31984R3220Úradný vestník L 301 , 20/11/1984 S. 0001 - 0003
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 18 S. 0068
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 32 S. 0195
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 18 S. 0068
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 32 S. 0195


Nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84

z 13. novembra 1984,

ktorým sa určuje stupnica pre klasifikáciu trupov z ošípaných

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2966/80 [2], a najmä jeho články 2 a 4 (5),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže pred 1. augustom každého roka sa musí stanoviť základná cena za trupy porazených ošípaných štandardnej kvality definovanej podľa stupnice spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošípaných;

keďže je preto nevyhnutné stanoviť všeobecné pravidlá zabezpečujúce jednotnú klasifikáciu trupov z ošípaných, najmä aby sa výrobcom zabezpečili spravodlivé platby založené na hmotnosti a skladbe ošípaných, ktoré dodali na bitúnok; keďže táto klasifikácia má taktiež prispieť k väčšej transparentnosti trhu vzhľadom na obchod s trupmi z ošípaných;

keďže hodnota trupu z ošípanej je určená najmä jeho obsahom chudého mäsa vo vzťahu k jeho hmotnosti; keďže posúdenie obsahu chudého mäsa na základe objektívneho zohľadnenia hmotnosti trupu a hrúbky chrbtovej slaniny spolu so subjektívnym odhadom vývoja svalstva v základných častiach trupu môže poskytnúť správne posúdenie tejto hodnoty; keďže však subjektívny prvok zastúpený odhadom vývoja svalstva môže taktiež viesť k veľkým odchýlkam v odhadoch; keďže je preto nevyhnutné zaviesť v rámci spoločenstva princíp priameho určovania percenta chudého mäsa na základe objektívneho merania jednej alebo viacerých anatomických častí trupu z ošípanej bez toho, aby sa akokoľvek vylúčilo možné využitie ďalších kritérií na určenie jeho obchodnej hodnoty;

keďže prezentáciu, hmotnosť a obsah chudého mäsa trupu treba presne definovať, aby sa zabezpečila porovnateľnosť výsledkov posudzovania;

keďže vzhľadom na odlišnosti vo výrobe ošípaných v spoločenstve by sa mali trupy z ošípaných rozdeliť podľa obsahu chudého mäsa do piatich obchodných kategórií, z ktorých každá pokrýva 5 % rozpätia chudého mäsa; keďže členské štáty by napriek tomu mali mať možnosť pridať ďalší stupeň pre trupy s vysokým percentom chudého mäsa;

keďže by sa mal zaviesť systém monitoringu, aby sa zabezpečilo správne uplatnenie metód posudzovania percenta chudého mäsa; keďže okrem toho by sa mala transparentnosť trhu zlepšiť tým, že sa bude požadovať označovanie trupov podľa ich obsahu chudého mäsa;

keďže na stanovenie cenových ponúk trupov z ošípaných na spoločnom základe a zabezpečenia ich porovnateľnosti so základnou cenou platnou pre štandardnú kvalitu by sa mala používať stupnica spoločenstva najmä na určenie priemernej ceny za trupy z ošípaných, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2759/75;

keďže vzhľadom na vyššie uvedené zmeny a doplnky by sa mali zosúladiť všetky pravidlá, ktoré sa používajú, a nariadenie Rady (EHS) č. 2760/75 z 29. októbra 1975, ktorým sa určuje stupnica spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošípaných [3], by malo byť potom zrušené;

keďže však vzhľadom na rozmanitosť štruktúr a praktickej prevádzky bitúnkov nie je možné zabezpečiť súčasnú realizáciu novej stupnice na klasifikáciu trupov z ošípaných v celom spoločenstve; keďže je preto nevyhnutné povoliť niektorým členským štátom počas prechodného obdobia naďalej používať metódu klasifikácie trupov z ošípaných, ustanovenú v nariadení (EHS) č. 2760/75,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie stanovuje stupnicu spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošípaných, ktoré neboli chované na plemenné účely.

2. Stupnicu uvedenú v odseku 1 použijú všetky bitúnky na klasifikáciu všetkých trupov, aby sa výrobcom umožnilo obdržať správne platby založené na hmotnosti a skladbe ošípaných, ktoré dodali na bitúnok.

Avšak členské štáty sa môžu rozhodnúť, že uplatnenie tejto stupnice nebude povinné:

- na bitúnkoch, pre ktoré stanovia maximálny počet porážok; tento počet nesmie prekročiť 200 ošípaných týždenne na základe ročného priemeru,

- na bitúnkoch, ktoré porážajú ošípané narodené a vykŕmené vo svojich vlastných chovných zariadeniach a ktoré režú všetky dodané trupy.

V tomto prípade oznámia členské štáty svoje rozhodnutie Komisii a určia najvyšší povolený počet porážok na bitúnkoch, ktoré sú oslobodené od uplatnenia tejto stupnice spoločenstva.

Článok 2

1. Na účely tohto nariadenia "trup z ošípanej" znamená telo odkrvenej a vyvrhnutej porazenej ošípanej, celé alebo rozdelené v strednej línii, bez jazyka, štetín, paprčiek, pohlavných orgánov, ale s vnútorným tukom, obličkami a bránicou.

Vzhľadom na ošípané porazené na ich území môžu byť členské štáty oprávnené uvádzať inú prezentáciu trupov z ošípaných:

- ak sa normálna obchodná prax líši od štandardnej prezentácie definovanej v prvom pododseku alebo

- ich k tomu oprávňujú technické požiadavky.

2. Na účely tohto nariadenia platí hmotnosť pre vychladený trup prezentovaný tak, ako je popísané v prvom pododseku odseku 1.

Trup sa váži čo najskôr po porážke a najneskôr do 45 minút po zavesení ošípanej na hák. Hmotnosť vychladeného trupu sa počíta pomocou konverzného koeficienta k získanému výsledku.

Ak na danom bitúnku nie je všeobecne možné dodržať 45-minútovú dobu, bude podľa toho upravený konverzný koeficient uvedený v druhom pododseku.

3. Na účely tohto nariadenia je obsah chudého mäsa trupu z ošípanej vzťahom medzi:

- celkovou hmotnosťou červeného priečne pruhovaného svalstva získaného celkovou disekciou trupu za predpokladu, že je oddeliteľné nožom a

- hmotnosťou trupu.

Obsah chudého mäsa sa posudzuje autorizovanými klasifikačnými metódami. Povolené môžu byť len štatisticky osvedčené metódy posudzovania založené na fyzickom meraní jednej alebo viacerých anatomických častí trupu z ošípanej. Schválenie klasifikačných metód podlieha dodržaniu maximálnej tolerancie štatistickej chyby v posudzovaní.

Článok 3

1. Trupy z ošípaných sa musia klasifikovať v dobe váženia podľa ich odhadnutého obsahu chudého mäsa.

Obchodná hodnota trupov sa však neurčuje iba na základe ich odhadnutého obsahu chudého mäsa.

2. Platí nasledujúca klasifikačná stupnica:

Chudé mäso ako percento hmotnosti trupu | Stupeň |

55 alebo viac | E |

50 alebo viac, ale menej ako 55 | U |

45 alebo viac, ale menej ako 50 | R |

40 alebo viac, ale menej ako 45 | O |

menej ako 40 | P |

3. So zreteľom na vlastnosti výroby ich bravčového mäsa, môžu členské štáty zaviesť pre ošípané porazené na ich území zvláštny stupeň pre 60 % alebo viac chudého mäsa označený písmenom S. Ak členské štáty využijú túto možnosť, oznámia to Komisii.

4. Ustanovenia tohto článku nevylučujú vzhľadom na ošípané porazené na území členského štátu, aby sa okrem hmotnosti a odhadnutého obsahu chudého mäsa použili hodnotiace kritériá.

Článok 4

1. Ihneď po klasifikácii sa trupy z ošípaných označia v súlade s klasifikačným stupňom uvedeným v článku 3 alebo v súlade s ich odhadnutým obsahom chudého mäsa za predpokladu, že druhé označenie umožňuje zoskupiť trupy do klasifikačných tried uvedených v článku 3.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prvého pododseku, môžu byť na trupe vyznačené podrobnosti o hmotnosti trupu alebo iné vhodné podrobné informácie.

2. Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty stanoviť, že trupy z ošípaných sa neoznačia, ak je vystavený úradný záznam obsahujúci pri každom trupe aspoň:

- identifikáciu,

- hmotnosť za tepla;

- odhadnutý obsah chudého mäsa.

Tento záznam treba po dobu štyroch týždňov uchovávať a v deň vystavenia overiť ako pravdivé pôvodné osvedčenie osobou poverenou touto verifikačnou úlohou.

Avšak na účely obchodovania v celosti v inom členskom štáte sa trupy označia v súlade s príslušným klasifikačným stupňom uvedeným v článku 3 alebo v súlade s percentom vyjadrujúcim ich obsah chudého mäsa.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia druhého pododseku článku 2 (1), nesmie sa pred vážením, klasifikáciou a označením z porazeného trupu odstrániť žiaden tuk, sval alebo iné tkanivo.

Článok 5

1. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto nariadenia, najmä tie, ktoré sa vzťahujú k článku 2 a týkajú sa:

- prevodu rôznych prezentácií na štandardnú prezentáciu trupu,

- prevodu hmotnosti trupu za tepla na hmotnosť vychladeného trupu a

- podmienok povolenia klasifikačných metód,

sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 24 nariadenia (EHS) č. 2759/75.

2. Povolenia uvedené v druhom pododseku článku 2 (1) a v druhom pododseku článku 2 (3) sa udelia v súlade s postupom stanoveným v článku 24 nariadenia (EHS) č. 2759/75.

Článok 6

Týmto sa ruší nariadenie (EHS) č. 2760/75.

Do 31. decembra 1988 môžu však členské štáty naďalej používať stupnicu na klasifikáciu trupov z ošípaných uvedenú v nariadení v prvom odseku namiesto stupnice určenej v tomto nariadení.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1985.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 1984

Za Radu

predseda

A. Deasy

[1] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 307, 18.11.1980, s. 5.

[3] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 10.

--------------------------------------------------