31985D0368Uradni list L 199 , 31/07/1985 str. 0056 - 0059
finska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0078
španska posebna izdaja: poglavje 06 zvezek 3 str. 0005
švedska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0078
portugalska posebna izdaja poglavje 06 zvezek 3 str. 0005


Odločba Sveta

z dne 16. julija 1985

o primerljivosti poklicnih kvalifikacij med državami članicami Evropske skupnosti

(85/368/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 128 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 63/266/EGS o določitvi splošnih načel za izvajanje skupne politike [1] v poklicnem usposabljanju z dne 2. aprila 1963, in zlasti osmega načela Sklepa,

ob upoštevanju predloga Komisije s spremembami z dne 17. julija 1984,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker osmo načelo Sklepa 63/266/EGS omogoča vzajemno priznavanje spričeval in drugih dokazil o uspešno končanem poklicnem usposabljanju;

ker resolucija Sveta z dne 6. junija 1974 [4] o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah zahteva, da se sestavijo seznami kvalifikacij, ki se priznavajo kot enakovredne;

ker je odsotnost vzajemnega priznavanja dejavnik, ki ovira prosto gibanje delavcev v Skupnosti, ko omejuje možnosti delavcev, da se pri iskanju zaposlitve v neki državi članici sklicujejo na poklicne kvalifikacije, ki so si jih pridobili v drugi državi članici;

ker obstaja med sistemi poklicnega usposabljanja v Skupnosti visoka stopnja raznolikosti in ker ti sistemi nenehno zahtevajo prilagajanje novim razmeram zaradi vpliva tehnoloških sprememb na zaposlovanje in vsebino dela;

ker je resolucija Sveta z dne 11. julija 1983 o politiki poklicnega usposabljanja v Evropski skupnosti v osemdesetih letih [5] potrdila potrebo po zbliževanju politik poklicnega usposabljanja ob hkratnem priznavanju raznolikosti sistemov usposabljanja v državah članicah in potrebo po prilagodljivem ukrepanju Skupnosti;

ker je Komisija ob pomoči Svetovalnega odbora za poklicno usposabljanje lahko določila za izhodiščno točko strukturo ravni usposabljanja, ki predstavlja prvi korak k doseganju ciljev določenim v osmem načelu Sklepa 63/266/EGS, in ker ta struktura ne izraža vseh sistemov usposabljanja, ki jih razvijajo v državah članicah;

ker je bilo v tej strukturi za raven kvalificiranih delavcev in za izbrane prednostne skupine poklicev mogoče sestaviti praktične opise delovnih mest in ugotoviti ustrezne poklicne kvalifikacije v raznih državah članicah;

ker je posvetovanje s poklicnimi področji pokazalo, da lahko ti rezultati dajo podjetjem, delavcem in državnim organom dragocene podatke o primerljivosti poklicnih kvalifikacij;

ker se po posvetovanju s Svetovalnim odborom za poklicno usposabljanje ter ob sodelovanju delodajalcev, delavcev in državnih organov na ustreznih poklicnih področjih lahko uporabi ista temeljna metodologija za druge poklice oziroma skupine poklicev;

ker je bistveno, da se doseže hiter napredek v primerljivosti poklicnih kvalifikacij za vse kvalificirane delavce in da se delo čim prej razširi še na druge stopnje usposabljanja;

ker je priporočljivo imeti vsa potrebna mnenja, zlasti mnenje Svetovalnega odbora za poklicno usposabljanje, in tehnično pomoč Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja ter omogočiti državam članicam in Komisiji, da ravnajo skladno z obstoječimi postopki;

ker je Svetovalni odbor za poklicno usposabljanje na svoji seji dne 18. in 19. januarja 1983 izrazil svoje mnenje;

ker je treba upoštevati odstavek 21 poročila Odbora za Evropo državljanov z dne 29. in 30. marca 1985,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Cilj, dati delavcem možnost, da bolje izkoristijo svoje kvalifikacije, zlasti za pridobitev ustrezne zaposlitve v drugi državi članici, zahteva za podrobni opis delovnih mest, za katere se države članice vzajemno dogovorijo za delavce glede na člen 128 Pogodbe, hitro skupno ukrepanje držav članic in Komisije pri uvedbi primerljivosti poklicnih kvalifikacij v Skupnosti in boljše informiranje o zadevi.

Člen 2

1. Komisija se bo v tesnem sodelovanju z državami članicami lotila dela za dosego ciljev iz člena 1 v zvezi s primerljivostjo poklicnih kvalifikacij med državami članicami glede posameznih poklicev oziroma skupin poklicev.

2. Pri delu se kot priporočilo lahko uporablja struktura stopenj usposabljanja, ki jo je pripravila Komisija s Svetovalnim odborom za poklicno usposabljanje.

Besedilo omenjene strukture je priloženo tej odločbi kot informacija.

3. Delo, omenjeno v odstavku 2, bo usmerjeno predvsem na poklicne kvalifikacije kvalificiranih delavcev v vzajemno dogovorjenih poklicih oziroma skupinah poklicev.

4. Področje uporabe odločbe se lahko kasneje razširi, tako da na predlog Komisije omogoči začetek dela na drugih ravneh usposabljanja.

5. Register SEDOC, ki se je uporabil v povezavi z Evropskim sistemom za mednarodno izmenjavo prostih delovnih mest in vlog za zaposlitev, se, kadar je mogoče, uporablja kot skupni izhodiščni okvir za poklicne klasifikacije.

Člen 3

Komisija pri ugotavljanju primerljivosti poklicne kvalifikacije v tesnem sodelovanju z državami članicami in organizacijami delavcev in delodajalcev na ravni Skupnosti uporablja naslednji delovni postopek:

- na predlog držav članic ali pristojnih organizacij delodajalcev ali delavcev na ravni Skupnosti se izberejo primerni poklici oziroma skupine poklicev,

- sestavijo se vzajemno dogovorjeni opisi delovnih mest Skupnosti za poklice oziroma skupine poklicev, omenjene v prvi alinei,

- poklicna kvalifikacija, priznana v raznih državah članicah, se primerja z opisi delovnih mest, omenjenimi v drugi alinei,

- uredijo se preglednice, ki vsebujejo podatke o:

(a) šifrah SEDOC in šifrah iz nacionalnih klasifikacij;

(b) stopnjah poklicnega usposabljanja;

(c) nazivih poklica in ustrezni poklicni kvalifikaciji za vsako državo članico;

(d) organizacijah in ustanovah, odgovornih za izvajanje poklicnega usposabljanja;

(e) organih in službah, pristojnih za izdajo ali potrjevanje diplom, spričeval in drugih dokazil o opravljenem poklicnem usposabljanju;

- vzajemno dogovorjeni opisi delovnih mest Skupnosti in primerjalne preglednice se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti,

- glede na člen 4(3) se za vsak poklic oziroma skupino poklicev uredi standardni informativni list, ki se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti,

- posredovanje informacij o ugotovljeni primerljivosti vsem ustreznim telesom na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter po vseh poklicnih področjih.

Ta dejavnost se lahko podpre z ureditvijo podatkovne zbirke za vso Skupnost, če izkušnje prinesejo potrebo po takšni zbirki.

Člen 4

1. Vsaka država članica imenuje usklajevalno telo, po možnosti v okviru obstoječih struktur in odgovorno, da v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in poklicnimi področji zagotovi ustrezno posredovanje informacij vsem zainteresiranim telesom. Države članice imenujejo tudi telo, odgovorno za stike z usklajevalnimi telesi v drugih državah članicah in s Komisijo.

2. Usklajevalna telesa držav članic so pristojna za razvijanje primernih programov informiranja na področju poklicnega usposabljanja o primerljivih poklicnih kvalifikacijah za vsa pristojna nacionalna, regionalna in lokalna telesa ter svoje državljane, ki želijo delati v drugih državah članicah, in za delavce, državljane drugih držav članic.

3. Telesa iz odstavka 2, lahko na zahtevo v vseh državah članicah priskrbijo informativni list, pripravljen skladno z vzorcem iz šeste alinee člena 3, ki ga lahko delavec skupaj s svojim državnim spričevalom predloži delodajalcu.

4. Komisija mora še naprej preučevati uvedbo evropskega indeksa poklicnega usposabljanja, ki ga zagovarja Odbor za Evropo državljanov v odstavku 21 svojega poročila z dne 29. in 30. marca 1985.

5. Komisija daje telesom iz drugega odstavka, na njihovo zahtevo vso potrebno pomoč in nasvete za pripravo in uvedbo programov iz drugega odstavka, skupaj s prilagoditvijo in preverjanjem ustreznih strokovnih dokumentov.

Člen 5

- v tesnem sodelovanju z državami članicami ter organizacijami delavcev in delodajalcev v primernih rednih razmikih pregleda in posodobi vzajemno dogovorjene opise delovnih mest Skupnosti in primerjalne preglednice, ki se nanašajo na primerljivost poklicnih kvalifikacij,

- po potrebi oblikuje predloge za učinkovitejše delovanje sistema, ki bodo vključevali ukrepe, za katere je verjetno, da bodo zboljšali položaj glede primerljivosti spričeval o poklicnih kvalifikacijah,

- po potrebi pomaga pri izvedbenih težavah, na katere naletijo državni organi ali specializirana telesa.

Člen 6

Vsaka država članica predloži svoje poročilo o izvajanju odločbe in doseženih rezultatih Komisiji prvič po dveh letih od sprejetja te odločbe, nato pa vsaka štiri leta.

Komisija v ustreznih razmikih predloži poročilo o svojem delu in uporabljanju te odločbe v državah članicah.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice in Komisijo.

V Bruslju, 16. julija 1985

Za Svet

Predsednik

M. Fischbach

[1] UL 63, 20.4.1963, str. 1338/63.

[2] UL C 77, 19.3.1984, str. 11.

[3] UL C 35, 9.2.1984, str. 12.

[4] UL C 98, 20.8.1974, str. 1.

[5] UL C 193, 20.7.1983, str. 2.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Struktura stopenj usposabljanja iz Člena 2(2)

STOPNJA 1

Usposabljanje za pridobitev stopnje: obvezno izobraževanje in začetno uvajanje v poklic

Začetno uvajanje v poklic se lahko pridobi v izobraževalnem zavodu, z zunajšolskim programom usposabljanja ali v podjetju. Obseg pridobljenega teoretičnega znanja in praktičnih zmožnosti je zelo omejen.

S to obliko usposobljenosti se da opravljati razmeroma enostavna dela in jo je mogoče pridobiti zelo hitro.

STOPNJA 2

Usposabljanje za pridobitev stopnje: obvezno izobraževanje in poklicno usposabljanje(zlasti usposabljanje, ki vključuje vajeništvo)

Na tej stopnji se pridobi usposobljenost za opravljanje določene dejavnosti in sposobnost uporabe orodja ter s tem povezanih postopkov.

Na tej stopnji usposobljenosti je mogoče samostojno opravljati dela, ki ne zahtevajo več kakor uporabo priučenih postopkov.

STOPNJA 3

Usposabljanje za pridobitev stopnje: obvezno izobraževanje in/ali poklicno usposabljanje in dodatno strokovno usposabljanje ali tehniško oziroma strokovno izobraževanje ali drugo srednješolsko usposabljanje

Ta oblika usposabljanja vključuje večji delež teoretičnega znanja kakor usposabljanje na stopnji 2. Na tej stopnji usposobljenosti je mogoče samostojno opravljati predvsem strokovno delo in/ali naloge vodenja in usklajevanja.

STOPNJA 4

Usposabljanje za pridobitev stopnje: srednješolsko usposabljanje (splošno ali poklicno) in po-srednješolsko strokovno usposabljanje

Ta oblika usposabljanja vključuje visoko strokovno usposabljanje, ki poteka v izobraževalnih zavodih ali zunaj njih. Pridobljene kvalifikacije izkazujejo visoko raven znanja in zmožnosti. Na splošno se ne zahteva obvladanje znanstvenih osnov za posamezno področje. Tako pridobljene zmožnosti in znanje omogočajo zvečine avtonomno in neodvisno prevzemanje projektantskih in/ali vodstvenih in/ali upravnih nalog.

STOPNJA 5

Usposabljanje za pridobitev stopnje: srednješolsko usposabljanje (splošno ali poklicno) in dokončano višješolsko oziroma visokošolsko usposabljanje

Ta oblika usposabljanja na splošno omogoča avtonomno opravljanje poklicne dejavnosti — kot zaposlena ali samozaposlena oseba — in zahteva obvladanje znanstvenih osnov poklica. Za zaposlitev v poklicni dejavnosti se lahko zahtevajo kvalifikacije, pridobljene na raznih stopnjah.

--------------------------------------------------