31990L0118Uradni list L 071 , 17/03/1990 str. 0034 - 0035
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0082
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0082


Direktiva Sveta

z dne 5. marca 1990

o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme

(90/118/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič [1], zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bila Direktiva 88/661/EGS posebej namenjena postopni sprostitvi prometa s čistopasemskimi plemenskimi prašiči znotraj Skupnosti; ker je zato potrebna dodatna uskladitev glede sprejetja takšnih živali za pleme;

ker se določila glede sprejetja za pleme nanašajo na živali, pa tudi na njihovo seme, jajčne celice in zarodke;

ker je zato treba preprečiti, da bi nacionalna pravila, ki se nanašajo na sprejetje čistopasemskih plemenskih prašičev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov za pleme, prepovedovala ali omejevala promet znotraj Skupnosti ali ovirala trgovanje v primeru naravnega pripusta in umetnega osemenjevanja, pa tudi odvzema jajčnih celic ali zarodkov;

ker čistopasemske plemenice, njihove jajčne celice in zarodki ne bi smeli biti predmet prepovedi, omejitve ali ovire v povezavi z rejo za pleme;

ker je umetno osemenjevanje pomembna tehnika za povečanje rabe najboljših plemenjakov in tako za izboljšanje vrste prašič; ker se je pri tem treba izogniti poslabšanju proizvodnosti, posebno za plemenjake, ki morajo imeti vsa jamstva o lastni genetski vrednosti in jamstva, da so brez dednih napak;

ker je treba razlikovati med sprejetjem čistopasemskih plemenskih prašičev in njihovega semena za osemenjevanje, če so bili ti podvrženi vsem uradnim testom, predvidenim za njihovo pasmo v državi članici, in njihovim sprejetjem zgolj za uradno testiranje;

ker je koristno vzpostaviti postopek za reševanje sporov, zlasti tistih, ki lahko nastanejo pri ocenjevanju rezultatov testiranja;

ker je predpis, da mora z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki ravnati uradno pooblaščeno osebje, sposoben zagotoviti jamstva, potrebna za dosego želenega cilja;

ker je zaradi posebnih pogojev, ki trenutno obstajajo v Španiji in na Portugalskem, treba zagotoviti daljši rok za uveljavitev te direktive v teh državah članicah,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice brez poseganja v predpise o zdravstvenem varstvu živali zagotovijo, da ni nobenih prepovedi, omejitev ali ovir za:

- sprejetje čistopasemskih plemenic za pleme,

- sprejetje čistopasemskih plemenjakov za naravni pripust,

- uporabo jajčnih celic in zarodkov čistopasemskih plemenic.

Člen 2

1. Država članica ne sme prepovedati, omejiti ali preprečiti:

- sprejetja za umetno osemenjevanje čistopasemskih plemenjakov ali uporabe njihovega semena znotraj svojega ozemlja, če so bile te živali sprejete za umetno osemenjevanje v državi članici na podlagi preizkusov njihovih proizvodnih lastnosti in napovedi njihove genetske vrednosti, v skladu z Odločbo Komisije 89/507/EGS [2],

- sprejetja čistopasemskih plemenjakov za uradno testiranje ali uporabe njihovega semena znotraj količinskih omejitev, potrebnih za izvedbo preizkusov njihovih proizvodnih lastnosti in napovedi njihove genetske vrednosti, v skladu z Odločbo Komisije 89/507/EGS, s strani uradno priznanih rejskih organizacij ali združenj.

2. Kadar bi izvajanje določil iz odstavka 1 povzročilo spore, zlasti v zvezi z interpretacijo testov, imajo izvajalci pravico poiskati mnenje strokovnjaka.

Glede na mnenje strokovnjaka se lahko sprejmejo ukrepi na zahtevo države članice v skladu s postopkom iz člena 4.

3. Splošna pravila za izvajanje odstavka 2 se sprejmejo po potrebi v skladu s postopkom iz člena 4.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da živalsko seme, jajčne celice in zarodke za promet brez poseganja v predpise o zdravstvenem varstvu živali odvzema, obdeluje in shranjuje uradno odobrena organizacija ali pooblaščeno osebje.

Člen 4

Kjer se upošteva postopek iz tega člena, deluje Stalni odbor za zootehniko, ustanovljen s Sklepom 77/505/EGS [3], v skladu s pravili iz člena 11 Direktive 88/661/EGS [4].

Člen 5

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1991. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ne glede na to imata Kraljevina Španija in Portugalska republika dodatno obdobje dveh let za uskladitev s to direktivo.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. marca 1990

Za Svet

Predsednik

J. Walsh

[1] UL L 382, 31.12.1988, str. 36.

[2] UL L 247, 23.8.1989, str. 43.

[3] UL L 206, 12.8.1977, str. 11.

[4] UL L 382, 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------