31985L0467

A Tanács irányelve (1985. október 1.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv hatodik módosításáról (PCB-k/PCT-k)

Hivatalos Lap L 269 , 11/10/1985 o. 0056 - 0058
spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 19 o. 0017
portugál különkiadás fejezet 13 kötet 19 o. 0017
finn különkiadás fejezet 13 kötet 14 o. 0189
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 14 o. 0189
CS.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43
ET.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43
HU.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43
LT.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43
LV.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43
MT.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43
PL.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43
SK.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43
SL.ES fejezet 13 kötet 008 o. 43


A Tanács irányelve

(1985. október 1.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv hatodik módosításáról (PCB-k/PCT-k)

(85/467/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a poliklórozott bifenilek (PCB-k) és a poliklórozott terfenilek (PCT-k) komoly kockázatot jelentenek az egészségre és a környezetre;

mivel megállapították, hogy a PCB-k és PCT-k felhasználására vonatkozó és legutóbb a 83/478/EGK irányelvvel [3] módosított 76/769/EGK irányelv [4] által bevezetett korlátozások ellenére általában nincs jele annak, hogy jelentősen csökkent volna a környezet PCB-k és PCT-k által történő szennyezése; mivel tűz esetén nagyon mérgező anyagok szabadulnak fel; mivel ezért jelentősen csökkenteni kell a 76/769/EGK irányelvvel a PCB-k és a PCT-k készítménybeli koncentrációjára megállapított 0,1 tömegszázalék értéket;

mivel amióta elfogadták a 76/769/EGK irányelvet, olyan helyettesítő anyagokat fejlesztettek ki, amelyek kevésbé veszélyesek az emberre és a környezetre; mivel továbbá a jelenlegi körülmények között már nem indokolt a PCB-k és a PCT-k forgalomba hozatala, kivéve bizonyos korlátozott időtartamra szóló kivételes eseteket;

mivel a PCB-k és PCT-k egyes, jelenleg is üzemelő berendezésekben és készülékekben történő felhasználását továbbra is engedélyezni kell, amíg azokat nem ártalmatlanítják vagy a berendezés, illetve a készülék hasznos élettartamának végéig; mivel azonban a tagállamok területükön betilthatják a PCB-k és a PCT-k használatát a berendezés és a készülék hasznos élettartamának lejárta előtt;

mivel a tagállamok kivételt tehetnek a PCB-k és a PCT-k primer és közbenső termékekként történő használatára vonatkozó tilalom alól, ha bizonyos feltételeket betartanak és különösen akkor, ha a tagállamok úgy ítélik meg a helyzetet, hogy nem áll fenn veszély az emberek egészségére és a környezetre nézve;

mivel jelenleg a PCB-k és PCT-k használatára vonatkozó általánosabb tilalom nem érhető el; ennek ellenére ez az irányelv fontos lépést jelent egy ilyen tilalom irányába,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 76/769/EGK irányelv I. mellékletének 1. pontja helyébe ezen irányelv melléklete lép.

(2) A 76/769/EGK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

- a jelenlegi melléklet a melléklet A. része lesz,

- a szöveg a következő B. résszel egészül ki:

"B. A PCB és PCT tartalmú termékek jelölésére vonatkozó különös rendelkezések

A veszélyes anyagok és készítmények jelölésére vonatkozó egyéb irányelvek rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok megkövetelhetik, hogy a PCB és PCT tartalmú készüléken és berendezéseken utasításokat helyezzenek el a PCB-k és PCT-k ártalmatlanításáról, és az azokat tartalmazó készülék és berendezés karbantartásáról és használatáról. Az utasításokat úgy kell elhelyezni, hogy azok vízszintesen olvashatók legyenek akkor is, ha a PCB vagy PCT tartalmú tárgyat a szokásos módon szerelték fel. A feliratnak jól ki kell emelkednie a háttérből.

A tagállamok előírhatják, hogy a felirat olyan nyelvű legyen, amely nyelvet a tagállam területén megértik."

2. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1986. június 30-tól megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1985. október 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

J.F. poos

[1] HL C 141., 1985.6.10., 76. o.

[2] HL C 104., 1985.4.25., 1. o.

[3] HL L 263., 1983.9.24., 33. o.

[4] HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Anyagok, anyagok csoportjainak, vagy készítmények megnevezése | A korlátozás feltételei |

1.Poliklórozott bifenilek (PCB-k) kivéve a mono- és diklórozott bifenileketPoliklórozott terfenilek (PCT-k)Készítmények, beleértve a hulladékolajat is, amelyek PCB vagy PCT tartalma nagyobb 0,01 tömegszázaléknál | Nem lehet felhasználni, kivéve a következő kategóriákat a következő feltételek mellett: 1.legkésőbb 1986. június 30-ig: zártrendszerű elektromos berendezések, transzformátorok, ellenállások és induktorok;2.legkésőbb 1986. június 30-ig: nagy kondenzátorok (összes tömegük ≥1 kg);3.legkésőbb 1986. június 30-ig: kis kondenzátorok (feltéve, hogy a PCB klórtartalma nem haladja meg a 43 %-ot, és nem tartalmaz 3,5 %-nál több pentaklórozott vagy ennél nagyobb mértékben klórozott bifenileket);4.legkésőbb 1986. június 30-ig: a zártrendszerű hőátadó berendezésekben lévő hőátadó folyadékok;5.legkésőbb 1986. június 30-ig: a földalatti bányászati berendezésekben használt hidraulikus folyadékok;–A fenti 1–5. pontban említett és 1986. június 30-án üzemben lévő berendezések, készülékek és folyadékok használata továbbra is engedélyezett, amíg ártalmatlanításra nem kerülnek, illetve el nem érik hasznos élettartamuk végét.–A tagállamok az egészség és a környezet védelme érdekében területükön megtilthatják az ilyen berendezések, készülékek és folyadékok használatát még mielőtt ártalmatlanítják azokat, illetve elérik hasznos élettartamuk végét.–1986. június 30-ától tilos használt állapotban forgalomba hozni azokat a berendezéseket, készülékeket és folyadékokat, amelyeket nem szántak ártalmatlanításra.–Amennyiben a tagállamok úgy ítélik meg, hogy műszaki okokból nem lehetséges helyettesítő termékek használata, továbbra is engedélyezhetik a PCB-k és PCT-k és azok készítményeinek használatát, ha az utóbbiakat a karbantartás szokásos körülményei között kizárólag arra használják fel, hogy az ennek az irányelvnek a hatálybalépése előtt beszerzett, megfelelően működő, meglévő készülékekben feltöltsék a PCB-ket tartalmazó folyadékot.6.legkésőbb 1986. június 30-ig: olyan primer és közbenső termékek, amelyeket további feldolgozásra szánnak más termékekben, és amelyeket nem tilt a 76/769/EGK irányelv, illetve az azt módosító irányelvek; 1986. június 30. után a tagállamok, amennyiben az okokat tartalmazó előzetes bejelentést megküldték a Bizottságnak, eltérést biztosíthatnak az ilyen primer és közbenső termékek forgalomba hozatalára és használatára vonatkozó tilalom alól, ha úgy ítélik meg, hogy az eltérésnek nem lesz káros hatása az egészségre és a környezetre. |

--------------------------------------------------