

4.2.1. vyjsť z obrubníka a/alebo z parkovacieho miesta;

4.2.2. vozidlo riadiť tak, aby bolo správne situované na ceste, prispôsobujúc rýchlosť prepravnej situácii na ceste;

4.2.3. dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami;

4.2.4. zmeniť jazdné pruhy;

4.2.5. obísť zaparkované alebo stojace vozidlá a prekážky;

4.2.6. predísť vozidlá, vrátane v obmedzenom priestore;

4.2.7. dostihnúť vozidlá v rozličných situáciách;

4.2.8. priblížiť sa a prejsť cez križovatku;

4.2.9. priblížiť sa a prejsť železničnú križovatku;

4.2.10. zabočiť doľava a doprava na železničných križovatkách alebo opustiť koľaje;

4.2.11. urobiť nevyhnutné opatrenia pri vystupovaní z vozidla;

5. Špeciálne požiadavky pre vodičskú kategóriu A, B, C, D, B + E, C + E a D + E

5.1. Kategória A:

Vodiči kategórie A musia tiež vedieť:

5.1.1. upraviť ochrannú prilbu a skontrolovať ostatné bezpečnostné zariadenia na vozidle;

5.1.2. odtiahnuť motocykel zo stanoviska a presúvať ho bez pomoci motora, kráčajúc popri vozidle;

5.1.3. zaparkovať motocykel na stanovisku;

5.1.4. urobiť obrat do protismeru;

5.1.5. udržať motocykel v rovnováhe pri rozličných rýchlostiach, vrátane pomalých rýchlostí a v rozličných dopravných situáciách aj pri prevážaní pasažiera;

5.1.6. nakláňať sa v zákrutách.

5.2. Kategórie C, D, C + E a D + E

Vodiči vozidiel v týchto kategóriách musia rovnako preukázať znalosť a schopnosť v uvedených oblastiach:

5.2.1. prekážka v zornom poli vodiča a iných užívateľov zapríčinená parametrami ich vozidiel;

5.2.2. účinky vetra na beh vozidla;

5.2.3. pravidlá o hmotnosti a rozmeroch vozidla;

5.2.4. pravidlá o jazdných dobách, dobe odpočinku a používaní tachometra;

5.2.5. princíp brzdného systému a rýchlostných regulátorov;

5.2.6. opatrenia potrebné pri hrozbe nebezpečenstva rozstreku vody alebo blata;

5.2.7. orientácia v automape.

Rovnako musia byť schopní:

5.2.8. prekontrolovať posilňovací brzdný systém a riadenie;

5.2.9. používať rozličné brzdné systémy;

5.2.10. používať iné systémy na zníženie rýchlosti než sú brzdy;

5.2.11. prispôsobovať jazdu vozidla pri zatáčaní vzhľadom na jeho dĺžku a previsy;

5.3. Kategórie B, B + E, C, C + E, D + E:

Vodiči vozidiel v týchto kategóriách musia:

5.3.1. poznať bezpečnostné faktory, týkajúce sa zaťaženia vozidla nákladom;

5.4. Kategórie B + E, C + E, D + E:

Vodiči vozidiel v týchto kategóriách musia byť schopní:

5.4.1. pripájať príves alebo náves k ťahaču alebo odpojiť;

5.5. Kategória D:

Vodiči vozidiel v tejto kategórii musia preukázať znalosť:

5.5.1. pravidiel, týkajúcich sa prepravy osôb;

5.5.2. ako sa správať v prípade nehody;

5.5.3. musia byť tiež schopní urobiť bezpečnostné opatrenia špeciálnych vozidiel.

6. Použitie vozidla

Vodiči musia byť schopní viesť svoje vozidlá na rozličných typoch ciest, v mestách i na otvorenej ceste a v rozličných podmienkach (počasie, svetlo, hustota premávky, atď.).

II. MINIMÁLNE POŽIADAVKY PRE VODIČSKÉ TESTY

Členské štáty podniknú potrebné opatrenia na zaistenie toho, že uchádzači o vodičské preukazy budú mať vedomosti a zručnosti a preukazovať správanie požadované na riadenia motorového vozidla. Skúšky zavedené v tomto zmysle musia obsahovať:

- teoretickú skúšku,

- skúšku zručnosti a správania sa.

Podmienky, za ktorých sa tieto skúšky budú vykonávať, sú stanovené ďalej.

7. Teoretická skúška

7.1. Forma

Zvolená forma bude taká, aby sa zabezpečilo, že žiadateľ má požadované vedomosti o predmetoch uvedených v bodoch 2 až 5 tejto prílohy.

Každý žiadateľ o preukaz v jednej kategórii, ktorý urobil teoretickú skúšku na preukaz v inej kategórii, môže byť vyňatý zo spoločných ustanovení bodu 7 tejto prílohy.

7.2. Obsah skúšky týkajúci sa všetkých kategórií vozidiel

Body uvedené nižšie vychádzajú z bodu 2 tejto prílohy.

7.2.1. Otázky musia byť zostavené na každý bod a ich obsah je na zvážení každého členského štátu.

7.2.1.1. Predpisy o cestnej premávke

bod 2.11.

7.2.1.2. Vodič

bod 2.1. a 2.4.

7.2.1.3. Cesta

body 2.3., 2.7. a 2.8.

7.2.1.4. Ostatní účastníci cestnej premávky

body 2.5. a 2.6.

7.2.1.5. Všeobecné pravidlá a predpisy a ostatné záležitosti

body 2.12., 2.13. a 2.14.

7.2.2. Test podľa odseku 7.2.1. by mal byť doplnený náhodnou kontrolou (skúškou) jedného z bodov: 2.2., 2.9. a 2.10. týkajúcich sa vozidla.

7.3. Špeciálne ustanovenia týkajúce sa kategórií C, D, C + E a D + E

Test podľa bodu 7.2. by mal byť doplnený v prípade žiadosti o preukaz pre kategórie C, D, C + E a D + E:

7.3.1. povinným preskúšaním z nasledujúcich bodov bodu 5 tejto prílohy:

7.3.1.1. Kategórie C, D, C + E a D + E

Body 5.2.3. (okrem C1, C1 + E, D1 a D1 a E), 5.2.4. (okrem používania tachometra v bode 9.3.1. a 5.2.5. (okrem C1, C1 + E, D1 a D1 + E);

7.3.1.2. Kategória D

Body 5.5.1. a 5.5.2,

7.3.2. náhodnou previerkou jedného z nasledujúcich bodov: 5.2.1., 5.2.2. a 5.2.6.

8. Test zručnosti a správania sa

8.1. Vozidlo a jeho vybavenie

8.1.1. Riadenie vozidla s ručnou prevodovkou je podmienené úspešným absolvovaním testu zručnosti a správania sa pre vozidlá s ručnou prevodovkou.

Ak žiadateľ urobí test zručnosti a správania sa pre vozidlo s automatickou prevodovkou zaznamená sa to v preukaze vydanom na základe takéhoto testu. Vodičské preukazy s týmto označením sa použijú len pri riadení vozidiel s automatickou prevodovkou.

"Vozidlo s automatickou prevodovkou" znamená vozidlo, v ktorom prevodový pomer medzi motorom a kolesami sa môže zmeniť len použitím akcelerátora alebo bŕzd.

8.1.2. Vozidlá, používané pri testoch zručnosti a správania sa majú zodpovedať minimálnym kritériám uvedeným nižšie. Členské štáty môžu prijať prísnejšie požiadavky alebo pridať ďalšie:

Kategória A:

- postupný prístup (prvá klauzula prvej zarážky článku 6 ods. 1 písm. b): motocykle bez postranného vozíka s obsahom viac než 120 cm3s maximálnou rýchlosťou najmenej 100 km/h;

- priamy prístup (druhá klauzula prvej zarážky článku 6 ods. 1 písm. b); motocykle bez postranného vozíka s výkonom motora najmenej 35 kW;

Kategória B:

štvorkolesové vozidlá kategórie B s rýchlosťou najmenej 100 km/h.;

Kategória B + E:

kombinácie, vytvorené z kategórie vozidla testu B a prívesu s maximálnou povolenou hmotnosťou najmenej 1000 kg s rýchlosťou 100 km/h, ktoré nespadajú do kategórie B;

Kategória C:

vozidlá kategórie C s maximálnou povolenou hmotnosťou najmenej 10000 kg a s dĺžkou najmenej 7 metrov, schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h.

Kategória C + E:

buď návesové súpravy s maximálnou povolenou hmotnosťou najmenej 18000 kg a dĺžkou najmenej 12 metrov, schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h, alebo jazdné súpravy vytvorené z vozidla kategórie testu C a prípojného vozidla s minimálnou dĺžkou 4 metre s maximálnou povolenou hmotnosťou 18000 kg a dĺžkou najmenej 12 metrov, schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h;

Kategória D:

vozidlá kategórie D nie kratšie ako 9 metrov, schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h;

Kategória D + E:

jazdná súprava vytvorená z vozidla kategórie D testu a prípojného vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou aspoň 1250 kg, schopná dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h.

Voliteľné subkategórie

Subkategória A1:

motocykle bez postranného vozíka s obsahom aspoň 75 cm3;

Subkategória B1:

motorové trojkolky a štvorkolky schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 60 km/h;

Subkategória C1:

vozidlá subkategórie C1 s maximálnou povolenou hmotnosťou najmenej 4000 kg a schopné dosiahnuť rýchlosť 80 km/h;

Subkategória C1 + E:

jazdné súpravy vytvorené z vozidiel kategórie testu C1 a prípojného vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou najmenej 2000 kg, najmenej 8 metrov dlhé a schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h;

Subkategória D1:

vozidlá subkategórie D1, schopné dosiahnuť rýchlosť 80 km/h;

Subkategória D1 + E:

jazdné súpravy vytvorené zo subkategórie vozidiel testu D1 a prípojného vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou najmenej 1250 kg, schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h;

8.2. Zručnosti a správanie sa, ktoré sú predmetom testu:

Pravidlá dole uvedené sa budú aplikovať iba vtedy, ak sú kompatibilné s parametrami vozidla;

8.2.1. Príprava vozidla

Žiadateľ musí preukázať, že je schopný pripraviť bezpečnú jazdu splnením nasledujúcich požiadaviek (odkazy k odseku 3.1 tejto prílohy) body 3.1.2, 3.1.3 (body o bezpečnostných pásoch sa uplatňujú iba v prípade, ak právne predpisy vyžadujú ich použitie) a 3.1.4.

8.2.2. Technická kontrola vozidla

Žiadatelia musia preukázať, že vedia používať ovládacie prvky vozidla bezpečným spôsobom a vykonávať tieto úkony (odkazy sú k odseku 3.2 tejto prílohy);

Body 3.2.1 (začínajúc na rovine a kde je to možné, do kopca), 3.2.2., 3.2.3 a 3.2.6 (s výnimkou zastavenia v prípade nebezpečenstva, ktorým sa zaoberá bod 10.1.1).

Výber z úkonov uvedených v bodoch 3.2.4, 3.2.5 a 3.2.7 podlieha testu (najmenej dva úkony pre tri body, vrátane jedného pri zaradení spiatočky). Úkony špecifikované v bode 3.2.5 je nutné testovať pre vozidlá kategórie C, D, B + E, C + E a D + E. Žiadatelia o oprávnenie v týchto kategóriách musia vycúvať pozdĺž krivky, o tvare ktorej rozhoduje členský štát.

8.2.3. Správanie sa v premávke

Žiadatelia musia uskutočňovať všetky nasledujúce úkony uvedené v odseku 4 tejto prílohy v bežných dopravných situáciách úplne bezpečne a s nutnou obozretnosťou: body 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 a 4.2.10 plus úkony, uvedené v bodoch 4.2.6, 4.2.7 a 4.2.8, ak existuje príležitosť.

8.3. Špecifické ustanovenia týkajúce sa kategórií A, C, D, C + E a D + E

Žiadatelia o preukaz v kategóriách A, D, C + E a D + E musia naviac urobiť nasledujúce úkony (odkazy sú k odseku 5 tejto prílohy):

8.3.1. Kategória A:

Body 5.1.2 (odsunutie motocykla z jeho stanoviska a jeho pohyb bez pomoci motoru, kráčaním popri ňom (5.1.3 a 5.1.6). Ak predpis vyžaduje nosenie ochrannej prilby, upevnenie prilby sa skontroluje. Výber z previerok stanovených v bode 5.1.1 sa otestuje. Schopnosť udržať rovnováhu (bod 5.1.5) musí byť testovaná pri rozličných rýchlostiach vrátane pomalej rýchlosti a v rozličných dopravných situáciách, s výnimkou prepravy pasažierov, čím sa zaoberá bod 9.1.2.1.

8.3.2. Kategórie C, D, C + E a D + E:

Body 5.2.8, 5.2.9 (s výnimkou pre C1 a D1), 5.2.10 (s výnimkou pre C1 a D1 a 5.2.11 (s výnimkou pre C1 a D1).

8.3.3. Kategória D:

Bod 5.5.3.

9. Teoretický test alebo test zručnosti a správania sa

9.1. Žiadateľova zručnosť a správanie sa v oblastiach dole uvedených sa musia testovať buď teoretickým testom alebo testom zručnosti a správania sa podľa voľby členských štátov.

9.1.1. Všetky kategórie

9.1.1.1. Náhodná previerka stavu pneumatík, svetiel, reflektorov, riadenia, bŕzd, smeroviek a zvukového výstražného zariadenia.

9.1.1.2. Opatrenia nevyhnutné pri opustení vozidla;

9.1.2. Kategória A

9.1.2.1. Udržanie rovnováhy pri preprave pasažiera

9.1.3. Kategórie C, D, C + E a D + E:

9.1.3.1. Použitie tachografu;

9.1.4. Kategória C + E

9.1.4.1. Pripojenie a odpojenie prívesu alebo návesu k ťažnému vozidlu;

9.1.4.2. Bezpečnostné faktory, týkajúce sa nakládky vozidla.

10. Voliteľný test zručnosti a správania sa

Nasledujúce aspekty žiadateľovej zručnosti a jeho správania sa môžu tiež overiť v priebehu testu zručnosti a správania sa.

10.1. Všetky kategórie

10.1.1. Zastavenie v nebezpečenstve.

10.2. Kategória A

10.2.1. Obrat do protismeru

10.3. Schopnosť čítania v automape môže byť testovaná buď teoretickým testom alebo testom zručnosti a správania sa (s výnimkou v prípadoch C1, C1 + E, D1 a D1 + E).

11. Známkovanie testu zručnosti a správania sa

Pre každú uvedenú dopravnú situáciu musí ohodnotenie odrážať stupeň pohotovosti, s akou žiadateľ ovláda ovládacie prvky vozidla ako aj preukázanú schopnosť viesť vozidlo v premávke úplne bezpečne. Skúšajúci sa musí v priebehu testu cítiť bezpečne. Chyby pri šoférovaní alebo nebezpečná jazda bezprostredne ohrozujúca bezpečnosť testovacieho vozidla a cestujúcich alebo iných účastníkov cestnej premávky bude penalizovaná neurobením testu bez ohľadu na to, či musel alebo nemusel skúšajúci alebo sprievodná osoba zasiahnuť. Je na rozhodnutí skúšajúceho, či bude test zručnosti a správania sa dokončený.

Skúšajúci musia byť vyškolení, aby správne hodnotili schopnosť uchádzačov jazdiť bezpečne. Práca skúšajúcich musí byť pod dohľadom a kontrolou orgánov splnomocnených členským štátom, aby sa zabezpečilo správne hodnotenie chýb v súlade s normami, stanovenými touto prílohou.

12. Dĺžka testu

Dĺžka testu a jazdná vzdialenosť by mali byť také, aby boli postačujúce pre ohodnotenie zručnosti a správania sa, uvedených v odsekoch 8 a 9. V žiadnom prípade by čas jazdy na ceste nemal byť kratší ako 25 minút pre kategórie A, B a B + E a 45 minút pre ostatné kategórie.

13. Miesto konania

Časť testu, ktorou sa testujú žiadateľove schopnosti technickej kontroly vozidla, môže byť urobená na špeciálnom testovacom mieste. Ak je to možné, tá časť testu, ktorou sa testuje žiadateľove správanie sa v premávke, by mala byť vykonávaná na cestách mimo zastavaných oblastí, na diaľniciach a cestách pre motocykle, ako aj na mestských uliciach, čo by malo reprezentovať rozličné typy obtiažnosti, pravdepodobné pri bežnom jazdení. Je žiadúce, aby test prebiehal v podmienkach rozličnej hustoty premávky.

14. Vozidlá používané na testovanie zručnosti a správania sa uchádzačov pred 31. júlom 1991 môžu byť používané po tomto dátume iba v období nepresahujúcom 3 roky, ak nevyhovujú kritériám stanoveným pre takéto vozidlá v bode 8.1.2 tejto prílohy.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

MINIMÁLNE ŠTANDARDY FYZICKÝCH A DUŠEVNÝCH SPÔSOBILOSTÍ PRE RIADENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

DEFINÍCIE

1. Na účely tejto prílohy sú vodiči klasifikovaní do dvoch skupín:

1.1. Skupina 1:

vodiči vozidiel kategórie A, B, a B + E a subkategórie A1 a B1;

1.2. Skupina 2:

vodiči vozidiel kategórií C, C + E, D, D + E a subkategórie C1, C1 + E, D1 a D1 + E.

1.3. Vnútroštátne právne predpisy môžu stanoviť, že ustanovenia tejto prílohy pre skupinu vodičov 2 sa vzťahujú na vodičov vozidiel kategórie B, ktorí používajú svoj vodičský preukaz na profesionálne účely (taxíky, sanitky, atď.).

2. Podobne prvožiadatelia o vodičský preukaz alebo žiadatelia o obnovenie vodičského preukazu sú klasifikovaní do skupiny, do ktorej patrili, keď im bol preukaz vydaný alebo obnovený.

LEKÁRSKE VYŠETRENIE

3. Skupina 1:

žiadatelia sú povinní podrobiť sa lekárskej prehliadke, ak je v priebehu skúšky, ktorá je potrebná na obdržanie vodičského oprávnenia alebo pri nevyhnutných formalitách zrejmé, že majú jednu alebo viac zdravotných nespôsobilostí.

4. Skupina 2:

žiadatelia musia podstúpiť lekársku prehliadku pred prvým vydaním vodičského preukazu a potom sa podrobovať periodickým prehliadkam tak, ako to predpisujú vnútroštátne právne predpisy.

5. Štandardy, stanovené členskými štátmi pre vydávanie a následné obnovovanie vodičských preukazov, môžu byť prísnejšie, ako sú ustanovenia tejto prílohy.

ZRAK

6. Všetci žiadatelia o vodičské oprávnenie sa podrobia primeranému preskúšaniu zraku, ktoré by malo zabezpečiť, že žiadatelia majú adekvátnu vizuálnu akuitu pre vedenie motorového vozidla. Ak je dôvod pochybovať, že zrak žiadateľa nie je adekvátny, bude prehliadnutý odborným lekárom. Pri tejto prehliadke sa bude pozornosť venovať najmä: vizuálnej akuite, zornému poľu, zdvojenému videniu a progresívnym očným chorobám.

Na účely tohto nariadenia nebudú intra-okulárne šošovky považované za korekčné šošovky.

Skupina 1:

6.1. Žiadatelia o vodičský preukaz alebo o jeho obnovenie budú mať binokulárnu vizuálnu akuitu, s korekčnými šošovkami, ak je to potrebné, prinajmenšom 0,5 pri súčasnom používaní oboch očí. Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví, ak sa v priebehu lekárskej prehliadky preukáže, že očný horizont je menší ako 120°, odhliadnuc od prípadov výnimočného charakteru a plne odôvodnených lekárskym názorom a pozitívnym praktickým testom. Rovnako sa preukaz nevydaný alebo neobnoví, ak sa preukáže, že príslušná osoba trpí na očný stav, ktorý by ohrozil bezpečnú jazdu. Ak je odhalená alebo ak sa prejavuje progresívna očná choroba, vydanie a obnovovanie vodičského preukazu podlieha pravidelným prehliadkam žiadateľa u príslušného odborného lekára.

6.2. Žiadatelia o vodičský preukaz alebo o obnovu preukazu, ktorí majú totálnu funkčnú stratu zraku v jednom oku alebo používajú iba jedno oko (napr. v prípade diplopie) musia mať vizuálnu akuitu najmenej 0,6 vrátane korekčných šošoviek, ak je to potrebné. Odborný lekár musí potvrdiť, že tento stav monokulárnej vízie trvá dostatočne dlho, aby došlo k adaptácii a že zorné pole tohto oka je normálne.

Skupina 2:

6.3. Žiadatelia o vodičský preukaz alebo obnovu preukazu musia mať vizuálnu akuitu (s korekčnými šošovkami, ak je to potrebné najmenej 0,8 v lepšom oku a najmenej 0,5 v horšom oku). Ak je nutné používať korekčné šošovky, aby sa dosiahla hodnota 0,8 a 0,5, nekorigovaná akuita v každom oku musí dosiahnuť aspoň 0,05, alebo okrem toho musí byť dosiahnutá minimálna akuita (0,8 a 0,5) buď korekciou okuliarami so silou nepresahujúcou plus alebo mínus 4 dioptrie alebo s pomocou kontaktných šošoviek (nekorigované videnie = 0,05). Korekciu musí osoba dobre znášať. Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví, ak žiadateľ alebo vodič nemá normálne binokulárne zorné pole alebo trpí na diplopiu.

SLUCH

7. Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené pre žiadateľov alebo vodičov v skupine 2, na základe posudku príslušného odborného lekára, pri lekárskej prehliadke bude daná pozornosť najmú rozsahu kompenzácie.

OSOBY S OBMEDZENOU POHYBLIVOSŤOU

8. Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia tým žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia na poruchu pohybového systému alebo na abnormality pohybového systému také, ktoré môžu urobiť vedenie motorového vozidla nebezpečným.

Skupina 1:

8.1. Vodičské preukazy podliehajúce určitým obmedzeniam, môžu byť, ak je to potrebné, vydané fyzicky postihnutým žiadateľom alebo vodičom, vychádzajúc z posudku príslušného odborného lekára. Tento posudok musí byť založený na lekárskej prehliadke poruchy alebo abnormality a tam, kde je to potrebné, na praktickom teste. Musí tiež určiť typ modifikácie vozidla, ktorý je požadovaný ako aj to, či vodič musí byť vybavený ortopedickým zariadením, pokiaľ test zručnosti a správania sa preukáže, že s takýmto zariadením by jazda nebola nebezpečná.

8.2. Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovované žiadateľom, trpiacim na progresívnu chorobu a to za predpokladu, že takáto osoba s obmedzenou pohyblivosťou sa pravidelne podrobuje prehliadke, ktorá potvrdí, či je takáto osoba stále schopná viesť motorové vozidlo úplne bezpečne.

Ak ide o statické postihnutie, vodičský preukaz môže byť vydávaný alebo obnovovaný bez toho, aby sa musel žiadateľ podrobovať pravidelným lekárskym prehliadkam.

Skupina 2:

8.3. Príslušný odborný lekár je povinný zvážiť všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá, týkajúce sa vedenia motorových vozidiel z definície tejto skupiny.

KARDIOVASKULÁRNE CHOROBY

9. Akákoľvek choroba, ktorej je žiadateľ o prvý vodičský preukaz alebo vodič, žiadajúci o obnovenie vodičského preukazu vystavený, a ktorá sa môže prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému tak, že náhle zlyhávajú cerebrálne funkcie, predstavuje nebezpečenstvo pre cestnú premávku.

Skupina 1:

9.1. Vodičské preukazy nebudú vydané alebo obnovené tým žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú vážnu arytmiu.

9.2. Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú stimulátor, na základe posudku príslušného odborného lekára a podlieha pravidelným lekárskym prehliadkam.

9.3. Problém, či vydať vodičský preukaz alebo obnoviť ho žiadateľom alebo vodičom s anomáliami krvného tlaku, musí byť posúdený v súvislosti s ostatnými výsledkami lekárskej prehliadky, ktoré by mohli spôsobiť komplikácie a nebezpečenstvo, ohrozujúce bezpečnosť na ceste.

9.4. V zásade vodičský preukaz nebude vydaný alebo obnovený žiadateľom alebo vodičom trpiacim na angínu pectoris v stave odpočinku alebo pri vzrušení. Vydanie alebo obnova vodičského preukazu akémukoľvek žiadateľovi po myokardiálnom infarkte bude podliehať posudku príslušného odborného lekára a ak je to potrebné pravidelným lekárskym prehliadkam.

Skupina 2:

9.5. Príslušný odborný lekár berie do úvahy všetky ostatné riziká a nebezpečenstvá pri vedení vozidiel spadajúcich pod túto skupinu.

DIABETES MELLITUS

10. Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené žiadateľom alebo vodičom trpiacim na diabetes mellitus na základe posudku príslušného odborného lekára a podliehajúc pravidelným lekárskym prehliadkam v každom prípade.

Skupina 2:

10.1. Iba vo výnimočných prípadoch môže byť vodičský preukaz vydaný alebo obnovený žiadateľom a vodičom v tejto skupine, ktorí trpia na diabetes mellitus a ktorí vyžadujú liečbu inzulínom a to len vtedy, ak je to plne odôvodnené posudkom lekára a podliehajú pravidelným lekárskym kontrolám.

NEUROLOGICKÉ CHOROBY

11. Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom trpiacim na vážne neurologické choroby, pokiaľ žiadosť nebude podporená posudkom príslušného lekára.

Neurologické poruchy spojené s chorobami alebo chirurgické zásahy ovplyvňujúce centrálnu alebo periférnu nervovú sústavu, ktoré vedú k senzorickým alebo motorickým nedostatkom a ovplyvňujú rovnováhu a koordináciu, musia byť brané do úvahy vo vzťahu k ich funkčným účinkom a rizikám vývoja choroby. V takýchto prípadoch vydanie alebo obnovenie preukazu môže podliehať periodickému preskúmaniu účinkov riziku zhoršenia.

12. Epileptické záchvaty alebo iné náhle poruchy stavu vedomia vytvárajú vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť na ceste, ak postihnú osobu, ktorá vedie motorové vozidlo.

Skupina 1:

12.1. Preukaz, ktorý môže byť vydaný alebo obnovený na základe lekárskej prehliadky príslušným odborným lekárom a pravidelným lekárskym kontrolám. Lekár rozhodne o stupni epilepsie alebo iných porúch vedomia, o klinickej forme a vývoji (napr. žiaden záchvat v priebehu posledných dvoch rokov), o prijímanej liečbe a výsledkoch.

Skupina 2:

12.2. Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom trpiacim epileptickými záchvatmi, alebo ktorí sú náchylní trpieť epileptickými záchvatmi alebo inými náhlymi poruchami stavu vedomia.

MENTÁLNE PORUCHY

Skupina 1:

13.1. Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia na:

- niektoré mentálne poruchy, vrodené alebo získané v dôsledku ochorenia, úrazu alebo neurochirurgických operácií

- niektoré druhy mentálnej retardácie

- niektoré poruchy správania sa v dôsledku veku (staroby) alebo porúch osobností, ktoré vážne ovplyvňujú úsudok, adaptabilitu a správanie sa,

pokiaľ žiadosť nebude podporená posudkom príslušného odborného lekára a v prípade potreby podmienená pravidelnými lekárskymi kontrolami.

Skupina 2:

13.2. Príslušný odborný lekár berie do úvahy ostatné možné riziká a nebezpečenstvá pri vedení vozidiel kategórií tejto skupiny.

ALKOHOL

14. Konzumácia alkoholu je vážnym nebezpečenstvom pre bezpečnosť na cestách. Vzhľadom na rozsah problému musia byť lekári veľmi ostražití.

Skupina 1:

14.1. Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví žiadateľom alebo vodičom, ktorí sú na alkohole závislí a ktorí nie sú schopní zdržať sa pitia.

Vodičský preukaz môže byť vydaný alebo obnovený žiadateľom a vodičom, ktorí boli v minulosti závislí na alkohole po absolvovaní skúšobného obdobia abstinencie na základe posudku lekára a pravidelných lekárskych prehliadok.

Skupina 2:

14.2. Príslušný odborný lekár berie do úvahy všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvo pri vedení vozidiel spadajúcich pod túto skupinu.

DROGY A LEKÁRSKE VÝROBKY

15. Zneužívanie:

Vodičský preukaz nebude vydaný alebo obnovený žiadateľom alebo vodičom, ktorí sú závislí na psychotropných látkach alebo ktorí nie sú na nich závislí, ale ich pravidelne užívajú, nech ide o akúkoľvek kategóriu vodičského preukazu.

Pravidelné používanie:

Skupina 1:

15.1. Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví žiadateľom alebo vodičom, ktorí pravidelne užívajú psychotropné látky v akejkoľvek forme, ktoré môžu sťažovať schopnosť viesť vozidlo bezpečne, a kde užité množstvá sú také, že majú nepriaznivý účinok na vedenie motorového vozidla. Toto sa uplatňuje na všetky lekárske výrobky alebo kombinácie lekárskych výrobkov, ktoré ovplyvňujú vodičove schopnosti riadiť motorové vozidlo.

Skupina 2:

15.2. Príslušný odborný lekár berie do úvahy dodatočné riziká a nebezpečenstvá pri vedení motorových vozidiel tejto skupiny.

CHOROBY OBLIČIEK

Skupina 1:

16.1. Vodičský preukaz môže byť vydaný alebo predĺžený žiadateľom a vodičom trpiacim na vážne obličkové choroby, ale podliehajú posudku príslušného lekára a pravidelným lekárskym kontrolám.

Skupina 2:

16.2. Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví žiadateľom alebo vodičom trpiacim na vážnu a ireverzibilnú obličkovú nedostatočnosť. Vo výnimočných prípadoch môže byť vydaný a obnovený, len ak je to dostatočne zdôvodnené v lekárskom vyjadrení a tieto osoby podliehajú pravidelným lekárskym kontrolám.

RÔZNE USTANOVENIA

Skupina 1:

17.1. Vydanie alebo predĺženie vodičského preukazu žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú transplantovaný orgán alebo umelý implantát, ktorý ovplyvňuje ich schopnosť viesť motorové vozidlo, podlieha posudku príslušného odborného lekára a ak je to potrebné, podrobovaniu sa pravidelným lekárskym kontrolám.

Skupina 2:

17.2. Príslušný odborný lekár berie do úvahy všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá vyplývajúce z riadenia motorových vozidiel tejto skupiny.

18. V zásade, ak žiadateľ alebo vodič trpí na akúkoľvek poruchu, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcom odseku, ale je vzhľadom k nej funkčne nespôsobilý a tým ohrozuje bezpečnosť na cestách, vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví, pokiaľ nebude žiadosť doplnená posudkom príslušného odborného lekára, a ak je to potrebné, kým sa nepodrobí pravidelným lekárskym kontrolám.

--------------------------------------------------