31980L0723Úradný vestník L 195 , 29/07/1980 S. 0035 - 0037
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 8 Zväzok 1 S. 0054
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 08 Zväzok 1 S. 0205
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 8 Zväzok 1 S. 0054
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 08 Zväzok 2 S. 0075
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 08 Zväzok 2 S. 0075


Smernica Komisie

z 25. júna 1980

o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi

(80/723/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 90 ods. 3,

keďže štátne podniky zohrávajú významnú úlohu v národnom hospodárstve členských štátov;

keďže zmluva žiadnym spôsobom neovplyvňuje pravidlá regulujúce systém vlastníctva v členských štátoch, a preto musí byť zaistené rovnaké zaobchádzanie so súkromnými a štátnymi podnikmi;

keďže zmluva vyžaduje, aby Komisia zaistila, že členské štáty neposkytujú štátnym ani verejným podnikom pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom;

keďže však zložitosť finančných vzťahov medzi vnútroštátnymi verejnými orgánmi a štátnymi podnikmi môže klásť prekážky pri plnení tejto úlohy;

keďže spravodlivé a účinné uplatňovanie pravidiel zmluvy, ktoré sa týkajú pomoci štátnym aj súkromným podnikom, je možné dosiahnuť, iba ak budú tieto finančné vzťahy transparentné;

keďže taká transparentnosť uplatnená na štátne podniky by mala umožňovať zreteľné rozlíšenie medzi postavením štátu ako verejného orgánu a štátu ako vlastníka;

keďže článok 90 ods. 1 ukladá členským štátom určité záväzky vzhľadom na štátne podniky; keďže článok 90 ods. 3 vyžaduje, aby Komisia zaistila dodržiavanie týchto záväzkov a poskytuje jej prostriedky potrebné na tento účel; keďže toto znamená stanovenie podmienok na dosiahnutie transparentnosti;

keďže by malo byť upresnené, čo sa rozumie pod pojmami "verejné orgány" a "štátne podniky";

keďže verejné orgány môžu uplatňovať dominantný vplyv na správanie štátnych podnikov nielen vtedy, ak sú vlastníkom alebo v nich majú väčšinový podiel, ale tiež prostredníctvom právomocí, ktoré majú v ich riadiacich alebo dozorných orgánoch, buď na základe pravidiel, ktoré riadia podnik, alebo spôsobu, ktorým sú rozdelené akcie;

keďže poskytovanie verejných prostriedkov štátnym podnikom sa môže uskutočňovať priamo alebo nepriamo; keďže transparentnosť musí byť dosiahnutá bez ohľadu na spôsob, akým sú verejné prostriedky poskytované; keďže môže byť tiež potrebné zabezpečiť, aby boli k dispozícii náležité informácie vzhľadom na dôvody takéhoto poskytovania verejných zdrojov a ich skutočného použitia;

keďže členské štáty môžu prostredníctvom svojich štátnych podnikov sledovať iné ako obchodné ciele; keďže v niektorých prípadoch dostávajú štátne podniky od štátu náhradu za uložené finančné bremená; keďže transparentnosť by mala byť zabezpečená tiež v prípade takého poskytovania náhrad;

keďže niektoré podniky by mali byť vyňaté z uplatňovania tejto smernice na základe povahy ich činností alebo výšky ich obratu; keďže toto sa uplatňuje na určité činnosti, ktoré stoja mimo oblasti hospodárskej súťaže alebo sa už na ne vzťahujú osobitné opatrenia spoločenstva, ktoré zabezpečujú náležitú transparentnosť, na štátne podniky, ktoré vykonávajú činnosti v odvetviach, na ktoré by sa mali vzťahovať odlišné ustanovenia a na tie, ktorých obchodná činnosť nie je vykonávaná v rozsahu, ktorý by odôvodňoval administratívne bremeno spojené so zabezpečením transparentnosti;

keďže ostatné ustanovenia zmluvy, najmä články 90 ods. 2, 93 a 223 nie sú touto smernicou dotknuté;

keďže predmetné podniky sa zúčastňujú hospodárskej súťaže s ostatnými podnikmi, mali by byť získané informácie predmetom služobného tajomstva;

keďže táto smernica musí byť uplatňovaná v úzkej spolupráci s členskými štátmi a v prípade potreby revidovaná so zreteľom na nové skúsenosti,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty zabezpečia, že finančné vzťahy medzi verejnými orgánmi a štátnymi podnikmi sú transparentné, ako je ustanovené v tejto smernici tak, že je zreteľné nasledovné:

a) verejné prostriedky poskytnuté priamo verejnými orgánmi príslušným štátnym podnikom;

b) verejné prostriedky poskytnuté verejnými orgánmi prostredníctvom štátnych podnikov alebo finančných inštitúcií;

c) použitie verejných prostriedkov na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Článok 2

Na účel tejto smernice:

- "verejnými orgánmi" sa rozumejú:

štátne a regionálne alebo miestne orgány,

- "štátnymi podnikmi" sa rozumejú:

akýkoľvek podnik, na ktorý môžu verejné orgány priamo alebo nepriamo uplatňovať dominantný vplyv na základe skutočnosti, že sú v ich vlastníctve, ich finančnej účasti v nich alebo pravidiel, ktoré ich riadia.

Dominantný vplyv zo strany verejných orgánov sa predpokladá vtedy, keď tieto orgány priamo alebo nepriamo v súvislosti s podnikom:

a) držia väčšinu upísaného základného kapitálu podniku; alebo

b) kontrolujú väčšinu hlasov pripadajúcich na akcie vydané podnikom; alebo

c) môžu menovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu.

Článok 3

Transparentnosť uvedená v článku 1 sa uplatňuje najmä na tieto aspekty finančných vzťahov medzi verejnými orgánmi a štátnymi podnikmi:

a) náhrada prevádzkových strát;

b) poskytovanie kapitálu;

c) nenávratné príspevky alebo pôžičky za zvýhodnených podmienok;

d) poskytovanie finančných výhod v podobe zrieknutia sa zisku alebo nevymáhania pohľadávok;

e) vzdanie sa obvyklého výnosu z použitých verejných prostriedkov;

f) náhrada za finančné bremená uložené verejnými orgánmi.

Článok 4

Táto smernica sa neuplatňuje na finančné vzťahy medzi verejnými orgánmi a:

a) štátnymi podnikmi, čo sa týka služieb, ktorých poskytovanie nemôže podstatne ovplyvniť obchodovanie medzi členskými štátmi;

b) štátnymi podnikmi, čo sa týka činností vykonávaných v ktorejkoľvek z týchto oblastí:

- voda a energia, vrátane jadrovej energie, výroba a obohacovanie uránu, recyklovanie rádioaktívnych palív a príprava materiálov obsahujúcich plutónium,

- pošty a telekomunikácie,

- doprava;

c) štátnymi úverovými inštitúciami;

d) štátnymi podnikmi, ktorých hrubý obrat nedosiahol celkovú výšku 40 miliónov Európskych zúčtovacích jednotiek (EUA) počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom boli poskytnuté alebo použité prostriedky uvedené v článku 1.

Článok 5

1. Členské štáty zabezpečia, aby informácie týkajúce sa finančných vzťahov uvedených v článku 1 boli uchovávané pre dispozíciu Komisie na obdobie piatich rokov od konca finančného roka, v ktorom boli verejné prostriedky poskytnuté príslušným štátnym podnikom. Avšak, ak boli tie isté prostriedky použité počas ďalšieho finančného roka, beží päťročná lehota od konca tohto finančného roka.

2. Ak to Komisia pokladá za potrebné, poskytnú jej členské štáty informácie uvedené v odseku 1 spolu s akýmikoľvek potrebnými podkladmi, najmä sledované ciele.

Článok 6

1. Komisia nezverejní také informácie, ktoré jej boli poskytnuté podľa článku 5 ods. 2, ktoré sú podľa ich povahy predmetom služobného tajomstva.

2. Odsek 1 nebráni uverejňovaniu všeobecných informácií alebo prehľadov, ktoré neobsahujú informácie týkajúce sa jednotlivých štátnych podnikov, na ktoré sa uplatňuje táto smernica.

Článok 7

Komisia pravidelne informuje členské štáty o výsledkoch uplatňovania tejto smernice.

Článok 8

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1981. Informujú o nich Komisiu.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. júna 1980

Za Komisiu

Raymond Vouel

člen Komisie

--------------------------------------------------