31990L0384

Smernica Rady z 20. júna 1990 o zosúladení predpisov členských krajín, týkajúcich sa váh s neautomatickou činnosťou

Úradný vestník L 189 , 20/07/1990 S. 0001 - 0016
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 138 - 153


Smernica Rady

z 20. júna 1990

o zosúladení predpisov členských krajín, týkajúcich sa váh s neautomatickou činnosťou

(90/384/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže členské štáty zodpovedajú za ochranu verejnosti pred nesprávnymi výsledkami váženia pomocou váh s neautomatickou činnosťou v určitých kategóriách použitia;

keďže v každom členskom štáte platia záväzné predpisy pre váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré špecifikujú metrologické a technické požiadavky, ako aj kontrolné postupy pred a po zavedení týchto váh do užívania; keďže aj keď tieto záväzné predpisy nemusia nevyhnutne viesť k rozdielnej úrovni ochrany v rámci členských štátov, ich nezrovnalosť však môže byť brzdou obchodu vo vnútri spoločenstva;

keďže vnútroštátne právne predpisy zabezpečujúce túto ochranu musia byť zosúladené tak, aby zaručovali voľný pohyb váh s neautomatickou činnosťou v rámci spoločenstva a zároveň oprávnenú ochranu ich užívateľov;

keďže súčasné právne predpisy spoločenstva, napriek jeho základným ustanoveniam, najmä ustanoveniu o voľnom pohybe tovaru, bariéry vo vnútri spoločenstva, ktoré vyplývajú z nezrovnalosti vnútroštátnych právnych predpisov o používaní výrobkov, budú akceptované dovtedy, dokedy budú ustanovenia týchto vnútroštátnych právnych predpisov nevyhnutné na zabezpečenie toho, že predmetné výrobky spĺňajú základné požiadavky; keďže harmonizácia príslušných zákonov sa musí uskutočňovať s ohľadom na predpisy potrebné na zabezpečenie toho, že váhy s neautomatickou činnosťou budú spĺňať základné metrologické a prevádzkové požiadavky; keďže, v dôsledku ich dôležitosti, musia tieto požiadavky nahradiť príslušné vnútroštátne právne predpisy;

keďže táto smernica obsahuje iba záväzné a dôležité požiadavky; keďže na uľahčenie preukázania zhody so základnými požiadavkami je nevyhnutná harmonizácia noriem na európskej úrovni, najmä čo sa týka metrologických, konštrukčných a výrobných charakteristík, aby váhy vyhovujúce týmto harmonizovaným normám bolo možné považovať za vyhovujúce základným požiadavkám; keďže tieto normy harmonizované na európskej úrovni navrhujú súkromné organizácie a musia zostať nezáväznými textami; keďže Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) sú uznávané ako orgány príslušné na prijímanie harmonizovaných noriem v súlade so všeobecnými smernicami o spolupráci medzi Komisiou ES a uvedenými dvomi orgánmi z 13. 11. 1984; keďže harmonizovaná norma v zmysle tejto smernice je technickou požiadavkou (európskou normou alebo harmonizovaným dokumentom) prijatými jedným alebo obidvoma uvedenými orgánmi z poverenia Komisie ES v súlade so smernicou Rady 83/189/EHS z 28. 3. 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [4], v znení smernice 88/182/EHS [5], a v súlade s horeuvedenými všeobecnými pokynmi;

keďže posudzovanie zhody s príslušnými metrologickými a technickými predpismi je nevyhnutné na zabezpečenie účinnej ochrany užívateľov a tretích strán; keďže existujúce postupy na posudzovanie zhody sa v jednotlivých členských štátoch líšia; keďže, v záujme predísť viacnásobnému posudzovaniu zhody, čo predstavuje bariéru voľnému pohybu váh, je v rámci členských štátov potrebné prijať opatrenia na vzájomné uznávanie postupov pri posudzovaní zhody; keďže na uľahčenie tohto vzájomného uznávania posudzovania zhody musí spoločenstvo vypracovať harmonizované postupy vrátane harmonizovaných kritérií na určenie orgánov zodpovedných za plnenie úloh týkajúcich sa postupov pri posudzovaní zhody;

keďže je preto potrebné zabezpečiť, aby tieto orgány poskytovali vysokú úroveň kvality v rámci celého spoločenstva;

keďže ak sú váhy s neautomatickou činnosťou označené označením CE alebo štítkom s písmenom "M", čo znamená, že spĺňajú požiadavky tejto smernice, nie je potrebné opakovať posudzovanie zhody;

keďže opatrenia na postupné vytvorenie vnútorného trhu musia byť prijaté do 31. 12. 1992; keďže vnútorný trh je oblasťou bez vnútorných hraníc, v rámci ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu,

PRIJALA NASLEDOVNÚ SMERNICU:

KAPITOLA I

Rozsah, uvedenie na trh, voľný pohyb

Článok 1

1. Váhy sú definované ako merací prístroj slúžiaci na určovanie hmotnosti telesa pôsobením gravitácie na toto teleso. Váhy môžu taktiež slúžiť na určenie aj iných odvodených veličín, množstiev, parametrov alebo charakteristík.

Váhy s neautomatickou činnosťou sú definované ako váhy, ktoré pri vážení vyžadujú zásah operátora.

Táto smernica sa vzťahuje na všetky váhy s neautomatickou činnosťou, ďalej uvádzané len ako "váhy".

2. Táto smernica rozlišuje dve kategórie použitia váh:

a) 1. váženie v obchodných vzťahoch;

2. váženie na výpočet poplatkov, cla, daní, zvýhodnení, pokút, odmien, odškodnenia alebo podobných typov platieb;

3. váženie pri uplatňovaní zákonov alebo nariadení; názorov expertov pri súdnych konaniach;

4. váženie pacientov v zdravotníctve s cieľom sledovania, diagnostikovania a liečby;

5. váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych alebo farmaceutických laboratóriách;

6. určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji verejnosti a pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov;

b) všetky iné účely, ktoré neboli v odseku 2 písm. a) tohto článku uvedené.

Článok 2

1. Členské štáty musia prijať všetky opatrenia na to, aby zabezpečili, že sa na trh nedostanú váhy, ktoré by nevyhovovali požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2. Členské štáty musia prijať všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby tieto váhy neslúžili na účely uvedené v článku 1 ods. 2, ak nespĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Článok 3

Váhy používané na účely vymenované v článku 1 ods. 2 písm. a) musia spĺňať základné požiadavky uvedené v prílohe I.

V prípade, ak je súčasťou váh zariadenie, alebo sú váhy spojené so zariadením, ktoré sa nepoužíva na účely uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a), sa na takéto zariadenie základné požiadavky nevzťahujú.

Článok 4

1. Členské štáty nesmú brániť tomu, aby sa na trh dostali také váhy, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2. Členské štáty nesmú brániť tomu, aby slúžili na účely uvedené v článku 1 2 písm. a) také váhy, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Článok 5

1. Členské štáty musia predpokladať zhodu so základnými požiadavkami podľa článku 3 u váh, ktoré vyhovujú príslušným národným normám, ktorými sa vykonávajú harmonizované normy a ktoré spĺňajú základné požiadavky uvedené v článku 3.

2. Komisia bude zverejňovať posudky harmonizovaných noriem, uvedených v odseku 1 v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva.

Členské štáty budú zverejňovať posudky na národné normy uvedené v odseku 1.

Článok 6

Ak členský štát alebo Komisia dospeje k názoru, že harmonizované normy uvedené v článku 5, ods. 1 nezodpovedajú plne základným požiadavkám podľa článku 3, predloží Komisia alebo štát s príslušným zdôvodnením celú záležitosť stálemu výboru, ustanovenému v zmysle smernice 83/189/EHS, ďalej uvádzanému len ako "výbor". Výbor sa k tomu vyjadrí čo najskôr.

Na základe názoru výboru bude Komisia informovať členské štáty, či je potrebné dané normy vyňať z uverejnenia podľa článku 5 ods. 2.

Článok 7

1. Ak členský štát usúdi, že váhy s označením CE podľa prílohy 2, časť 2, 3 a 4 nespĺňajú požiadavky tejto smernice, hoci boli správne nainštalované a používané na účely, na ktoré boli určené, podnikne všetky vhodné opatrenia na stiahnutie týchto váh z trhu, alebo zakáže, prípadne obmedzí ich uvádzanie do používania, a/alebo ich uvádzanie na trh.

Členský štát musí bezodkladne informovať Komisiu o všetkých takýchto opatreniach, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia, a to najmä, či príčinou nezhody je:

a) nesplnenie základných požiadaviek uvedených v článku 3, keď váhy nevyhovujú normám podľa článku 5 ods. 1;

b) nesprávne uplatnenie noriem uvedených v článku 5 ods. 1;

c) nedostatky v samotných normách podľa článku 5 ods. 1;

2. Komisia začne porady s dotknutými stranami čo najskôr.

Bezprostredne po týchto poradách bude Komisia informovať členský štát, ktorý podal podnet, o ich výsledku. Ak Komisia zistí oprávnenosť takéhoto opatrenia, bude ihneď informovať ostatné členské štáty.

Ak rozhodnutie súvisí s nedostatkami v normách, Komisia odovzdá po poradách s dotknutými stranami v lehote do dvoch mesiacov záležitosť výboru, ak bude iniciujúci členský štát na tom naďalej trvať, a následne začne postup podľa článku 6.

3. Ak sú nevyhovujúce váhy označené označením CE, potom príslušný členský štát podnikne príslušné opatrenia proti tomu, kto túto značku umiestnil, a bude o tom informovať Komisiu a ostatné členské štáty.

4. Komisia zabezpečí, aby členské štáty boli priebežne informované o postupe a výsledkoch tohto postupu.

KAPITOLA II

Posudzovanie zhody

Článok 8

1. Zhodu váh so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I možno podľa výberu žiadateľa potvrdiť jedným z nasledujúcich postupov:

a) Skúškou typu ES podľa prílohy II.1, po ktorej nasleduje buď ES vyhlásenie o zhode s typom (záruka kvality výroby) podľa prílohy II.2, alebo overenie ES podľa prílohy II.3.

Skúška typu ES nie je povinná pre váhy, ktoré nepoužívajú elektronické zariadenia a ktorých vážiace zariadenie nemá pružinu na vyvažovanie.

b) Overením ES bez skúšky typu podľa prílohy II.4.

2. Dokumentácia a korešpondencia týkajúca sa postupov podľa odseku 1 musia byť predložené v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa uvedené postupy vykonajú alebo v jazyku akceptovanom príslušným orgánom.

3. Ak váhy podliehajú ďalším smerniciam spoločenstva, zahŕňajúcim ďalšie aspekty, označenia CE u týchto váh znamenajú zhodu s ustanoveniami týchto ostatných smerníc.

Článok 9

1.Členské štáty upovedomia Komisiu a ostatné členské štáty o orgánoch, ktoré poverili vykonávaním postupov uvedených v článku 8, spolu so špecifickými úlohami, ktorými boli tieto orgány poverené, a uvedú tiež ich identifikačné čísla.

Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam oznámených orgánov spolu s ich identifikačnými číslami a úlohami, ktorými boli poverené, Komisia zabezpečí aktualizáciu tohto zoznamu.

2. Pri ustanovovaní orgánov musia členské štáty uplatňovať minimálne kritériá stanovené v prílohe V. Orgány vyhovujúce kritériám stanoveným v príslušných harmonizovaných normách by mali zodpovedať aj kritériám uvedeným v prílohe V.

3. Členský štát, ktorý poveril orgán, zruší toto poverenie, ak orgán nespĺňa kritériá na poverenie podľa odseku 2. Bude o tom ihneď informovať ostatné členské štáty a Komisiu a zruší oznámenie.

KAPITOLA III

Označenie CE a nápisy

Článok 10

1. Označenie CE a požadované ďalšie údaje podľa prílohy IV.1 musia byť umiestnené na váhach, ktorým bolo priznané označenie CE, tak, aby boli zreteľne viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.

2. U všetkých ostatných váh musia byť nápisy uvedené v prílohe IV.2 umiestnené takým spôsobom, aby boli zreteľne viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.

3. Zakazuje sa umiestňovať na váhy značky, ktoré by mohli viesť k zámene s označením CE.

Článok 11

Ak sa zistí, že označenie CE bola neoprávnene umiestnená na váhach:

- ktoré nie sú v súlade s normami uvedenými v článku 5 ods. 1, hoci výrobca zvolil výrobu váh podľa týchto noriem,

- ktoré nie sú v súlade so schváleným typom,

- ktoré sú v súlade so schváleným typom, ktorý nespĺňa naňho sa vzťahujúce základné požiadavky,

- pri ktorých výrobca nesplnil svoju povinnosť v súvislosti s ES vyhlásením o zhode s typom (záruka kvality výroby),

príslušný notifikovaný organ v prípade potreby odníme schválenie typu ES a/alebo schválenie systému kvality. Odňatie schválenia typu ES ma účinok zákazu predloženia na overenie ES a vyhlásenia ES o zhode s typom (záruka kvality výroby).

Článok 12

Ak váha používaná na niektorý z účelov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) obsahuje, alebo je pripojená na zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje posudzovanie zhody podľa článku 8, všetky tieto zariadenia musia byť označené značkou obmedzeného používania, podľa definície prílohy IV.3. Táto značka musí byť na zariadení umiestnená tak, aby bola zreteľne viditeľná a neodstrániteľná.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 13

Členské štáty podniknú všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby váhy s označením CE potvrdzujúcim zhodu s požiadavkami tejto smernice zostali i naďalej v zhode s týmito požiadavkami.

Článok 14

Každé rozhodnutie v zmysle tejto smernice, ktoré má za následok obmedzenie uvádzania váh do používania, musí byť podložené presnými dôvodmi. Takéto rozhodnutie sa musí bezodkladne oznámiť dotknutej strane, ktorá musí byť zároveň informovaná o opravných prostriedkoch, ktoré možno uplatniť podľa zákonov platných v danom členskom štáte, a o časových lehotách, dokedy je možné tieto opravné prostriedky uplatniť.

Článok 15

1. Členské štáty musia do 1. 7. 1992 prijať a zverejniť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na to, aby sa mohlo postupovať v súlade s touto smernicou. O tom budú informovať Komisiu.

2. Členské štáty budú uplatňovať tieto predpisy od 1. januára 1993.

3. Avšak ako výnimku z odseku 2 môžu členské štáty v priebehu desiatich rokov od dátumu uplatňovania predpisov uvedených v odseku 1 povoľovať uvádzanie na trh a/alebo uvádzanie do používania váh, ktoré vyhoveli predpisom platným pred týmto dátumom.

4. Členské štáty odovzdajú Komisii texty ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v oblasti, na ktorú sa táto smernica vzťahuje.

5. Smernica 73/360/EHS sa zrušuje dňom 1. januára 1993 s výnimkou použitia odseku 3.

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 20. júna 1990

Za Radu

predseda

D. J. O'Malley

[1] Ú. v. ES C 55, 4.3.1989, s. 6, aÚ. v. ES C 297, 25.11.1989, s. 13.

[2] Ú. v. ES C 158, 26.6.1989, s. 221, aÚ. v. ES C 149, 18.6.1990.

[3] Ú. v. ES C 194, 31.7.1989, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 81, 26.3.1988, s. 75.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

V ďalšej časti sú stanovené základné požiadavky, ktoré musia spĺňať váhy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a). Použitá terminológia je terminológiou Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu.

Predbežné ustanovenia

Ak váhy obsahujú alebo je k nim pripojených viac ako jedno indikačné alebo tlačiarenské zariadenie používané na účely uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a), potom sa na takéto zariadenia, ktoré reprodukujú výsledky váženia a nemôžu ovplyvniť správne fungovanie váh, nevzťahujú základné požiadavky za predpokladu, že výsledky váženia sú vytlačené alebo zaznamenané správne a neodstrániteľne tou časťou váh, ktorá spĺňa technické požiadavky, a sú dostupné obom stranám zainteresovaným na meraní. V prípade váh používaných pri priamom predaji verejnosti však ukazovateľ a tlačiareň musia spĺňať základné požiadavky rovnako pre predavača aj zákazníka.

METROLOGICKÉ POŽIADAVKY

1. Jednotky hmotnosti

Jednotkami hmotnosti musia byť zákonné jednotky v zmysle smernice 80/181/EHS [1], naposledy upravenej smernicou 85/1/EHS [2].

V súlade s touto podmienkou je povolené používanie nasledujúcich jednotiek:

- jednotky SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tona,

- britské jednotky: libra, unca, trójska unca.

- ostatné jednotky okrem jednotiek SI: metrický karát na váženie drahých kameňov.

Pre váhy, ktoré používajú horeuvedené britské jednotky hmotnosti, relevantné základné požiadavky uvedené ďalej musia byť prevedené na spomenuté britské jednotky jednoduchou interpoláciou.

2. Triedy presnosti

2.1. Nasledovné triedy presnosti sú definované:

I špeciálna

II jemná

III stredná

IV bežná

Špecifikácia týchto tried je uvedená v tabuľke 1.

TABUĽKA 1

Triedy presnosti

Trieda presnosti | Overovací interval e) | Dolná hranica váživosti (Min) | Počet overovacích intervalov n = Maxe |

| | minimálna hodnota | minimálna hodnota | maximálna hodnota |

I | 0,001 | g ≤e | 100 e | 50000 | — |

II | 0,001 | g ≤ e ≤ 0,005 g | 20 e | 100 | 100000 |

0,1 | g ≤ e | 50 e | 5000 | 100000 |

III | 0,1 | g ≤e ≤ 2 g | 20 e | 100 | 10000 |

5 | g ≤ e | 20 e | 500 | 10000 |

IIII | 5 | g ≤e | 10 e | 100 | 1000 |

Váhy zaradené v triedach II a III, ktoré slúžia na určenie prepravnej tarify, majú dolnú hranicu váživosti zníženú na 5e.

2.2. Intervaly stupnice

2.2.1. Skutočný interval stupnice d) a overovací interval e) musia byť v tvare:

1 x 10k, 2 x 10k alebo 5 x 10k jednotiek hmotnosti,

k je celé číslo alebo nula.

2.2.2. Pre všetky váhy s výnimkou váh s pomocnými indikačnými zariadeniami platí:

d = e.

2.2.3. Pre váhy s pomocnými indikačnými zariadeniami platia nasledujúce podmienky:

e = 1 x 10k g

d < e ≤ 10 d

s výnimkou váh triedy presnosti 1 s d < 10-4 g, pre ktoré platí e = 10-3 g.

3. Klasifikácia

3.1. Váhy s jedným rozsahom váživosti

Váhy vybavené pomocným indikačným zariadením musia spĺňať požiadavky triedy presnosti I alebo II. Pri týchto váhach sa pre obe triedy presnosti zistí minimálna hodnota dolnej hranice váživosti z tabuľky 1, ak v treťom stĺpci tabuľky nahradíme overovací interval e) skutočným intervalom stupnice d).

Ak je d < 10-4 g, horná hranica váživosti váh triedy presnosti I môže byť nižšia ako 50000 e.

3.2. Váhy s viacerými rozsahmi váživosti

Viac rozsahov váživosti je povolených za predpokladu, že sú na váhach zreteľne vyznačené. Každý jednotlivý rozsah váživosti je klasifikovaný podľa bodu 3.1. Ak rozsahy váživosti patria do rôznych tried presnosti, potom váhy musia spĺňať najprísnejšiu z požiadaviek platných pre triedy presnosti, do ktorých rozsahy váživosti patria.

3.3. Váhy s deleným rozsahom váživosti

3.3.1. Váhy s jedným rozsahom váživosti môžu mať niekoľko čiastkových rozsahov váživosti (váhy s deleným rozsahom váživosti).

Váhy s deleným rozsahom váživosti nesmú byť vybavené pomocným indikačným zariadením.

3.3.2. Každý čiastkový rozsah váživosti i váh je definovaný:

—overovacím intervalom ei, | pričom | e(i + 1) | > ei |

—hornou hranicou váživosti Maxi, | pričom | Maxr | = Max |

—dolnou hranicou váživosti Mini, | pričom | Mini = | Max(i-1) |

a | Min1 | = Min |

kde:

i = 1, 2,… r,

i = číslo čiastkového rozsahu váživosti,

r = celkový počet čiastkových rozsahov váživosti.

Všetky hranice váživosti sú hranicami váživosti netto zaťaženia, bez ohľadu na hodnotu použitej tary.

3.3.3. Čiastkové rozsahy váživosti sa klasifikujú podľa tabuľky č. 2. Všetky čiastkové rozsahy váživosti musia spĺňať požiadavky tej istej triedy presnosti, ktorá je triedou presnosti váh.

TABUĽKA 2

Váhy s deleným vážiacim rozsahom

i = 1, 2,…r,

i = číslo čiastkového rozsahu váživosti,

r = celkový počet čiastkových rozsahov váživosti,

Trieda presnosti | Overovací interval e) | Dolná hranica váživosti (Min) | Počet overovacích intervalov |

| | minimálna hodnota | minimálna hodnota [3] n = Maxiei + 1 | maximálna hodnota n = Maxiei |

I | 0,001 | g ≤ei | 100 e1 | 50000 | — |

II | 0,001 | g ≤ ei ≤ 0,05 g | 20 e1 | 5000 | 100000 |

0,1 | g ≤ei | 50 e1 | 5000 | 100000 |

III | 0,1 | g ≤ei | 20 e1 | 500 | 10000 |

IIII | 5 | g ≤ei | 10 e1 | 50 | 1000 |

4. Presnosť

4.1. Pri postupoch ustanovených v článku 8 chyba indikácie nesmie byť väčšia ako najväčšia dovolená chyba indikácie podľa tabuľky 3. V prípade digitálnej indikácie sa chyba indikácie opravuje na chybu zaokrúhlenia.

Najväčšie dovolené chyby sa vzťahujú na netto hodnoty a hodnoty tary pre všetky možné zaťaženia, s výnimkou hodnôt vopred nastavenej tary.

TABUĽKA 3

Najväčšie dovolené chyby

Zaťaženie | Najväčšia dovolená chyba |

Trieda I | Trieda II | Trieda III | Trieda IIII |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0 | | ≤ m ≤ | 50000 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 5000 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 500 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 50 | e | ± 0,5 e |

50000 | e | < m ≤ | 200000 | e | 5000 | e | < m ≤ | 20000 | e | 500 | e | < m ≤ | 2000 | e | 50 | e | < m ≤ | 200 | e | ± 1,0 e |

200000 | e | < m | | | 20000 | e | < m ≤ | 100000 | e | 2000 | e | < m ≤ | 10000 | e | 200 | e | < m ≤ | 1000 | e | ± 1,5 e |

4.2. Najväčšie dovolené chyby v prevádzke sú dvojnásobkom najväčších dovolených chýb uvedených v bode 4.1.

5. Výsledky váženia danou váhou musia byť opakovateľné a musia byť reprodukovateľné pri použití iných indikačných zariadení a pri použití iných metód váženia.

Výsledky váženia musia byť dostatočne odolné voči zmenách miesta pôsobenia zaťaženia na nosiči zaťaženia.

6. Váhy musia reagovať aj na malé zmeny zaťaženia.

7. Ovplyvňujúce veličiny a čas

7.1. Váhy triedy presnosti II, III a IIII, ktoré možno používať v naklonenej polohe, musia byť dostatočne stále pri uhle sklonu, s ktorým sa počíta za bežných podmienok inštalácie.

7.2. Váhy musia spĺňať metrologické požiadavky v rozsahu pracovných teplôt udanom výrobcom. Najmenšia hodnota týchto rozsahov je:

5 °C pri váhach triedy presnosti I,

15 °C pri váhach triedy presnosti II,

30 °C pri váhach triedy presnosti III alebo IV.

Ak výrobca neudá rozsah pracovných teplôt, platí rozsah od -10 °C do + 40 °C.

7.3. Váhy napájané z elektrickej siete musia spĺňať metrologické požiadavky za podmienok bežného kolísania napätia.

Váhy napájané z batérie musia indikovať pokles napätia pod minimálnu požadovanú hodnotu a za týchto podmienok musia byť naďalej správne funkčné alebo musia byť automaticky vyradené z činnosti.

7.4. Elektronické váhy s výnimkou váh triedy presnosti I a II pri hodnote e nižšej ako 1 g musia spĺňať metrologické požiadavky v podmienkach vysokej relatívnej vlhkosti pri hornej hranici svojho teplotného rozsahu.

7.5. Vplyv dlhodobého zaťaženia váh triedy presnosti II, III a IV na indikáciu zaťaženia alebo na indikáciu nuly bezprostredne po odstránení záťaže musí byť zanedbateľný.

7.6. Váhy musia byť za iných podmienok naďalej správne funkčné alebo musia byť automaticky vyradené z činnosti [4].

NÁVRH A KONŠTRUKCIA

8. Všeobecné požiadavky

8.1. Váhy musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby si, ak sú používané v prostredí, pre ktoré sú určené, pri správnom používaní a umiestnení uchovali svoje metrologické vlastnosti. Hodnota hmotnosti musí byť označená.

8.2. Ak sú elektronické váhy vystavené rušivým vplyvom, nesmú sa pri ich činnosti prejaviť významné poruchy, alebo tieto sa musia automaticky zistiť a určiť.

Pri automatickom zistení významnej poruchy elektronické váhy musia na ňu upozorniť vizuálnym alebo zvukovým signálom, a to po celý čas, kým ju užívateľ neodstráni alebo porucha nezanikne.

8.3. Požiadavky uvedené v bodoch 8.1. a 8.2. musia byť splnené počas celého predpokladaného bežného používania váh.

Digitálne elektronické zariadenia musia zabezpečovať primeranú kontrolu správneho priebehu váženia, správnej činnosti indikačného zariadenia a akéhokoľvek uchovávania a prenosu údajov.

Pri automatickom zistení významnej chyby trvanlivosti elektronické váhy musia na ňu upozorniť vizuálnym alebo zvukovým signálom, a to po celý čas, kým ju užívateľ neodstráni alebo chyba nezanikne.

8.4. Ak je k elektronickým váham pomocou vhodného rozhrania pripojené vonkajšie zariadenie, nesmie negatívne ovplyvňovať metrologické vlastnosti váh.

8.5. Váhy nesmú mať také vlastnosti, ktoré by umožňovali ich podvodné používanie pričom možnosti ich neúmyselného chybného použitia musia byť minimálne. Súčasti prístroja, ktoré užívateľ nesmie demontovať alebo ich nastavovať, musia byť proti takýmto zásahom zabezpečené.

8.6. Váhy musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali bezproblémový výkon kontroly ustanovenej touto smernicou.

9. Označenie výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením

Označenie výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením musí byť presné, jednoznačné a nezavádzajúce a indikačné zariadenie musí umožňovať za bežných podmienok používania bezproblémové odčítanie.

Názvy a značky jednotiek uvedených v odseku 1 tejto prílohy musia byť v zhode s ustanoveniami smernice 80/181/EHS [5], pričom značka metrického karátu je "ct".

Označenie nad hornú medzu váživosti (Max) zvýšenú o hodnotu 9 e nesmie byť možné.

Pomocné indikačné zariadenie môže indikovať údaje iba smerom vpravo od desatinnej čiarky. Rozšírené indikačné zariadenie sa môže používať len dočasne a pri jeho činnosti sa nepovoľuje tlač výsledkov.

Môžu sa udávať aj sekundárne indikácie za predpokladu, že nebude možné si ich pomýliť s prvotnými indikáciami.

10. Tlač výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením

Tlačené údaje musia byť správne, vhodne identifikovateľné a jednoznačné. Tlač musí byť zreteľná, čitateľná, nezmazateľná a trvalá.

11. Vyrovnanie váh do vodorovnej polohy

Ak je to potrebné, váhy musia byť vybavené zariadením na ich vyrovnanie do vodorovnej polohy a indikátorom polohy, dostatočne citlivým na to, aby inštaláciu bolo možné vykonať správne.

12. Nulovanie

Váhy môžu byť vybavené nulovacím zariadením. Vynulovanie pomocou tohto zariadenia musí byť presné a nesmie spôsobiť nesprávne výsledky váženia.

13. Tarovacie zariadenia a zariadenia na nastavenie tary vopred

Váhy možno vybaviť jedným alebo viacerými tarovacími zariadeniami a zariadením na nastavenie tary vopred. Činnosť tarovacích zariadení musí zabezpečiť presné vynulovanie a správne meranie netto hodnoty hmotnosti. Činnosť zariadenia na nastavenie tary vopred musí zabezpečiť správne stanovenie vypočítanej netto hodnoty.

14. Váhy používané pri priamom predaji verejnosti s hornou hranicou váživosti do 100 kg; dodatočné požiadavky

Váhy používané pri priamom predaji verejnosti musia ukazovať všetky dôležité informácie o priebehu váženia a v prípade váh s indikáciou ceny musia zákazníkovi zreteľne ukazovať výpočet ceny predávaného výrobku.

Ak je predajná cena indikovaná, musí byť indikovaná presne.

Váhy vypočítavajúce cenu musia základné údaje ukazovať dostatočne dlho, aby ich zákazník mohol správne prečítať.

Váhy vypočítavajúce cenu môžu vykonávať aj iné funkcie okrem váženia po jednotlivých druhoch tovaru a výpočtu ceny len za predpokladu, že všetky indikácie týkajúce sa jednotlivých úkonov sú vytlačené zreteľne a jednoznačne na lístku vydávanom zákazníkovi a sú vhodne usporiadané.

Váhy nesmú mať žiadne vlastnosti, ktoré by priamo alebo nepriamo viedli k indikáciám, ktorých interpretácia je sťažená alebo nejednoznačná.

Váhy musia chrániť zákazníka pred nesprávnymi predajnými transakciami spôsobenými ich nesprávnym fungovaním.

Pomocné indikačné a rozšírené indikačné zariadenia nie sú prípustné.

Doplnkové zariadenia sú povolené len v prípade, ak nespôsobia podvodné použitie váh.

Váhy podobné bežne používaným váham pri priamom predaji verejnosti, ktoré však nespĺňajú požiadavky tejto kategórie, musia mať v blízkosti ukazovateľa neodstrániteľný nápis "Nesmie sa používať na priamy predaj verejnosti".

15. Váhy tlačiace cenovky

Váhy tlačiace cenovky musia spĺňať požiadavky na váhy s indikáciou ceny používané pri priamom predaji verejnosti, ak sa tieto požiadavky na príslušné váhy vzťahujú. Tlač cenovky pod dolnú hranicu váživosti nesmie byť možná.

[1] Ú. v. ES L 39, 15.12.1980, s. 39.

[2] Ú. v. ES L 2, 3.1.1985, s. 11.

[3] V prípade i = r platí príslušný stĺpec tabuľky 1, pričom e je nahradené er.

[4] Ú. v. ES L 33, 15.2.1980, s. 39.

[5] Ú. v. ES L 33, 15.2.1980, s. 39.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

1. Typové schválenie ES

1.1. Typové schválenie ES je postup, pri ktorom autorizovaný orgán overuje a potvrdzuje, že váhy reprezentujúce zamýšľanú výrobu spĺňajú tie požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

1.2. Žiadosť o typové schválenie podáva výrobca alebo jeho oprávnený zástupca ustanovený v rámci spoločenstva jednému autorizovaného orgánu.

Žiadosť musí obsahovať:

- meno a adresu výrobcu, ak žiadosť podáva oprávnený zástupca, tak aj jeho meno a adresu,

- písomné vyhlásenie, že žiadosť nebola podaná u žiadneho iného autorizovaného orgánu,

- technickú dokumentáciu, ako je opísaná v prílohe III.

Žiadateľ predloží autorizovanému orgánu váhy, ktoré reprezentujú zamýšľanú výrobu (ďalej uvádzané ako "vzorka").

1.3. Autorizovaný orgán je povinný:

1.3.1. preštudovať technickú dokumentáciu a overiť, že vzorka bola vyrobená podľa nej;

1.3.2. dohodnúť so žiadateľom miesto, kde budú skúšky a/alebo testy vykonané;

1.3.3. vykonať alebo nechať vykonať príslušné skúšky a/alebo testy na zistenie, či riešenie navrhnuté výrobcom spĺňa základné požiadavky tam, kde neboli uplatnené normy uvedené v článku 5;

1.3.4. vykonať, alebo nechať vykonať skúšky a/alebo testy s cieľom preveriť, či tam, kde sa výrobca rozhodol uplatniť príslušné normy, sú tieto normy uplatnené účinne, čím je zaručené splnenie základných požiadaviek.

1.4. Ak vzorka vyhovuje podmienkam tejto smernice, vydá autorizovaný orgán žiadateľovi certifikát o schválení typu ES. Certifikát musí obsahovať závery skúšok, prípadne podmienky jeho platnosti, údaje potrebné na identifikáciu schválených váh, a pokiaľ je to dôležité, opis ich činnosti. K certifikátu o schválení typu ES musí byť doložená všetka dôležitá technická dokumentácia, ako sú výkresy a schémy.

Platnosť certifikátu je 10 rokov od dátumu jeho vystavenia a môže byť predĺžená vždy o ďalších 10 rokov.

V prípade, že v konštrukcii váh dôjde k podstatným zmenám, napríklad v dôsledku použitia novej technológie, je možné platnosť osvedčenia obmedziť na 2 roky a predlžovaná môže byť o 3 roky.

1.5. Všetky autorizované orgány sú povinné periodicky dať členským štátom k dispozícii zoznam:

- obdržaných žiadostí o typové schválenie ES,

- vystavených certifikátov o typovom schválení ES,

- zamietnutých žiadostí o schválenie typu,

- dodatkov a zmien/opráv už vystavených dokumentov.

Okrem toho sú všetky autorizované orgány povinné bez zbytočného odkladu informovať členské štáty o zrušení platnosti vystaveného certifikátu o schválení typu ES.

Každý členský štát je povinný túto informáciu odovzdať svojim autorizovaným orgánom.

1.6. Ostatné autorizované orgány môžu dostať kópie certifikátov vrátane príloh.

1.7. Žiadateľ je povinný oznámiť poverenému orgánu, ktorý certifikát vydal, akékoľvek úpravy schváleného typu.

Úpravy schváleného typu musí autorizovaný orgán, ktorý vydal certifikát o schválení typu ES, znovu schváliť, pokiaľ tieto zmeny ovplyvnili zhodu so základnými požiadavkami tejto smernice alebo s predpísanými podmienkami používania váh. Toto dodatočné schválenie sa vydáva vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu o schválení typu ES.

2. Vyhlásenie o zhode s typom ES (záruka kvality výroby)

2.1. Vyhlásenie o zhode s typom ES (záruka kvality výroby) je postup, keď výrobca, spĺňajúci povinnosť podľa odseku 2.2. vyhlasuje, že tam, kde je to aplikovateľné, sú príslušné váhy v zhode so schváleným typom, ako je tento opísaný v certifikáte o schválení typu ES, a spĺňajú tie požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Výrobca umiestni označenie CE a nápisy uvedené v prílohe IV na každú váhu a vydá písomné vyhlásenie o zhode.

Označenie CE sa doplní identifikačnou značkou autorizovaného orgánu zodpovedného za ES dohľad podľa odseku 2.4.

2.2. Výrobca musí mať náležite zavedený systém kvality podľa odseku 2.3. a podlieha ES dohľadu podľa odseku 2.4.

2.3. Systém kvality

2.3.1. Výrobca je povinný podať žiadosť autorizovanému orgánu o schválenie systému kvality.

Žiadosť musí obsahovať:

- záväzok plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality,

- záväzok udržiavať schválený systém kvality, aby bola zaručená jeho trvalá primeranosť a účinnosť.

Výrobca dá autorizovanému orgánu k dispozícii všetky príslušné informácie, najmä však dokumentáciu systému kvality a technickú dokumentáciu váh.

2.3.2. Systém kvality musí zabezpečovať, že váhy budú zodpovedať typu, ako je opísaný v certifikáte o schválení typu ES, a budú spĺňať tie požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zdokumentované formou písaných pravidiel, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality musí zabezpečiť správne chápanie programov kvality, plánov, príručiek a záznamov.

Dokumentácia systému kvality musí obsahovať najmä primeraný opis:

- cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí manažmentu v súvislosti so zabezpečovaním kvality,

- výrobných postupov, spôsobov kontroly a zabezpečenia kvality a systematických opatrení, ktoré sa budú používať,

- skúšok a testov, ktoré sa budú vykonávať pred, v priebehu a po ukončení výrobného procesu, ako aj ich časového harmonogramu,

- prostriedkov monitorovania dosiahnutia požadovanej kvality výrobku a efektívneho chodu systému kvality.

2.3.3. Autorizovaný orgán preverí a vyhodnotí systém kvality, aby zistil, či spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2.3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak ide o systémy kvality vykonávajúce príslušnú harmonizovanú normu.

O svojom rozhodnutí informuje výrobcu a ostatné autorizované orgány. Správa pre výrobcu musí obsahovať závery preskúmania a v prípade odmietnutia zdôvodnenie takéhoto rozhodnutia.

2.3.4. Výrobca alebo ním poverený zástupca musí autorizovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, informovať o každej aktualizácii spôsobu zabezpečovania systému kvality, ktorá vyplýva zo zmien súvisiacich napr. s novými technológiami a novými koncepciami kvality.

2.3.5.Každý autorizovaný orgán, ktorý odoberie schválenie systému kvality, o tom musí informovať ostatné autorizované orgány.

2.4. Dohľad ES

2.4.1. Účelom dohľadu ES je zistiť, či výrobca správne plní záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

2.4.2. Výrobca umožní autorizovanému orgánu s cieľom kontroly prístup do priestorov, kde prebieha výroba, kontrola, skúšky a skladovanie váh a poskytne mu všetky potrebné informácie, najmä:

- dokumentáciu systému kvality,

- projektovú dokumentáciu,

- záznamy o kvalite, napr. správy z kontrol a údaje o skúškach a kalibráciách, záznamy o kvalifikácii príslušného personálu, a pod.

Autorizovaný orgán je povinný pravidelne vykonávať previerky, aby sa presvedčil, že výrobca priebežne dodržiava a uplatňuje systém kvality; o previerke odovzdá výrobcovi správu.

Okrem toho autorizovaný orgán vykonáva aj neplánované návštevy u výrobcu. Pritom môže vykonať úplnú alebo čiastočnú previerku. O návšteve, prípadne o previerke, odovzdá výrobcovi správu.

2.4.3. Autorizovaný orgán sa musí presvedčiť, že výrobca schválený systém kvality dodržiava a uplatňuje.

3. Overovanie ES

3.1. Overenie ES je postup, pri ktorom autorizovaný orgán kontroluje a overuje, či sú príslušné váhy, tam, kde je to aplikovateľné, v zhode s typom opísaným v certifikáte o typovom schválení ES a spĺňajú tie požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.2. Všetky váhy musia byť preskúšané a vykonajú sa príslušné testy, tak, ako sú stanovené v relevantných normách uvedených v článku 5, alebo ekvivalentné testy na potvrdenie zhody so základnými požiadavkami tejto smernice.

3.3. Identifikačná značka autorizovaného orgánu musí byť pripojená k označeniu CE, uvedenému v článku 3 ods. 1

3.4. Projektová dokumentácia uvedená v prílohe III, musí byť v prípade váh bez typového schválenia ES k dispozícií autorizovanému orgánu v ním požadovanej miere. Autorizovaný orgán umiestni na každú váhu označenie CE.

4. Overovanie jednotiek ES

4.1. Overovanie jednotiek ES je postup, pri ktorom autorizovaný orgán kontroluje a overuje, či sú váhy, všeobecne projektované pre špecifické aplikácie, v zhode s tými požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú. Autorizovaný orgán umiestni na váhu označenie CE.

4.2. Váhy musia byť preskúšané a vykonajú sa príslušné testy, ktoré sú uvedené v daných normách podľa článku 5, alebo ekvivalentné skúšky s cieľom preveriť ich zhodu s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

4.3. K označeniu CE, uvedenému v 4.1., musí byť pripojená identifikačná značka autorizovaného orgánu.

4.4. Autorizovanému orgánu musí byť poskytnutá projektová dokumentácia danej váhy, uvedená v prílohe III.

5. Spoločné ustanovenia

5.1. ES vyhlásenie o zhode s typom (záruka kvality výroby), ES overovanie a ES overovanie jednotiek môžu byť vykonané v závode výrobcu, alebo kdekoľvek inde, pokiaľ si preprava na toto miesto nevyžaduje demontáž váh, ak uvedenie váh znovu do prevádzky na mieste ich požívania nevyžaduje ich montáž alebo iné technické inštalačné práce, pri ktorých je predpoklad, že by mohli ovplyvniť fungovanie váh, a ak sa berie do úvahy, či gravitácia na mieste ich používania ovplyvňuje ich funkčnosť alebo na ňu váhy nie sú citlivé. Vo všetkých ostatných prípadoch sa skúšky vykonávajú na mieste, kde sú váhy používané.

5.2. Ak sú váhy citlivé na zmeny gravitácie, môžu byť postupy opísané v odseku 5.1. vykonané vo dvoch etapách, kde v druhej etape sa vykonajú všetky skúšky a testy, ktorých výsledok závisí od hodnoty gravitácie, a v prvej etape všetky ostatné skúšky a testy. Druhá etapa sa musí vykonať na mieste, kde sa budú váhy používať. Ak má členský štát na svojom území stanovené gravitačné zóny, potom sa výraz "na mieste, kde sa budú váhy používať" chápe v zmysle "v gravitačnej zóne, v ktorej sa budú váhy používať".

5.3.1. Ak sa výrobca rozhodol pre realizáciu jedného z postupov uvedených v bode 5.1. vo dvoch etapách a kde tieto dve etapy budú realizované rozdielnymi stranami, váhy, ktoré sa podrobili prvej etape postupu, sa označia identifikačným číslom orgánu, ktorý vykonal skúšky v tejto etape.

5.3.2. Strana, ktorá vykonala prvú etapu postupu, vystaví pre všetky váhy certifikát obsahujúci údaje nevyhnutné na identifikáciu váh a špecifikujúce, ktoré skúšky a testy boli vykonané.

Strana, ktorá vykonáva druhú etapu postupu, vykoná tie skúšky a testy, ktoré ešte neboli vykonané.

5.3.3. Výrobca, ktorý sa rozhodol pre vyhlásenie o zhode s typom ES (záruka kvality výroby) v prvej etape, môže použiť ten istý postup v druhej etape alebo sa môže rozhodnúť v druhej etape pokračovať v overení ES.

5.3.4. Po ukončení skúšok v druhej etape sa váhy označia označením CE spolu s identifikačným číslom autorizovaného orgánu, ktorý vykonal skúšky v druhej etape.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Technická dokumentácia musí objasňovať návrh, výrobu a činnosť váh a umožniť posúdenie, či tieto spĺňajú požiadavky tejto smernice.

V miere potrebnej na posúdenie technická dokumentácia musí obsahovať najmä:

- všeobecný opis typu váh,

- konštrukčné návrhy a výrobné výkresy, ako aj schémy jednotlivých častí, montážnych podskupín, obvodov atď.,

- opis a vysvetlivky potrebné pre porozumenie vyššie uvedenej dokumentácie vrátane činnosti váh,

- zoznam noriem uvedených v článku 5, ak boli úplne alebo čiastočne použité, a opisy riešení, ktoré boli prijaté na splnenie základných požiadaviek tam, kde neboli použité normy uvedené v článku 5,

- výsledky realizovaných projektových výpočtov a skúšok,

- správy o skúškach,

- certifikáty o schválení typu ES a výsledky skúšok iných váh, ktoré obsahujú súčasti zhodné so súčasťami použitými v návrhu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

1. Váhy podliehajúce posudzovaniu zhody ES

1.1. Tieto váhy sa označujú:

a) - označením CE pozostávajúcim zo značky ES, opísanej v prílohe VI, za ktorým nasleduje posledné dvojčíslo roku, v ktorom bola značka udelená;

- identifikačným číslom/ami autorizovaného orgánu/ov, ktorý/é vykonal/li dohľad ES alebo overenie ES.

Horeuvedená značka a nápisy musia byť umiestnené na váhach prehľadne, blízko seba;

b) zelenou nálepkou v tvare štvorca s rozmermi najmenej 12,5 mm x 12,5 mm, na ktorej je veľké písmeno M vytlačené čiernou farbou,

c) nasledujúcimi nápismi:

- číslom certifikátu schválenia typu ES, ak existuje,

- značkou alebo menom výrobcu,

- triedou presnosti, umiestnenou do oválu alebo medzi dve vodorovné čiary spojené dvoma polkruhmi,

- hornou hranicou váživosti v tvare Max…,

- dolnou hranicou váživosti v tvare Min…,

- hodnotou overovacieho intervalu v tvare e =,

a tam, kde je to aplikovateľné:

- výrobným číslom,

- identifikačnou značkou každej časti pri váhach pozostávajúcich z oddelených, ale prepojených častí,

- intervalom stupnice, ak sa líši od hodnoty e, a to v tvare d =…,

- maximálnym rozsahom pripočítavacieho tarovníka, a to v tvare T = +…,

- maximálnym rozsahom odpočítavacieho tarovníka, ak sa líši od Max, a to v tvare T = -…,

- intervalom tary, ak sa líši od d, a to v tvare dT =…,

- maximálnym dovoleným zaťažením, ak sa líši od Max, v tvare Lim…,

- špeciálnymi hranicami pracovných teplôt, a to v tvare… °C/… °C,

- pomerom medzi nosičom zaťaženia a.zaťažením.

1.2. Váhy musia byť vyhotovené tak, aby na ne bolo možné umiestniť označenie CE a/alebo nápisy. Značka alebo nápisy nesmú byť odstrániteľné bez poškodenia, a táto značka a nápisy musia byť viditeľné v bežnej prevádzkovej polohe.

1.3. Tam, kde je použitý štítok s údajmi, musí ho byť možné zaplombovať s výnimkou prípadu, keď ho nemožno odstrániť bez poškodenia. Ak možno štítok zaplombovať, musí byť možné umiestniť naň kontrolnú značku.

1.4. Nápisy Max, Min, e a d musia byť tiež umiestnené v blízkosti ukazovateľa s výsledkami, ak tam už neboli umiestnené.

1.5. Každé zariadenie na meranie zaťaženia, ktoré je alebo môže byť pripojené na jeden alebo viacero nosičov zaťaženia, musí byť vybavené nápismi, týkajúcimi sa týchto nosičov zaťaženia.

2. Ostatné váhy

Ostatné váhy musia byť označené:

- značkou alebo menom výrobcu,

- hornou hranicou váživosti v tvare Max…

Tieto váhy nesmú mať nálepky uvedené v 1.1. písm. b).

3. Značka obmedzeného používania špecifikovaná v článku 12

Táto značka pozostáva z veľkého písmena "M", vytlačeného čiernou farbou na červenom podklade v tvare štvorca o rozmeroch aspoň 25 mm x 25 mm s dvoma pretínajúcimi sa diagonálami v tvare kríža.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Ďalej sú uvedené minimálne kritériá, ktoré musia členské štáty uplatňovať pri ustanovovaní orgánov, ktoré majú vykonávať úlohy v súvislosti s postupmi uvedenými v článku 8.

1. Orgány musia disponovať potrebným personálom, prostriedkami a vybavením.

2. Personál musí byť technicky spôsobilý a profesijne bezúhonný.

3. Pokiaľ ide o vykonávanie skúšok, vypracovávanie správ, vystavovanie certifikátov a dohľad, tak ako to vyžaduje táto smernica, orgány musia pracovať nezávisle na akýchkoľvek kruhoch, skupinách alebo osobách majúcich priamy alebo nepriamy záujem na váhach s neautomatickou činnosťou.

4. Personál musí zachovávať služobné tajomstvo.

5. Orgány musia uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, pokiaľ ich zodpovednosť za škodu nie je krytá štátom podľa príslušného vnútroštátneho právneho predpisu.

Splnenie podmienok uvedených v bodoch 1 a 2 musia členské štáty pravidelne overovať.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------