31980L1119Úradný vestník L 339 , 15/12/1980 S. 0030 - 0053
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 2 S. 0127
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 2 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 2 S. 0127
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 2 S. 0213
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 07 Zväzok 2 S. 0213


Smernica Rady

zo 17. novembra 1980,

o štatistických výkazoch o preprave tovaru po vnútrozemských vodných cestách

(80/1119/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 213,

so zreteľom na návrh smernice predložený Komisiou,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže na realizáciu úloh zverených jej zmluvou, musí mať Komisia právo disponovať konzistentnými, synchronizovanými a pravidelnými štatistickými údajmi ohľadne rozsahu a vývoja prepravy tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou v členských štátoch; keďže tieto údaje musia byť porovnateľné medzi jednotlivými štátmi, ako aj s údajmi týkajúcimi sa iných typov dopravy a musia sa vzťahovať na vnútroštátnu, medzinárodnú a tranzitnú dopravu;

keďže v priebehu roka majú rôzny vplyv na prepravu tovaru meniaci sa dopyt a splavnosť tokov, mali by byť určité štatistické údaje poskytované v intervaloch kratších ako jeden rok;

keďže na zabezpečenie adekvátnych informácií o trhu prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, by mali tieto štatistické údaje rozlišovať jednotlivé hlavné prepravné spojenia;

keďže v rôznych členských štátoch už existujú štatistiky ohľadne prepravy tovaru a tieto by mali byť harmonizované na úrovni spoločenstva;

keďže v záujme uľahčenia vykonávania navrhovaných opatrení by mali byť stanovené určité lehoty na poskytnutie nevyhnutných štatistických informácií;

keďže Komisia by mala predložiť Rade správu, aby jej tým umožnila určiť mieru využitia získaných štatistických údajov vzhľadom na ciele tejto smernice; keďže by sa malo počítať s možnosťou navrhovania zlepšení metód používaných pri zostavovaní týchto štatistických údajov; keďže Rada vzhľadom na návrhy obdržané od Komisie, by mala rozhodnúť o zavedení štatistík o preprave tovaru námornými loďami na vnútrozemských vodných cestách a štatistík o medzinárodnej doprave medzi regiónmi využívajúcimi také vodné cesty;

keďže štatistické údaje sú nevyhnutné na zistenie rozsahu a vývoja prepravy tovaru; keďže by spoločenstvo malo v úvodnom období poskytnúť finančné príspevky členským štátom s ohľadom na vyžadovanú činnosť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty s jednou alebo viacerými vnútrozemskými vodnými cestami vykonajú štatistické zisťovania prepravy vnútrozemskými plavidlami bez ohľadu na štát, v ktorom sú tieto registrované alebo kde majú licenciu:

- tovaru prepraveného v prenájme alebo za úhradu a tovaru prepraveného na vlastný účet,

- tovaru naloženého alebo vyloženého v štáte, alebo prechádzajúceho tranzitom cez jeho vnútrozemské vodné cesty.

2. Na účely tejto smernice je význam hore uvedených termínov nasledujúci:

a) vnútrozemská vodná cesta: vodný tok, kanál, jazero, prírodného alebo umelého pôvodu, ktoré sú vhodné pre plavbu hlavne plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy;

b) plavidlo vnútrozemskej vodnej dopravy: plavidlo s vlastným alebo bez vlastného pohonu, ktoré je registrované alebo má licenciu ako plavidlo vnútrozemskej vodnej dopravy, ktoré môže alebo nemusí byť palubným nákladným člnom a ktoré svojou konštrukciou alebo stavbou je vhodné len pre plavbu v chránených vodách.

3. Táto smernica sa nevzťahuje na:

- prepravu tovarov plavidlami s nosnosťou do 50 t,

- plavidlá používané hlavne pre prepravu cestujúcich,

- plavidlá určené ako trajekty,

- plavidlá používané výhradne na neobchodné účely správami prístavov a verejnými orgánmi,

- plavidlá používané výhradne ako zásobníky alebo na skladovanie,

- plavidlá nepoužívané na prepravu tovaru, ako sú rybárske lode, plávajúce rýpadlá, plávajúce dielne, obytné člny a rekreačné plavidlá.

4. Prvé štatistické zisťovanie sa vykoná od 1. januára 1981.

Článok 2

1. Zaznamenajú sa nasledovné údaje:

a) hmotnosť tovaru v tonách;

b) hlavné dopravné spojenia:

- vnútroštátna preprava, ak je tovar nakladaný a vykladaný v tom istom vykazujúcom členskom štáte, bez ohľadu na trasu plavidla,

- medzinárodná preprava, ak je tovar buď nakladaný alebo vykladaný, avšak nie oboje, vo vykazujúcom členskom štáte s rozlíšením tovaru naloženého a vyloženého,

- tranzitná doprava, ak tovar prechádza cez územie vykazujúceho členského štátu, bez toho, aby bol nakladaný, vykladaný alebo prekladaný.

V prípade palubných nákladných člnov sa predpokladá, že je tovar naložený na mieste, kde je čln spustený alebo zložený z lode, a vyložený, kde je čln vytiahnutý alebo zdvihnutý na palubu lode;

c) charakter tovaru podľa skupín tovaru uvedených v ľavom stĺpci prílohy I;

d) štátna príslušnosť, t. j. štát, v ktorom je plavidlo, prepravujúce tovar, registrované alebo má licenciu, ak tomu tak nie je, kde má vlastník lode bydlisko.

e) typ plavidiel podľa nasledovnej nomenklatúry:

- člny s vlastným pohonom:

- tankery s vlastným pohonom,

- ostatné člny s vlastným pohonom,

- vlečné člny:

- vlečné tankery,

- ostatné vlečné člny,

- tlačné člny (vrátane tlačno-ťažných člnov):

- tlačné tankery,

- ostatné tlačné člny (vrátane palubných nákladných člnov),

- ostatné plavidlá prepravujúce tovar.

Termín "tanker" sa týka všetkých plavidiel, určených pre hromadnú prepravu kvapalného alebo skvapalneného nákladu, ale nie prachového tovaru;

f) pre vnútroštátnu prepravu, regióny štátu nakládky a vykládky v súlade s geografickou klasifikáciou uvedenou v prílohe II;

g) pre medzinárodnú a tranzitnú prepravu, štáty nakládky a vykládky uvedené v prílohe III;

h) vzdialenosť v kilometroch na vnútroštátnych vodných cestách.

2. Členské štáty, v ktorých celkový objem prepravovaného tovaru ročne po vnútroštátnych vodných cestách čo sa týka medzinárodnej alebo tranzitnej dopravy nepresiahne jeden milión ton, nie sú povinné poskytovať štatistické údaje podľa tejto smernice.

Článok 3

1. S výnimkou informácií, ktoré podliehajú štatistickému utajeniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, oznámia členské štáty štatistické výsledky Komisii čo možno najskôr, najneskôr do piatich mesiacov po ukončení daného referenčného obdobia.

2. Výsledky sa predložia vo forme tabuliek, ktorých vzory sú uvedené v prílohe IV.

3. Výsledky, ktoré sú spracované na počítači, môžu byť predložené vo forme počítačových dát typu a formátu určeného Komisiou po porade s dotknutými členskými štátmi.

Článok 4

1. Členské štáty najneskôr do 31. decembra 1980 predložia Komisii podrobný popis metód použitých pre štatistické zisťovania vzhľadom na spracovávanie údajov a výpočet ton-kilometrov.

2. Komisia v spolupráci s členskými štátmi preskúma metodologické a technické problémy, ktoré vznikli pri štatistickom zisťovaní, aby sa našlo riešenie tak, aby boli štatistické údaje čo možno najkonzistentnejšie a najporovnateľnejšie.

Článok 5

1. Komisia uverejní vhodné výsledky štatistických zisťovaní.

2. Komisia do 1. januára 1983 predloží Rade správu o skúsenostiach získaných pri práci vykonanej podľa tejto smernice a navrhne akékoľvek potrebné zlepšenia.

3. Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, Rada na základe návrhu Komisie, rozhodne o zavedení štatistík v preprave tovaru námornými loďami po vnútrozemských vodných cestách a štatistík o medzinárodnej preprave medzi regiónmi po takýchto vodných cestách.

Článok 6

Počas prvých troch rokov, v ktorých sa budú vykonávať štatistické zisťovania podľa tejto smernice sa poskytne, v rámci limitu vyhradeného pre tento účel v rozpočte Európskych spoločenstiev, finančný príspevok na úhradu výdajov členských štátov.

Článok 7

Členské štáty 1981 prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. novembra 1980

Za Radu

predseda

J. Santer

[1] Ú. v. ES C 85, 8.4.1980, s. 75.

[2] Stanovisko predložené 30. septembra 1980 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM SKUPÍN TOVARU

Skupina tovaru | NST/R Kapitola [1] | NST/R Skupiny [1] | Popis |

1 | 0 | 01 | Obilniny |

2 | 02, 03 | Zemiaky, iné čerstvé alebo mrazené ovocie a zelenina |

3 | 00, 06 | Živé zvieratá, cukrová repa |

4 | 05 | Drevo a korok |

5 | 04, 09 | Textil, textilné výrobky a umelé vlákna a iné nespracované živočíšne a rastlinné materiály |

6 | 1 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | Potraviny a krmivá |

7 | 18 | Olejnaté semená, olejnaté plody a tuky |

8 | 2 | 21, 22, 23 | Pevné minerálne palivá |

9 | 3 | 31 | Surová ropa |

10 | 32, 33, 34 | Produkty z ropy |

11 | 4 | 41, 46 | Železná ruda, železný a oceľový šrot, prach z vysokej pece |

12 | 45 | Neželezné rudy a šrot |

13 | 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Výrobky z kovu |

14 | 6 | 64, 69 | Cement, vápno, priemyselné stavebné materiály |

15 | 61, 62, 63, 65 | Prírodné a priemyselne spracované nerasty |

16 | 7 | 71, 72 | Prírodné a chemické priemyselné hnojivá |

17 | 8 | 83 | Uhoľné chemikálie, decht |

18 | 81, 82, 89 | Chemikálie iné než uhoľné chemikálie a decht |

19 | 84 | Papierová buničina a odpad. papier |

20 | 9 | 91, 92, 93 | Dopravné zariadenie, mechanizmy, prístroje, stroje, zmontované alebo nie, a ich časti |

21 | 94 | Výrobky z kovu |

22 | 95 | Sklo, sklenený tovar, keramické výrobky |

23 | 96, 97 | Koža, textil, odevy, iné priemyselné výrobky |

24 | 99 | Rôzne výrobky |

[1] Zverejnené Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev (Francúzska verzia 1968).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

GEOGRAFICKÁ KLASIFIKÁCIA REGIÓNOV

Belgicko

Vlaams gewest, okrem Antwerpen

Antwerpen

Région wallonne

Région bruxelloise/Brussels gewest

Spolková republika Nemecko

Schleswig-Holstein

Hamburg

Nordostteil von Niedersachsen

Westteil von Niedersachsen

Südostteil von Niedersachsen

Bremen (Land)

Nordteil von Nordrhein-Westfalen

Ruhrgebiet

Südwestteil von Nordhein-Westfalen

Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-

Sauerland und Ostteil von Westfalen)

Nordteil von Hessen

Südteil von Hessen

Nordteil von Rheinland-Pfalz

Südteil von Rheinland-Pfalz

Nordbaden

Südbaden

Württemberg

Nordbayern (Franken)

Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)

Südbayern (Schwaben und Oberbayern)

Saarland

Berlin (West)

Francúzsko

Île-de-France

Champagne-Ardennes

Picardie

Haute-Normandie

Centre

Basse-Normandie

Bourgogne

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine

Alsace

Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Poitou-Charentes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Limousin

Rhône-Alpes

Auvergne

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Itálie

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Trention-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Abruzzo

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Luxembursko

Luxembourg

Holandsko

Noord

West, okrem Rijnmond a IJmond

Rijnmond

IJmond

Zuidwest

Zuid

Oost

Spojené kráľovstvo

North

Yorkshire and Humberside

East Midlands

East Anglia

South East

South West

West Midlands

North West

Wales

Scotland

Northern Ireland

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZOZNAM ŠTÁTOV A SKUPÍN ŠTÁTOV

I. Európske spoločenstvá

01. Belgicko

02. Dánsko

03. Spolková republika Nemecko

04. Grécko

05. Francúzsko

06. Írsko

07. Taliansko

08. Luxembursko

09. Holandsko

10. Spojené kráľovstvo

II. 11. Švajčiarsko

III. 12. Rakúsko

IV. Štáty so štátom riadeným obchodom

13. ZSSR

14. Poľsko

15. Nemecká demokratická republika

16. Československo

17. Maďarsko

18. Rumunsko

19. Bulharsko

20. Juhoslávia

V. 21. Ostatné európske štáty

VI. 22. Spojené štáty americké

VII. 23. Ostatné štáty

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

VZOR TABULIEK

TABUĽKA 1 (A)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 1 (B)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 2

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 3

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 4 (A)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 4 (B)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 5 (A)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 5 (B)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 6 (A)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 6 (B)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 7 (A)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 7 (B)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 8 (A)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 8 (B)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 9

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 10 (A)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 10 (B)

+++++ TIFF +++++

TABUĽKA 11

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------