31989L0594Úradný vestník L 341 , 23/11/1989 S. 0019 - 0029
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0013
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0013


Smernica Rady

z 30. októbra 1989,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, a zároveň smernice 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek

(89/594/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej články 49, 57 ods. 1 a 2, prvá a tretia veta, a článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je potrebné vykonať určité technické úpravy v smerniciach 75/362/EHS [4], 77/452/EHS [5], 78/686/EHS [6], 78/1026/EHS [7] a 80/154/EHS [8], naposledy zmenených a doplnených aktom o pristúpení Španielska a Portugalska, týkajúcich sa vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek, a v smernici Rady 75/363/EHS [9], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 82/76/EHS [10] a v smerniciach 78/1027/EHS [11] a 80/155/EHS [12] o koordinácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, upravujúcich činnosti lekárov, zverolekárov a pôrodných asistentiek so zreteľom na činnosti lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek, prihliadajúc najmä na zmeny titulov v diplomoch, osvedčeniach a iných dokladoch o formálnych kvalifikáciách v týchto povolaniach alebo v označovaní istých lekárskych špecializácií, a tak isto vytvorením nových lekárskych špecializácií, alebo zrušením bývalých špecializácií, ktoré existovali v niektorých členských štátoch;

keďže je potrebné na úrovni spoločenstva chrániť práva získané držiteľmi pôvodných kvalifikácií, ktoré sa už nepriznávajú, ako výsledok vyššie uvedených zmien, ku ktorým došlo v pravidlách členských štátov, ktoré im kvalifikáciu priznali a tam, kde je to v tejto súvislosti potrebné, doplniť uvedené smernice primeranými ustanoveniami;

keďže sa z dôvodu spravodlivosti doporučuje poskytnúť prechodné opatrenia pre určitých držiteľov diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zverolekárova pôrodných asistentiek vydaných Talianskou republikou a Španielskym kráľovstvom vydaných po ukončení odbornej prípravy, ktorá plne nezodpovedá smerniciam 78/1027/EHS a 80/155/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Zmeny a doplnenia týkajúce sa smerníc 75/362/EHS a 75/363/EHS (vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v medicíne a koordinácia ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností lekárov)

Článok 1

Článok 3 smernice 75/362/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. pod položkou a) "v Nemecku":

- bod 2 sa nahrádza takto:

- "2. Osvedčenie o štátnej skúške v medicíne vydávané príslušnými orgánmi po 30. júni 1988 a osvedčenie, potvrdzujúce lekársku prax počas obdobia praktickej odbornej prípravy ("Arzt im Praktikum",);",

- bod 2 sa stáva bodom 3, a slovné spojenie "tie uvedené v bode 2 hore;" sa nahrádza slovami "tými uvedenými v bodoch l a 2;"

2. f)

"v Taliansku"

sa nahrádza takto:

"f) v Taliansku:

"diploma di laurea in medicina e chirurgia" (diplom absolventa medicíny a chirurgie) udeľovaný univerzitou, doplnený "diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia" (diplomom potvrdzujúcim právo vykonávať lekársku prax a chirurgiu) vydaný štátnouskušobnou komisiou;"

3. j)

"v Grécku"

sa nahrádza takto:

"j) v Grécku:

"Πτυχίο Ιατρικής" (medicínsky titul) vydávaný:

- lekárskou fakultou univerzity alebo

- fakultou zdravotných vied, katedrou medicíny, na univerzite;"

4. k)

"v Španielsku"

sa nahrádza takto:

"k) v Španielsku:

"Título di Licenciado en Medicina y Cirugía". (univerzitný titul v medicíne a chirurgii) udeľovaný ministerstvom školstva a vedy alebo rektoromuniverzity;".

Článok 2

Článok 5 ods. 2 smernice 75/362/EHS sa mení takto:

1. text týkajúci sa Belgicka sa nahrádza takto:

"v Belgicku:

"Le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialisteerkenningstitel van geneesheer specialist" (formálny doklad potvrdzujúci kvalifikáciu lekára špecialistu) vydaný ministrom zodpovedným za zdravie ľudu;"

2. pod

"vo Francúzsku"

, sa pridá nasledujúca zarážka:

"— "le diplôme d'études spécialisées de médecine délivré par les universités;" (diplom špecializovaného lekárskeho štúdia vydaný univerzitou);"

3. pod "v Holandsku", text sa upraví takto:

- existujúci text sa stane prvou zarážkou;

- pridá sa nasledujúca zarážka:

""Het door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie-Comissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register von Sociaal-Geneeskundigen" (osvedčenie súhlasu s registráciou vydané orgánom pre registráciu lekárov sociálneho lekárstva);"

4. text týkajúci sa Grécka sa nahrádza s takto:

"v Grécku:

"Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας χορηγούμενος από τις Νομαρχίες". (osvedčenie o lekárskej špecializácii) vydávané prefektúrami;".

Článok 3

Článok 5 ods. 3 smernice 75/362/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. pod "anestézia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | anesthésiologie-réanimation chirurgicale"; |

- podnadpis vzťahujúci sa na Holandsko sa nahrádza takto:

"Holandsko: | anesthesiologie"; |

2. pod "všeobecná chirurgia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Španielsko sa nahrádza takto:

"Španielsko: | cirurgía general y del aparato digestivo"; |

3. pod "oftalmológia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Belgicko sa nahrádza takto:

"Belgicko: | opthalmologieoftalmologie"; |

4. pod "respiračná medicína":

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | pneumologie"; |

- podnadpis vzťahujúci sa na Holandsko sa nahrádza takto:

"Holandsko: | longziekten en tuberculose"; |

5. pod "urológia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | chirurgie urologique"; |

6. pod "ortopédia"

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | chirurgie orthopédique et traumatologie"; |

7. nasledujúce nadpisy sa pridajú:

"— patologická anatómia

Nemecko: | Pathologie |

Belgicko: | anatomie pathologiquepathologische anatomie |

Dánsko: | patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersoegelse |

Francúzsko: | anatomie et cythologie pathologique |

Írsko: | patologická anatómia a histologická patológia |

Taliansko: | anatomia patologica |

Luxembursko: | anatomie pathologique |

Holandsko: | pathologische anatomie |

Spojené Kráľovstvo: | patologická anatómia a histologická patológia |

Grécko: | pathologiki anatomiki |

Španielsko: | anatomía patológica |

Portugalsko: | anatomia patológica |

— neurológia

Nemecko: | Neurologie |

Belgicko: | neurologieneurologie |

Dánsko: | neuromedicin eller medicinske nervesygdomme |

Francúzsko: | neurologie |

Írsko: | neurológia |

Taliansko: | neurologia |

Luxembursko: | neurologie |

Holandsko: | neurologie |

Spojené Kráľovstvo: | neurológia |

Grécko: | Nenrologia |

Španielsko: | neurología |

Portugalsko: | neurologia; |

— psychiatria

Nemecko: | Psychiatrie |

Belgicko: | psychiatriepsychiatrie |

Dánsko: | psykiatri |

Francúzsko: | psychiatrie |

Írsko: | psychiatria |

Taliansko: | psichiatria |

Luxembursko: | psychiatrie |

Holandsko: | psychiatrie |

Spojené Kráľovstvo: | psychiatria |

Grécko: | Psychiatriki |

Španielsko: | psiquiatría |

Portugalsko: | psiquiatria." |

Článok 4

Článok 7 ods. 2 smernice 75/362/EHS sa mení takto:

1. pod "biologická hematológia":

- sa vsunie nasledujúci podnadpis:

"Francúzsko: | hematologie", |

- vo všetkých jazykových verziách okrem francúzskej a portugalskej sa vypustí podnadpis vzťahujúci sa Španielsko;

2. "patologická anatómia" sa vypustí;

3. pod "plastická chirurgia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: chirurgie plastique, reconstructrice et esthéthique";

4. pod "hrudná chirurgia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: chirurgie thoracique et cardio-vasculaire";

5. pod "detská chirurgia":

- vsunie sa nasledujúci podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko:

"Francúzsko: | chirurgie infantile"; |

6. pod "vaskulárna chirurgia":

- v holandskej jazykovej verzii sa nadpis titulu nahrádza slovami "chirurgie van bloedvaten",

- vsunie sa nasledujúci podnadpis:

"Francúzsko: | chirurgie vasculaire", |

- podnadpis vzťahujúci sa na Taliansko sa nahrádza takto:

"Taliansko: | chirurgia vascolare", |

7. pod

"kardiológia"

sa podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko nahrádza takto:

"Francúzsko: | pathologie cardio-vasculaire"; |

8. pod "gastro-enterológia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | gastro-entérologie et hépatologie", |

- podnadpis vzťahujúci sa na Luxembursko sa nahrádza takto:

"Luxembursko: | gastro-entérologie", |

- podnadpis vzťahujúci sa na Holandsko sa nahrádza takto:

"Holandsko: | gastro-enterologie", |

- podnadpis vzťahujúci sa na Grécko sa nahrádza takto:

"Grécko: | gastrenteologia"; |

9. pod "reumatológia":

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Dánsko: | reumatologi"; |

10. pod "endokrinológia":

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Francúzsko: | endocrinologie—maladies métaboliques", |

- podnadpis vzťahujúci sa na Luxembursko sa nahrádza takto:

"Luxembursko: | endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition"; |

11. pod "fyzikálna terapia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Grécko sa nahrádza takto:

"Grécko: | psysiki iatriki kai apokatastasi"; |

12. "neurológia" a "psychiatria" sa vyškrtnú;

13. pod

"neurologická psychiatria"

podnadpis vzťahujúci sa na Grécko sa nahrádza takto:

"Grécko: | nevrologia — psychiatriki" |

14. pod "dermato-venerológia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | dermatologie et vénéréologie", |

- podnadpis vzťahujúci sa na Holandsko sa nahrádza takto:

"Holandsko: | dermatologie en venerologie"; |

15. pod "rádiológia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | électro—radiologie"; |

16. pod "diagnostická rádiológia":

- vloží sa nasledujúci podnadpis:

"Nemecko: | Radiologische Diagnostik", |

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | radiodiagnostic et imagerie médicale"; |

17. pod "rádioterapia":

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Nemecko: | Strahlentherapie", |

- podnadpis vzťahujúci sa na Francúzsko sa nahrádza takto:

"Francúzsko: | oncologie, option radiothérapie"; |

18. pod "tropická medicína":

- podnadpis "Belgicko:médecine tropicaletropische geneeskunde" sa vypustí;

19. pod "detská psychiatria":

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Írsko: | psychiatria pre deti a dorast"; |

20. pod "geriatria":

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Holandsko: | klinische geriatrie"; |

21. pod "obličkové ochorenia":

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Francúzsko: | néphrologie", |

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Luxembursko: | néphrologie"; |

22. pod "spoločenská medicína":

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Francúzsko: | santé publique et médecine sociale"; |

23. "medicína chorôb z povolania" sa mení nasledovne:

a) nadpis, okrem verzie v anglickom jazyku, sa mení takto:

—Dánska jazyková verzia: | "arbejdsmedicin" |

—Nemecká jazyková verzia: | "Arbeitsmedizin" |

—Grécka jazyková verzia: | "ιατρική της εργασίας" |

—Španielska jazyková verzia: | "medicina del trabajo" |

—Francúzska jazyková verzia: | "médecine du travail" |

—Talianska jazyková verzia: | "medicina del lavoro" |

—Holandská jazyková verzia: | "arbeidsgeneeskunde" |

—Portugalská jazyková verzia: | "medicina do trabalho"; |

b) vložia sa nasledujúce podnadpisy:

vložia sa tieto podnadpisy:

"Nemecko: | Arbeitsmedizin" |

"Dánsko: | samfundsmedicin/arbejdsmedicin" |

"Francúzsko: | médecine du travail" |

"Taliansko: | medicina del lavoro" |

"Holandsko: | arbeids-en bedrijfsgeneeskunde" |

"Grécko: | iatriki tis ergasias" |

"Portugalsko: | medicina do trabalho"; |

24. pod "alergológia":

- podnadpis vzťahujúci sa na Grécko sa nahrádza takto:

"Grécko: | allergiologia"; |

25. pod "gastroenterologická chirurgia":

- sa vloží nasledujúci podnadpis:

"Francúzsko: | chirurgie viscérale" |

26. vložia sa nasledujúce nadpisy:

"nukleárna medicína:

Nemecko: | Nuklearmedizin |

Belgicko: | médecine nucléairenucleaire geneeskunde |

Francúzsko: | médecine nucléaire |

Taliansko: | medicina nucleare |

Holandsko: | nucleaire geneeskunde |

Spojené kráľovstvo: | nuclear medicine |

Grécko: | pyriniki iatriki |

Španielsko: | medicina nuclear |

Portugalsko: | medicina nuclear; |

maxilofaciálna chirurgia(základná lekárska odborná príprava):

Francúzsko: | chirurgie maxillo-faciale et stomatologie |

Taliansko: | chirurgia maxillo-facciale |

Španielsko: | cirugía oral y maxilofacial; |

zubná, ústna a maxilofaciálna chirurgia(základná lekárska a zubárska odborná príprava):

Nemecko: | Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |

Belgicko: | stomatologie/chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie/orale en maxillo-faciale chirurgie |

Írsko: | oral and maxillo-facial surgery |

Spojené Kráľovstvo: | oral and maxillo-facial surgery." |

Článok 5

"3. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v medicíne alebo v špecializovanej medicíne nezodpovedajú kvalifikáciám alebo označeniam stanoveným v článkoch 3, 5 a 7, každý členský štát uzná za dostatočný doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách vydané tými členskými štátmi, doplnené o osvedčenie vydané príslušnými orgánmi, alebo inštitúciami. Osvedčenie musí potvrdzovať, že tieto diplomy, osvedčenia alebo iné doklady o formálnych kvalifikáciách v medicíne alebo v špecializovanej medicíne boli vydané po ukončení odbornej prípravy v súlade s ustanoveniami smernice 75/363/EHS, podľa článkov 2, 4 alebo 6 tejto smernice, a považujú sa členským štátom, v ktorom boli vydané za dostatočné, podľa článkov 3, 5 alebo 7 tejto smernice."

Článok 6

Článok 2 smernice 75/363/EHS sa mení a dopĺňa takto:

- "odborná príprava vedúca k vydaniu diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o špecializácii v zubnej, ústnej a maxilofaciálnej chirurgii (základná lekárska a zubárska odborná príprava), taktiež vyžaduje úspešné ukončenie študijného odboru zubných lekárov spomínaného v článku 1 smernice 78/687/EHS

[13]

;"

,

- vkladá sa nasledujúca poznámka pod čiarou:

- do odseku 2 sa vkladá nasledujúce ustanovenie:

"Vydanie diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o špecializácii v zubnej, ústnej a maxilofaciálnej chirurgii (základná lekárska a zubárska odborná príprava) je tiež podmienené držbou jedného z diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubného lekára, podľa v článku l smernice 78/687/EHS.",

- odsek 3 je nahradený takto:

"3. V rámci lehoty stanovenej v článku 9 členské štáty určia orgány alebo inštitúcie príslušné vydávať diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, uvedené v odseku 1."

Článok 7

"— patologická anatómia

— neurológia

— psychiatria"

.

Článok 8

Článok 5 smernice 75/363/EHS sa mení takto:

1. pod "Prvá skupina":

- v holandskej jazykovej verzii sa "chirurgie van hart-en bloedvaten" nahrádza slovami "chirurgie van bloedvaten",

- vkladá sa nasledujúci zápis:

"maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska odborná príprava)",

2. pod "Druhá skupina":

- "neurológia", "psychiatria" a "patologická anatómia" sa vypustia,

- okrem verzie v anglickom jazyku

"medicína chorôb z povolania"

sa nahrádza takto:

—Dánska jazyková verzia: | "arbejdsmedicin" |

—Nemecká jazyková verzia: | "Arbeitsmedizin" |

—Grécka jazyková verzia: | "iatriki tis ergasaias" |

—Španielska jazyková verzia: | "medicina del trabajo" |

—Francúzska jazyková verzia: | "médecine du travail" |

—Talianska jazyková verzia: | "medecina del lavoro" |

—Holandská jazyková verzia: | "arbeidsgeneeskunde" |

—Portugalská jazyková verzia: | "medicina do trabalho", |

- vložia sa nasledujúce zarážky:

"nukleárna medicína,

zubná, ústna a maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska a zubárska odborná príprava)".

Článok 9

1. Tie členské štáty, ktoré zrušili zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia vzťahujúce sa na vydávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v neurologickej psychiatrii, rádiológii, hrudnej chirurgii, cievnej chirurgii, gastro-enterologickej chirurgii, biologickej hematológii, fyziologickej terapii alebo tropickej medicíne a podnikli opatrenia týkajúce sa nadobudnutých práv v mene ich vlastných štátnych príslušníkov, uznajú práva štátnych príslušníkov iných členských štátov na využite tých istých ustanovení, ak ich diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v neurologickej psychiatrii, rádiológii, hrudnej chirurgii, cievnej chirurgii, gastro- enterologickej chirurgii, biologickej hematológií, fyziologickej terapii alebo tropickej medicíne spĺňajú relevantné podmienky stanovené buď v článku 9 ods. 2 smernice 75/362/EHS alebo v článkoch 2, 3 a 5 smernice 75/363/EHS, pokiaľ ide o diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré boli vydané pred dátumom, kedy hostiteľský členský štát prestal vydávať také diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v danej špecializácii.

2. Dátumy, keď členské štáty zrušili opatrenia ustanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach vzhľadom k diplomom, osvedčeniam a iným dokladom o formálnych kvalifikáciách uvedeným v odseku 1 sú stanovené v prílohe.

3. Článok 9 ods. 4 smernice 75/362/EHS a článok 15 smernice 82/76/EHS sa týmto vypúšťajú.

KAPITOLA II

Zmeny a doplnenia vzťahujúce sa na smernicu 77/452/EHS (vzájomné uznávanie diplomov, οsvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť)

Článok 10

Článok l ods. 2 smernice 77/452/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. text pod slovami "v Spojenom kráľovstve" sa nahrádza takto:

"State Registered Nurse" alebo "Registered General Nurse"

2. text pod slovami

"v Grécku"

sa nahrádza takto:

"Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια".

Článok 11

Článok 3 smernice 77/452/EHS sa mení takto:

1. f) položka

"v Taliansku"

sa nahrádza takto:

"f) v Taliansku:

- "diploma di infiermere professionale" udeľované štátom uznanými školami,"

2. i)

"v Spojenom kráľovstve"

sa nahrádza takto:

"i) v Spojenom kráľovstve:

- potvrdenie o registrácii ako "Registered General Nurse" v časti 1 registra spravovaného "United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting;""

3. j)

"v Grécku"

sa nahrádza takto:

"j) v Grécku:

- "Το δίπλωμα Αδελφής Νοσοκόμας της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων" (diplom všeobecnej zdravotnej sestry z vyššej školy všeobecného ošetrovateľstva), overený ministerstvom sociálnych vecí alebo ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, alebo

- "Το πτυχίο Νοσοκόμον του Τμήματος Αδελφών Νοσοκόμων των Παραϊατρικών Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης" (titul v ošetrovateľstve zo zdravotníckych odborov paramedicínskych škôl vo vyšších strediskách pre technické a odborné vzdelávanie) vydávaný Ministerstvom školstva a náboženských záležitostí alebo

- "Το πτυχίο νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)" (titul zdravotnej sestry z inštitúcií technologickej odbornej prípravy) zriaďovaných ministerstvom školstva a náboženských záležitostí alebo

- "Το πτυχίο της Ανωτάτης Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπτιστημίου Αθηνών" (titul zdravotnej sestry z Fakulty zdravotných vied, oddelenie ošetrovateľstva, Aténska Univerzita);"

4. k)

"v Španielsku"

sa nahrádza takto:

"k) v Španielsku:

"Título de Diplomado en Enfermería". (univerzitný diplom v ošetrovateľstve) vydávaný ministerstvom školstva a vedy, alebo rektoromuniverzity".

Článok 12

Článok 4 smernice 77/452/EHS sa mení takto:

- dva existujúce odseky sa označia ako odsek "1",

- vloží sa nový odsek:

"2. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia alebo iné doklady o formálnych kvalifikáciách všeobecnej zdravotnej sestry nezodpovedajú kvalifikáciám alebo označeniam uvedeným v článku 3, každý členský štát uzná za postačujúci doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách vydané členskými štátmi, doplnené osvedčeniami vydanými príslušnými orgánmi alebo inštitúciami. Osvedčenie musí potvrdiť, že diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť boli vydané po ukončení odbornej prípravy v súlade s ustanoveniami smernice 77/453/EHS, podľa článku 2 tejto smernice, a sú považované členským štátom, ktorý ich vydal, za formálne kvalifikácie alebo označenie, v zmysle článku 3 tejto smernice."

KAPITOLA III

Zmeny smernice 78/686/EHS (vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov)

Článok 13

"— v Taliansku:

odontoiatra"

.

Článok 14

"— v Grécku:

"Τίτλος της Οδοωτιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής" (titul potvrdzujúci ukončenie špecifickej ortodontickej odbornej prípravy) vydaný príslušným orgánom uznaným na ten účel."

Článok 15

"3. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v zubárstve alebo špecializovanom zubárstve (čeľustná ortopédia, dentoalveolárna chirurgia) nezodpovedajú kvalifikáciám alebo označeniam stanoveným v článkoch 3 a 5, každý členský štát uzná za dostatočné potvrdenie diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách vydané týmito členskými štátmi, doplnené osvedčením vydaným príslušnými orgánmi alebo inštitúciami. Osvedčenie musí potvrdzovať, že diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách zubného lekára alebo zubného špecialistu, (ortodoncia alebo dentoalveolárna chirurgia) boli vydané po ukončení odbornej prípravy, v súlade s ustanoveniami smernice 78/687/EHS a podľa článku 2 alebo 4 tejto smernice sú považované členským štátom, ktorý ich vydal, za dostatočné v zmysle článku 3 alebo 5 tejto smernice."

KAPITOLA IV

Zmeny smerníc č. 78/1026/EHS a 78/1027/EHS (vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách veterinárnych lekárov a o koordinácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností veterinárnych lekárov)

Článok 16

"Ak bol diplom, osvedčenie alebo iný doklad o formálnych kvalifikáciách, tak ako je uvedené v článku 3, vydaný pred vykonaním tejto smernice alebo bol vydaný neskôr, ak odborná príprava začala pred tým dátumom, sa doplní osvedčením príslušných orgánov členského štátu potvrdzujúcim, že zodpovedajú článku 1 smernice 78/1027/EHS."

Článok 17

Článok 3 smernice 78/1026/EHS sa mení takto:

1. j)

"v Grécku"

sa nahrádza:

"j) v Grécku:

"Πτυχίο κτηνιατρικής" (diplom veterinárneho lekára) z fakulty geotechnických vied Aristotelovej univerzity v Saloniki, alebo Školy veterinárnej medicíny Aristotelovej univerzity v Saloniki,"

2. k)

"v Španielsku"

sa nahrádza:

"k) v Španielsku:

"Título de Licenciado en Veterinaria". (univerzitný titul vo veterinárnej medicíne) vydávaný ministerstvom školstva alebo rektoromuniverzity,".

Článok 18

"Článok 4

1. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu určené v článku 1 smernice 78/1027/EHS, každý členský štát uzná za postačujúci doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách vo veterinárnej medicíne vydané týmito členskými štátmi pred vykonávaním smernice 78/1027/EHS alebo vydané po tomto dátume, ak sa začala odborná príprava pred týmto dátumom, doplnené osvedčením potvrdzujúcim, že títo štátni príslušníci účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali uvedené činnosti aspoň tri po sebe nasledujúce roky v rámci päťročného obdobia pred dátumom vydania osvedčenia.

2. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách veterinárnych lekárov nezodpovedajú kvalifikáciám alebo označeniam podľa článku 3, každý členský štát uzná za dostatočné potvrdenie diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách vydané týmito členskými štátmi, doplnené osvedčením vydaným príslušnými orgánmi a inštitúciami. Osvedčenie musí potvrdiť, že diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách veterinárnych lekárov boli vydané po ukončení odbornej prípravy, v súlade s ustanoveniami smernice 78/1027/EHS spomínanými v článku 2 tejto smernice, a sú považované členským štátom, ktorý ich vydal, za kvalifikácie alebo označenia podľa článku 3 tejto smernice."

Článok 19

"5. Ako prechodné opatrenie, bez ohľadu na odsek 2, Taliansko, ktorého zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia upravujúce program odbornej prípravy, ktoré plne nezodpovedajú ustanoveniam prílohy, keď smernica 78/1026/EHS a táto smernica nadobudli platnosť, môže pokračovať v uplatňovaní týchto ustanovení na osoby, ktoré začali svoju veterinárnu odbornú prípravu najneskôr 31. decembra 1984.

Každý hostiteľský členský štát je oprávnený požadovať od držiteľov diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zverolekárov udelených v Taliansku, nadväzujúc na odbornú prípravu začatú pred l. januárom 1985, aby ich diplomy a osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli doplnené osvedčením potvrdzujúcim, že účinné a v súlade s právnymi predpismi vykonávali činnosti veterinárneho lekára aspoň tri po sebe nasledujúce roky v rámci päťročného obdobia pred dátumom vydania osvedčenia, okrem prípadu, keď je spomínanýdiplom, osvedčenie alebo iné doklad o formálnych kvalifikáciách doplnený osvedčením vydaným príslušným talianskym orgánom potvrdzujúcim, že odborná príprava je v plnom súlade s týmto článkom a s prílohou."

Článok 20

V prílohe smernice 78/1027/EHS v gréckej jazykovej verzii pod "B. Špeciálne predmety" v prvej zarážke "Skupiny 2: Klinické vedy""Χειρουγική" sa nahrádza slovom "Μαιευτική".

KAPITOLA V

Zmeny a doplnenia smerníc 80/154/EHS a 80/155/EHS (vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pôrodných asistentiek a o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení upravujúcich činnosti a vykonávanie povolania pôrodnej asistentky)

Článok 21

Článok 1 smernice 80/154/EHS sa mení takto:

1. pod "v Spolkovej republike Nemecko" sa text nahrádza nasledovným:

"Hebamme" alebo "Entbindungspfleger"

2. pod "v Grécku" sa text nahrádza nasledovným:

"Μαία" alebo "Μαιευτής"

Článok 22

Článok 3 smernice 80/154/EHS sa mení takto:

1. pod písm. a)

"v Spolkovej republike Nemecko"

sa prvá zarážka nahrádza takto:

"— vysvedčenie "Zeugnis über die staatliche Pruefung fuer Hebammen und Entbindungspfleger"; udelené Štátnou skúšobnou komisiou";

2. pod písm. h) "v Holandsku" vo všetkých jazykových verziách okrem holandskej, "vroedvrouwdiploma" sa nahrádza slovami "diploma van verloskundige";

3. i)

"v Spojenom kráľovstve"

sa nahrádza takto:

"i) v Spojenom kráľovstve:

- potvrdenie o registrácii ako "midwife"; v časti 10 registra spravovaného United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting";

4. j)

"v Grécku"

sa nahrádza takto:

"j) v Grécku:

- "Πτυχίο Μαίας ή Μαιευτή"; overovaný Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí,

- "Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιασ, Τμήματος Μαιευτικής"; vydávané fakultou pre pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, oddelením pôrodníctva, vyšších technických a odborných vzdelávacích stredísk, alebo inštitúciami technologickej odbornej prípravy založenými ministerstvom školstva a náboženských záležitostí";

5. k)

"v Španielsku"

sa nahrádza takto:

"k) v Španielsku:

diplom "matrona". alebo "asistente obstérico (matrona)". alebo "enfermería obstétrica-ginecológica"., vydávaný ministerstvom školstva a vedy;".

Článok 23

"3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 4, v prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách pôrodnej asistentky nezodpovedajú kvalifikáciám a označeniam podľa článku 3, každý členský štát uzná za dostatočné potvrdenie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vydaných členskými štátmi doplnené osvedčením vydaným príslušnými orgánmi alebo inštitúciami. Osvedčenie potvrdí, že diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách pôrodnej asistentky, boli vydané po absolvovaní odbornej prípravy v súlade s ustanoveniami smernice 80/155/EHS, podľa článku 2 tejto smernice, a sú považované členským štátom, ktorý ich vydal, za kvalifikáciu alebo označenie podľa článku 3 tejto smernice."

Článok 24

"5. Táto smernica nebráni členským štátom, aby v súlade s vlastnými právnymi predpismi na svojom území umožnili držiteľom diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktoré neboli získané v členskom štáte, začať a vykonávať činnosti pôrodnej asistentky.

6. Ako prechodné opatrenie a bez ohľadu na odseky 1 a 4, môže Španielsko, ktorého zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia upravujúce odbornú prípravu, ktorá nezodpovedala tejto smernici, v čase keď smernica 80/154/EHS a táto smernica nadobudli platnosť, naďalej uplatňovať tieto ustanovenia na osoby, ktoré začali svoju osobitnú odbornú prípravu na pôrodnú asistentku pred 31. decembrom 1985.

Každý hostiteľský členský štát je oprávnený požadovať od držiteľov diplomov, osvedčení, alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pôrodnej asistentky vydaných v Španielsku, po absolvovaní osobitnej odbornej prípravy ukončenej pred 1. januárom 1986, aby ich diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli doplnené osvedčením potvrdzujúcim, že účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali činnosti pôrodnej asistentky aspoň tri po sebe nasledujúce roky, v rámci päťročného obdobia pred dátumom vydania tohto osvedčenia, iba ak by spomínaný diplom, osvedčenie, alebo iný doklad o formálnych kvalifikáciách bol doplnený osvedčením, vydaným príslušnými španielskymi orgánmi potvrdzujúcim, že odborná príprava je v plnom súlade s týmto článkom a s prílohou."

Článok 25

"6. Ilevar a cabo el parto normal cuando se trate de una presentación de vértice, incluyendo, si es necesario, la episiotomía, y, en caso de urgencia, realizar el parto en presentación de nalgas."

Článok 26

"Článok 8

Spätestens sechs Jahr nach Bekanntgabe dieser Richtlinie beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses, ob die Ausnahme nach Teil B Nummer 3 des Anhangs geändert oder aufgehoben werden soll."

Článok 27

"B. PRAKTICKÁ A KLINICKÁ VÝUČBA

Táto výučba sa vykonáva pod primeraným dohľadom:

1. Poradenstvo pre tehotné ženy, vrátane vykonania najmenej 100 prenatálnych vyšetrení.

2. Dohľad a starostlivosť o najmenej 40 rodičiek.

3. Študent/ka musí osobne vykonať aspoň 40 pôrodov, ak sa tento počet nedá dosiahnuť, kvôli nedostatku rodičiek, je možné znížiť tento počet na 30, za podmienky, že sa študent/ka aktívne zúčastní ďalších 20 pôrodov.

4. Aktívna účasť na komplikovaných pôrodoch. Ak to nie je možné kvôli nedostatku komplikovaných pôrodov, je možné vykonať prax v simulovaných situáciách.

5. Vykonávanie epiziotómie a úvod do zošívania. Úvod musí obsahovať teoretickú prípravu a klinickú prax. Prax v zošívaní obsahuje zošívanie reznej rany a jednoduchých tržných brušných rán. Ak to je absolútne nutné, je to možné simulovať.

6. Dohľad a starostlivosť o 40 žien s rizikovým tehotenstvom, alebo pôrodom alebo po pôrodnou starostlivosťou.

7. Dohľad a starostlivosť (vrátane vyšetrení) aspoň o 100 rodičiek a zdravých novorodencov.

8. Sledovanie a starostlivosť o novorodencov, vyžadujúcich osobitnú starostlivosť, vrátane nedonosených a prenosených novorodencov, chorých alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

9. Starostlivosť o ženy s patologickými príznakmi v oblasti gynekológie a pôrodníctva.

10. Úvod do starostlivosti v oblasti medicíny a chirurgie. Úvod musí obsahovať teoretickú prípravu a klinickú prax."

KAPITOLA VI

Záverečné ustanovenia

Článok 28

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 8. mája 1989. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 29

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. októbra 1989

Za Radu

predseda

J.-P. Soisson

[1] Ú. v. ES C 353, 30.12.1987, s. 17 a Ú. v. ES C 322, 15.12.1988, s. 17,

[2] Ú. v. ES C 235, 12.9.1988, s. 67 a Ú. v. ES C 256, 9.10.1989.

[3] Ú. v. ES C 134, 24.5.1988, s. 29.

[4] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 14.

[10] Ú. v. ES L 43, 15.2.1982, s. 21.

[11] Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 7.

[12] Ú. v. ES L 33, 11.2.1982, s. 8.

[13] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Dátumy, od ktorých niektoré členské štáty zrušili opatrenia ustanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach o vydávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách uvedených v článku 9 smernice.

BELGICKO

Hrudná chirurgia | l. január 1983 | |

Cievna chirurgia | l. január 1983 | |

Neuropsychiatria | 1. august 1987 | zostáva v platnosti pre osoby, ktoré začali odbornú prípravu pred tým dátumom |

Gastroenterologická chirurgia | 1. január 1983 | |

DÁNSKO

Biologická hematológia Fyziatria | 1. január 1983 | zostáva v platnosti pre osoby, ktoré začali odbornú prípravu pred týmto dátumom, a ktoré ju ukončili do konca roka 1988 |

Tropická medicína | 1. august 1987 | zostáva v platnosti pre osoby, ktoré začali odbornú prípravu pred týmto dátumom |

FRANCÚZSKO

Rádiológia | 3.december 1971 | |

Neurologická psychiatria | 31. december 1971 | |

LUXEMBURSKO

Rádiológia Neurologická psychiatria | | Diplomy, osvedenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré sa už nevydávajú v prípade odbornej prÍpravy začatej po 5. marci 1982 |

HOLANDSKO

Rádiológia | 8. júl 1984 | |

Neuropsychiatria | 9. júl 1984 | |

--------------------------------------------------