31988L0667Úradný vestník L 382 , 31/12/1988 S. 0046 - 0048
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 17 S. 0175
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 17 S. 0175


Smernica Rady

z 21. decembra 1988,

ktorou sa štvrtýkrát mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky

(88/667/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže postupné zmeny a doplnky k prílohám k smernici 76/768/EHS [4], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 88/233/EHS [5], si vyžadujú prispôsobenie ustanovení smernice;

keďže skúsenosti získané od prijatia smernice 76/768/EHS ukázali, že ustanovenia o označovaní by sa mali zlepšiť a že lehota ustanovená v článku 12 ods. 2 je nedostačujúca,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok l

Smernica 76/768/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku l sa odsek 3 nahrádza takto:

"3. Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú jednu z látok uvedených v prílohe V, sa vynímajú z pôsobnosti tejto smernice. Členské štáty prijmú také opatrenia, ktoré považujú vzhľadom na tieto výrobky za potrebné."

2. V článku 4 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:

"c) iné farbivá ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe IV, časť 1, s výnimkou kozmetických výrobkov obsahujúcich farbivá určené výlučne na farbenie vlasov;

d) farbivá uvedené v prílohe IV, časť 1, používané za nedodržania stanovených podmienok, s výnimkou kozmetických výrobkov obsahujúcich farbivá určené výlučne na farbenie vlasov."

3. Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

Členské štáty povoľujú uvádzať na trh kozmetické výrobky obsahujúce:

a) látky uvedené v prílohe III, časť 2, v rámci ustanovených limitov a podmienok, až do dátumov uvedených v stĺpci g) danej prílohy;

b) farbivá uvedené v prílohe IV, časť 2, v rámci ustanovených limitov a podmienok, až do dátumov povolenia uvedených v danej prílohe;

c) konzervačné látky uvedené v prílohe VI, časť 2, v rámci ustanovených limitov a podmienok, až do dátumov uvedených v stĺpci f) danej prílohy. Niektoré z týchto látok sa však môžu používať v iných koncentráciách na špecifické účely, ktoré vyplývajú z prezentácie výrobku;

d) UV filtre uvedené v prílohe VII, časť 2, v rámci ustanovených limitov a podmienok, až do dátumov uvedených v stĺpci f) danej prílohy.

K týmto dátumom budú tieto látky, farbivá, konzervačné látky a UV filtre:

- s konečnou platnosťou povolené, alebo

- s konečnou platnosťou zakázané (príloha II), alebo

- ponechané počas určeného obdobia špecifikovaného v časti 2 príloh III, IV, VI a VII, alebo

- vypustené zo všetkých príloh, na základe dostupných vedeckých informácií alebo preto, že sa už nepoužívajú."

4. Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. Členské štáty prijmú každé opatrenie potrebné na zabezpečenie toho, aby kozmetické výrobky mohli byť uvedené na trh len vtedy, ak sú na kontajneri a obale nezmazateľne, ľahko čitateľne a viditeľne uvedené tieto údaje:

a) meno alebo firma a adresa alebo sídlo výrobcu alebo osoby usadenej v spoločenstve, ktorá je zodpovedná za uvedenie kozmetického výrobku na trh. Tieto údaje sa môžu skrátiť tak, aby skratka vo všeobecnosti umožňovala identifikovať podnik. Členské štáty môžu požadovať označenie krajiny pôvodu pre tovar vyrábaný mimo spoločenstva;

b) nominálny obsah v čase balenia, daný hmotnosťou alebo objemom, okrem balení, ktoré obsahujú menej ako päť gramov alebo päť mililitrov, bezplatných vzoriek a balení na jedno použitie; v prípade prvotných balení, ktoré sa obyčajne predávajú ako skupina položiek, pre ktoré nie sú podrobné informácie o hmotnosti alebo objeme významné, nemusí sa obsah uviesť za predpokladu, že je na obale uvedený počet položiek. Tieto údaje sa nemusia uviesť, ak je počet položiek ľahko viditeľný zvonka, alebo ak sa výrobok obyčajne predáva iba jednotlivo;

c) dátum minimálnej trvanlivosti. Dátum minimálnej trvanlivosti kozmetického výrobku je dátum, do ktorého tento výrobok, skladovaný za primeraných podmienok, naďalej spĺňa svoju pôvodnú funkciu, a najmä zostáva v súlade s článkom 2.

Dátum minimálnej trvanlivosti sa označuje slovami: "Minimálna trvanlivosť do…", za ktorými nasleduje:

- samotný dátum alebo

- podrobné údaje o tom, kde sa na obale dátum nachádza.

V prípade potreby sa tieto údaje dopĺňajú údajom o podmienkach, ktoré musia byť splnené, aby uvedená trvanlivosť zaručená.

Dátum sa vyjadrí jasne a pozostáva z mesiaca a roka v uvedenom poradí. Uvedenie dátumu trvanlivosti nie je záväzné pre kozmetické výrobky, ktorých minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov;

d) osobitné opatrenia, ktoré sa majú dodržať pri použití a najmä tie, ktoré sú uvedené v stĺpci "Podmienky použitia a varovania, ktoré musia byť uvedené na etikete" v prílohách III, IV, VI a VII, ktoré sa musia nachádzať na kontajneri a obale a taktiež akékoľvek osobitné preventívne informácie o kozmetických výrobkoch na profesionálne použitie, najmä pre kaderníkov. Ak to nie je z praktických dôvodoch možné, tieto informácie sa musia nachádzať na priloženom letáku, pričom na kontajneri a obale je uvedený skrátený údaj, ktorý odkazuje spotrebiteľa na uvedené informácie;

e) číslo výrobnej šarže alebo odkaz umožňujúci identifikáciu tovaru. Ak to nie je z praktických dôvodoch možné, pretože kozmetické výrobky sú príliš malé, postačí, ak sa táto informácia uvedie len na obale.

2. V prípade kozmetických výrobkov, ktoré nie sú v spotrebiteľskom balení, ktoré sa balia v mieste predaja na žiadosť kupujúceho alebo sa balia na okamžitý predaj, prijmú členské štáty podrobné pravidlá na uvedenie podrobných údajov uvedených v odseku 1.

3. Členské štáty prijmú všetky opatrenie potrebné na zabezpečenie toho, aby sa pri označovaní, ponúkaní na predaj a propagácii kozmetických výrobkov nepoužívali texty, názvy, obchodné značky, zobrazenia a názorné alebo iné symboly, ktoré by pripisovali týmto výrobkom vlastnosti, ktoré nemajú."

5. Článok 12 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Komisia čo najskôr uskutoční porady s dotknutými členskými štátmi, potom bezodkladne doručí svoje stanovisko a prijme príslušné opatrenia."

6. Príloha III, časť 2, sa stáva prílohou IV, časť 1.

7. Príloha IV, časť 1, sa stáva prílohou III, časť 2.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby od 1. januára 1992, ani výrobcovia, ani dovozcovia usadení v spoločenstve neuvádzali na trh výrobky, ktorých označovanie nespĺňa požiadavky uvedenej smernice.

2. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa výrobky uvedené v odseku l nemohli naďalej predávať alebo prenechávať konečnému spotrebiteľovi od 31. decembra 1993.

Článok 3

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1989. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 1988

Za Radu

predseda

V. Papandreou

[1] Ú. v. ES C 86, 1.4.1987, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 122, 9.5.1988, s. 80 a rozhodnutie zo 14. decembra 1988 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 319, 30.11.1987, s. 5.

[4] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[5] Ú. v. ES L 105, 26.4.1988, s. 11.

--------------------------------------------------