31983L0496Úradný vestník L 275 , 08/10/1983 S. 0020 - 0021
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0129
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0129
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 13 S. 0123
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 13 S. 0123


Štvrtá smernica Komisie

z 22. septembra 1983,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku príloha VI k smernici Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky

(83/496/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 83/341/EHS [2], a najmä na jej článok 8 ods. 2,

keďže, vzhľadom na najnovšie výsledky vedeckého a technického výskumu, použitie 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidinu a 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutanu ako konzervačných prostriedkov v kozmetických výrobkoch možno povoliť na základe určitých podmienok;

keďže ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode v oblasti kozmetických výrobkov k technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

K časti 2 prílohy VI k smernici 76/768/EHS sa týmto pridáva nasledovné:

"Referenčné č. | Látka | Maximálna povolená koncentrácia | Obmedzenia a požiadavky | Podmienky používania a upozornenia, ktoré musia byť vytlačené na nálepke |

a | b | c | d | e |

59 | 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutan | 0,1 % | Nemá sa používať v kozmetických výrobkoch na opaľovanie. | |

60 | 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin | 0,1 % | Iba pre výrobky, ktoré sa po použití zmyjú. | |

| | | pH hotového výrobku nie je nižšie ako 6." | |

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1984.

Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. septembra 1983

Za Komisiu

Karl-Heinz Narjes

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Ú. v. ES L 188, 13.7.1983, s. 15.

--------------------------------------------------