31980R3481Official Journal L 363 , 31/12/1980 P. 0087 - 0088
Greek special edition: Chapter 03 Volume 32 P. 0195


Uredba Komisije (EGS) št. 3481/80

z dne 30. decembra 1980

o spremembi nekaterih uredb na področju sadja in zelenjave zaradi pristopa Grčije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije [1] in zlasti člena 146 Akta,

ker člen 22 Akta o pristopu določa, da je treba prilagoditve aktov, navedenih v Prilogi II k Aktu o pristopu, pripraviti v skladu s smernicami iz navedene priloge;

ker je treba Uredbo Komisije (EGS) št. 2638/69 [2], kakor je bila spremenjena po podpisu Akta o pristopu in se bo še uporabljala po 1. januarju 1981, uskladiti z določbami Akta o pristopu,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Prilogi k Uredbi št. 80/63/EGS se doda naslednje besedilo:

"Helenska republika:

[pic]

2. Prilogi IV k Uredbi (EGS) št. 2638/69 se doda naslednje besedilo:

"Helenska republika:

[pic]

[pic]

3. Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 496/70 se doda naslednje besedilo:

"Helenska republika:

[pic]

4. Prilogi k Uredbi (EGS) št. 1559/70 se doda naslednje besedilo:

"Helenska republika:

[pic]

5. Prilogi k Uredbi (EGS) št. 1560/70 se doda naslednje besedilo:

"Helenska republika:

[pic]

6. Prilogi k Uredbi (EGS) št. 1561/70 se doda naslednje besedilo:

"Helenska republika:

[pic]

7. Prilogi k Uredbi (EGS) št. 1562/70 se doda naslednje besedilo:

"Helenska republika:

[pic]

8. Prilogi k Uredbi (EGS) št. 55/72 se doda naslednje besedilo:

"Helenska republika:

[pic]

[pic]

9. Tretjemu pododstavku člena 3(2) Uredbe (EGS) št. 2498/75 se doda naslednje besedilo:

[pic]

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. decembra 1980

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL L 291, 19.11.1979, str. 17.

[2] UL L 327, 30.12.1969, str. 23.