31985L0611Úradný vestník L 375 , 31/12/1985 S. 0003 - 0018
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0116
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0038
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0116
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 3 S. 0038


Smernica Rady

z 20. decembra 1985

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

(85/611/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže právne predpisy členských štátov, ktoré sa vzťahujú na podniky kolektívneho investovania, sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia, predovšetkým čo sa týka povinností a spôsobov kontroly, ktoré takýto podnik ukladá; keďže tieto rozdiely narúšajú podmienky súťaže podnikov kolektívneho investovania a nezaručujú primeranú ochranu pre držiteľa podielových jednotiek;

keďže vnútroštátne právo, ktoré upravuje kolektívne investovanie, by malo byť koordinované so zámerom zbližovať podmienky súťaže takýchto podnikov na úrovni spoločenstva za súčasného zaistenia účinnejšej a jednotnejšej ochrany pre držiteľa podielových listov; keďže takáto koordinácia uľahčí riadenie kolektívneho investovania riadeného v jednom štáte pri obchodovaní na trhu s jeho podielovými listami v iných členských štátoch;

keďže dosiahnutie týchto cieľov uľahčí odstraňovanie obmedzení pri voľnom pohybe podielových jednotiek pri riadení podniku kolektívneho investovania v spoločenstve a takáto koordinácia pomôže vytvoriť európsky kapitálový trh;

keďže so zreteľom na tieto ciele je žiaduce, aby boli stanovené spoločné všeobecné pravidlá povolenia, dohľadu, štruktúry a činností vo vzťahu k podnikom kolektívneho investovania, ktoré vykonávajú členské štáty, a informácií, ktoré sa musia zverejňovať;

keďže používanie týchto spoločných pravidiel je dostatočnou zárukou pre udelenie oprávnenia podnikov kolektívneho investovania v členských štátoch, na ktoré sa uplatňujú príslušné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na kapitálové pohyby a na obchodovanie na trhu s ich podielovými listami, bez toho, aby tieto členské štáty mohli zriaďovať takéto podniky a ich organizačné jednotky pri uplatňovaní akýchkoľvek iných opatrení než opatrení, ktoré v takýchto štátoch nepatria do oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica; keďže hoci podniky kolektívneho investovania riadeného v jednom členskom štáte obchodujú so svojimi podielovými listami na trhu iného členského štátu, musí podniknúť všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby podielnici v tomto inom členskom štáte mohli v členskom štáte ľahko uplatňovať svoje finančné práva a získať nevyhnutné informácie;

keďže koordinácia právnych predpisov členských štátov by sa mala na začiatku obmedziť na podniky kolektívneho investovania, iné ako uzatvorené typy, ktoré podporujú verejný predaj ich podielových jednotiek v spoločenstve a ktorých výhradným cieľom je investícia prevoditeľných cenných papierov (v zásade prevoditeľných cenných papierov vedených oficiálne v zozname na burzách alebo na podobných regulovaných trhoch); keďže úprava podnikov kolektívneho investovania, na ktoré sa vzťahuje smernica, stojí pred radom problémov, ktoré sa musia riešiť pomocou iných opatrení, a takéto podniky budú predmetom zodpovedajúcej koordinácie v ďalšej fáze; keďže pri doteraz prebiehajúcom prerokúvaní takejto koordinácie môže ktorýkoľvek členský štát mimo iného stanoviť takéto kategórie podnikov kolektívneho investovania v prevoditeľných cenných papieroch (PKIPCP), vyňaté z rozsahu tejto smernice z dôvodu jeho investičnej a úverovej politiky a stanoviť takéto špecifické pravidlá, ktorými takéto PKIPCP budú podliehať pri riadení ich obchodnej činnosti na ich území;

keďže voľné obchodovanie na trhu s podielovými listami vydanými PKIPCP, oprávnenými investovať až 100 % ich aktív v prevoditeľných cenných papieroch vydaných týmto orgánom (štátom, miestnym orgánom atď.), nesmie mať priamy alebo nepriamy vplyv na narušenie fungovania kapitálového trhu alebo financovanie členských štátov, alebo vytváranie hospodárskych situácií podobných tým, ktorým sa článok 68 ods. 3 snaží zabrániť;

keďže by sa mali brať do úvahy špecifické situácie finančných trhovHelénskej republiky a Portugalskej republiky a týmto krajinám by sa mala poskytnúť dostatočná lehota na zavedenie tejto smernice,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia a rozsah pôsobnosti

Článok 1

1. Členské štáty uplatnia túto smernicu na všetky podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len "PKIPCP") nachádzajúcich sa na ich území.

2. Na účely tejto smernice sú PKIPCP podniky:

- ktorých jediným účelom je kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov z kapitálu získaného od verejnosti a ktoré riadia svoju činnosť na základe rozloženia rizík,

- ktorých podielové listy sú na žiadosť držiteľov spätne kúpené alebo vykúpené priamo alebo nepriamo z aktív takýchto podnikov. Úkony zo strany PKIPCP na zaistenie toho, aby sa hodnota ich podielových jednotiek na burze výrazne nelíšila od čistej hodnoty ich aktív, sa považujú za rovnocenné s takouto spätnou kúpou alebo spätným výkupom.

3. Takéto podniky môžu byť zriaďované podľa zákona, a to buď podľa predpisov zmluvného práva (ako spoločné fondy spravované správcovskou spoločnosťou), alebo podľa predpisov o podielových fondoch (ako podielové fondy), alebo podľa predpisov o investičných spoločnostiach.

Na účely tejto smernice sa výrazom "spoločné fondy" taktiež rozumejú podielové fondy.

4. Na investičné spoločnosti, ktorých aktíva sú investované prostredníctvom dcérskych spoločností prevažne inak ako v prevoditeľných cenných papieroch, sa však táto smernica nevzťahuje.

5. Členské štáty zakážu PKIPCP, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aby sa zmenili na také podniky kolektívneho investovania, ktoré tejto smernici nepodliehajú.

6. Pokiaľ predpisy o pohybe kapitálu a články 44 a 45 a článok 52 ods. 2 neustanovujú inak, žiadny členský štát nemôže použiť žiadne iné opatrenia v ktorejkoľvek oblasti pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o PKIPCP nachádzajúce sa v inom členskom štáte alebo pre podielové listy vydané takými PKIPCP tam, kde obchodujú na trhu s vlastnými podielovými listami v rámci svojho územia.

7. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 6 môže členský štát na PKIPCP nachádzajúce sa na jeho území uplatňovať na tomto svojom území požiadavky, ktoré sú prísnejšie alebo podrobnejšie než tie, ktoré sú stanovené v článku 4 a v nasledujúcich článkoch tejto smernice za predpokladu, že sa týkajú všeobecného používania a nie sú v rozpore s ustanovením tejto smernice.

Článok 2

1. Táto smernica sa nevzťahuje na nasledujúce PKIPCP:

- PKIPCP uzavretého typu,

- PKIPCP, ktorý zvyšuje základné imanie bez propagácie predaja svojich podielových listov na verejnosti v rámci spoločenstva alebo ktorejkoľvek jeho časti,

- PKIPCP, ktorých podielové listy sa podľa zmluvných podmienok podielového fondu alebo podľa stanov investičnej spoločnosti môžu predať verejnosti len v tretích krajinách,

- kategórie PKIPCP stanovené právnymi predpismi členských štátov, v ktorých sa takéto PKIPCP nachádzajú, pre ktoré sú pravidlá stanovené v oddiele V a článku 36 nevhodné z dôvodov ich investičnej a úverovej politiky.

2. Po piatich rokoch uplatňovania tejto smernice predloží Komisia Rade správu o uplatňovaní odseku 1, a najmä jeho štvrtej zarážky. Ak je to potrebné, navrhne vhodné opatrenia na rozšírenie jeho rozsahu.

Článok 3

Na účely tejto smernice sa PKIPCP považuje za nachádzajúci sa v členskom štáte, ak v ňom má investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť podielového fondu svoje sídlo; členské štáty musia vyžadovať, aby ústredie bolo umiestnené v tom členskom štáte ako sídlo.

ODDIEL II

Povoľovanie PKIPCP

Článok 4

1. Žiadne PKIPCP nesmú prevádzkovať svoje činnosti, pokiaľ im nebude udelené povolenie príslušnými orgánmi toho členského štátu, v ktorom sa nachádzajú (ďalej len "príslušné orgány").

Takéto povolenia sú platné vo všetkých členských štátoch.

2. Podielovému fondu sa povolí, iba ak príslušné orgány schvália správcovskú spoločnosť, ako aj zmluvné podmienky podielového fondu a výber depozitára.

3. Príslušné orgány nesmú povoliť PKIPCP, pokiaľ riaditelia správcovskej spoločnosti, investičná spoločnosť alebo depozitári nemajú dostatočne dobrú povesť alebo dostatok skúseností požadovaných na výkon ich povinností. Na tento účel musia byť mená riaditeľov správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti a depozitára, ako aj všetkých osôb, ktoré sú ich nástupcovia vo funkcii, bezodkladne oznámené príslušným orgánom.

Výrazom "riaditelia" sa rozumejú osoby, ktoré podľa zákona alebo stanov zastupujú správcovskú spoločnosť, investičnú spoločnosť alebo depozitára, alebo tie osoby, ktoré rozhodujúcim spôsobom určujú politiku správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitára.

4. Správcovská spoločnosť ani depozitár nemôžu byť nahradení, ani nemôže dôjsť k zmene zmluvných podmienok podielových fondov alebo stanov investičnej spoločnosti bez schválenia príslušnými orgánmi.

ODDIEL III

Povinnosti týkajúce sa štruktúry investičných fondov

Článok 5

Správcovská spoločnosť musí disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami, ktoré jej umožnia, aby mohla riadne vykonávať svoju činnosť a plniť svoje povinnosti.

Článok 6

Žiadna správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je správa podielových fondov a investičných spoločností.

Článok 7

1. Majetok podielového fondu musí byť zverený depozitárovi na účely jeho úschovy.

2. Zodpovednosť depozitára podľa článku 9 nie je dotknutá skutočnosťou, že všetok alebo časť majetku zverí do úschovy tretej osobe.

3. Depozitár je ďalej povinný:

a) dbať o to, aby predaj, emisia, spätná kúpa, vyplácanie a zrušenie podielových listov, ktoré sa uskutočňuje na účet podielového fondu alebo správcovskou spoločnosťou, boli vykonané v súlade so zákonom a zmluvnými podmienkami podielového fondu;

b) zabezpečovať, aby výpočet hodnoty podielových listov bol v súlade so zákonom a zmluvnými podmienkami podielového fondu;

c) plniť inštrukcie správcovskej spoločnosti, ak nie sú v rozpore so zákonom alebo zmluvnými podmienkami podielového fondu;

d) zabezpečovať, aby pri úkonoch, ktoré sa týkajú majetku fondu, boli tomuto fondu predložené všetky dôležité podklady v obvyklých lehotách;

e) zabezpečovať, aby sa výnosy fondu používali v súlade so zákonom a zmluvnými podmienkami podielového fondu.

Článok 8

1. Depozitár musí mať svoje sídlo v rovnakom členskom štáte, ako je sídlo spoločnosti, alebo musí byť vo vyššie uvedenom štáte usadený, pokiaľ sa jeho sídlo nachádza v inom členskom štáte.

2. Depozitárom musí byť len inštitúcia, ktorá podlieha verejnej kontrole. Musí rovnako poskytovať dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z takejto funkcie.

3. Členské štáty určia, ktoré z kategórií inštitúcií uvedených v odseku 2 môžu byť vhodné ako depozitár.

Článok 9

Depozitár je podľa práva štátu, v ktorom sa nachádza sídlo správcovskej spoločnosti, zodpovedný správcovskej spoločnosti a podielnikom za všetky straty nimi utrpené v dôsledku ním zavineného neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností. Zodpovednosť voči podielnikom možno uplatniť buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom správcovskej spoločnosti, čo závisí od právnej povahy vo vzťahu medzi depozitárom, správcovskou spoločnosťou a podielnikom.

Článok 10

1. Žiadna jednotlivá spoločnosť nemôže pôsobiť ako správcovská spoločnosť a zároveň ako depozitár.

2. V súvislosti s ich príslušnými úlohami správcovská spoločnosť a depozitár musia konať nezávisle a výhradne v záujme podielnikov.

Článok 11

Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zaistenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené zákonom a zmluvnými podmienkami podielového fondu.

ODDIEL IV

Povinnosti týkajúce sa štruktúry investičných spoločností a ich depozitárov

Článok 12

Členské štáty určia právnu formu, ktorú musí mať investičná spoločnosť. Investičná spoločnosť musí mať dostatočné množstvo splateného základného imania, ktoré jej umožní účinne vykonávať svoju činnosť a plniť povinnosti.

Článok 13

iadna investičná spoločnosť sa nemôže zapájať do iných činností, než sú činnosti uvedené v článku 1 ods. 2

Článok 14

1. Majetok investičnej spoločnosti musí byť zverený do úschovy depozitárovi.

2. Zodpovednosť depozitára, tak ako je uvedená v článku 16, nie je dotknutá skutočnosťou, že všetok alebo časť majetku zverí do úschovy tretej osobe.

3. Depozitár musí okrem toho:

a) zaisťovať, že predaj, emisia, spätná kúpa, vyplácanie a zrušenie podielových listov uskutočnené investičnou spoločnosťou alebo na jej účet prebieha v súlade so zákonom a podľa stanov spoločnosti;

b) zaisťovať, aby jej pri transakciách zahrňujúcich majetok spoločnosti boli predložené všetky dôležité podklady v obvyklých lehotách;

c) zaisťovať, aby sa výnosy spoločnosti používali v súlade so zákonom a stanovami.

4. Členský štát môže rozhodnúť, že investičné spoločnosti so sídlom na jeho území, ktoré obchodujú na trhu so svojimi podielovými listami výhradne na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov, na ktorých sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, nemusia mať depozitára v zmysle tejto smernice.

Na tieto spoločnosti sa nevzťahujú články 34, 37 a 38. Avšak pravidlo ocenenia majetku týchto spoločností musí byť stanovené zákonom alebo stanovami spoločnosti.

5. Členský štát môže rozhodnúť, že investičné spoločnosti, ktoré sa nachádzajú na jeho území, ktoré predávajú aspoň 80 % svojich podielových listov na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov uvedených v stanovách, nemusia mať depozitára podľa tejto smernice, ak tieto podielové listy boli prijaté na obchodovanie na burzách cenných papierov členských štátov, na ktorých území sa predávajú, a ak sa mimoburzové obchody uskutočňujú len za burzový kurz. V stanovách spoločnosti musí byť uvedená burza cenných papierov toho štátu, kde sa burzový obchod uskutočňuje, ktorej úradný záznam bude rozhodujúci pre kurz mimoburzových obchodov, ktoré v tejto krajine táto spoločnosť uskutoční.

Členský štát využije tieto možnosti iba vtedy, pokiaľ príde k záveru, že podielnici požívajú ochranu rovnocennú s ochranou, ktorú majú podielnici PKIPCP s depozitárom v zmysle tejto smernice.

Takéto spoločnosti, ako aj spoločnosti uvedené v ods. 4 musia najmä:

a) v prípade chýbajúce právnej úpravy vo svojich stanovách stanoviť metódy výpočtu čistej hodnoty ich podielových listov;

b) intervenovať na trhu, aby zabránili tomu, že sa hodnota ich podielových listov odchýli o viac ako 5 % od ich čistej hodnoty;

c) stanoviť čistú hodnotu ich podielových listov, informovať o nej príslušné orgány aspoň dvakrát týždenne a zverejňovať aspoň dvakrát mesačne.

Aspoň dvakrát za mesiac musí nezávislý audítor overiť, že výpočty hodnoty podielových listov sa vykonávajú v súlade so zákonom a so stanovami spoločnosti. V tejto súvislosti musí audítor overiť, že majetok spoločnosti bol investovaný v súlade s právnymi predpismi a stanovami spoločnosti.

6. Členské štáty oznámia Komisii údaje, ktoré spoločnosti majú prospech z výnimiek uvedených v odsekoch 4 a 5.

Komisia podá kontaktnému výboru do piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice správu o uplatňovaní odsekov 4 a 5. Po získaní stanoviska kontaktného výboru Komisia v prípade potreby navrhne príslušné opatrenia.

Článok 15

1. Depozitár musí mať sídlo v rovnakom členskom štáte, v ktorom má sídlo investičná spoločnosť, alebo musí byť v tomto štáte usadený, pokiaľ sa jeho sídlo nachádza v inom členskom štáte.

2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha verejnej kontrole. Musí poskytovať dostatočné finančnéa odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

3. Členské štáty určia, ktoré z kategórií inštitúcií uvedených v odseku 2 môžu byť vybrané ako depozitár.

Článok 16

Depozitár zodpovedá podľa zákonov štátu, v ktorom má registrované sídlo investičná spoločnosť, investičnej spoločnosti a podielnikom za všetky straty, ktoré utrpia v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia jeho povinností.

Článok 17

1. Jedna spoločnosť nesmie vykonávať súčasne funkciu investičnej spoločnosti a funkciu depozitára.

2. Depozitár je povinný pri plnení svojich úloh konať výhradne v záujme podielnikov.

Článok 18

Právne predpisy alebo stanovy spoločnosti stanovia podmienky na zmenu depozitára a zakotvia pravidlá, ktoré zabezpečia ochranu podielnikov pri tejto zmene.

ODDIEL V

Povinnosti týkajúce sa investićnej politiky PKIPCP

Článok 19

1. Podielový fond a investičné spoločnosti môžu investovať iba do:

a) cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov členského štátu, a/alebo

b) cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu členského štátu, ktorý je uznávaný, otvorený pre verejnosť a funguje pravidelne, a/alebo

c) cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov nečlenského štátu alebo s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu nečlenského štátu, ktorý je uznávaný, otvorený pre verejnosť a funguje pravidelne za predpokladu, že voľba tejto burzy alebo tohto trhu je schválená príslušnými orgánmi, alebo je trh určený zákonom alebo zmluvnými podmienkam fondu, alebo stanovami investičnej spoločnosti, a/alebo

d) nedávno emitovaných cenných papierov za predpokladu, že:

- podmienky emisie zahŕňajú záruku vo forme vyhlásenia, že bude vyhotovená žiadosť o prijatie na obchodovanie na burze alebo na ďalšom regulovanom trhu, ktorý je pravidelný a je uznávaný a otvorený pre verejnosť za predpokladu, že výber burzy alebo trhu bol schválený príslušnými orgánmi alebo je uvedený v právnych predpisov a/alebo v zmluvných podmienkach podielového fondu, alebo v stanovách investičnej spoločnosti,

- o takéto prijatie sa požiada do jedného roka od emisie cenných papierov.

2. S výnimkou, že:

a) jeden PKIPCP môže investovať najviac 10 % svojho osobitného majetku do iných cenných papierov, než sú uvedené v odseku 1;

b) členský štát môže stanoviť, že PKIPCP môže investovať najviac 10 % svojho majetku do dlhodobých nástrojov, ktoré na účely tejto smernice môžu byť podľa svojich znakov rovnocenné s cennými papiermi a sú prevoditeľné, predajné a ktorých hodnota môže byť presne stanovená kedykoľvek alebo aspoň v lehotách stanovených v článku 34;

c) investičná spoločnosť môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý je nevyhnutný na prevádzkovanie jej činnosti;

d) PKIPCP nesmie nadobúdať drahé kovy ani osvedčenia, ktoré ich zastupujú.

3. Celková hodnota investícií uvedená v odseku 2 písm. a) a b) nesmie prekročiť za žiadnych okolností viac ako 10 % aktív PKIPCP.

4. Podielové fondy a investičné spoločnosti môžu mať popri tom aj doplnkové likvidné prostriedky.

Článok 20

1. Členské štáty oznámia Komisii:

a) najneskôr ku dňu, keď nadobudne táto smernica účinnosť, zoznam dlhových nástrojov, ktoré v súlade s článkom 19 ods. 2 písm. b) zamýšľajú pokladať za obdobu prevoditeľných cenných papierov, ako aj znaky týchto nástrojov a dôvody, prečo sa pokladajú za rovnocenné s cennými papiermi;

b) aké zmeny zamýšľajú uskutočniť v zozname uvedenom v písmene a) alebo v akýchkoľvek iných nástrojoch, ktoré hodlajú pokladať za rovnocenné s prevoditeľnými cennými papiermi, spolu s dôvodmi týchto zmien.

2. Komisia bezodkladne odovzdá túto informáciu ostatným členským štátom spoločne s výkladom. Takéto informácie môžu byť predmetom výmeny názorov v rámci kontaktného výboru v súlade s postupom stanoveným v článku 53 ods. 4.

Článok 21

1. Členské štáty môžu PKIPCP povoliť, aby za stanovených podmienok a v určených limitoch používali postupy a nástroje, ktoré sa vzťahujú na prevoditeľné cenné papiere, ak je použitím tejto techniky a nástrojov sledovaná účinná správa portfólia.

2. Členské štáty môžu PKIPCP ďalej povoliť použitie postupov a nástrojov na krytie menových rizík v rámci správy ich aktív a pasív.

Článok 22

1. PKIPCP môže investovať najviac 5 % svojho majetku do cenných papierov toho istého emitenta.

2. Členské štáty môžu zvýšiť limit uvedený v odseku 1 maximálne na 10 %. Celková hodnota prevoditeľných cenných papierov emitentov, ktoré držia PKIPCP v subjektoch, ktoré uskutočnili emisiu, v ktorých v každom z nich investujú viac ako 5 % svojich aktív, však nesmie prekročiť 40 % hodnoty ich aktív.

3. Členské štáty môžu zvýšiť limit uvedený v odseku 1 na najviac 35 %, pokiaľ ide o cenné papiere, ktoré sú emitované alebo zaručené členským štátom, jeho orgánmi miestnej správy, nečlenským štátom alebo medzinárodnými organizáciami verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov.

Článok 23

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 22 a bez toho, aby tým bol dotknutý článok 68 ods. 3 zmluvy, môžu členské štáty povoliť PKIPCP, aby investovali v súlade so zásadou rozloženia rizika až 100 % svojho osobitného majetku do rôznych emisií prevoditeľných cenných papierov, ktoré vydáva alebo garantuje členský štát alebo jeho orgány miestnej správy, nečlenský štát alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov.

Príslušné orgány povolia takúto odchýlku iba vtedy, ak predpokladajú, že podielnici v PKIPCP majú zabezpečenú rovnakú ochranu ako podielnici v PKIPCP v súlade s obmedzeniami stanovenými v článku 22.

Takéto PKIPCP musia držať cenné papiere, ktoré boli vydané najmenej šiestimi emitentmi, pričom cenné papiere z jednej emisie toho istého emitenta nesmú presiahnuť 30 % celkových aktív.

2. PKIPCP uvedené v odseku 1 musia výslovne uviesť v zmluvných podmienkach fondu alebo stanovách investičnej spoločnosti štáty, orgány miestnej správy a medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, do cenných papierov ktorých investujú viac než 35 % svojho osobitného majetku a ktoré sami vydávajú alebo garantujú; zmluvné podmienky a stanovy musia schváliť príslušné orgány.

3. PKIPCP uvedené v odseku 1 musia ďalej toto oprávnenie zreteľne vyznačiť vo svojich prospektoch a v propagačných materiáloch a uviesť štáty, orgány miestnej správy a/alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, do cenných papierov ktorých zamýšľajú investovať alebo investovali viac než 35 % svojho osobitného majetku.

Článok 24

1. PKIPCP nesmie nadobúdať podniky kolektívneho investovania otvoreného typu, len vtedy, ak ide o podniky kolektívneho investovania v zmysle článku 1 ods. 2 prvej a druhej zarážky.

2. PKIPCP nemôže investovať viac než 5 % svojich aktív do podielových listov podnikov kolektívneho investovania.

3. Investície do podielových listov investičného fondu spravovaného touto správcovskou spoločnosťou alebo ktoroukoľvek inou spoločnosťou, s ktorou je správcovská spoločnosť prepojená bežným riadením alebo kontrolou, alebo pevným priamym a nepriamym holdingom, sa povolí iba v prípade fondu, ktorý sa v súlade so svojimi pravidlami špecializuje na investície v určitej geografickej oblasti alebo v určitom hospodárskom sektore za podmienky, že takáto investícia je povolená príslušnými orgánmi. Povolenie sa udeľuje iba vtedy, pokiaľ fond oznámi svoj úmysel využiť takú možnosť a pokiaľ táto možnosť bola výslovne uvedená v jeho stanovách.

Správcovská spoločnosť nesmie pri obchodovaní s podielovými listami podielového fondu vyúčtovávať žiadne poplatky ani účtovať náklady, pokiaľ sú niektoré aktíva investičného fondu uložené v podielových listoch iného podielového fondu, ktorý je spravovaný rovnakou správcovskou spoločnosťou alebo inou spoločnosťou, ktorá je prepojená so správcovskou spoločnosťou bežným riadením alebo kontrolou, alebo pevným priamym alebo nepriamym holdingom.

4. Odsek 3 platí aj pre prípady, keď jedna investičná spoločnosť získa podielové listy inej investičnej spoločnosti, s ktorou je prepojená v zmysle odseku 3.

Odsek 3 platí aj vtedy, keď investičná spoločnosť získa podielové listy podielového fondu, s ktorým je prepojená, ako aj v prípadoch, keď podielový fond získa podielové listy investičnej spoločnosti, s ktorou je prepojený.

Článok 25

1. Investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť pôsobiaca v prepojení so všetkými investičnými fondmi, ktoré spravuje a na ktorú sa vzťahuje táto smernica, nesmie nadobudnúť akékoľvek podiely viazané na taký podiel hlasov, ktorý by umožňoval vyvíjať významný vplyv na riadenie emitujúceho orgánu.

Behom ďalšej koordinácie členské štáty vezmú do úvahy existujúce pravidlá vymedzujúce zásady stanovené v prvom pododseku podľa právnych predpisov ostatných členských štátov.

2. Okrem toho investičná spoločnosť alebo investičný fond nemôžu nadobudnúť viac než:

- 10 % akcií bez hlasovacieho práva toho istého emitenta,

- 10 % dlhopisov toho istého emitenta,

- 10 % podielových listov podnikov kolektívneho investovania v zmysle článku 1 ods. 2 prvej a druhej zarážky.

Hranice uvedené v druhej a tretej zarážke sa nemusia dodržať pri nadobúdaní cenných papierov, ak nie je možné vyrátať hrubý objem dlhopisov alebo čistú hodnotu vydaných podielových listov v čase ich nadobudnutia.

3. Členský štát nemusí uplatniť odseky 1 a 2 na:

a) cenné papiere, ktoré vydávajú alebo garantujú niektoré členské štáty alebo orgány jeho miestnej správy;

b) cenné papiere, ktoré vydávajú alebo garantujú nečlenské štáty;

c) cenné papiere, ktoré vydávajú medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je členský štát alebo viac členských štátov;

d) akcie, ktoré tvoria podiel PKIPCP na základnom imaní spoločnosti nečlenského štátu, ktorá investovala svoj majetok najmä do cenných papierov emitentov, ktorí majú sídlo na území tohto štátu, ak podľa práva tohto štátu predstavuje táto účasť pre PKIPCP jedinú možnosť investovať do cenných papierov emitentov tohto štátu. Táto výnimka však platí len za predpokladu, že spoločnosť nečlenského štátu bude vo svojej investičnej politike rešpektovať limity uvedené v článkoch 22 a 24, ako aj v článku 25 ods. 1 a 2. Ak budú prekročené limity uvedené v článkoch 22 a 24, použije sa primerane článok 26;

e) akcie, ktoré predstavujú podiel investičnej spoločnosti na základnom imaní dcérskych spoločností, ktoré vykonávajú výlučne určitú správnu, poradenskú a obchodnú činnosť v prospech tejto spoločnosti.

Článok 26

1. PKIPCP nemusí zodpovedať obmedzeniam stanoveným v tomto oddiele pri vykonávaní upisovacích práv uplatňovaných pri prevoditeľných cenných papieroch, ktoré tvoria časť ich majetku.

Napriek ich povinnosti dbať na dodržanie zásady rozdelenia rizika môžu členské štáty novovzniknutým PKIPCP povoliť, aby sa počas šiestich mesiacov od udelenia povolenia odchýlili od článkov 22 a 23.

2. Ak sa limity uvedené v odseku 1 prekročia nezávisle od PKIPCP alebo v dôsledku využitia práva na upísanie nových cenných papierov, musí sa PKIPCP snažiť pri svojich nákupoch ako o prioritný cieľ dosiahnuť nápravu tejto situácie s ohľadom na záujmy ich podielnikov.

ODDIEL VI

Povinnosti týkajúce sa informovanosti podielnikov

A. Uverejňovanie prospektov a pravidelných správ

Článok 27

1. Investičná spoločnosť a správcovská spoločnosť musia pre každý z fondov, ktorý riadia, zverejniť:

- prospekt,

- výročnú správu za každý rozpočtový rok a

- polročnú správu za prvých šesť mesiacov rozpočtového roka.

2. Výročná správa a polročná správa musia byť uverejnené v nižšie uvedených lehotách, ktoré začínajú plynúť od konca obdobia, za ktoré sa podávajú:

- do štyroch mesiacov, ak ide o výročnú správu,

- do dvoch mesiacov, ak ide o polročnú správu.

Článok 28

1. Prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú potrebné na to, aby si mohli investori utvoriť fundovaný úsudok o ponúkaných možnostiach investovania. Musí obsahovať minimálne údaje, ktoré sú uvedené vo vzore A prílohy k tejto smernici, ak nie sú tieto údaje obsiahnuté už v podkladoch, ktoré sa prikladajú podľa článku 29 ods. 1 ako príloha k prospektu.

2. Výročná správa musí obsahovať súvahu alebo prehľad o stave majetku, podrobný výkaz o majetku a záväzkocha podrobný výkaz príjmov a výdavkov za hospodársky rok, správu o činnosti za uplynulý hospodársky rok a ostatné údaje uvedené vo vzore B v prílohe k tejto smernici, ako aj všetky podstatné informácie, ktoré umožnia investorom, aby si urobili úplne fundovaný úsudok o rozvoji činnosti PKIPCP a o ich výsledkoch.

3. Polročná správa musí zahŕňať minimálne údaje obsiahnuté v kapitolách I až IV vzoru B prílohy k tejto smernici; ak PKIPCP vyplatil alebo chce vyplatiť predbežnú dividendu, musia byť číselne vyjadrené výsledky po zdanení za príslušný polrok a výška vyplatenej alebo navrhovanej predbežnej dividendy.

Článok 29

1. Zmluvné podmienky podielových fondov alebo stanovy investičných spoločností, ktoré patria k prospektu, musia byť k nemu pripojené.

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 však nemusia byť k prospektu pripojené, ak sú podielnici informovaní o tom, že môžu tieto dokumenty dostať buď na vyžiadanie, alebo že im bude na požiadanie oznámené, na ktorom mieste sú k dispozícii na nahliadnutie v každom členskom štáte, v ktorom sa podielové listy ponúkajú.

Článok 30

Údaje, ktoré majú podstatný význam, musia sa v prospekte aktualizovať.

Článok 31

Účtovné informácie uvádzané vo výročnej správe musí preveriť jedna alebo viaceré osoby, ktoré na základe zákona sú oprávnené vykonávať audit podľa smernice Rady 84/253/EHS z 10. apríla 1984 o schvaľovaní osôb zodpovedných za vykonávanie zákonných auditov účtovných dokumentov, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy o EHS [4]. Správa audítora vrátane všetkých hodnotení sa reprodukuje v úplnom znení vo výročnej správe.

Článok 32

PKIPCP musí zaslať svoj prospekt a jeho zmeny, ako aj výročnú a polročnú správu príslušným orgánom.

Článok 33

1. Prospekt, posledná výročná správa a akákoľvek následne zverejnená polročná správa musí byť poskytnutá účastníkom zmluvy zadarmo.

2. Okrem toho musia byť výročné a polročné správy prístupné verejnosti na miestach spresnených v prospekte.

3. Výročné a polročné správy sa na požiadanie poskytnú podielnikom zadarmo.

B. Uverejňovanie ďalších informácií

Článok 34

PKIPCP sú povinné uverejňovať počiatočnú hodnotu, predajnú cenu, nákupnú cenu a výplatnú cenu svojich podielových listov vždy, keď sa vydávajú, odkupujú alebo vyplácajú, a to minimálne dvakrát za mesiac. Príslušné orgány však môžu PKIPCP povoliť, aby tieto údaje uverejňovali raz za mesiac, ak to nepoškodí záujmy podielnikov.

Článok 35

Každá reklama, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov určitého PKIPCP, musí obsahovať údaj o tom, že existuje prospekt s uvedením miesta, kde môže verejnosť tento prospekt získať.

ODDIEL VII

Všeobecné povinnosti PKIPCP

Článok 36

1. Prijať úver nesmie ani:

- investičná spoločnosť, ani

- správcovská spoločnosť alebo depozitár konajúci za podielový fond.

PKIPCP však môže nadobudnúť cudzie valuty prostredníctvom úveru "back-to-back".

2. Členské štáty môžu bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 povoliť PKIPCP prijatie úveru v nasledujúcej výške:

a) až do výšky 10 %

- vlastného majetku investičnej spoločnosti,

- hodnoty osobitného majetku podielového fondu, ak ide o investičnú spoločnosť,

za predpokladu, že je pôžička dočasná;

b) až do výšky 10 % vlastného majetku investičnej spoločnosti, ak ide o úver, ktorý má umožniť nadobudnutie nehnuteľností, ktoré sú nevyhnutné na bezprostredné vykonávanie jej činnosti; v tomto prípade tento úver, ako aj úver podľa písmena a) nesmie presiahnuť v celkovom súčte 15 % jej majetku.

Článok 37

1. PKIPCP je povinný na žiadosť podielnika spätne odkúpiť alebo vyplatiť svoj podielový list.

2. Bez ohľadu na odsek 1:

a) PKIPCP môže v prípadoch stanovených zákonom, v zmluvných podmienkach podielového fondu alebo v stanovách investičnej spoločnosti dočasne pozastaviť spätné odkúpenie alebo vyplácanie svojich podielových listov. K pozastaveniu môže dôjsť len vo výnimočných prípadoch, pokiaľ to vyžadujú okolnosti a pokiaľ pozastavenie je v súlade so záujmami podielnikov.

b) Členské štáty môžu dovoliť príslušným orgánom, aby v záujme podielnikov požadovali pozastavenie spätného odkúpenia a vyplácania podielových listov.

3. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) je PKIPCP povinná svoje rozhodnutie oznámiť bezodkladne príslušným orgánom a úradom všetkých členských štátov, v ktorých svoje podielové listy predáva.

Článok 38

Pravidlá oceňovania osobitného majetku, ako aj pravidlá výpočtu emisnej ceny, ceny spätného odkúpenia a výplatnej ceny podielového listu musia byť uvedené v zákone alebo v zmluvných podmienkach fondu, alebo v stanovách investičnej spoločnosti.

Článok 39

Výnosy podielového fondu alebo investičnej spoločnosti budú vyplatené v dividendách alebo znovu investované podľa zákona a zmluvných podmienok podielového fondu alebo stanov investičnej spoločnosti.

Článok 40

Podielové listy PKIPCP nesmú byť vydané, ak protihodnota čistej emisnej ceny neprejde do majetku PKIPCP vo zvyčajných lehotách. Toto ustanovenie nevylučuje vyplatenie bonusových podielov.

Článok 41

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 19 a 21:

- investičná spoločnos ani

- správcovská spoločnosť alebo depozitár konajúci v mene podielového fondu

nemôžu poskytovať úvery alebo prevziať ručenie za tretie osoby.

2. Odsek 1 však nebráni dotknutým podnikom, aby nadobúdali prevoditeľné cenné papiere, ktoré ešte nie sú úplne splatené.

Článok 42

Ani:

- investičná spoločnosť, ani

- správcovská spoločnosť alebo depozitár, ktorý koná v mene investičného fondu,

nemôže vykonávať nekryté predaje prevoditeľných cenných papierov.

Článok 43

V zákone alebo v zmluvných podmienkach fondu musia byť uvedené odmeny a náklady, ktoré môže správcovská spoločnosť účtovať fondu, ako aj spôsob vyúčtovania týchto odmien a nákladov.

Zákon alebo stanovy investičnej spoločnosti musia stanoviť druhy nákladov, ktoré sú na ťarchu tejto spoločnosti.

ODDIEL VIII

Osobitné ustanovenia pre PKIPCP, ktoré predávajú svoje podielové listy v inom členskom štáte než v tom, v ktorom majú svoje sídlo

Článok 44

1. PKIPCP, ktorý predáva svoje podielové listy v inom členskom štáte, musí rešpektovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré platia v príslušnom štáte a nie sú zahrnuté v opatreniach podľa tejto smernice.

2. Akýkoľvek PKIPCP môže propagovať svoje podielové listy v členskom štáte, v ktorom sa s nimi obchoduje na trhu. Táto činnosť musí byť v súlade s opatreniami, ktoré upravujú reklamu v tomto štáte.

3. Ustanovenia, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, musia sa používať nediskriminačným spôsobom.

Článok 45

V prípadoch uvedených v článku 44 je PKIPCP povinný pri dodržiavaní zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení platných v štáte, kde sa podielové listy predávajú, prijať najmä také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, aby sa podielnikom v tomto štáte zabezpečilo vyplácanie, spätné odkúpenie a vykúpenie podielových listov a poskytovanie informácií o PKIPCP.

Článok 46

Ak zamýšľa PKIPCP predávať svoje podielové listy v inom členskom štáte než v tom, na ktorého území sa nachádza, musí o tom vopred informovať príslušné orgány a aj orgány tohto druhého štátu. Súčasne je povinný predložiť orgánom druhého štátu:

- osvedčenie vydané príslušnými orgánmi o tom, že spĺňa požiadavky stanovené touto smernicou,

- svoje zmluvné podmienky alebo stanovy,

- svoj prospekt,

- ak je to vhodné, prípadne poslednú výročnú správu a nadväzujúcu polročnú správu,

- údaje o predpokladaných spôsoboch predaja svojich podielových listov v tomto inom členskom štáte.

PKIPCP môže začať predaj svojich podielových listov v tomto inom členskom štáte dva mesiace po predložení týchto podkladov, ak príslušné orgány dotknutého členského štátu neurčili na základe odôvodneného rozhodnutia pred uplynutím týchto dvoch mesiacov, že spôsoby predaja podielových listov, predpokladané PKIPCP, nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v článku 44 ods. 1 a článku 45.

Článok 47

Ak PKIPCP predáva svoje podielové listy v inom členskom štáte, než v ktorom sa nachádza, je povinný uverejni v tomto inom členskom štáte dokumenty a informácie, ktoré majú byť uverejnené v štáte, v ktorom sa nachádza, a v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre dotknutých investorov v tomto inom členskom štáte.

Článok 48

PKIPCP môže pre výkon svojej činnosti v spoločenstve použiť rovnaké všeobecné označenie, (napríklad investičná spoločnosť alebo podielový fond), aké používa v členskom štáte, v ktorom sa nachádza. Ak hrozí nebezpečenstvo zámeny, môžu štáty, v ktorých sa podielové listy predávajú, vyžadovať, aby označenie bolo doplnené dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.

ODDIEL IX

Ustanovenia o orgánoch zodpovedných za povoľovanie a dozor

Článok 49

1. Členské štáty určia orgány, ktoré budú vykonávať pôsobnosť vyplývajúcu z tejto smernice. Budú o tom informovať Komisiu a uvedú pri tom prípadné rozdelenie pôsobnosti.

2. Orgány uvedené v odseku 1 musia byť štátnymi orgánmi alebo orgánmi stanovenými štátnymi orgánmi.

3. Pre dozor na PKIPCP sú príslušné orgány toho štátu, v ktorom sa PKIPCP nachádza. Pre dozor nad zachovávaním predpisov uvedených v oddiele VIII sú však príslušné orgány toho štátu, v ktorom PKIPCP predávajú svoje podielové listy podľa článku 44.

4. Orgánom, ktorých sa to týka, musí byť udelená právomoc potrebná na výkon ich pôsobnosti.

Článok 50

1. Orgány členských štátov uvedené v článku 49 úzko spolupracujú pri plnení svojich úloh a musia si z tohto dôvodu medzi sebou poskytovať všetky požadované informácie.

2. Členské štáty zabezpečia, aby všetci zamestnanci alebo bývalí zamestnanci orgánov uvedených v článku 49 boli viazaní povinnosťou mlčanlivosti. To znamená, že všetky dôverné informácie získané počas výkonu ich funkcie nesmú byť poskytnuté žiadnej osobe alebo orgánu, s výnimkou uplatnenia opatrení, ktoré sú dané podľa zákona.

3. Odsek 2 však nevylučuje komunikáciu medzi orgánmi rôznych členských štátov uvedenými v článku 49, tak ako je stanovené v tejto smernici. Takto získané informácie sú preto chránené povinnosťou mlčanlivosti osôb zamestnaných v súčasnej dobe alebo v minulosti v orgánoch, ktoré informácie dostávajú.

4. Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia trestného zákona, orgán, na ktorý sa vzťahuje článok 49 a ktorý získava také informácie, ich môže použiť iba pre výkone činnosti a alebo v súvislosti so správnym konaním o opravnom prostriedku alebo iných právnych konaní, ktoré sa viažu k výkonu tejto činnosti.

Článok 51

1. Orgány uvedené v článku 49 musia zdôvodniť každé rozhodnutie, ktorým sa zamieta vydanie povolenia, alebo každé záporné rozhodnutie, ktoré bude vydané na vykonanie všeobecných pravidiel vydanýchna uplatňovanie tejto smernice, a musia ich oznámiť žiadateľom.

2. Členské štáty zabezpečia, aby na každé rozhodnutie, ktoré bude prijaté voči PKIPCP pri uplatňovaní právnych predpisov a správnych aktov vydaných podľa tejto smernice, bolo možné podať opravný prostriedok; to isté platí, ak nebude o žiadosti PKIPCP, ktorá podľa platných predpisov obsahuje všetky potrebné náležitosti, rozhodnuté do šiestich mesiacov od jej podania.

Článok 52

1. Iba orgány členského štátu, na ktorého území sa PKIPCP nachádza, sú oprávnené prijať opatrenia proti tejto PKIPCP, ak porušuje ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ako aj zmluvných podmienok podielových fondov alebo stanov investičných spoločností.

2. Orgány členského štátu, na území ktorého predáva PKIPCP svoje podielové listy, môžu však proti nemu prijať opatrenia, ak porušuje ustanovenie oddielu VIII.

3. Každé ustanovenie o zamietnutí povolenia na činnosť a každé iné závažné opatrenia prijaté proti PKIPCP alebo každé opatrenie na pozastavenie spätného odkúpenia alebo vykúpenia podielových listov treba ihneď oznámiť príslušnému orgánu druhého členského štátu, v ktorom sa podielové listy dotknutej PKIPCP predávajú, a to prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa PKIPCP nachádza.

ODDIEL X

Kontaktný výbor

Článok 53

1. Pri Komisii sa zriaďuje kontaktný výbor, ďalej len "výbor", ktorého funkciou je:

a) uľahčovať harmonizované vykonanie tejto smernice prostredníctvom pravidelných porád o konkrétnych problémoch, ktoré vyplynú z vykonávania tejto smernice, a prostredníctvom výmeny názorov, ak sa to ukáže ako potrebné, pričom nie sú dotknuté články 169 a 170 zmluvy;

b) uľahčovať vzájomné porady medzi členskými štátmi, ak ide o prísnejšie alebo dodatočné požiadavky, ktoré môžu byť vydané podľa článku 1 ods. 7, alebo o opatrenia, ktoré môžu byť použité podľa článkov 44 a 45;

c) odporúčať Komisii prijatie zmeny alebo doplnenia tejto smernice, ak to bude potrebné.

2. Výboru neprislúcha hodnotiť odôvodnenosť rozhodnutí, ktoré boli prijaté v konkrétnych prípadoch orgánmi uvedenými v článku 49.

3. Výbor sa skladá z osôb, ktoré sú menované členskými štátmi, a z predstaviteľov Komisie. Predsedom je zástupca Komisie. Sekretariát výboru zabezpečí Komisia.

4. Zasadania výboru zvoláva predseda buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť delegácie niektorého z členských štátov. Výbor prijme vlastný rokovací poriadok.

ODDIEL XI

Prechodné ustanovenia, ustanovenia o výnimkách a záverečné ustanovenia

Článok 54

Iba na výlučné použitie dánskymi PKIPCP budú sa v Dánsku vydávať "pantebreve" postavené na úroveň cenným papierom v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b).

Článok 55

Bez ohľadu na ustanovenia článku 7 ods. 1 a článku 14 ods. 1 môžu príslušné orgány povoliť tým PKIPCP, ktoré mali v čase prijatia tejto smernice v súlade so zákonmi jednotlivých štátov viac depozitárov, naďalej týchto depozitárov, ak majú tieto orgány záruku, že títo depozitári budú riadne plniť úlohy uvedené v článku 7 ods. 3 a v článku 14 ods. 3.

Článok 56

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 môžu členské štáty povoliť správcovským spoločnostiam, aby vydávali osvedčenia na doručiteľov, ktoré zastupujú cenné papiere na meno vydávané inými spoločnosťami.

2. Členské štáty môžu povoliť správcovským spoločnostiam, ktoré v čase prijatia tejto smernice vykonávali aj inú obchodnú činnosť, než je uvedená v článku 6, aby vykonávali túto činnosť počas piatich rokov od dátumu prijatia tejto smernice.

Článok 57

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. októbra 1989. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty môžu poskytnúť PKIPCP, ktoré budú existovať v deň, keď nadobudne táto smernica účinnosť, lehotu nepresahujúcu dvanásť mesiacov od tohto dátumu na to, aby sa prispôsobili novým právnym predpisom jednotlivých štátov.

3. Helénska republika a Portugalská republika sú oprávnené odložiť začiatok vykonávania tejto smernice najneskôr na 1. apríla 1992.

Rok pred týmto dňom podá Komisia Rade správu o pokroku pri vykonávaní tejto smernice a o prípadných ťažkostiach Helénskej republiky alebo Portugalskej republiky s dodržaním vyššie uvedenej lehoty.

Ak to bude potrebné, navrhne Komisia Rade, aby túto lehotu predĺžila, najviac však o štyri roky.

Článok 58

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 59

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 1985

Za Radu

predseda

R. Krieps

[1] Ú. v. ES C 171, 26.7.1976, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 57, 7.3.1977, s. 31.

[3] Ú. v. ES C 75, 26.3.1977, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 20.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

VZOR A

1.Informácie týkajúce sa podielového fondu | 1.Informácie týkajúce sa správcovskej spoločnosti | 1.Informácie týkajúce sa investičnej spoločnosti |

1.1.Názov | 1.1.Názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla | 1.1.Názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla |

1.2.Dátum založenia investičného fondu. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená. | 1.2.Dátum registrácie spoločnosti. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená. | 1.2.Dátum registrácie spoločnosti. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená. |

| 1.3.Pokiaľ spoločnosť spravuje iné investičné fondy, označenie týchto iných fondov. | |

1.4.Označenie miesta, kde môžu byť získané stanovy investičného fondu, pokiaľ nie sú pripojené, a pravidelné správy. | | 1.4.Označenie miesta, kde môžu byť získané stanovy, pokiaľ nie sú pripojené, a pravidelné správy. |

1.5.Krátke označenie daňového systému uplatňovaného na investičný fond, ktorý zodpovedá podielnikom. Podrobnosti o tom, či sa zrážky z príjmov a kapitálových ziskov vyplatených fondom podielnikom vykonávajú pri zdroji. | | 1.5.Krátke označenie daňového systému uplatňovaného na investičný fond, ktorý zodpovedá podielnikom. Podrobnosti o tom, či sa zrážky z príjmov a kapitálových ziskov vyplácaných fondom podielnikom vykonávajú pri zdroji. |

1.6.Účtovné a distribučné údaje | | 1.6.Účtovné a distribučné údaje |

1.7.Mená osôb zodpovedných za informácie o auditoch a účtovníctvo, uvedených v článku 31. | | 1.7.Mená osôb zodpovedných za informácie o auditoch a účtovníctvo, uvedených v článku 31. |

| 1.8.Mená členov správnych, riadiacich a kontrolných orgánov a ich pozície v spoločnosti. Podrobnosti o ich hlavných činnostiach mimo spoločnosti, pokiaľ sú vo vzťahu k spoločnosti závažné. | 1.8.Mená členov správnych, riadiacich a kontrolných orgánov a ich pozície v spoločnosti. Podrobnosti o ich hlavných činnostiach mimo spoločnosti, pokiaľ sú vo vzťahu k spoločnosti závažné. |

| 1.9.Výška upísaného základného imania s označením splateného základného imania | 1.9.Základné imanie |

1.10.Podrobnosti o druhoch a hlavné charakteristiky podielových jednotiek, najmä:povaha práva (vecné, osobné alebo iné) predstavovaná podielovým listom,pôvodné cenné papiere alebo osvedčenia poskytujúce dôkaz o vlastníckom práve; zápis v registri alebo na účte,charakteristiky podielových listov: zapísané alebo na doručiteľa. Uvedenie akéhokoľvek označenia, ktoré môže byť stanovené,uvedenie hlasovacích práv podielnikov, pokiaľ existujú,okolnosti, za akých môže byť rozhodnuté o likvidácii investičného fondu, a postup likvidácie, predovšetkým čo sa týka práv podielnikov. | | 1.10.Podrobnosti o druhoch a hlavné charakteristiky podielových jednotiek, najmä:pôvodné cenné papiere alebo osvedčenia poskytujúce dôkaz o vlastníckom práve; zápis v registri alebo na účte,charakteristiky podielových listov: zapísané alebo na doručiteľa. Uvedenie akéhokoľvek označenia, ktoré môže byť stanovené,uvedenie hlasovacích práv podielnikov, pokiaľ existujú,okolnosti, za akých môže byť rozhodnuté o likvidácii investičného fondu, a postup likvidácie, predovšetkým čo sa týka práv podielnikov. |

1.11.Ak je to vhodné, označenie búrz alebo trhov, na ktorých sú podielové listy vedené v zozname alebo kde sa s nimi obchoduje. | | 1.11.Ak je to vhodné, označenie búrz alebo trhov, na ktorých sú podielové listy vedené v zozname alebo kde sa s nimi obchoduje. |

1.12.Postupy a podmienky emisie a predaja podielových listov. | | 1.12.Postupy a podmienky emisie a predaja podielových listov. |

1.13.Postupy a podmienky pre nákup alebo spätný výkup podielových jednotiek a okolnosti, za akých môže byť spätné odkúpenie alebo spätný výkup zastavené. | | 1.13.Postupy a podmienky pre spätné odkúpenie alebo spätný výkup podielových jednotiek a okolnosti, za akých môže byť spätné odkúpenie alebo spätný výkup zastavené. |

1.14.Opis pravidiel určovania a používania príjmov. | | 1.14.Opis pravidiel určovania a používania príjmov. |

1.15.Opis investičných cieľov investičného fondu vrátane jeho finančných cieľov (napr. nárast kapitálu alebo príjmov), investičná politika (zameraná na geografické oblasti alebo odvetvie priemyslu), akékoľvek obmedzenie týkajúce sa tejto investičnej politiky a označenie spôsobov a nástrojov alebo úverových právomocí, ktoré môžu byť použité pri riadení investičného fondu. | | 1.15.Opis investičných cieľov investičného fondu vrátane jeho finančných cieľov (napr. nárast kapitálu alebo príjmov), investičná politika (zameraná na geografické oblasti alebo odvetvie priemyslu), akékoľvek obmedzenie týkajúce sa tejto investičnej politiky a označenie spôsobov a nástrojov alebo úverových právomocí, ktoré môžu byť použité pri riadení investičného fondu. |

1.16.Pravidlá hodnotenia aktív. | | 1.16.Pravidlá hodnotenia aktív. |

1.17.Určovanie predajnej alebo emisnej ceny a cena spätnej kúpy alebo spätného výkupu podielových listov, predovšetkým:spôsob a čitateľnosť výpočtu vyššie uvedených cien,informácie, ktoré sa týkajú poplatkov vzťahujúcich sa na predaj alebo emisiu a spätné odkúpenie alebo spätný výkup podielových listov,prostriedky, miesta a čitateľnosť zverejňovania vyššie uvedených cien. | | 1.17.Určovanie predajnej alebo emisnej ceny a cena spätnej kúpy alebo spätného výkupu podielových listov, predovšetkým:spôsob a čitateľnosť výpočtu vyššie uvedených cien,informácie, ktoré sa týkajú poplatkov vzťahujúcich sa na predaj alebo emisiu a spätné odkúpenie alebo spätný výkup podielových listov,prostriedky, miesta a čitateľnosť zverejňovania vyššie uvedených cien. [1] |

1.18.Informácie týkajúce sa spôsobov, čiastky a výpočtu odmeny splatnej investičným fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám a náhrada výdavkov investičným fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám. | | 1.18.Informácie týkajúce sa spôsobov, čiastky a výpočtu odmeny splatnej investičným fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám a náhrada výdavkov investičným fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám. |

2. Informácie týkajúce sa depozitára:

2.1. Názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla.

2.2. Hlavná činnosť.

3. Informácie týkajúce sa poradných firiem alebo externých poradcov v investíciách, ktorí vykonávajú poradnú činnosť na základe zmluvy, ktorá je platená mimo aktíva PKIPCP:

3.1. Názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla.

3.2. Hmotné ustanovenia zmluvy so správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou, ktoré sa môžu vzťahovať na podielnikov, s výnimkou tých ustanovení, ktoré sa vzťahujú na odmeny.

3.3. Iná závažná činnosť.

4. Informácie týkajúce sa opatrenia na uskutočňovanie platieb podielnikom, spätného odkúpenia alebo spätného výkupu podielových listov a sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú PKIPCP. Také informácie musia byť v každom prípade k dispozícii v členskom štáte, kde sa PKIPCP nachádza. Okrem toho, pokiaľ sa podielové listy predávajú v inom štáte, také informácie sú k dispozícii v prospech tohto členského štátu v prospekte tu zverejnenom.

VZOR B

Informácie, ktoré musia byť obsiahnuté v pravidelných správach

I. Stav majetku

- prevoditeľné cenné papiere,

- dlhové nástroje v zmysle článku 19 ods. 2 písm. b),

- bankové dlhopisy,

- iný majetok,

- celkový majetok,

- záväzky,

- čistá hodnota majetku.

II. Počet podielových listov v obehu

III. Čistá hodnota majetku na jeden podielový list

IV. Portfólio s rozšírením na:

a) prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na oficiálny záznam na burze cenných papierov;

b) prevoditeľné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu;

c) novovydané prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 19 ods. 1 písm. d);

d) ostatné prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 19 ods. 2 písm. a);

e) inštrumenty dlhopisov, ktoré podliehajú rovnakému režimu, ako je vymedzenie v zmysle článku 19 ods. 2 písm. b);

s analýzou v súlade s najvhodnejšími kritériami investičnej politiky PKIPCP (t. j. v súlade s hospodárskymi, geografickými a menovými kritériami) ako percentuálne vyjadrenie čistej hodnoty aktív; pri každom z vyššie uvedeného druhu investícií by malo byť uvedené, aký pomer predstavuje v celkovom objeme aktív, ktorý majú PKIPCP vykazovať.

Údaje o zmenách v stave portfólia počas lehoty na podávanie správ.

V. Údaje o vývoji majetku PKIPCP za obdobie, na ktoré sa vzťahuje správa, vrátane nasledujúcich údajov:

- výnosy z investícií,

- iné výnosy,

- výdavky na správu,

- výdavky na depozitára,

- iné výdavky a poplatky,

- čistý výnos,

- prerozdelenie a reinvestícia výnosov,

- zmeny kapitálového účtu,

- zvýšená alebo znížená hodnota investícií,

- prípadne iné zmeny, ktoré sa dotýkajú majetku alebo záväzkov PKIPCP.

VI. Porovnávacia tabuľka za tri uplynulé rozpočtové roky vrátane uvedenia:

- celkovej čistej hodnoty majetku,

- čistej hodnoty každého podielu.

VII. Údaje o hodnote záväzkov z činností PKIPCP za obdobie na podávanie správ v zmysle článku 21, ktoré sa musia diferencovať podľa kategórií.

[1] Investičné spoločnosti v zmysle článku 14 ods. 5 tejto smernice tiež uvedú:

- spôsob a frekvenciu výpočtu čistej hodnoty podielových listov,

- spôsob, miesto a frekvenciu zverejňovania vyššie uvedenej hodnoty,

- burzu v krajine predaja, pričom cena na tejto burze určuje cenu transakcií uskutočnených mimo burzy vo výške uvedenej krajiny.

--------------------------------------------------