31982L0147Úradný vestník L 063 , 06/03/1982 S. 0026 - 0026
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 3 S. 0129
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 3 S. 0129
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 11 S. 0239
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 11 S. 0239


Smernica Komisie

z 11. februára 1982,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku príloha II k smernici Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov

(82/147/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 79/661/EHS [2], najmä na jej článok 8 ods. 2,

keďže podľa výsledkov najnovšieho vedeckého a technického výskumu by malo byť zakázané použitie látky acetyl-etyl-tetrametyl-tetralín s ohľadom na jej zdraviu škodlivé neurotoxické účinky;

keďže ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode v oblasti kozmetických výrobkov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Nasledujúce číslo sa týmto pridáva do prílohy II k smernici Rady 76/768/EHS:

"362 3’-ethyl-5’, 6’, 7’, 8’-tetrahydro-5’, 6’, 8’, 8’-tetrametyl-2’-acetonaftón;

Syn. : 1, 1, 4, 4-tetrametyl-6-etyl-7-acetyl-1, 2, 3, 4-tetrahydronaftalén (acetyl-etyl-tetrametyl-tetralín, AETT)."

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1982 a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 11. februára 1982

Za Komisiu

Karl-Heinz Narjes

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Ú. v. ES L 192, 31.7.1979, s. 35.

--------------------------------------------------