31979R2973Uradni list L 336 , 29/12/1979 str. 0044 - 0048
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 11 str. 0181
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 27 str. 0167
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 11 str. 0181
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 17 str. 0072
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 17 str. 0072


Uredba Komisije (EGS) št. 2973/79

z dne 21. decembra 1979

o določitvi podrobnih pravil za uporabo in dodelitev podpore za izvoz proizvodov iz govejega in telečjega mesa, ki so upravičeni do posebnega položaja pri uvozu v tretjo državo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2916/79 [2], in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2931/79 z dne 20. decembra 1979 o podpori za izvoz kmetijskih proizvodov, ki so upravičeni do posebnega položaja pri uvozu v tretjo državo [3], in zlasti člena 1(2) Uredbe,

ker bodo Združene države Amerike uporabile posebno ureditev za letno količino 5000 ton govejega in telečjega mesa, ki izvira iz Skupnosti in izpolnjuje nekatere pogoje; ker je eden izmed pogojev, da mora to meso spremljati potrdilo o izvoru, ki ga izda izvozna država članica;

ker se potrdila o izvoru izdajo samo za 5000 ton mesa, ki izpolnjuje pogoje za posebno ureditev; ker je treba pred izdajo izvoznega dovoljenja za takšno meso zagotoviti odobritev Skupnosti; ker se poleg tega dopustno odstopanje iz člena 4(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 193/75 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2971/79 [5], ne sme uporabiti za količino, ki presega tisto, za katero je dovoljenje izdano;

ker je treba opredeliti vrsto potrdil o izvoru in potrebne postopke za njihovo uporabo;

ker izvoženih količin ni mogoče pravilno preveriti brez posebnih pravil, ki urejajo dokazila o uvozu v namembno državo; ker so najprimernejši predpisi, predvideni v Uredbi Komisije (EGS) št. 192/75 [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2970/79 [7]; ker mora imeti kazen za nepredložitev takšnega dokaza resnično odvračilni učinek; ker je zato za ta izvozna dovoljenja primerno predvideti višjo varščino od tiste, predvidene v Uredbi Komisije (EGS) št. 571/78 [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2974/79 [9];

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo v zvezi z letnim izvozom 5000 ton svežega, ohlajenega ali zamrznjenega govejega in telečjega mesa, ki izvira iz Skupnosti in izpolnjuje pogoje za poseben položaj, v Združene države Amerike.

2. Meso iz odstavka 1 mora izpolnjevati zahteve sanitarno-zdravstvenega varstva, ki jih določa uvozna tretja država, in se nanaša na živali, ki so bile zaklane največ en mesec pred izvedbo carinskih formalnosti za izvoz.

Člen 2

1. Za proizvode iz člena 1 se zahtevki za izvozna dovoljenja lahko vložijo samo v državah članicah, ki lahko izpolnijo zahteve sanitarno-zdravstvenega varstva države uvoznice.

2. V zahtevkih za izvozno dovoljenje in v samem dovoljenju je treba v oddelku 13 vpisati "Združene države Amerike". Dovoljenje določa obveznost, da se blago izvozi iz države članice, ki je dovoljenje izdala, v Združene države Amerike.

3. Tretji delovni dan vsakega meseca pošljejo države članice po teleksu Komisiji seznam vlagateljev zahtevkov in količin proizvodov za zahtevke iz odstavka 2, ki so bili vloženi v prejšnjem mesecu.

4. Komisija odloča o tem, do kakšnega obsega bodo zahtevki sprejeti. Če zaprošene količine presegajo tiste, ki so na voljo, jih lahko Komisija za določen odstotek zniža.

5. Dovoljenja se izdaja 15. dne vsakega meseca.

6. Z odstopanjem od člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 571/78 velja izvozno dovoljenje 90 dni od datuma izdaje. Dovoljenje lahko velja najdlje do 31. decembra tistega leta, ko je bilo izdano.

7. Dovoljenje izdajo pristojni organi posamezne države članice za količine, ki jih je določila Komisija. Varščina za količino, ki ni bila odobrena, se takoj sprosti.

8. Brez poseganja v člen 2(4) Uredbe (EGS) št. 193/75 izvožene količine ne smejo preseči količin, navedenih v dovoljenju.

9. Na dovoljenju mora biti v oddelku 18 naveden eden od naslednjih zaznamkov:

"Sveže, ohlajeno ali zamrznjeno goveje meso – Sporazum med EGS in ZDA. Veljavno samo v… (država članica, ki dovoljenje izdaja). Izvožena količina ne sme preseči… kg (masa);"

"Fersk, kølet eller frosset oksekød – Aftale mellemm EøF og USA. Kun gyldig i… (država članica, ki dovoljenje izdaja). Maengden, der skal udføres må ikke overstige… kg."

Člen 3

Ko se meso carini za izvoz, se na zahtevo prosilca izda potrdilo o poreklu iz člena 4 po predložitvi izvoznega dovoljenja iz člena 2 in veterinarskega potrdila, iz katerega je razviden datum zakola živali, od katerih je pridobljeno meso, za katero se vlaga zahtevek po členu 2.

Člen 4

1. Potrdilo o poreklu se izda z najmanj eno kopijo na obrazcu, ki ustreza vzorcu v prilogi.

Potrdilo je tiskano v angleškem jeziku na belem papirju dimenzij 210 x 279 mm. Vsako potrdilo ima lastno serijsko številko, ki jo določi carinski urad iz člena 5.

Izvozna država članica lahko zahteva, da se katerokoli potrdilo, ki se uporablja na njenem ozemlju, izda v enem od njenih uradnih jezikov in tudi v angleškem jeziku.

2. Na kopijah se navede enaka serijska številka kakor na originalu. Vsi podatki, ki se vnesejo v original ali kopije, se vtipkajo ali, če se vpišejo ročno, z velikimi tiskanimi črkami s črnilom.

Člen 5

1. Potrdilo o poreklu in kopije izda carinski urad, kjer se meso carini za izvoz.

2. Carinski urad iz odstavka 1 potrdi originalno potrdilo v ustreznem oddelku in ga pošlje zadevni stranki, kopijo pa zadrži.

Člen 6

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preverjanje porekla in vrste proizvodov, za katere se izdaja potrdila o poreklu.

Člen 7

1. Brez poseganja v člen 4(3) Uredbe (EGS) št. 571/78 znaša višina varščine, ki se položi v zvezi z izvoznimi dovoljenji iz člena 2, 10 ekujev na 100 kilogramov neto mase.

2. Brez poseganja v pogoje iz člena 17(2)(b) Uredbe (EGS) št. 193/75 se varščina sprosti šele po predložitvi dokazila iz člena 11 Uredbe (EGS) št. 192/75.

Člen 8

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1980.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 1979

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL L 348, 28.6.1968, str. 26.

[2] UL L 329, 24.12.1979, str. 15.

[3] UL L 334, 28.12.1979, str. 8.

[4] UL L 25, 31.1.1975, str. 10.

[5] Glej str. 34 tega Uradnega lista.

[6] UL L 25, 31.1.1975, str. 1.

[7] Glej str. 32 tega Uradnega lista.

[8] UL L 78, 22.3.1978, str. 10.

[9] Glej stran 49 tega Uradnega lista.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------