31991L0383Úradný vestník L 206 , 29/07/1991 S. 0019 - 0021
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0063
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0063


Smernica Rady

z 25. júna 1991

doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom

(91/383/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a hlavne jej článok 118a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 118a Zmluvy uvádza, že Rada prijme prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky na podporu zlepšení, hlavne v pracovnom prostredí, aby zabezpečila lepšiu úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov;

keďže podľa uvedeného článku smernice sa musia vyhýbať ukladaniu správnych, finančných a právnych obmedzení, ktoré by bránili zakladaniu a rozvoju malých a stredných podnikov;

keďže značne vzrástla voľba takých foriem zamestnávania ako zamestnanie na dobu určitú a dočasné zamestnanie;

keďže výskum ukazuje, že vo všeobecnosti pracovníci s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom sú v určitých rezortoch viac vystavení riziku nehôd pri práci a chorobám z povolania než iní pracovníci;

keďže tieto dodatočné riziká v určitých rezortoch sú čiastočne spojené s určitými konkrétnymi režimami integrovania nových pracovníkov do podniku; pretože tieto riziká možno znížiť primeraným poskytovaním informácií a školenia od začiatku zamestnania;

keďže smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, konkrétne smernica číslo 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [4], obsahujú ustanovenia určené na zlepšenie ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov vo všeobecnosti;

keďže špecifická situácia pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo dočasným pracovným pomerom a osobitná povaha rizík, ktorým čelia v určitých rezortoch, si vyžaduje osobitné dodatočné pravidlá, hlavne čo sa týka poskytovania informácií, školenia a zdravotného sledovania príslušných pracovníkov;

keďže táto smernica vytvára praktické opatrenie v rámci dosiahnutia sociálneho rozmeru vnútorného trhu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ČASŤ I

ROZSAH A CIEĽ

Článok 1

Rozsah

Táto smernica sa uplatňuje na:

1. pracovné pomery, ktoré sa riadia pracovnou zmluvou na dobu určitú, uzatvorené priamo medzi zamestnávateľom a pracovníkom, kde je ukončenie zmluvy stanovené takými objektívnymi podmienkami ako dosiahnutie určitého dátumu, ukončenie určitej úlohy alebo výskyt špecifickej udalosti;

2. dočasné zamestnanecké pomery medzi dočasným zamestnávateľským podnikom, ktorý je zamestnávateľom, a pracovníkom, kde tento je pridelený na prácu pre a pod kontrolou podniku a/alebo organizácie, ktorá využíva jeho služby.

Článok 2

Cieľ

1. Účelom tejto smernice je zabezpečiť, aby pracovníkom s pracovným pomerom, ako je uvedené v článku 1, bola vzhľadom na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci poskytnutá rovnaká úroveň ochrany ako iným pracovníkom v podniku a/alebo organizácii používateľa.

2. Existencia pracovného pomeru, ako je uvedené v článku 1, nie je dôvodom pre odlišné zaobchádzanie vzhľadom na pracovné podmienky, pokiaľ ide o ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, hlavne vzhľadom na prístup k osobným ochranným pomôckam.

3. Smernica 89/391/EHS a jednotlivé smernice vo význame jej článku 16 odsek 1 budú úplne platiť na pracovníkov s pracovným pomerom, ako je uvedené v článku 1 bez toho, aby boli dotknuté záväznejšie a/alebo špecifickejšie ustanovenia stanovené v tejto smernici.

ČASŤ II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 3

Poskytovanie informácií pracovníkom

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS, členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že:

1. skôr než pracovník s pracovným pomerom, ako je uvedené v článku 1, začne akúkoľvek činnosť, bude informovaný podnikom a/alebo organizáciou, ktorá využíva jeho služby, o rizikách, ktorým čelí;

2. také informácie:

- pokrývajú hlavne všetky osobitné odborné kvalifikácie alebo zručnosti, alebo osobitné zdravotné sledovanie vyžadované, ako je to definované vo vnútroštátnych právnych predpisoch a

- jasne formulujú všetky zvýšené špecifické riziká, ako sú definované vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré môže pracovné miesto spôsobiť.

Článok 4

Školenie pracovníkov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 89/391/EHS, členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že v prípadoch uvedených v článku 3 dostane každý pracovník dostatočné školenie primerané konkrétnym charakteristikám pracovného miesta, pričom sa vezme do úvahy jeho kvalifikácia a prax.

Článok 5

Používanie služieb pracovníkov a zdravotné sledovanie pracovníkov

1. Členské štáty budú mať možnosť zakázať pracovníkom s pracovným pomerom, ako je uvedené v článku 1, aby boli využívaní pre určitú prácu, ako je definovaná vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorá by bola zvlášť nebezpečná pre ich bezpečnosť alebo zdravie a obzvlášť pre určitú prácu, ktorá si vyžaduje osobitné zdravotné sledovanie, ako je definované vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2. Ak členské štáty samé nevyužijú možnosť uvedenú v odseku 1 bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 89/391/EHS, prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že pracovníkom s pracovným pomerom, ako je uvedené v článku 1, ktorí sú využívaní na prácu, ktorá si vyžaduje osobitné zdravotné sledovanie, ako je definované vo vnútroštátnych právnych predpisoch, sa poskytne primerané osobitné zdravotné sledovanie.

3. Je ponechané na členské štáty, či zabezpečia, aby primeraný osobitný lekársky dohľad uvedený v odseku 2 pokračoval aj po skončení zamestnaneckého vzťahu príslušného pracovníka.

Článok 6

Služby ochrany a prevencie

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že pracovníci služby alebo osoby určené podľa článku 7 smernice 89/391/EHS, vykonávajúci činnosti súvisiace s ochranou a s prevenciou rizík pri práci, sú informovaní o pridelení pracovníkov s pracovným pomerom, ako je uvedené v článku 1, do rozsahu nevyhnutného pre pracovníkov, služby alebo určené osoby, aby boli schopné primerane vykonávať svoje ochranné a preventívne činnosti pre všetkých pracovníkov v podniku a/alebo organizácii.

ČASŤ III

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Dočasné zamestnanecké vzťahy: informácie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že:

1. skôr, než sa poskytnú pracovníci s pracovným pomerom, ako je uvedené v článku 1 odseku 2, používateľský podnik a/alebo organizácia budú špecifikovať dočasnému zamestnávateľskému podniku medzi iným vyžadované odborné kvalifikácie a špecifické vlastnosti pracovného miesta, ktoré sa má obsadiť;

2. dočasný zamestnávateľský podnik oznámi všetky tieto skutočnosti príslušným pracovníkom.

Členské štáty môžu zabezpečiť, že detaily, ktoré má poskytnúť používateľský podnik a/alebo organizácia dočasnému zamestnávateľskému podniku podľa bodu 1 prvého pododseku, sa uvedú v zmluve o pristúpení.

Článok 8

Dočasné zamestnávateľské vzťahy: zodpovednosť

Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že:

1. bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť dočasného zamestnávateľského podniku, ako je stanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch, používateľský podnik a/alebo organizácia je zodpovedný, po dobu trvania pridelenia, za podmienky riadiace výkon práce;

2. na uplatnenie bodu 1, podmienky riadiace výkon práce budú obmedzené na podmienky spojené s bezpečnosťou, hygienou a zdravím pri práci.

ČASŤ IV

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 9

Priaznivejšie ustanovenia

Táto smernica sa nedotýka existujúcich alebo budúcich vnútroštátnych ustanovení alebo ustanovení spoločenstva, ktoré sú priaznivejšie k ochrane bezpečnosti a zdravia pracovníkov s pracovným pomerom, ako je uvedené v článku 1.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Členské štáty prijmú najneskôr do 31. decembra 1992 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na splnenie tejto smernice. Bez odkladu budú o tom informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo budú doložené takým odkazom pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsoby uskutočnenia takéhoto odkazu stanovia členské štáty.

2. Členské štáty postúpia Komisii texty ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijímajú v oblasti pokrytej touto smernicou.

3. Členské štáty podajú Komisii každých 5 rokov správu o praktickom vykonávaní tejto smernice, pričom uvedú stanoviská pracovníkov a zamestnávateľov.

Komisia oboznámi so správou Európsky parlament, Radu, Hospodársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre ochranu bezpečnosti, hygieny a zdravia pri práci.

4. Komisia bude predkladať Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru pravidelnú správu o vykonávaní tejto smernice, pričom sa náležite zohľadnia odseky 1, 2 a 3.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 25. júna 1991

Za Radu

predseda

J.-C. Juncker

[1] Ú. v. ES C 224, 8.9.1990, s. 4.

[2] Stanovisko doručené 20. novembra 1990 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a Ú. v. ES C 158 zo 17.6.1991.

[3] Ú. v. ES C 332 z 31.12.1990, s. 167.

[4] Ú. v. ES L 183 z 29.6.1989, s. 1.

--------------------------------------------------