31981L1057Úradný vestník L 385 , 31/12/1981 S. 0025 - 0026
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0050
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0126
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0050
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0126


Smernica Rady 81/1057/EHS

zo 14. decembra 1981,

ktorou sa dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov so zreteľom na nadobudnuté práva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä jej články 49, 57 a 66,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže v smerniciach 3375/362/EHS [4], 77/452/EHS [5], 78/686/EHS [6] a 78/1026/EHS [7] o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov, vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a voľné poskytovanie služieb, sa ustanovenia týkajúce sa nadobudnutých práv vzťahujú na diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách lekárov, zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a zverolekárov, vydaných členskými štátmi pred vykonaním uvedených smerníc;

keďže tieto ustanovenia výslovne nezahŕňajú diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré sú dokladom o odbornom vzdelaní nespĺňajúcom minimálne požiadavky na odborné vzdelanie stanovené v smerniciach 75/363/EHS [8], 77/453/EHS [9], 78/687/EHS [10] a 78/1027/EHS [11], ktoré bolo ukončené po vykonaní uvedených smerníc, ale ktoré sa začalo pred ich vykonaním;

keďže je potrebné napraviť toto opomenutie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 9 ods. 1 a 2 smernice 75/362/EHS, článok 4 smernice 77/452/EHS, článok 7 ods. 1 a 2 smernice 78/686/EHS a článok 4 smernice 78/1026/EHS platia tiež pre diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré potvrdzujú absolvovanie odborného vzdelania, nespĺňajúceho minimálne požiadavky na odborné vzdelanie, uvedené v článkoch 1, 2, 3, 4 a 5 smernice 75/363/EHS, článku 1 smernice 77/453/EHS, článkoch 1, 2 a 3 smernice 78/687/EHS a článku 1 smernice 78/1027/EHS a ktoré bolo dokončené po vykonaní týchto smerníc, ale začalo sa pred ich vykonaním.

Článok 2

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 1982. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 14. decembra 1981

Za Radu

predseda

G. Howe

[1] Ú. v. ES C 121, 23.5.1981, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 172, 13.7.1981, s. 114.

[3] Ú. v. ES C 185, 27.7.1981, s. 7.

[4] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 14.

[9] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 8.

[10] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 10.

[11] Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 7.

--------------------------------------------------