31990L0428Úradný vestník L 224 , 18/08/1990 S. 0060 - 0061
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 33 S. 0178
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 33 S. 0178


Smernica Rady

z 26. júna 1990

o obchode so zvieratami čeľade koňovitých equidae určených na pretekanie a stanovenie podmienok na účasť na pretekoch

(90/428/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej články 42 a 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže equidae sú ako živé zvieratá zaradené do zoznamu výrobkov v prílohe II k zmluve;

keďže s cieľom zabezpečiť racionálny rozvoj produkcie equidae, a tým zvýšiť produktivitu v tomto sektore, pravidlá ktoré sa týkajú obchodovania s equidae v rámci spoločenstva, sa musia stanoviť na úrovni spoločenstva;

keďže plemenitba a chov equidae, predovšetkým koní, sa vo všeobecnosti zahŕňa do poľnohospodárskeho sektora; keďže predstavujú zdroj príjmov pre istú časť populácie činnej v poľnohospodárstve;

keďže existujú rozdiely v rámci spoločenstva v súvislosti s pravidlami účasti na pretekoch; keďže tieto rozdiely predstavujú prekážku pri obchodovaní v rámci spoločenstva;

keďže obchodovanie s equidae určenými na pretekanie a účasť na takých pretekoch môže byť ohrozená rozdielmi, ktoré existujú v pravidlách týkajúcich sa rozdeľovania peňažných cien alebo ziskov na ochranu, rozvoj a skvalitnenie plemenitby v členských štátoch; keďže zavedenie voľného prístupu na preteky predpokladá zosúladenie týchto pravidiel;

keďže počas takého zosúladenia je nutné, aby sa udržala alebo zvýšila produktivita tohto sektora, členské štáty by mali mať právomoc rezervovať percento z peňažných cien alebo ziskov na ochranu, rozvoj a skvalitnenie plemenitby; keďže však by sa mal stanoviť strop tohto percenta;

keďže je vhodné prijať realizačné opatrenia v súvislosti s istými technickými hľadiskami; keďže by sa na účel plánovaných opatrení mali prijať ustanovenia o úzkej a účinnej spolupráci medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica uvádza podmienky obchodovania s equidae určenými na pretekanie a podmienky ich účasti na pretekoch.

Článok 2

Na účel tejto smernice budú platiť definície uvedené v článku 2 Smernice Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach upravujúcich obchodovanie s equidae v rámci spoločenstva [4].

Ďalej "preteky" znamenajú každú súťaž koní vrátane dostihov, parkúrového skákania, všestrannej spôsobilosti, drezúry, vozatajských súťaží a exhibícií.

Článok 3

1. Pravidlá pretekov nesmú rozlišovať medzi koňmi registrovanými v členských štátoch, v ktorých sa konajú preteky a koňmi registrovanými v iných členských štátoch.

2. Pravidlá pretekov nesmú rozlišovať medzi koňmi pochádzajúcimi z členských štátov, v ktorých sa konajú preteky a koňmi pochádzajúcimi z iných členských štátov.

Článok 4

1. Povinnosti uvedené v článku 3 budú platiť najmä na:

a) požiadavky na účasť na pretekoch, najmä minimálne alebo maximálne požiadavky;

b) rozhodovanie súťaže;

c) peňažné ceny alebo zisky, ktoré môžu plynúť z pretekov.

2. Avšak,

- povinnosti uvedené v článku 3 neovplyvnia organizáciu:

a) pretekov rezervovaných pre equidae registrované v špecifickej plemennej knihe s účelom umožniť šľachtenie plemena;

b) regionálnych pretekov určených na selekciu equidae;

c) historických alebo tradičných podujatí.

Členské štáty, ktoré majú v úmysle využiť tieto možnosti, budú o tom vopred informovať Komisiu podľa všeobecných podmienok.

- na každé preteky alebo typ pretekov bude členský štát oprávnený rezervovať si prostredníctvom oficiálne schválených alebo uznaných orgánov na tento účel isté percento z peňažných cien alebo ziskov, uvedených v odseku 1 c) na ochranu, rozvoj a skvalitnenie šľachtenia.

Toto percento nesmie prekročiť 30 % v roku 1991, 25 % v roku 1992 a 20 % od roku 1993.

Kritériá na rozdelenie týchto prostriedkov v zainteresovaných členských štátoch sa oznámia Komisii a ostatným členským štátom v rámci Stáleho výboru pre zootechniku.

Do 31. decembra 1992 Rada opätovne preskúma podmienky uplatňovania týchto ustanovení na základe správy Komisie, ktorá vezme na vedomie pokrok dosiahnutý v zosúladení v súvislosti so všetkými problémami, ktoré sa vyskytnú pri podmienkach plemenitby pretekárskych koní spolu s príslušnými návrhmi, pri ktorých bude Rada postupovať nadpolovičnou väčšinou.

3. Všeobecné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 6.

Článok 5

1. Až do prijatia relevantných rozhodnutí podľa článku 4 smernice 90/427/EHS sa musia dôvody, pre ktoré sa odmietne zápis na preteky zvieraťu registrovanému v členskom štáte, písomne oznámiť vlastníkovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi.

2. Za okolností opísaných v odseku 1 vlastník alebo jeho oprávnený zástupca majú právo získať odborný posudok v súlade s podmienkami uvedenými v článku 8 (2) smernice 89/662/EHS [5], ktorý sa uplatní s potrebnými zmenami.

3. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 prijme pravidlá uplatňovania tohto článku.

Článok 6

Ak sa použije postup uvedený v tomto článku, Stály výbor pre zootechniku zriadený rozhodnutím 77/505/ EHS [6] bude postupovať v súlade s pravidlami stanovenými v článku 11 smernice 88/661/EHS [7].

Článok 7

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na splnenie tejto smernice najneskôr do 1. júla 1991. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 26. júna 1990

Za Radu

predseda

M. O'Kennedy

[1] Ú. v. ES C 327, 30.12.1989, s. 61.

[2] Ú. v. ES C 149, 18 6.1990.

[3] Ú. v. ES C 62, 12.3.1990, s. 46.

[4] Pozri stranu 55 tohto úradného vestníka.

[5] Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989, s. 13.

[6] Ú. v. ES L 206, 12. 8. 1988, s. 11.

[7] Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988, s. 36.

--------------------------------------------------