31990L0118Official Journal L 071 , 17/03/1990 P. 0034 - 0035
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0082
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0082


SMERNICA RADY

z 5. marca 1990

o prijatí čistokrvných prasiat do plemenitby

(90/118/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách uplatniteľných na plemenné prasatá[1], najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže smernica 88/661/EHS bola určená najmä na postupnú liberalizáciu obchodu vo vnútri spoločenstva s čistokrvnými prasatami; keďže na tento účel je potrebná dodatočná harmonizácia týkajúca sa prijímania takýchto zvierat na účely plemenitby;

keďže opatrenia týkajúce sa prijatia do plemenitby súvisia ako so zvieratami, tak aj s ich spermiami, vajíčkami a embryami;

keďže v tomto ohľade je potrebné predísť tomu, aby vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa prijatia na účely plemenitby a ich spermií, vajíčok a embryí nevydali zákaz alebo obmedzenie obchodu vo vnútri spoločenstva alebo neboli prekážkou či už v prípade prirodzeného pripúšťania, umelého oplodnenia alebo odobratia vajíčok alebo embryí;

keďže čistokrvné prasnice, ich vajíčka a embryá by nemali podliehať žiadnemu zákazu, obmedzeniu alebo prekážke v súvislosti s plemenitbou;

keďže umelé oplodnenie predstavuje dôležitý spôsob rozšírenia najlepších plemenných kusov a tým pádom vylepšovania druhov prasiat; keďže sa však musí vyhnúť každému znehodnoteniu rodokmeňa, najmä s ohľadom na plemenné kance, ktoré musia mať všetky záruky svojej genetickej hodnoty a absenciu dedičných porúch;

keďže je dôležité robiť rozdiel medzi prijatím k umelému oplodneniu čistokrvných plemenných prasiat a ich spermií, ktoré sa podrobili všetkým úradným testom ustanoveným pre ich plemeno v členskom štáte, a ich prijatím výlučne na účely úradného testovania;

keďže je užitočné zaviesť postup riešenia sporov, ktoré môžu vzniknúť najmä pri hodnotení výsledkov testov;

keďže opatrenie ustanovujúce, že so spermiami, vajíčkami a embryami musí zaobchádzať úradne schválený personál, je schopné poskytnúť záruky potrebné na dosiahnutie stanoveného cieľa;

keďže vo svetle podrobných podmienok, ktoré v súčasnosti v Španielsku a v Portugalsku existujú, je potrebné stanoviť na dlhšie obdobie implementáciu tejto smernice v týchto členských štátoch,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty zabezpečia, že bez vplyvu na pravidlá zdravotného stavu zvierat, aby nebol žiaden zákaz ani obmedzenie alebo prekážka v:

- prijatí čistokrvných plemenných prasníc do plemenitby,

- prijatí čistokrvných plemenných kancov k prirodzenému pripúšťaniu,

- používaní vajíčok a embryí čistokrvných plemenných prasníc.

Článok 2

1. Členský štát nesmie zakázať, obmedziť ani brániť v:

- prijatí čistokrvných plemenných kancov na umelé oplodnenie alebo v používaní ich spermií v rámci ich územia, keď boli tieto zvieratá prijaté na umelé oplodnenie v členskom štáte na základe testov monitorovania ich úžitkovosti a stanovenia ich genetickej hodnoty, ktoré sa majú uskutočniť v súlade s rozhodnutím Komisie 89/507/EHS[2],

- prijatí na úradné testovanie čistokrvných plemenných kancov alebo používaní ich spermií v rámci kvantitatívnych limitov potrebných na testovanie monitorovania ich úžitkovosti a stanovenia ich genetickej hodnoty, ktoré sa majú uskutočniť v súlade s rozhodnutím Komisie 89/507/EHS úradne schválenými združeniami alebo organizáciami.

2. Kde implementácia ustanovení odseku 1 by viedla k sporom, najmä s ohľadom na výklad testov, hospodárske subjekty majú právo si vyžiadať stanovisko odborníka.

Vo svetle stanoviska odborníka sa môžu prijať opatrenia na žiadosť členského štátu v súlade s postupom ustanoveným v článku 4.

3. Všeobecné pravidlá na implementáciu odseku 2 sa prijmú, keď je to potrebné, v súlade s postupom ustanoveným v článku 4.

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby bez vplyvu na pravidlá o zdravotnom stave zvierat sa zber, spracovanie a uchovávanie spermií, vajíčok a embryí na účely predaja uskutočňovali úradne schváleným strediskom alebo úradne schváleným personálom.

Článok 4

Kde sa má dodržiavať postup ustanovený v tomto článku, Stály výbor pre zootechniku, ustanovený rozhodnutím 77/505/EHS[3], rozhoduje v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 11 smernice 88/661/EHS[4].

Článok 5

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1991. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Kráľovstvo Španielska a Portugalská republika majú však dodatočnú lehotu dva roky na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. marca 1990

Za Radu

predseda

J. WALSH

[1] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.

[2] Ú. v. ES L 247, 23.8.1989, s. 43.

[3] Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.