31990L0396Úradný vestník L 196 , 26/07/1990 S. 0015 - 0029
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 19 S. 0228
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 19 S. 0228


Smernica Rady

z 29. júna 1990

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa plynových spotrebičov

(90/396/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže členské štáty sú zodpovedné na svojom území za ochranu zdravia a bezpečnosti obyvateľov a tam a prípadne aj domácich zvierat a tovarov pred rizikami vyplývajúcimi z používania plynových spotrebičov;

keďže v niektorých členských štátoch je formou kogentných ustanovení čiastočne definovaná bezpečnostná úroveň vyžadovaná v prípade zariadení, ktoré spaľujú plynné palivá, a to špecifikovaním designu, prevádzkových charakteristík a inšpekčných postupov, pričom tieto kogentné ustanovenia nevedú v konečnom dôsledku k rozdielnej bezpečnostnej úrovni v jednotlivých členských štátoch, ale v dôsledku rozdielov v týchto záväzných predpisoch vedú k prekážkam obchodu medzi členskými štátmi spoločenstva;

keďže v členských štátoch sú rôzne podmienky, čo sa týka druhov plynu a zásobovania, pričom tieto podmienky nie sú zjednotené; keďže situácia v zásobovaní energiou a v rozvodoch energie je v jednotlivých členských štátoch špecifická;

keďže odseky 65 a 68 Bielej knihy o dobudovaní vnútorného trhu vydanej Radou Európy poskytujú možnosti pre nový prístup pri zjednocovaní zákonov;

keďže právo spoločenstva poskytuje možnosť, odchylne od jedného zo základných pravidiel spoločenstva, konkrétne voľného pohybu tovaru, aby prekážky tomuto pohybu v rámci spoločenstva, ktoré vyplývajú z rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch vzťahujúcich sa k predaju tovarov, boli akceptované do tej miery, pokiaľ sú nevyhnutné na splnenie záväzných predpisov; keďže v dôsledku toho zjednocovanie právnych predpisov sa v tomto prípade musí obmedziť na opatrenia, ktoré spĺňajú tak základné požiadavky ako aj záväzné predpisy v oblasti bezpečnosti, zdravia a úspor energie vo vzťahu k plynovým zariadeniam; keďže tieto požiadavky musia nahradiť vnútroštátne právne predpisy v tejto záležitosti, lebo ide o základné požiadavky;

keďže udržiavanie a zvyšovanie úrovne bezpečnosti dosiahnutej v členských štátoch predstavuje jeden zo základných cieľov tejto smernice o bezpečnosti, ako je definovaná základnými požiadavkami;

keďže nevyhnutná bezpečnosť a zdravotné požiadavky musia byť brané na zreteľ, aby bola zaistená bezpečnosť zariadení spaľujúcich plynné palivá; keďže nevyhnutnou požiadavkou je úspora energie; keďže tieto požiadavky sa musia uplatňovať rozumne s prihliadnutím na stav techniky v dobe ich konštrukcie;

keďže táto smernica z tohto dôvodu uvádza len základné požiadavky; keďže na uľahčenie dodržiavania základných požiadaviek je nevyhnutné, aby na európskej úrovni boli zhodné normy, týkajúce sa konštrukcie, činnosti a inštalácie zariadení spaľujúcich plynné palivá; keďže výrobky vyhovujúce týmto štandardom je možné považovať za výrobky vyhovujúce základným požiadavkám; keďže tieto štandardy zjednocované na európskej úrovni sú koncipované súkromnými osobami a musia zostať nezáväznými ustanoveniami; keďže na tento účel sú Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v oblasti elektrotechniky (CENELEC) uznané za orgány zodpovedné prijať a zaviesť jednotlivé normy v súlade so všeobecnými pravidlami pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvoma organizáciami, ktoré boli podpísané 13. novembra 1984; keďže na účely tejto smernice je jednotná norma technickou špecifikáciou (európska norma alebo zjednocujúci dokument) prijímanou jednou alebo oboma týmito inštitúciami po odoslaní na vyjadrenie z Komisie v súlade so smernicou Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [4], naposledy bola zmenená a doplnená smernicou 88/182/EHS [5] a horeuvedenými všeobecnými pravidlami;

keďže počas prijímania zjednocujúcich noriem v zmysle tejto smernice podriadenie sa základným požiadavkám a voľný pohyb zariadení spaľujúcich plynné palivá by mali byť jednotne akceptované na úrovni spoločenstva, pre výrobu, zodpovedajúcu národným normám, u ktorých bola skutočnosť, že vyhovujú základným požiadavkám, potvrdená kontrolným postupom na úrovni spoločenstva;

keďže za účelom vykonávania efektívnej ochrany užívateľov a ďalších osôb je nevyhnutné vykonať kontrolu, či výrobok vyhovuje predpisom a technickým požiadavkám; keďže v jednotlivých členských štátoch sa tieto certifikačné postupy odlišujú, nakoľko je potrebné sa vyhnúť viacnásobnému preskúšaniu spôsobilosti zariadenia, ktoré by v konečnom dôsledku viedlo k obmedzovaniu voľného pohybu zariadení slúžiacich na spaľovanie plynných palív, je potrebné prijať opatrenia na vzájomné uznávanie certifikačných postupov členskými štátmi, pričom na uľahčenie vzájomného uznávania certifikačných postupov by mali byť zavedené jednotné postupy (kritéria) v rámci spoločenstva a zároveň by mali byť zavedené kritériá na stanovenie organizácií, zodpovedných za vykonávanie týchto činností;

keďže zodpovednosť členských štátov za bezpečnosť, zdravie a šetrenie energiou na svojom území patrí k základným požiadavkám, v rámci spoločenstva musí byť príslušná procedúra uznaná ochrannou doložkou;

keďže adresáti všetkých rozhodnutí na základe tejto smernice musia byť o dôvodoch týchto rozhodnutí informovaní a zároveň musia byť oboznámení s možnosťami právnych prostriedkov, ktoré majú proti týmto rozhodnutiam;

keďže Rada vydala 17. septembra 1984 rámcovú smernicu o plynových zariadeniach 84/530/EHS [6], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 86/312/EHS [7] a samostatnou smernicou o plynových ohrievačoch vody 84/531/EHS [8], ktorá bola naposledy zmenená smernicou 88/665/EHS [9] a keďže tieto smernice sa zaoberajú tou istou problematikou a mali by byť preto zrušené;

keďže opatrenia smerujúce k vytvoreniu základov vnútorného trhu musia byť prijaté do 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh pozostáva z oblasti bez vnútorných hraníc, v rámci ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti, umiestnenia na trhu a voľný pohyb

Článok 1

1. Táto smernica sa vzťahuje na:

- zariadenia spaľujúce plynné palivá určené na varenie, vykurovanie, výrobu horúcej vody, chladenie, osvetľovanie a pranie, ktoré sú podľa povahy prevádzkované pri bežnej teplote vody nepresahujúcej 105 °C, ďalej len "zariadenia". Horáky s núteným prívodom spaľovaného vzduchu a spotrebiče vybavené takýmito horákmi sú tiež zaradené pod pojem "zariadenia",

- bezpečnostné zariadenia, ovládacie alebo regulačné zariadenia a ich časti iné ako horáky s núteným prívodom spaľovaného vzduchu a spotrebiče vybavené takými horákmi, ktoré sa predávajú oddelene a ktoré sú určené na to, aby boli pripojené do zariadení, ktoré spaľujú plynné palivá alebo spojené tak, že vytvárajú takéto zariadenia, ďalej len "príslušenstvo".

2. Zariadenia špeciálne navrhnuté pre priemyselné procesy nachádzajúce sa v priemyselných budovách sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti definovaného v odseku 1.

3. Na účely tejto smernice sa "plynným palivom" rozumie palivo, ktoré je v plynnom stave pri teplote 15°C a pri tlaku 1 bar.

4. Na účely tejto smernice sa zariadenie považuje za "bežne používané" ak:

- je správne inštalované a je na ňom pravidelne vykonávaná údržba v súlade s inštrukciami výrobcu,

- je používané s plynom, ktorého kvalita sa pohybuje v rámci normy a ktorého tlak kolíše v rámci dovolenej tolerancie,

- je používané v súlade s účelmi, na ktoré bolo určené a spôsobom, ktorý bol predpokladaný.

Článok 2

1. Členské štáty budú prijímať také nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že zariadenia zodpovedajúce článku 1 smú byť umiestnené na trh a používané len vtedy, ak pri normálnom používaní neohrozujú bezpečnosť osôb, domácich zvierat a majetku.

2. Členské štáty oznamujú druh plynu a jeho prevádzkový tlak, používaný na svojom území, ostatným členským štátom a Komisii do 1. januára 1991. Všetky zmeny taktiež oznámia vo vhodnom čase. Komisia zabezpečí uverejnenie týchto informácií v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 3

Zariadenia a príslušenstvo, na ktoré sa vzťahuje článok 1, musia spĺňať základné požiadavky vzťahujúce sa na ne tak, ako sú uvedené v prílohe I.

Článok 4

1. Členské štáty nesmú zakazovať, obmedzovať alebo brániť umiestneniu na trh a zavedeniu do prevádzky takého zariadenia, ktoré spĺňa základné požiadavky tejto smernice.

2. Členské štáty nesmú zakazovať, obmedzovať a brániť umiestneniu na trh takého príslušenstva, ktoré zodpovedá článku 1 a je doložené osvedčením podľa článku 8 ods. 4.

Článok 5

1. Členské štáty budú predpokladať, že zariadenia a príslušenstvo vyhovujú základným požiadavkám uvedeným v článku 3, ak sú tieto prispôsobené:

a) národným normám, ktoré sa na ne vzťahujú pri implementácii harmonizujúcich noriem, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Členské štáty uverejnia referenčné čísla týchto národných noriem;

b) národným normám, vzťahujúcim sa na ne ako je to uvedené v odseku 2 dovtedy, pokiaľ v oblasti, ktorou sa tieto normy zaoberajú, neexistuje zjednocujúca norma.

2. Členské štáty oznámia Komisii texty národných noriem vzťahujúcich sa k odseku 1 písm. b), ktoré považujú za zodpovedajúce hlavným požiadavkám uvedeným v článku 3. Komisia postúpi tieto národné normy ostatným členským štátom. V súlade s procedúrou, ktorá je uvedená v článku 6 ods. 2, bude Komisia oznamovať členským štátom tie národné normy, o ktorých sa predpokladá, že vyhovujú základným požiadavkám uvedeným v článku 3.

Článok 6

1. Keď členské štáty alebo Komisia predpokladajú, že normy uvedené v článku 5 ods. 1 nespĺňajú úplne základné požiadavky uvádzané v článku 3, Komisia alebo príslušný členský štát predložia vec výboru ustanovenému smernicou 83/189/EHS, ďalej len "výbor" ešte skôr, ako dá tento k tomu podnet. Výbor musí svoje rozhodnutie oznámiť bez zbytočného odkladu.

Na základe rozhodnutia výboru bude Komisia informovať členské štáty, či je alebo nie je potrebné vyňať tieto normy spomedzi uverejnení, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 1.

2. Po obdržaní oznámenia vzťahujúceho sa na článok 5 ods. 2 musí problém Komisia prerokovať s výborom. Po prijatí písomného vyjadrenia musí Komisia v priebehu jedného mesiaca informovať členské štáty, či príslušná(é) národná(é) norma(y) je v súlade s požiadavkami, alebo nie. Ak áno, môžu členské štáty uverejniť referenčné čísla týchto noriem. Komisia taktiež uverejní tieto čísla v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1. Keď členský štát zistí, že bežne používané zariadenia, ktoré majú označenie ES, môžu spôsobovať ohrozenie bezpečnosti osôb, domácich zvierat alebo majetku, prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby boli takéto zariadenia vyradené z trhu a zakáže alebo bude sankcionovať ich umiestnenie na trhu.

Príslušný členský štát bude neodkladne informovať Komisiu o všetkých dôvodoch, ktoré viedli k príslušnému rozhodnutiu a špeciálne, či sú spôsobené:

a) chybným spĺňaním základných požiadaviek podľa článku 3, keď zariadenie nespĺňa normy uvedené v článku 5 ods. 1;

b) chybným uplatnením noriem uvedených v článku 5 ods. 1;

c) nedostatkami v normách, uvedených v článku 5 ods. 1.

2. Komisia vstúpi do rokovania s dotknutými stranami tak rýchlo, ako je to možné. Ak Komisia po týchto poradách zistí, že niektorý z dôvodov uvedených v odseku 1 je oprávnený, musí o tom bezodkladne informovať členský štát, ktorý opatrenia prijíma a tiež ostatné členské štáty.

Ak rozhodnutie, uvedené v odseku 1 vyplynulo z nedostatku v normách, Komisia po poradách s dotknutými stranami predloží v priebehu dvoch mesiacov vec výboru, ak členský štát, ktorý opatrenia prijal, zamýšľa ich dodržiavať a dá podnet k procedúre uvedenej v článku 6.

3. V prípade, že nevyhovujúce zariadenie nesie označenie ES, kompetentný členský štát príjme príslušné opatrenia proti komukoľvek, kto takéto označenie použil a informuje Komisiu a ostatné členské štáty o tejto skutočnosti.

4. Komisia zabezpečí, aby členské štáty boli informované o postupe a výsledkoch procedúr.

KAPITOLA II

Význam osvedčenia o zhode

Článok 8

1. Význam osvedčenia o zhode u sériovo vyrábaných zariadení je v tom, že obsahuje:

a) typové schválenia ES, ako je to uvedené v oddiele 1 prílohy II a

b) pred uvedením na trh na základe voľby výrobcu:

- prehlásenie ES o zhode s typom podľa oddielu 2 prílohy II, alebo

- prehlásenie ES o zhode s typom (záruka kvality výroby) podľa oddielu 3 prílohy II, alebo

- prehlásenie ES o zhode s typom (záruka kvality výrobku) podľa oddielu 4 prílohy II, alebo

- osvedčenie ES podľa oddielu 5 prílohy II.

2. Ak sa zariadenie vyrába ako jediný výrobok alebo v malých množstvách, výrobca si môže zvoliť osvedčenie ES pre jediný výrobok, ako je to uvádzané v oddiele 6 prílohy II.

3. Po vykonaní procedúr, ktoré sú uvádzané v odseku 1 písm. b) a 2 sa vyhovujúcemu zariadeniu pridelí označenie ES v súlade s článkom 10.

4. Postupy uvádzané v odseku 1 musia byť vykonané aj s príslušenstvom, ako to uvádza článok 1, s výnimkou pridelenia označenia ES a kde je to potrebné, vyhotovenia vyhlásenia o zhode. Vydá sa osvedčenie, potvrdzujúce, že príslušenstvo vyhovuje podmienkam tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú, pričom sú uvedené jeho charakteristické vlastnosti a ako musí byť pripojené k zariadeniu, alebo vytvorené výsledné zariadenie.

Tento osvedčenie sa musí dodávať spolu s príslušenstvom.

5. Ak sa na zariadenia vzťahujú aj iné smernice spoločenstva:

- skutočnosť, že zodpovedajú hlavným požiadavkám tejto smernice sa overí v súlade s postupom v odsekoch 1 a 2 a tiež

- musí byť zabezpečené, že vyhovuje hlavným požiadavkám iných smerníc v súlade s procedúrami, stanovenými týmito smernicami.

Udelenie označenia, ako to uvádza odsek 3, osvedčuje skutočnosť, že zariadenie spĺňa všetky súvisiace smernice.

6. Zápisy a korešpondencia ohľadne predmetov týkajúcich sa osvedčenia o zhode, sa vyhotovujú v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu, v ktorom certifikačné pracovisko uskutočňujúce túto procedúru bolo založené, alebo v jazyku ňou akceptovanom.

Článok 9

1. Každý členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom inštitúcie, ďalej len "certifikačné pracoviská", zodpovedné za konanie podľa článku 8.

Komisia uverejní na účely informovania v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam oznámených pracovísk s ich identifikačnými symbolmi a zabezpečí, aby bol zoznam udržiavaný v aktuálnom stave.

2. Členské štáty pri výbere certifikačných pracovísk, ktoré budú oznámené Komisii, uplatnia kritériá uvedené v prílohe V.

Pracoviská, ktoré vyhovujú výberovým kritériám uvedeným v uplatniteľných harmonizovaných normách, spĺňajú aj kritériá uvedené v tejto prílohe.

3. Členské štáty, ktoré oznámili príslušné pracovisko, musia svoj súhlas odvolať, ak zistia, že pracovisko naďalej nespĺňa kritériá, ktoré sú uvedené v odseku 2. Musia o tom neodkladne informovať Komisiu aj ostatné členské štáty.

KAPITOLA III

Označenie zhody ES

Článok 10

1. Značka ES o zhode a nápisy podľa prílohy III sa pripevnia na viditeľné, ľahko čitateľné a nezmazateľné miesto a vo viditeľnej, ľahko čitateľnej a nezmazateľnej forme k zariadeniu, a to tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu označenia.

2. Pripevňovanie značiek na zariadenie, ktoré by sa mohli zameniť s označením zhody ES, je zakázané.

Článok 11

Ak sa zistí, že označenie ES bolo na zariadenia nesprávne pripevnené alebo osvedčenie bolo nesprávne vystavené, pretože:

- zariadenia alebo príslušenstvo sa nezhodujú so zariadením alebo príslušenstvom, ktoré je uvedené v osvedčení ES o typových schváleniach,

- zariadenia alebo príslušenstvo sa zhodujú so zariadením alebo príslušenstvom, uvedeným v osvedčení ES a typových schváleniach, ale nespĺňajú hlavné požiadavky na ne kladené,

- výrobca zanedbal splnenie svojich povinností, ako je to uvedené v prílohe II,

certifikačné pracovisko musí odňať práva pripevňovať označenie ES alebo vydať osvedčenie a informovať o tom ostatné certifikačné pracoviská a príslušný členský štát.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 12

Každé rozhodnutie vykonané na základe tejto smernice, ktoré obsahuje obmedzenie pre uvádzanie zariadení na trh alebo do prevádzky, musí obsahovať presné podmienky, na základe ktorých bolo vykonané. Musí byť bez zbytočného odkladu oznámené zainteresovaným stranám, ktoré musia byť súčasne informované o ich právach vyplývajúcich zo zákonov, platiacich v jednotlivých členských štátoch ohľadom príslušnej problematiky a o časových limitoch, dokedy je možné tieto práva uplatniť.

Článok 13

Smernice 84/530/EHS a 84/531/EHS sa týmto zrušujú.

Článok 14

1. Pred 1. júlom 1991 členské štáty prijmú a uverejnia právne a správne predpisy nevyhnutné na plnenie tejto smernice. O tomto informujú Komisiu.

Tieto predpisy uplatňujú od 1. januára 1992.

2. Odchylne od článku 2 môžu členské štáty v období do 31. decembra 1995 bez toho, aby porušovali články 30 a 36 zmluvy, povoliť umiestnenie na trhu a uvedenie do prevádzky zariadenia a vybavenia, ktoré je v súlade s predpismi platnými v členských štátoch pred 1. januárom 1992.

3. Členské štáty oznámia Komisii texty vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v oblasti, ktorou sa zaoberá táto smernica

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 29. júna 1990

Za Radu

predseda

M. Smith

[1] Ú. v. ES C 42, 21.2.1989, s. 5 a Ú. v. ES C 260, 13.10.1989, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 158, 26.6.1989, s. 218 a rozhodnutie z 13. júna 1980 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 194, 31.7.1989, s. 18.

[4] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 81, 26.3.1988, s. 75.

[6] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 95.

[7] Ú. v. ES L 196, 18.7.1986, s. 56.

[8] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 106.

[9] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 42.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

Úvodná poznámka

Povinnosti vyplývajúce z týchto základných požiadaviek na zariadenia uvedené v tejto prílohe platia v prípade ohrozenia taktiež pre príslušenstvo.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1. Zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby bola bezpečná ich činnosť a nespôsobovali ohrozenie osôb, domácich zvierat a majetku v prípade, ak sú bežne používané podľa definície v článku 1 ods. 4 tejto smernice.

1.2. Pri umiestnení na trh musia všetky zariadenia:

- byť opatrené technickými pokynmi určenými pre osoby, ktoré tieto zariadenia inštalujú,

- byť opatrené inštrukciami pre používanie a servis, ktoré sú určené pre užívateľov,

- mať príslušné potrebné výstražné nápisy, ktoré musia byť tiež umiestnené na obale.

Tieto inštrukcie a výstražné nápisy musia byť v úradnom jazyku alebo v jazykoch členských štátov, z ktorých pochádzajú.

1.2.1. Technické inštrukcie, určené pre inštalatérov, musia obsahovať všetky nevyhnutné údaje, potrebné pre inštaláciu (uvedenie do prevádzky), nastavenie a vykonanie servisu, aby boli uvedené operácie správne vykonané a aby zariadenie mohlo bezpečne slúžiť svojmu účelu. Zvlášť musia tieto inštrukcie obsahovať:

- druh používaného plynu,

- prevádzkový tlak používaného plynu,

- spôsob prívodu čistého vzduchu:

- pre potreby spaľovania plynu,

- na zamedzenie vytvárania nebezpečných, nespálených plynných zmesí v prípade zariadení, ktoré nie sú vybavené zariadením podľa bodu 3.2.3,

- podmienky pre rozptyl produktov spaľovania,

- pre horáky s núteným prívodom spaľovaného vzduchu a spotrebiče, u ktorých sa predpokladá spojenie s takýmito horákmi, ich charakteristiky, požiadavky pre spája nie, ktoré sú nápomocné pri dodržiavaní základných požiadaviek u výsledného zariadenia a keď je to potrebné, zoznam kombinácií doporučených výrobcom.

1.2.2. Návod na používanie a údržbu určený pre užívateľova musí obsahovať všetky pokyny nevyhnutné pre bezpečné prevádzkovanie zariadenia a musí upozorniť užívateľa na každé obmedzenie pri používaní.

1.2.3. Výstražné nápisy na zariadení a jeho obale musia jasne uvádzať druh používaného plynu, prevádzkový tlak plynu a možné obmedzenia pri používaní, špeciálne také obmedzenia, ktoré sa týkajú inštalácie zariadenia len v priestoroch, kde je potrebné vetranie.

1.3. Príslušenstvo, ktoré je určené na to, aby sa stalo súčasťou nejakého zariadenia, musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby správne plnilo účel, na ktorý je určené vtedy, keď je pripojené v súlade s pokynmi pre inštaláciu.

Návody na inštaláciu, nastavenie, prevádzkovanie a údržbu musia byť dodané spolu s príslušenstvom.

2. MATERIÁLY

2.1. Materiál musí byť vhodný pre určené účely používania a musí vydržať technické, chemické a tepelné podmienky, na ktoré bol podľa predpokladu použitý.

2.2. Vlastnosti materiálov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, musia byť garantované výrobcom alebo dodávateľom za riadenia.

3. DIZAJN A KONŠTRUKCIA

3.1. Všeobecné

3.1.1. Zariadenia musia byť konštruované tak, aby pri ich normálnom používaní nevykazovali nestabilitu, deformáciu, prehnutie alebo únavu materiálu s vplyvom na zníženie bezpečnosti.

3.1.2. Kondenzáciou vzniklé produkty na začiatku a/alebo po čas používania nesmú mať vplyv na bezpečnosť zariadenia.

3.1.3. Zariadenie musí byť skonštruované tak, aby bolo minimalizované nebezpečenstvo výbuchu v prípade požiaru vzniklého mimo zariadenia.

3.1.4. Zariadenie musí byť konštruované tak, aby nemohla vniknúť voda, alebo nevhodný vzduch do súčastí, kde sa nachádza plyn.

3.1.5. V prípade bežného výpadku pomocnej energie musí za riadenie bezpečne pokračovať vo svojej prevádzke

3.1.6. Neobvyklé kolísanie alebo výpadok pomocnej energie alebo jej obnovenie nesmie viesť k nebezpečnej situácii.

3.1.7. Zariadenie musí byť navrhnuté a konštruované tak, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickou energiou. V oblasti, kde sa používa smernica 73/23/EHS [1]), sa súlad s bezpečnostnými cieľmi z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom považuje za splnenie tejto požiadavky.

3.1.8. Všetky tlakové časti zariadenia musia byť schopné vydržať mechanické a tepelné namáhanie, na ktoré sú navrhnuté a to bez akéhokoľvek zdeformovania, ohrozujúceho bezpečnosť.

3.1.9. Zariadenia musia byť navrhované a konštruované tak, aby k nebezpečnej situácii neviedla chyba v ovládacích ale bo regulačných častiach zariadenia.

3.1.10. Ak je zariadenie vybavené bezpečnostným alebo ovládacím zariadením, nesmie byť činnosť bezpečnostných obvodov zrušená riadiacimi obvodmi.

3.1.11. Všetky časti zariadenia, ktoré sú nastavené alebo prispôsobené u výrobcu a s ktorými nesmie byť manipulované užívateľom, musia byť vhodným spôsobom chránené.

3.1.12. Páky a iné ovládacie a nastavovacie mechanizmy musia byť riadne a zreteľne označené a musia tu byť uvedené potrebné inštrukcie tak, aby sa predišlo chybe pri obsluhe. Ich design musí byť taký, aby sa predišlo a za bránilo náhodnej manipulácii.

3.2. Nespálené plynné zvyšky

3.2.1. Zariadenia musia byť konštruované tak, aby netesnosťou (netesný spoj) unikajúce množstvo plynu nebolo nebezpečné.

3.2.2. Zariadenia musia byť konštruované tak, aby plynné zvyšky pri vznietení, opätovnom vznietení a po zhasnutí plameňa boli obmedzované tak, aby sa predišlo nebezpečenstvu akumulácie nespálených plynov v zariadení.

3.2.3. Zariadenia, u ktorých sa predpokladá, že budú používané vo vnútorných priestoroch a miestnostiach, musia byť vybavené zvláštnym zariadením, predchádzajúcim nebezpečnej akumulácii nespálených zvyškov v takýchto priestoroch alebo miestnostiach.

Zariadenia, ktoré nie sú vybavené takýmto zariadením, musia byť používané iba v priestoroch s požadovanou ventiláciou, aby sa predišlo nebezpečnej akumulácii nespálených plynov.

Členské štáty môžu na svojom teritóriu definovať adekvátne podmienky ventilácie pri inštalácii takýchto zariadení, pričom musia pamätať na charakteristiky pre ne príznačné.

Veľké kuchynské zariadenia a zariadenia používajúce plyn obsahujúci toxické komponenty, musia byť vybavené horeuvedenými zariadeniami.

3.3. Zapaľovanie

Zariadenia musia byť konštruované tak, aby pri bežnom používaní:

- zapaľovanie a opakované zapaľovanie bolo plynulé,

- bolo zaručené "priečne zapaľovanie".

3.4. Spaľovanie

3.4.1. Zariadenia musia byť konštruované tak, aby pri normálnom používaní bola zaručená stabilita plameňa a spaliny horenia neobsahovali neprípustné koncentrácie látok poškodzujúcich zdravie.

3.4.2. Zariadenia musia byť konštruované tak, aby pri normálnom používaní neprišlo k náhodnému úniku spalín.

3.4.3. Zariadenia pripojené ku komínovému prieduchu musia byť konštruované tak, aby pri abnormálnych podmienkach ťahu nenastalo unikanie spalín v nebezpečnom množstve do príslušnej miestnosti.

3.4.4. Samostatné domáce vykurovacie zariadenia a ohrievače vody bez odvodu spalín nesmú spôsobovať, aby v miestnosti, kde sa nachádzajú, došlo k zvýšeniu koncentrácie CO na úroveň nebezpečnú pre zdravie tam sa nachádzajúcich osôb, pričom je potrebné brať do úvahy aj predpokladanú dĺžku pobytu osôb v tejto miestnosti.

3.5. Racionálne využívanie energie

Zariadenia musia byť konštruované tak, aby zabezpečovali racionálne využívanie energie, zodpovedajúce technickému rozvoju a zohľadňujúce bezpečnostné aspekty.

3.6. Teploty

3.6.1. Časti zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti podlahy alebo iných povrchov, nesmú dosiahnuť teploty, ktoré by predstavovali nebezpečenstvo pre okolité prostredie.

3.6.2. Teplota povrchu ovládacích prvkov zariadenia nesmie predstavovať nebezpečenstvo pre užívateľa.

3.6.3. Teplota povrchu vonkajších častí zariadenia, určeného pre používanie v domácnosti s výnimkou tých častí, ktoré sú určené na prenos tepla, nesmie pri podmienkach prevádzkovania predstavovať nebezpečenstvo pre užíva teľa a zvlášť pre deti, u ktorých je potrebné brať do úvahy aj čas potrebný na reakciu.

3.7. Potraviny, pitná a úžitková voda

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá spoločenstva v tejto oblasti, materiály a komponenty použité na konštrukciu zariadenia, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami, pitnou a úžitkovou vodou, nesmú zhoršovať ich kvalitu.

[1] Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

POSTUP PRI OSVEDČOVANÍ ZHODY

1. TYPOVÉ SCHVÁLENIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (ES)

1.1. Typové schválenie Európskych spoločenstiev je tá časť postupu, pomocou ktorého oznámená inštitúcia kontroluje a osvedčuje príslušné zariadenie zastupujúce celú výrobu, či spĺňa ustanovenia tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú.

1.2. Žiadosť o vykonanie typových schválení musí byť predložená výrobcom alebo autorizovaným zástupcom v rámci Európskych spoločenstiev jednému certifikačnému pracovisku.

1.2.1. Žiadosť musí obsahovať:

- meno (názov) a adresu výrobcu a v prípade, že je žiadosť predkladaná jeho autorizovaným zástupcom aj názov a adresu tohto zástupcu,

- písomné prehlásenie, že žiadosť nebola predložená aj ďalšiemu certifikačnému pracovisku,

- technickú dokumentáciu, ako je popísaná v prílohe IV

1.2.2. Výrobca musí poskytnúť reprezentatívnu vzorku preverovanej produkcie k dispozícii certifikačnému pracovisku, táto vzorka je ďalej nazývaná len "typ". Certifikačné pracovisko môže v prípade potreby požiadať o ďalšie vzorky príslušného typu, ak je to potrebné na testovacie účely.

Príslušný typ môže reprezentovať aj viacero variant toho istého zariadenia v prípade, že sa tieto varianty, čo do svojich vlastností, neodlišujú vzhľadom k možnému typu ohrozenia.

1.3. Certifikačné pracovisko musí:

1.3.1. preskúmať technickú dokumentáciu a overiť, či príslušný typ bol vyrobený v súlade s touto dokumentáciou a identifikovať súčasti, ktoré boli navrhnuté v súlade s uplatniteľnými opatreniami noriem, uvedenými v článku 5 a hlavnými požiadavkami tejto smernice;

1.3.2. vykonať alebo dať vykonať príslušné skúšky (prehliadky) a/alebo testy, ktorých cieľom je zistiť, či riešenie použité výrobcom, spĺňa základné požiadavky, keď nie je možné uplatňovať normy uvedené v článku 5;

1.3.3. vykonať alebo dať vykonať príslušné skúšky a/alebo testy, ktorých cieľom je zistiť, či výrobca správne a účelne uplatňoval príslušné normy v prípade, ak to výrobca urobil, a tým preveriť zhodu so základnými požiadavkami.

1.4. V prípade, ak príslušný typ spĺňa podmienky a ustanovenia tejto smernice, oznámená inštitúcia musí vydať osvedčenie o vykonaní typového schválenia pre žiadateľa. Osvedčenie musí obsahovať výsledok skúšky, podmienky (ak nejaké existujú), za ktorých sú tieto výsledky platné a ak je to dôležité, popis funkcie. Dôležité technické dokumenty, ako sú výkresy a diagramy, musia byť pripojené k osvedčeniu.

1.5. Certifikačné pracovisko musí informovať ihneď ďalšie certifikačné pracoviská o vydaní osvedčenia o vykonaní typového schválenia ES a o všetkých dodatkoch, týkajúcich sa prípadných modifikácií tohto typu, ako je to uvedené v bode 1.7. Tieto inštitúcie smú obdržať kópiu osvedčenia o typovom schválení ES a/alebo jej dodatky a na základe zdôvodnenej žiadosti smie obdržať aj kópiu príloh k príslušnému osvedčeniu, ako aj správy o vykonávaných testoch a skúškach.

1.6. Certifikačné pracovisko, ktoré odmieta vydať alebo stiahnuť osvedčenie o typovom schválení ES, musí o dôvodoch svojho počínania informovať členský štát, ktorý toto pracovisko ohlásil, ako aj ostatné certifikačné pracoviská.

1.7 Žiadateľ musí priebežne informovať certifikačné pracovisko, ktoré vydalo osvedčenie o typovom schválení ES, o všetkých zmenách, ktoré boli vykonané v porovnaní so skúšaným typom, a ktoré by mohli mať vplyv na plnenie základných požiadaviek.

Zmeny oproti schválenému typu musia obdržať schválenie od certifikačného pracoviska, ktoré vydalo osvedčenie o typovom schválení v tom prípade, ak vykonané zmeny majú vplyv na plnenie základných požiadaviek alebo predpísaných podmienok pre používanie zariadenia. Dodatočné schválenie sa vydáva vo forme dodatku k pôvodnému osvedčeniu o typovom schválení.

2. PREHLÁSENIE ES O ZHODE S TYPOM

2.1. Prehlásenie o zhode s typom je tou časťou postupu, ktorou výrobca deklaruje, že dotknuté zariadenie je zhodné s typom opísaným v osvedčení ES o typových schváleniach a spĺňa základné požiadavky tejto smernice, ktoré je možné naň uplatňovať. Výrobca musí na každé zariadenie pripevniť označenie zhody ES, obstarať si písomné potvrdenie o zhode. Toto prehlásenie o zhode môže zahŕňať aj viacero zariadení a musí byť podnietené výrobcom. Označenie ES musí byť doplnené identifikačným symbolom certifikačného pracoviska, ktoré je zodpovedné za vykonanie náhodnej kontroly podľa bodu 2.3.

2.2 Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výrobný proces, vrátane kontroly a testovania konečného výrobku, je zhodný s typom zariadenia, ktoré je opísané v osvedčení ES o typových schváleniach a s požiadavkami tejto smernice, ktoré je naň možné uplatňovať. Certifikačné pracovisko zvolené výrobcom musí vykonať náhodné kontroly zariadenia podľa bodu 2.3.

2.3. Certifikačným pracoviskom musia byť priamo vo výrobe vykonávané náhodné kontroly, a to v intervaloch min. l-krát ročne. Musí byť skontrolovaný adekvátny počet za riadení a musia byť vykonané vhodné testy, tak ako je to uvedené v uplatniteľných normách, uvedených v článku 5 alebo ekvivalentné testy, ktorých cieľom je zistiť, či zariadenie spĺňa základné požiadavky tejto smernice. Certifikačné pracoviská sa môžu v každom prípade rozhodnúť, či budú tieto testy vykonané všetky alebo len niektoré z nich. Ak príde k zamietnutiu jedného alebo viacerých zariadení, certifikačné pracovisko musí prijať potrebné opatrenia na zabránenie ich uvedenia a propagácii na trhu.

3. PREHLÁSENIE ES O ZHODE S TYPOM (záruka kvality výroby)

3.1. Prehlásenie ES o zhode s typom (záruka kvality výroby) je postup, pri ktorom výrobca spĺňajúci podmienky bodu 3.2. prehlási, že dotknuté zariadenie je v zhode s typom, ktorý je popísaný v osvedčení o typových schváleniach a spĺňa základné požiadavky tejto smernice, ktoré sú naň uplatniteľné. Výrobca musí na každé za riadenie pripevniť označenie ES a obstarať si písomné potvrdenie o zhode s typom. Toto potvrdenie môže zahŕňať aj viac zariadení a musí byť podnietené a udržiavané výrobcom. Označenie ES musí byť doplnené identifikačným symbolom certifikačného pracoviska zodpovedného za dozor.

3.2. Výrobca musí zabezpečiť systém kontroly kvality, ktorý dokáže zabezpečiť, že zariadenie sa bude zhodovať s typom uvedeným v ES osvedčení o typových schváleniach a bude zodpovedať aj základným požiadavkám tejto smernice, ktoré sú naň uplatniteľné. Výrobca je podriadený dozoru ES podľa špecifikácie v bode 3.4.

3.3. Systém kvality

3.3.1. Výrobca musí predložiť žiadosť o preskúšanie kvality systému ním vyrábaných zariadení certifikačnému pracovisku podľa svojej voľby.

Žiadosť musí obsahovať:

- dokumentáciu o systéme kvality,

- opatrenia prijímané na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo systému kvality tak, ako boli schválené,

- opatrenia na udržiavanie schváleného systému kontroly kvality, zabezpečujúce trvalú vhodnosť a efektívnosť,

- dokumentáciu, týkajúcu sa skúšaného typu a kópiu osvedčenia ES o typových schváleniach.

3.3.2. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia, prijaté výrobcom, musia byť dokumentované v systematickej a logickej forme (spôsobom), a to ako merania, postupy a písané inštrukcie. Táto dokumentácia o systéme kontroly kvality musí zabezpečovať jednotnú interpretáciu programov, plánov, manuálov a záznamov, týkajúcich sa tohto systému. Zvlášť by mala obsahovať v adekvátnej forme opis:

- objektu hodnotenia kvality, organizačnú štruktúru a zodpovednosť riadiacich pracovníkov, týkajúcu sa vplyvu na kvalitu zariadení,

- výrobné procesy, riadenie kvality, spôsoby a techniky zabezpečenia kvality a systémové akcie, ktoré budú používané,

- skúšky a testy, ktoré budú vykonávané pred, počas a po ukončení výrobného procesu a frekvenciu s akou budú vykonané,

- metódy monitorovania dosiahnutia požadovanej kvality zariadení a efektívnu činnosť systému riadenia kvality.

3.3.3. Certifikačné pracovisko preskúma, ohodnotí dosiahnutý systém kvality, či spĺňa základné požiadavky, ktoré sú uvedené v bode 3.3.2. Predpokladá sa zhoda s týmito požiadavkami pri rešpektovaní systému riadenia kvality zavedeného zjednocujúcimi normami.

Musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi a ostatným certifikačným pracoviskám. Oznámenie pre výrobcu musí obsahovať záver skúšky, názov a adresu certifikačného pracoviska, ktoré skúšky vykonalo a zdôvodnenie rozhodnutia ohľadne dotknutého zariadenia.

3.3.4. Výrobca musí oznámené pracovisko, ktoré hodnotilo systém kontroly kvality, priebežne informovať o všetkých vykonaných zmenách v tomto systéme, napr. v dôsledku nových technológií, prípadne koncepcií kvality.

Certifikačné pracovisko musí preskúmať tieto modifikácie a rozhodnúť, či nový systém kontroly kvality spĺňa kladené požiadavky alebo či sú nutné nápravné opatrenia. O svojom rozhodnutí musí informovať výrobcu. In formácia musí obsahovať výsledky inšpekcie a zdôvodnenie rozhodnutia.

3.3.5. Certifikačné pracovisko, ktoré odobralo osvedčenie o systéme kvality, musí o tom informovať ostatné certifikačné pracoviská spolu s uvedením dôvodu rozhodnutia.

3.4. Dozor ES

3.4.1. Úlohou dozoru ES je zabezpečiť, aby výrobca do detailov spĺňal povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo schváleného systému kontroly kvality.

3.4.2. Výrobca musí umožniť certifikačnému pracovisku prístup z dôvodu inšpekcie na všetky miesta vo výrobe, pri kontrole výbornej kvality, testovaní a skladovaní a musí poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa zvlášť:

- dokumentácie o systéme riadenia kvality,

- záznamov o kvalite, ako sú inšpekcie a ich správy, výsledky testov, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikovanosti personálu atď.

3.4.3. Certifikačné pracovisko musí vykonávať kontrolu najmenej raz za dva roky, pričom overí, či výrobca dodržiava a uplatňuje odsúhlasený systém riadenia kvality a správu o výsledku tejto kontroly musí poskytnúť výrobcovi.

3.4.4. Okrem toho môže certifikačné pracovisko vykonávať ne ohlásené kontroly u výrobcu. Počas týchto návštev môže certifikačné pracovisko vykonať testy so zariadeniami alebo ich dať vykonať. Výrobca musí poskytnúť správu o výsledku inšpekcie a v prípade potreby i správu o testoch.

3.4.5. Výrobca môže na požiadanie obdržať správu certifikačného pracoviska.

4 PREHLÁSENIE ES O ZHODE S TYPOM (záruka kvality výrobku)

4.1. Prehlásenie ES o zhode s typom (záruka kvality výrobku) je tou časťou postupu, pri ktorej výrobca spĺňajúci podmienky uvedené v bode 4.2. prehlási, že dotknuté zariadenia sú zhodné s typom opísaným v osvedčení ES o typových schváleniach a spĺňa základné požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca musí na každé zariadenie upevniť označenie ES a obstarať si písomné potvrdenie o zhode. Prehlásenie zahrňujúce jedno alebo viac zariadení musí byť udržiavané výrobcom. Označenie ES musí byť doplnené identifikačným symbolom certifikačného pracoviska zodpovedného za dozor.

4.2. Výrobca používa schválený systém riadenia kvality za účelom finálnej kontroly zariadenia a testov, ako je to špecifikované v bode 4.3 a je podriadený dozoru ES, ako je to uvedené v bode 4.4.

4.3. Systém kvality

4.3.1. Pri tomto postupe musí výrobca predložiť žiadosť o preskúšanie jeho systému riadenia kvality certifikačnému pracovisku podľa svojej voľby (pre príslušné zariadenie).

Žiadosť musí obsahovať:

- dokumentáciu o systéme riadenia kvality,

- opatrenia na dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú zo schváleného systému riadenia kvality,

- opatrenia na udržiavanie schváleného systému riadenia kvality, zabezpečujúce trvalú vhodnosť a efektívnosť

- dokumentáciu týkajúcu sa schváleného typu a kópiu osvedčenia ES o typových schváleniach

4.3.2. Ako súčasť systému kontroly kvality musí byť každé zariadenie odskúšané a musia byť vykonané príslušné testy uložené v zodpovedajúcich normách, uvedených v článku 5 alebo zodpovedajúce testy, potvrdzujúce zhodu so základnými požiadavkami na tento systém sa vzťahujúcimi, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia musia byť dokumentované systematickým a logickým spôsobom zo strany výrobcu a to vo forme meraní, procedúr a písaných inštrukcií. Táto dokumentácia o systéme riadenia kvality musí zabezpečovať jednotný výklad programov kvality, plánov, manuálov a záznamov.

Dokumentácia o systéme kvality by zvlášť mala obsahovať v adekvátnej forme popis:

- objektu hodnotenia kvality, organizačnú štruktúru a zodpovednosť riadiacich pracovníkov v rámci ich kompetencií na kvalitu zariadení,

- skúšky a testy, ktoré budú vykonané po skončení výroby,

- metódy overenia efektívnej činnosti systému riadenia kvality.

4.3.3. Certifikačné pracovisko musí preskúmať a ohodnotiť systém riadenia kvality, aby zistilo, či spĺňa požiadavky, ktoré sú uvedené v bode 4.3.2. U zariadení, ktoré uplatňujú príslušnú zjednocujúcu normu, sa predpokladá zhoda s týmito požiadavkami. Musí oboznámiť výrobcu so svojím rozhodnutím a informovať o tom ostatné certifikačné pracoviská. Oznámenie pre výrobcu musí obsahovať výsledok skúšok, meno (názov) a adresu certifikačného pracoviska.

4.3.4. Výrobca musí priebežne informovať certifikačné pracovisko, ktoré schválilo systém riadenia kvality o všetkých zmenách tohto systému, ktoré bolo nevyhnutné vykonať, napr. z dôvodu nových technológií a koncepcií kvality.

Certifikačné pracovisko musí preskúmať tieto zmeny a rozhodnúť, či nový systém riadenia kvality spĺňa kladené požiadavky alebo či je nutné nové posudzovanie. O svojom rozhodnutí musí informovať výrobcu. Oznámenie musí obsahovať výsledky inšpekcie a zdôvodnené rozhodnutie o posudzovaní.

4.3.5. Certifikačné pracovisko, ktoré odobralo osvedčenie o systéme kontroly, musí o tom informovať ostatné certifikačné pracoviská a udať dôvody svojho rozhodnutia.

4.4. Dozor ES

4.4.1. Účelom dozoru Európskych spoločenstiev je zabezpečiť, aby výrobca do detailov spĺňal povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo schváleného systému riadenia kvality.

4.4.2. Výrobca musí umožniť certifikačnému pracovisku prístup z dôvodu inšpekcie na všetky miesta vo výrobe, pri kontrole kvality výroby, testovaní a skladovaní a musí poskytnúť všetky potrebné informácie, zvlášť čo sa týka:

- dokumentácie o systéme riadenia kvality,

- záznamov o kvalite, ako sú správy z inšpekcií, výsledky testov, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikovanosti personálu atď.

4.4.3. Certifikačné pracovisko musí vykonať kontrolu najmenej raz za dva roky, pričom overí, či výrobca dodržiava a uplatňuje odsúhlasený systém riadenia kvality a správu o výsledku kontroly poskytne výrobcovi.

4.4.4. Okrem toho môže certifikačné pracovisko vykonávať neohlásené kontroly u výrobcu. Počas týchto návštev môže certifikačné pracovisko vykonať testy so zariadeniami alebo ich dať vykonať. Výrobcovi musí poskytnúť správu o výsledku inšpekcie a v prípade potreby aj správu o testoch.

4.4.5. Výrobca môže na požiadanie poskytnúť správu certifikačného pracoviska.

5. OVERENIE ES

5.1. Overenie ES je tá časť postupu, počas ktorej certifikačné pracovisko kontroluje a prideľuje osvedčenie o tom, že zariadenie sa zhoduje s typom uvedeným v osvedčení ES o typovom schválení a spĺňa základné požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú.

5.2. Overenie ES môže byť na základe voľby výrobcu vykonané na všetkých zariadeniach ich kontrolou a otestovaním alebo štatistickými metódami testovania zariadení. Prvá metóda je uvedená v bode 5.3., druhá v bode 5.4.

5.3. Overenie kontrolou a skúšaním každého zariadenia

5.3.1. Každé zariadenie musí byť skontrolované a musia byť ňom vykonané príslušné testy tak, ako je to špecifikované v zodpovedajúcich normách uvedených v článku 5, prípadne ekvivalentné testy, ktoré dokážu skontrolovať, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami tejto smernice.

5.3.2. Certifikačné pracovisko musí pripevniť označenie ES na každé preskúšané zariadenie a vydať písomné osvedčenie o tom, že vyhovuje predpísaným požiadavkám. Osvedčenie môže zahŕňať jedno alebo viacej zariadení a je uložený u výrobcu. Označenie ES musí byť doplnené identifikačným symbolom certifikačného pracoviska.

5.4. Štatistické overenie

5.4.1. Výrobca musí predložiť svoje zariadenia formou jednotných dávok a prijať všetky potrebné opatrenia, aby vo výrobnom procese dokázal vyrábať jednotné dávky.

5.4.2. Keď je to potrebné, smie výrobca umiestniť na každý výrobok (zariadenie) označenie ES, urobí sa to počas výrobného procesu. Označenie ES musí byť doplnená identifikačným symbolom certifikačného pracoviska zodpovedného za štatistické overenie.

5.4.3. Zariadenia musia byť predmetom štatistickej kontroly na základe vlastností. Musia byť zoskupené do identifikovateľnej dávky, pozostávajúcej z jednotiek toho modelu, ktoré boli vyrobené za tých istých podmienok. Zariadenia tvoriace vzorku sú skúmané individuálne a príslušné testy sú vykonávané na základe uplatniteľných noriem uvedených v článku 5 alebo ekvivalentných testov vykonávaných z dôvodu zistenia, či zásielka spĺňa požiadavky alebo je potrebné ju zamietnuť.

Používa sa nasledovný plán spracovania vzoriek (s nasledujúcimi charakteristikami):

- štandardná úroveň kvality zodpovedá 95 % pravdepodobnosti prijatia s percentom nezhody od 0,5 do 1,5 %,

- medzná kvalita zodpovedá 5 % pravdepodobnosti prijatia s percentom nezhody od 5 do l0 %.

5.4.4. Ak je dávka prijatá, certifikačné pracovisko musí vydať písomné osvedčenie zhody, ktoré sa ukladá u výrobcu. Všetky zariadenia zo vzorky môžu byť umiestnené na trhu, okrem tých zo vzorky, ktoré boli identifikované ako nevyhovujúce.

Ak je vzorka zamietnutá, musí certifikačné pracovisko prijať potrebné opatrenia, ktoré zamedzia umiestneniu na trhu. Ak sú dávky (vzorky) opakovane zamietnuté, certifikačné pracovisko môže zastaviť štatistické overovanie.

6. OVERENIE ES PRE JEDNO ZARIADENIE

6.1. Overenie ES pre jedno zariadenie je procedúra, pri ktorej certifikačné pracovisko kontroluje a osvedčuje, či zariadenie spĺňa podmienky tejto smernice, ktoré je naň možné uplatňovať. Certifikačné pracovisko musí prideliť označenie ES na zariadenie a vydať písomné osvedčenie o tom, že zariadenie vyhovuje.

Osvedčenie je uložené u výrobcu.

6.2. Konštrukčná dokumentácia uvádzaná v prílohe IV musí byť predložená certifikačnému pracovisku.

6.3. Zariadenie musí byť odskúšané a musia byť vykonané príslušné testy vychádzajúce z konštrukčnej dokumentácie, ktorých cieľom je potvrdiť, že zariadenie zodpovedá základným požiadavkám tejto smernice.

Ak je to certifikačným pracoviskom považované za potrebné, skúšky a testy môžu byť vykonané po inštalácii zariadenia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

OZNAČENIE ZHODY ES A NÁPISY

1. Označenie zhody ES pozostáva zo symbolu CE podľa nižšie uvedeného vyobrazenia, za ktorým nasledujú posledné dve čísla roka, keď bolo označenie pridelené, a identifikačný symbol certifikačného pracoviska, ktoré vykonalo predpísané kontroly v rámci dozoru ES, alebo overenie ES.

2. Zariadenie alebo jeho list s technickými údajmi musí niesť značku ES spolu s nasledujúcimi údajmi:

- názvom výrobcu alebo jeho symbolom,

- obchodným názvom zariadenia,

- pri použití elektrického napájania s uvedeným typom tohto napájania,

- kategóriou zariadenia.

Návod na inštaláciu je možné pripojiť podľa druhu zariadenia.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA

Konštrukčná dokumentácia, pokiaľ je požadovaná certifikačným pracoviskom, musí obsahovať nasledujúce informácie:

- všeobecný popis zariadenia,

- koncepčné nákresy a výrobné výkresy, diagramy komponentov, súčasti, obvody atď.,

- popisy a vysvetlenia nevyhnutné pre pochopenie horeuvedeného, vrátane popisu funkcie zariadenia,

- zoznam noriem, ktorým zariadenie vyhovuje úplne alebo čiastočne podľa článku 5 a popis riešení, ktoré sa použili na to, aby zariadenie spĺňalo základné požiadavky, keď normy uvádzané v článku 5 neboli využité,

- výsledky testov,

- návody na inštaláciu a použitie.

Ak je to potrebné, konštrukčná dokumentácia musí obsahovať nasledujúce časti:

- atestácie príslušenstva, ktoré bolo vbudované do zariadenia,

- potvrdenie a osvedčenia vzťahujúce sa na metódy výroby a/alebo kontroly a/alebo sledovanie zariadenia,

- všetky ďalšie dokumenty, ktoré umožnia certifikačnému pracovisku lepšie rozhodnúť.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ PRE STANOVENIE CERTIFIKAČNÝCH PRACOVÍSK

Certifikačné pracovisko, stanovené členským štátom, musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

- dostupnosť odborných pracovníkov, nevyhnutných prostriedkov a prístrojov,

- technická spôsobilosť a odborná dôveryhodnosť pracovníkov,

- nezávislosť pri vykonávaní dohľadu, príprave správ, vydávaní osvedčení o vykonávaní dohľadu podľa tejto smernice, a to vo vzťahu k okruhu, skupinám a osobám priamo alebo nepriamo pôsobiacim v oblasti predmetných zariadení,

- dodržiavanie služobného tajomstva zo strany pracovníkov,

- poistenie povinnej zodpovednosti, ak túto zodpovednosť nerieši štát v rámci vnútroštátneho práva.

Plnenie podmienok v prvých dvoch zarážkach musia pravidelne kontrolovať kompetentné orgány členských štátov alebo orgány menované členskými štátmi.

--------------------------------------------------