31990L0435Úradný vestník L 225 , 20/08/1990 S. 0006 - 0009
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0025
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0025


Smernica Rady

z 23. júla 1990

o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

(90/435/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže zoskupovanie spoločností rozličných členských štátov môže byť potrebné na to, aby sa v rámci spoločenstva vytvorili podmienky analogické s podmienkami vnútorného trhu a aby sa tak zabezpečilo vytvorenie a efektívne fungovanie spoločného trhu; keďže takéto operácie by nemali byť brzdené obmedzeniami, nevýhodami a1ebo deformáciami vznikajúcimi najmä z daňových predpisov členských štátov;keďže je preto potrebné, vzhľadom na takéto vzájomné zoskupovanie spoločností v rozličných štátoch, zaviesť daňové pravidlá, ktoré by boli neutrálne z hľadiska súťaženia, aby sa umožnilo podnikom prispôsobiť sa požiadavkám spoločného trhu s cieľom zvýšiť ich produktivitu a posilniť ich postavenie v hospodárskej súťaži na medzinárodnej úrovni;

keďže takéto zoskupovanie môže viesť k vytváraniu skupín materských spoločností a ich dcérskych spoločností;

keďže existujúce daňové predpisy, ktoré upravujú vzťahy medzi materskými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami rozličných členských štátov, sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia a vo všeobecnosti sú menej výhodné než predpisy, ktoré sa vzťahujú na materské spoločnosti a ich dcérske spoločnosti z toho istého členského štátu; keďže je týmto spolupráca spoločností rozličných členských štátov znevýhodnená v porovnaní so spoluprácou medzi spoločnosťami z toho istého členského štátu; keďže je potrebné odstrániť túto nevýhodu zavedením spoločného systému s cieľom uľahčiť zoskupovanie spoločností;

keďže tam, kde materská spoločnosť v dôsledku svojho zduženia so svojimi dcérskymi spoločnosťami prijíma rozdelené zisky, štát materskej spoločnosti musí:

- buď upustiť od zdanenia takýchto ziskov,

- alebo zdaniť takéto zisky a súčasne oprávniť materskú spoločnosť, aby z hodnoty daňovej povinnosti odrátala tú časť dane z príjmov právnických osôb platenú dcérskou spoločnosťou, ktorá sa vzťahuje na tieto zisky;

keďže je okrem toho potrebné, s cieľom zabezpečiť rozpočtovú neutralitu, aby zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, boli vyňaté zo zrážkovej dane; keďže však Spolková republika Nemecko a Helénska republika z dôvodu osobitného charakteru ich systému dane z príjmov právnických osôb a Portugalská republika z rozpočtových dôvodov by mali byť oprávnené dočasne udržať zrážkovú daň,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Každý členský štát uplatňuje túto smernicu:

- na rozdeľovanie zisku prijatého spoločnosťami tohto štátu, ktorý pochádza od dcérskych spoločností iných členských štátov,

- na rozdeľovanie zisku dcérskymi spoločnosťami z tohto štátu svojim materským spoločnostiam v iných členských štátoch.

2. Táto smernica nebráni uplatňovaniu vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení nevyhnutných k zamedzeniu daňových únikov a zneužívaniu daňového režimu.

Článok 2

Na účely tejto smernice znamená "spoločnosť členského štátu" každú spoločnosť, ktorá:

a) má jednu z foriem vymenovaných v prílohe k tejto smernici;

b) podľa daňového práva členského štátu, sa považuje na daňové účely za sídliacu v tomto štáte a podľa podmienok dohody o dvojitom zdanení uzavretej s tretím štátom sa na daňové účely nepovažuje za síd1iacu mimo spoločenstva;

c) okrem toho podlieha jednej z týchto daní, bez možnosti voľby alebo vyňatia:

- impôt des sociétésvennootschapsbelasting v Belgicku,

- selskabsskat v Dánsku,

- Körperschaftsteuer v Spolkovej republike Nemecko,

- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Grécku,

- impuesto sobre sociedades v Španielsku,

- impôt sur les sociétés vo Francúzsku,

- corporation tax v Írsku,

- imposta sul reddito delle persone giuridiche v Taliansku,

- impôt sur le revenu des collectivités v Luxembursku,

- vennootschapsbelasting v Holandsku,

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,

- corporation tax v Spojenom kráľovstve,

alebo akejkoľvek inej dani, ktorá môže ktorúkoľvek z uvedených daní nahradiť.

Článok 3

1. Na účely uplatňovania tejto smernice:

a) postavenie materskej spoločnosti sa priradí prinajmenšom každej spoločnosti členského štátu, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 2 a má podiel minimálne 25 % kapitálu spoločnosti iného členského štátu, spĺňajúcej tie isté podmienky;

b) "dcérska spoločnosť" znamená spoločnosť, ktorej kapitál obsahuje podiel uvedený v písmene a).

2. Odlišne od odseku 1, členské štáty majú možnosť:

- nahradiť prostredníctvom dvojstrannej dohody kritérium podielu na kapitále kritériom podielu na hlasovacích právach,

- neuplatňovať túto smernicu na spoločnosti členského štátu, ktoré neudržiavajú počas súvislého obdobia aspoň dvoch rokov podiely kvalifikujúce ich za materské spoločnosti, alebo na tie zo svojich spoločností, v ktorých spoločnosť iného členského štátu neudržiava takýto podiel počas súvislého obdobia aspoň dvoch rokov.

Článok 4

1. Tam, kde materská spoločnosť v dôsledku svojho podielu na dcérskej spoločnosti prijme rozdelený zisk, štát materskej spoločnosti, pokiaľ dcérska spoločnosť nebude likvidovaná, buď:

- upustí od zdanenia takéhoto zisku, alebo

- zdaní takýto zisk a súčasne oprávni materskú spoločnosť odrátať z hodnoty daňovej povinnosti tú časť dane z príjmov právnických osôb platenú dcérskou spoločnosťou, ktorá sa vzťahuje na tieto zisky, a prípadne aj obnos zrážkovej dane vybranej členským štátom, v ktorom sídli dcérska spoločnosť, na základe odchýlok stanovených v článku 5, až po hranicu množstva príslušnej vnútroštátnej dane.

2. Každý členský štát si však ponecháva možnosť ustanoviť, že akékoľvek poplatky vzťahujúce sa na podiel a akékoľvek straty pochádzajúce z rozdelenia ziskov dcérskej spoločnosti nemožno odrátať zo zdaniteľných ziskov materskej spoločnosti. Tam, kde sú náklady na riadenie týkajúce sa podielu v takomto prípade určené paušálne, určené množstvo nemôže presiahnuť 5 %ziskov rozdelených dcérskou spoločnosťou.

3. Odsek 1 sa uplatňuje do dňa nadobudnutia skutočnej účinnosti spoločného systému zdaňovania spoločností.

Rada v primeranom čase prijme pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať odo dňa uvedeného v prvom odseku.

Článok 5

1. Zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, treba odrátať zo zrážkovej dane aspoň tam, kde materská spoločnosť má podiel najmenej 25 % na kapitále dcérskej spoločnosti.

2. Napriek odseku 1, Helénska republika môže vybrať zrážkovú daň zo zisku rozdeleného materským spoločnostiam iných členských štátov, pokiaľ nebude uplatňovať daň z príjmov právnických osôb na rozdelený zisk. Podiel tejto zrážkovej dane však nesmie prevýšiť podiel stanovený v dvojstranných dohodách o zamedzení dvojitého zdanenia.

3. Napriek odseku 1, Spolková republika Nemecko môže uložiť kompenzačnú zrážkovú daň 5 % zo zisku rozdeleného jeho dcérskymi spoločnosťami, pokiaľ nebude uplatňovať daň z príjmov právnických osôb na rozdelený zisk mierou aspoň o 11 bodov nižšou, než je miera uplatniteľná na nerozdelený zisk a najneskôr do polroku 1996.

4. Napriek odseku 1, Portugalská republika môže vybrať zrážkovú daň zo zisku rozdeleného jeho dcérskymi spoločnosťami materským spoločnostiam iných členských štátov nie neskôr, než osem rokov od začiatku uplatňovania tejto smernice.

S výhradou existujúcich dvojstranných dohôd uzavretých medzi Portugalskom a členským štátom, miera tejto zrážanej dane nemôže presiahnuť 15 % počas prvých piatich rokov a l0 % počas posledných troch rokov tohto obdobia.

Pred koncom ôsmeho roku Rada, na návrh Komisie, jednohlasne rozhodne o možnom predĺžení ustanovení tohto odseku.

Článok 6

Členský štát materskej spoločnosti nemôže vybrať zrážkovú daň zo zisku, ktorý takáto spoločnosť obdrží od svojej dcérskej spoločnosti.

Článok 7

1. Pojem "zrážková daň" použitý v tejto smernici sa nevzťahuje na preddavky na daň z príjmov právnických osôb členskému štátu dcérskej spoločnosti, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti s rozdeľovaním jej zisku materskej spoločnosti.

2. Táto smernica sa nedotýka uplatňovania vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení, ktorých účelom je zamedziť alebo obmedziť dvojité hospodárske zdanenie dividend, najmä ustanovení týkajúcich sa preplácania daňových dobropisov príjemcom dividend.

Článok 8

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1992. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 23. júla 1990

Za Radu

predseda

G. Carli

[1] Ú. v. ES C 39, 22.3.1967, s. 7, a zmena a doplnenie doručené 5. júla 1985.

[2] Ú. v. ES C 51, 29.4.1970, s. 6.

[3] Ú. v. ES C 100, 1.8.1969, s. 7.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam spoločností uvedených v článku 2 písm. a)

a) spoločnosti podľa belgického práva nazvané "société anonyme""naamloze vennootschap", "société en commandite par actions""commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée""besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" a verejnoprávne orgány, ktoré sa riadia súkromným právom;

b) spoločnosti podľa dánskeho práva nazvané "aktieselskab", "anpartsselskab";

c) spoločnosti podľa nemeckého práva nazvané "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";

d) spoločnosti podľa gréckeho práva nazvané "ανώνυμη εταιρία";

e) spoločnosti podľa španielskeho práva nazvané "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada" a verejnoprávne orgány, ktoré sa riadia súkromným právom;

f) spoločnosti podľa francúzskeho práva nazvané "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée" a priemyselné a obchodné verejné zariadenia a podniky;

g) spoločnosti podľa írskeho práva nazvané "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", orgány registrované na základe "Industrial and Provident Societies Act" alebo "building societies" registrované na základe "Building Societies Act";

h) spoločnosti podľa talianskeho práva nazvané "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata" a verejné a súkromné subjekty vykonávajúce priemyselné a obchodné činnosti;

i) spoločnosti podľa luxemburského práva nazvané "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée";

j) spoločnosti podľa holandského práva nazvané "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";

k) obchodné spoločnosti alebo spoločnosti podliehajúce občianskemu právu obchodnej povahy, družstvá a verejné podniky založené v súlade s portugalským právom;

l) spoločnosti založené podľa práva Spojeného kráľovstva.

--------------------------------------------------