31985L0337

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Publicatieblad Nr. L 175 van 05/07/1985 blz. 0040 - 0048
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0226
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0009
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0226
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0009


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 juni 1985

betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

(85/337/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 100 en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat er in de actieprogramma's van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu van 1973 (4) en 1977 (5), alsmede in het actieprogramma van 1983 (6), waarvan de algemene strekking door de Raad van de Europese Gemeenschappen en de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten is goedgekeurd, op wordt gewezen dat het beste milieubeleid erin bestaat het ontstaan van vervuiling of hinder van meet af aan te vermijden, veeleer dan later de gevolgen ervan te bestrijden; dat in die programma's wordt gesteld dat in een zo vroeg mogelijk stadium rekening dient te worden gehouden met de gevolgen van alle technische plannings- en beslissingsprocessen voor het milieu; dat zij daartoe voorzien in de toepassing van procedures voor de beoordeling van dergelijke gevolgen;

Overwegende dat de verschillen tussen de in de Lid-Staten van kracht zijnde wetgevingen inzake milieu-effectbeoordeling van openbare en particuliere projecten aanleiding kunnen geven tot ongelijke concurrentievoorwaarden en zodoende rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de werking van de gemeenschappelijke markt; dat derhalve moet worden overgegaan tot de onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen op dit gebied overeenkomstig artikel 100 van het Verdrag;

Overwegende dat het anderzijds noodzakelijk blijkt één van de doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van de bescherming van het milieu en de kwaliteit van het bestaan te verwezenlijken; dat het Verdrag niet in de hiertoe vereiste bevoegdheden voorziet en derhalve gebruik dient te worden gemaakt van artikel 235 van het Verdrag;

Overwegende dat er algemene beginselen voor de milieu-effectbeoordeling moeten worden ingevoerd ter aanvulling op en ter cooerdinatie van de vergunningsprocedures voor particuliere en openbare projecten die mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu hebben;

Overwegende dat voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke milieu-effecten kunnen hebben alleen een vergunning dient te worden verleend na een voorafgaande beoordeling van de aanzienlijke milieu-effecten die deze projecten kunnen hebben; dat deze beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die verstrekt wordt door de opdrachtgever en eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten en het publiek voor wie het project gevolgen kan hebben;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt dat de beginselen van de milieu-effectbeoordeling worden geharmoniseerd, met name ten aanzien van de vraag welke projecten aan milieu-effectbeoordeling moeten worden onderworpen, de voornaamste verplichtingen van de opdrachtgevers en de inhoud van de milieu-effectbeoordeling;

Overwegende dat projecten van bepaalde categorieën aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu en dat deze projecten in beginsel aan een systematische milieu-effectbeoordeling moeten worden onderworpen;

Overwegende dat projecten van andere categorieën niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu en dat die projecten aan een beoordeling moeten worden onderworpen wanneer de Lid-Staten zulks op grond van hun kenmerken vereist achten;

Overwegende dat bij projecten die aan een beoordeling worden onderworpen tenminste een bepaalde minimuminformatie over het project en de gevolgen ervan moet worden verstrekt;

Overwegende dat de milieu-effecten van een project moeten worden beoordeeld ten einde rekening te houden met het streven de gezondheid van de mens te beschermen, via een beter milieu bij te dragen tot de kwaliteit van het bestaan, toe te zien op de instandhouding van de diversiteit van de soorten, en het reproduktievermogen van het ecosysteem als fundamentele grondslag van het leven in stand te houden;

Overwegende echter dat deze richtlijn niet dient te worden toegepast op projecten die in detail worden aangenomen via een specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die met deze richtlijn worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, dan via de wetgevingsprocedure worden bereikt;

Overwegende dat het voorts in uitzonderlijke gevallen passend kan blijken voor een specifiek project vrijstelling te verlenen van de in deze richtlijn voorgeschreven beoordelingsprocedures, mits de Commissie hieromtrent naar behoren wordt geïnformeerd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op de milieu-effectbeoordeling van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

2. In deze richtlijn wordt verstaan onder:

Project:

- de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken,

- andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de ontginning van bodemschatten;

Opdrachtgever:

De aanvrager van een vergunning voor een particulier project of de overheidsinstantie die het initiatief tot een project neemt;

Vergunning:

Het besluit van de bevoegde instantie of instanties waardoor de opdrachtgever het recht verkrijgt om het project uit te voeren.

3. De bevoegde instantie (instanties) is (zijn) die welke de Lid-Staten aanwijzen om de taken die uit deze richtlijn voortvloeien uit te voeren.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die bestemd zijn voor defensiedoeleinden.

5. Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die in detail worden aangenomen via een specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die met de onderhavige richtlijn worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, dan worden bereikt via de wetgevingsprocedure.

Artikel 2

1. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om te verzekeren dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk milieu-effect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten.

Deze projecten worden omschreven in artikel 4.

2. De milieu-effectbeoordeling kan worden geïntegreerd in de bestaande procedures van de Lid-Staten voor het verlenen van vergunningen voor projecten of, bij gebreke hiervan, in andere procedures of in de procedures die moeten worden ingesteld om aan de doelstellingen van deze richtlijn te voldoen.

3. In uitzonderlijke gevallen kunnen de Lid-Staten voor een welbepaald project gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de bepalingen van deze richtlijn.

In dit geval:

a) gaan de Lid-Staten na of er geen andere vorm van beoordeling geschikt is en of de aldus verzamelde informatie ter beschikking van het publiek moet worden gesteld;

b) stellen zij de gegevens betreffende deze vrijstelling en de redenen waarom zij is verleend, ter beschikking van het betrokken publiek;

c) stellen zij de Commissie, voordat de vergunning wordt verleend, op de hoogte van de redenen waarom de vrijstelling is verleend en verschaffen zij haar alle informatie die zij in voorkomend geval ter beschikking van hun eigen onderdanen stellen.

De Commissie zendt de ontvangen documenten onmiddellijk door aan de andere Lid-Staten.

De Commissie brengt elk jaar bij de Raad verslag uit over de toepassing van dit lid.

Artikel 3

Bij de milieu-effectbeoordeling wordt op passende wijze een identificatie, beschrijving en beoordeling, op grond van elk geval afzonderlijk en overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11, gegeven van de directe en indirecte effecten van een project op de volgende factoren:

- mens, dier en plant;

- bodem, water, lucht, klimaat en landschap;

- de interactie tussen de in het eerste en tweede streepje genoemde factoren;

- de materiële goederen en het culturele erfgoed.

Artikel 4

1. Projecten van de in bijlage I genoemde categorieën worden onder voorbehoud van artikel 2, lid 3, onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10.

2. Projecten van de in bijlage II genoemde categorieën worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 indien de Lid-Staten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken. Met het oog hierop kunnen de Lid-Staten met name bepaalde projecttypes die aan een beoordeling moeten worden onderworpen, specificeren of criteria en/of drempelwaarden vaststellen die noodzakelijk zijn om te bepalen welke projecten van de in bijlage II genoemde categorieën moeten worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10.

Artikel 5

1. Bij projecten die krachtens artikel 4 moeten worden onderworpen aan een milieu-effectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10, treffen de Lid-Staten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever in passende vorm de in bijlage III bedoelde informatie verstrekt, voor zover:

a) de Lid-Staten deze informatie van belang achten in een bepaald stadium van de vergunningsprocedure en voor de specifieke kenmerken van een specifiek project of van een projecttype en van het milieu dat hierdoor kan worden beïnvloed;

b) de Lid-Staten, onder meer op grond van de bestaande kennis en beoordelingsmethoden, menen dat redelijkerwijs van een opdrachtgever mag worden verlangd dat hij de gegevens verzamelt.

2. De informatie die de opdrachtgever overeenkomstig lid 1 moet verstrekken, moet ten minste het volgende bevatten:

- een beschrijving van het project met informatie omtrent vestigingsplaats, aard en omvang;

- een beschrijving van de beoogde maatregelen om belangrijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen;

- de nodige gegevens om de vermoedelijke significante milieu-effecten van het project te kunnen bepalen en beoordelen;

- een niet-technische samenvatting van de in het eerste, tweede en derde streepje bedoelde gegevens.

3. Wanneer zij zulks noodzakelijk achten zorgen de Lid-Staten ervoor dat de instanties die over passende informatie beschikken deze informatie ter beschikking stellen van de opdrachtgever.

Artikel 6

1. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen opdat de instanties die op grond van hun specifieke verantwoordelijkheid inzake het milieu, met het project te maken kunnen krijgen, de mogelijkheid hebben advies uit te brengen over de aanvraag voor een vergunning. Te dien einde wijzen de Lid-Staten in het algemeen of per geval bij de indiening van de vergunningsaanvragen de te raadplegen instanties aan. Deze worden in kennis gesteld van de krachtens artikel 5 verzamelde informatie. De wijze waarop deze raadpleging plaatsvindt, wordt door de Lid-Staten vastgesteld.

2. De Lid-Staten zien erop toe dat:

- elke aanvraag voor een vergunning en de krachtens artikel 5 verzamelde informatie voor het publiek beschikbaar worden gesteld,

- het betrokken publiek de mogelijkheid krijgt zijn mening te geven alvorens een aanvang wordt gemaakt met het project.

3. De bijzonderheden van deze voorlichting en deze raadpleging worden bepaald door de Lid-Staten, die met name naar gelang van de bijzondere kenmerken van de betrokken projecten of bouwplaatsen:

- het betrokken publiek kunnen bepalen;

- kunnen aangeven op welke plaatsen kennis kan worden genomen van de informatie;

- nadere bijzonderheden kunnen vaststellen voor de wijze waarop het publiek kan worden voorgelicht, bijvoorbeeld via aanplakbiljetten in een bepaald gebied, publikatie in de plaatselijke kranten, organisatie van tentoonstellingen met plattegronden, tekeningen, tabellen, grafieken, maquettes;

- kunnen vaststellen op welke wijze het publiek moet worden geraadpleegd, bijvoorbeeld schriftelijk, via een openbare enquête;

- passende termijnen voor de diverse fasen van de procedure kunnen vaststellen, ten einde te verzekeren dat er binnen een redelijk tijdsbestek een besluit wordt genomen.

Artikel 7

Wanneer een Lid-Staat constateert dat een project aanzienlijke effecten kan hebben op het milieu in een andere Lid-Staat, of wanneer een Lid-Staat die aanzienlijke effecten zou kunnen ondervinden hierom verzoekt, doet de Lid-Staat op welks grondgebied het project wordt voorgesteld, de krachtens artikel 5 verzamelde informatie aan de andere Lid-Staat toekomen op hetzelfde tijdstip als hij deze informatie ter beschikking stelt van zijn eigen onderdanen. Deze informatie dient als grondslag voor het in het kader van de bilaterale betrekkingen van beide Lid-Staten eventueel noodzakelijk overleg op basis van wederkerigheid en op voet van gelijkwaardigheid.

Artikel 8

In het kader van de vergunningsprocedure wordt rekening gehouden met de overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 ingewonnen informatie.

Artikel 9

Wanneer een beslissing is genomen, stelt (stellen) de bevoegde instantie(s) voor het betrokken publiek beschikbaar:

- de inhoud van de beslissing en de eventuele voorwaarden daarvan;

- de redenen en overwegingen waarop de beslissing is gebaseerd, wanneer zulks is voorgeschreven bij de wetgeving van de Lid-Staten. De Lid-Staten stellen vast op welke wijze deze voorlichting geschiedt.

Indien een andere Lid-Staat overeenkomstig artikel 7 is geïnformeerd, wordt hij ook in kennis gesteld van de betrokken beslissing.

Artikel 10

De bepalingen van deze richtlijn laten onverlet de verplichting van de bevoegde instanties tot inachtneming van de door de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de vigerende rechtspraktijk opgelegde beperkingen ter bescherming van de industriële en commerciële geheimen, alsmede van het openbare belang.

Waar artikel 7 van toepassing is, zijn de toezending van informatie aan een andere Lid-Staat en de ontvangst van informatie van een andere Lid-Staat onderhevig aan de beperkingen die gelden in de Lid-Staat waar het project wordt voorgesteld.

Artikel 11

1. De Lid-Staten en de Commissie wisselen inlichtingen uit over de ervaring die is opgedaan met de toepassing van deze richtlijn.

2. Inzonderheid stellen de Lid-Staten de Commissie in kennis van de criteria en/of de drempelwaarden die in voorkomend geval overeenkomstig artikel 4, lid 2, voor de selectie van de betrokken projecten zijn vastgesteld of van de types van betrokken projecten die krachtens artikel 4, lid 2, worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10.

3. Vijf jaar na de kennisgeving van deze richtlijn brengt de Commissie op de grondslag van deze uitwisseling van inlichtingen aan het Europese Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing en de doeltreffendheid van deze richtlijn.

4. Aan de hand van deze uitwisseling van inlichtingen legt de Commissie aan de Raad aanvullende voorstellen voor, indien dat nodig blijkt, voor een voldoende gecooerdineerde toepassing van deze richtlijn.

Artikel 12

1. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om binnen drie jaar na de kennisgeving van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen (1).

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 13

De bepalingen van deze richtlijn laten de bevoegdheid voor de Lid-Staten om strengere regels met betrekking tot de werkingssfeer en de procedure voor de milieu-effectbeoordeling vast te stellen, onverlet.

Artikel 14

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 27 juni 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. BIONDI

(1) PB nr. C 169 van 9. 7. 1980, blz. 14.

(2) PB nr. C 66 van 15. 3. 1982, blz. 89.

(3) PB nr. C 185 van 27. 7. 1981, blz. 8.

(4) PB nr. C 112 van 20. 12. 1973, blz. 1.

(5) PB nr. C 139 van 13. 6. 1977, blz. 1.

(6) PB nr. C 46 van 17. 2. 1983, blz. 1.

(1) Van deze richtlijn is aan de Lid-Staten kennis gegeven op 3 juli 1985.

BIJLAGE I

IN ARTIKEL 4, LID 1, BEDOELDE PROJECTEN

1. Raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzondering van de bedrijven die uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie vervaardigen), alsmede installaties voor de vergassing en vloeibaarmaking van ten minste 500 ton steenkool of bitumineuze schisten per dag.

2. Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten minste 300 MW, alsmede kerncentrales en andere kernreactoren (met uitzondering van de onderzoekinstallaties voor de produktie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen van ten hoogste 1 thermische kW).

3. Installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de permanente opslag of de definitieve verwijdering van radioactief afval.

4. Geïntegreerde hoogovenbedrijven voor de produktie van ruwijzer en staal.

5. Installaties voor de winning van asbest, alsmede voor de behandeling en de verwerking van asbest en asbesthoudende produkten: voor produkten van asbestcement, met een jaarproduktie van meer dan 20 000 ton eindprodukten, voor remvoeringen, met een jaarproduktie van meer dan 50 ton eindprodukten, alsmede - voor andere toepassingsmogelijkheden van asbest - met een gebruik van meer dan 200 ton per jaar.

6. Geïntegreerde chemische installaties.

7. Aanleg van autosnelwegen, autowegen (1), spoorwegtrajecten voor spoorverkeer over lange afstand, alsmede van vliegvelden (2) met een start- en landingsbaan van ten minste 2 100 meter.

8. Zeehandelshavens alsmede waterwegen en havens voor de binnenvaart, bevaarbaar voor schepen van meer dan 1 350 ton.

9. Afvalverwijderingsinstallaties voor verbranding, chemische omzetting of opslag in de grond van toxische en gevaarlijke afvalstoffen.

(1) In deze richtlijn verstaat men onder »autowegen" die wegen die beantwoorden aan de definities van »de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen" van 15 november 1975.

(2) In deze richtlijn verstaat men onder »vliegvelden" die vliegvelden die beantwoorden aan de definitie van het Verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 14).

BIJLAGE II

IN ARTIKEL 4, LID 2, BEDOELDE PROJECTEN

1. Landbouw

a) Ruilverkavelingsprojecten

b) Projecten met betrekking tot de bestemming van woeste gronden of semi-natuurlijke gebieden voor intensieve landbouw

c) Waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden

d) Eerste herbebossing, wanneer deze negatieve ecologische veranderingen met zich kan brengen, en rooiing met het oog op een ander bodemgebruik

e) Bedrijven met stalruimte voor pluimvee

f) Bedrijven met stalruimte voor varkens

g) Kweekvijvers voor zalmachtigen

h) Terugwinning van land op de zee.

2. Winningsbedrijven

a) Turfwinning

b) Diepboringen, behalve boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond, en met name

- geothermische boringen

- boringen in verband met de opslag van kernafval

- boringen voor watervoorziening

c) Winning van niet-metallische en niet-energetische delfstoffen zoals marmer, zand, grint, schist, zout, fosfaten, kaliumcarbonaat

d) Winning van steenkool en bruinkool door ondergrondse ontginning

e) Winning van steenkool en bruinkool in dagbouw

f) Winning van aardolie

g) Winning van aardgas

h) Winning van ertsen

i) Winning van bitumineuze schisten

j) Winning in dagbouw van niet-metallische en niet-energetische delfstoffen

k) Oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, aardolie, aardgas, ertsen en bitumineuze schisten

l) Cokesovenbedrijven (droge distillatie van steenkool)

m) Installaties voor de vervaardiging van cement.

3. Energiebedrijven

a) Industriële installaties voor de produktie van elektriciteit, stoom en warm water (voor zover niet in bijlage I opgenomen)

b) Industriële installaties voor het transport van gas, stoom en warm water; transport van elektrische energie via bovengrondse leidingen

c) Bovengrondse opslag van aardgas

d) Opslag van gasvormige brandstoffen in ondergrondse reservoirs

e) Bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen

f) Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool

g) Installaties voor de produktie of de verrijking van splijtstoffen

h) Installaties voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen

i) Installaties voor de verzameling en de behandeling van radioactief afval (voor zover niet in bijlage I opgenomen)

j) Installaties voor de produktie van hydro-elektrische energie. 4. Metaalbewerking

a) IJzer- en staalfabrieken, inclusief gieterijen, smederijen, draadtrekkerijen en walserijen (voor zover niet in bijlage I opgenomen)

b) Installaties voor vervaardiging, inclusief smelten, raffinage, trekken en walsen van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen

c) Vervaardiging van pers-, trek- en stanswerk (grote stukken)

d) Oppervlaktebehandeling en bekleding van metalen

e) Ketel- en reservoirbouw

f) Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren

g) Scheepswerven

h) Bouw en herstelling van luchtvaartuigen

i) Spoorwegmaterieelfabrieken

j) Uitstampen door middel van springstoffen

k) Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen.

5. Glasfabrieken

6. Chemische industrie

a) Behandeling van tussenprodukten en vervaardiging van chemicaliën (voor zover niet opgenomen in bijlage I)

b) Produktie van pesticiden en farmaceutische produkten, verven en vernissen, elastomeren en peroxiden

c) Opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische produkten.

7. Voedings- en genotmiddelenindustrie

a) Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

b) Conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige produkten

c) Zuivelfabrieken

d) Bierbrouwerijen en mouterijen

e) Suikerwaren- en siroopfabrieken

f) Installaties voor het slachten van dieren

g) Aardappelmeelfabrieken

h) Vismeel- en traanfabrieken

i) Suikerfabrieken.

8. Textiel-, leder-, hout- en papierindustrie

a) Wolwasserijen, wolontvettingsfabrieken en wolblekerijen

b) Houtvezelplaat-, spaanderplaat- en duplex-, triplex- en multiplexfabrieken

c) Papierstof-, papier- en kartonfabrieken

d) Vezelververijen

e) Installaties voor het produceren en bewerken van celstof

f) Leerlooierijen.

9. Rubberverwerkende industrie

Vervaardiging en behandeling van produkten op basis van elastomeren.

10. Infrastructuurprojecten

a) Werken voor de uitrusting van industrieterreinen

b) Werken voor stadsprojecten

c) Skiliften en kabelspoorwegen

d) Aanleg van wegen, havens (met inbegrip van visserijhavens) en luchthavens (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I)

e) Werken inzake kanalisering en regulering van waterwegen

f) Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of duurzaam opslaan van water

g) Trams, boven- en ondergrondse metro's, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, welke uitsluitend of overwegend voor personenvervoer zijn bestemd

h) Aanleg van oliepijpleidingen

i) Aanleg van waterleidingen over lange afstand

j) Jachthavens. 11. Andere projecten

a) Vakantiedorpen, hotelcomplexen

b) Permanente race- en testbanen voor auto's en motorfietsen

c) Installaties voor de vernietiging van industrieel afval en huisvuil (voor zover niet genoemd in bijlage I)

d) Waterzuiveringsinstallaties

e) Slibstortplaatsen

f) Opslag van schroot

g) Proefstanden voor motoren, turbines of reactoren

h) Vervaardiging van kunstvezels van minerale oorsprong

i) Vervaardiging, verpakking, lading van of vulling van patronen met kruit en explosieven

j) Vilderijen.

12. Wijzigingen in projecten van bijlage I en projecten van bijlage I die uitsluitend of hoofdzakelijk dienen voor het ontwikkelen en beproeven van nieuwe methoden of produkten en die niet langer dan één jaar worden gebruikt.

BIJLAGE III

INFORMATIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 1

1. Beschrijving van het project, met in het bijzonder:

- een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project en de eisen met betrekking tot het gebruik van grond en terrein tijdens de constructie- en bedrijfsfasen;

- een beschrijving van de voornaamste kenmerken van de produktieprocessen, bijvoorbeeld aard en hoeveelheden van de gebruikte materialen;

- een prognose van de aard en hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies (water-, lucht- en bodemverontreiniging, geluidshinder, trillingen, licht, warmte, straling, enz.) tengevolge van het functioneren van het voorgenomen project.

2. In voorkomend geval een schets van de voornaamste alternatieven die de opdrachtgever heeft onderzocht, met opgave van de voornaamste motieven voor zijn keuze, in het licht van de milieu-effecten.

3. Een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke milieu-effecten van het voorgenomen project op met name: de bevolking, fauna en flora, bodem, water, lucht, de klimatologische factoren, materiële goederen, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en de interrelatie tussen genoemde factoren.

4. Een beschrijving (1) van de waarschijnlijk significante milieu-effecten van het voorgestelde project ten gevolge van:

- het bestaan van het project;

- het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen;

- de lozing van verontreinigende stoffen, het ontstaan van milieuhinder en de eliminering van afvalstoffen;

en beschrijving van de methode die de opdrachtgever heeft gebruikt voor de milieu-effectbeoordeling.

5. Een beschrijving van de beoogde maatregelen om belangrijke nadelige milieu-effecten van het project te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen.

6. Een niet-technische samenvatting van de overeenkomstig bovengenoemde punten verstrekte informatie.

7. Een opgave van de moeilijkheden (technische leemten of ontbrekende kennis) die de opdrachtgever eventueel heeft ondervonden bij het verzamelen van de vereiste informatie.

(1) Deze beschrijving zou betrekking moeten hebben op de directe, en in voorkomend geval op de indirecte, secundaire en cumulatieve effecten op korte, middellange en lange termijn, permanent en tijdelijk, positief en negatief van het project.